הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 20749-01-18

לפני כבוד השופטת הדס פלד

התובעים:

  1. אוריאל שריקי
  2. נירה שריקי

נגד

הנתבעים:

  1. אפרים אברהם אפשטיין
  2. שושנה אפשטיין

החלטה

הצדדים יבצעו הליכים מקדמיים באופן שתצהירי גילוי מסמכים יומצאו הדדית בתוך 30 ימים.
עיון במסמכים יתבצע הדדית 15 יום לאחר מכן. דרישות לשאלונים יומצאו הדדית בתוך 30 ימים. תשובות יימסרו 15 יום לאחר מכן.
במועדים אלה יבצעו הצדדים הליכים מקדמיים נוספים ככל שקיימים, לפי בקשת מי מהצדדים.

הצדדים יגישו תצהירי ראיות ויעבירו ישירות ובמסירה אישית את תצהירים אחד למשנהו.
תצהירי התובע יוגשו בתוך 60 ימים מהשלמת ההליכים המקדמיים.
תצהירי הנתבעים יוגשו 60 יום לאחר מכן.
 
מסמכים המצורפים לתצהירים יסומנו כנספחים במספרים סידוריים או אותיות ויהוו חלק מהראיות שבתיק בית המשפט כמסמכי אשר הוגשו על ידי המצהיר בחקירה ראשית, בכפוף לזכות הצד שכנגד להתנגד להגשת מסמך כלשהו בטרם תחילת חקירתו הנגדית של המצהיר.
כל צד יהיה רשאי לוותר על עדות שהוגשה על ידו בתצהיר כאמור כל עוד לא עמד המצהיר לחקירה נגדית, בכפוף לכל הסכמה אחרת של הצדים לעניין ויתור על חקירת המצהיר וקבלת תצהירו ללא חקירה נגדית.
כל צד יהיה רשאי להתנגד לכל אמרה הכלולה בתצהיר מכל סיבה שבדין בטרם תחילת חקירתו הנגדית של המצהיר, ובכפוף להסכמה אחרת כאמור לעיל.
על כל מצהיר להתייצב לחקירה נגדית, אלא אם ויתר על כך הצד שכנגד.
חוות דעת מומחים מטעם הצדדים יוגשו במועדים ובדרך שנקבעה לעיל בעניין תצהירים ודינם כדין תצהירים לכל האמור בהחלטה זו.
צד אשר ירצה להזמין אדם להעיד ללא תצהיר מסיבה כלשהי, יגיש לבית המשפט בקשה מנומקת זמן מתאים לפני המועד הקבוע לדיון.

במידה וביהמ"ש יאשר זימון כאמור, יודיע על כך הצד המבקש לצד שכנגד מיד עם אשור ביהמ"ש לזימון העד, כמבוקש.

קדם משפט על בסיס תצהירי עדות ראשית ביום 26/6/19 בשעה 08:30.

ניתנה היום, ד' שבט תשע"ט, 10 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.