הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 19837-03-17

לפני כבוד השופטת אפרת בוסני

התובעות:

  1. דינה מזור
  2. ניצה צבאן

נגד

הנתבעת:

צדדי ג':
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ

  1. דין כהן
  2. יונתן נפתלי

החלטה

בזיקה לדיון מיום 02.10.2018 ולטענות הצדדים במסגרתו, אדון להלן בשאלה האם יש להורות על עיכוב הליכים בתיק זה עד להכרעה בהתנגדות לקיום צוואת המנוח מיום 21.9.2016 שהגישו התובעות בתיק ת.ע. 54707-03-17 בבית המשפט לענייני משפחה ( להלן: "ההתנגדות לביצוע צוואה").
שאלה זו עלתה ביוזמת בית המשפט ואליה התייחסו הצדדים בהרחבה בדיון מיום 2.10.2017.
רקע הדברים
התובעות, בנותיו של המנוח בן ציון כהן ז"ל ( להלן: "המנוח") מאשתו הראשונה הגישו בתיק זה תביעה כנגד הנתבעת, מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ, מי שאצלה נוהלה קופת גמל עבור אביהן המנוח, שעניינה כספים שהנתבעת שילמה לצדדי ג' מכספי קופת הגמל לאחר מות המנוח, בסך של 600,000 ₪. התובעות מבקשות לחייב את הנתבעת להשיב לידן כספים אלה, מהטעם כי בכתב מינוי מוטבים מיום 20.10. 1998 שנחתם על ידי אביהן המנוח, נקבע כי התובעות הן המוטבות היחידות של הכספים בקופת הגמל, בחלקים שווים. כן טוענות התובעות לכך שהכספים שהפקיד המנוח בקופת הגמל שייכים להן, בהיותם כספי פיצויים שנתקבלו עבורן כקטינות בעקבות מות אימן וסבן.
הנתבעת מסתמכת על הוראת שינוי מוטבים מיום 21.9.2016 של המנוח ולפיה המוטבים של הכספים בקופת הגמל הם התובעות וצדדי ג' 1-2 (אשתו השנייה של המנוח ובנו מאשה אחרת) , בחלקים שווים ( כל אחד רבע). הנתבעת טוענת שיצאה ידי חובתה בזיהוי המנוח כמי שחתם על הוראת שינוי המוטבים ופעלה בהתאם לכך.
לטענת התובעות מנגד, בשל מצבו הרפואי של אביהן המנוח וטיפול תרופתי אותו קיבל, המנוח לא היה כשיר לחתום ביום 21.9.2016 על מסמך שינוי המוטבים בקופת הגמל וכן על מסמך המתיימר להיות " צוואה" עליו חתם באותו היום (21.9.2016) וכי המנוח לא הבין על מה חתם. כן טוענים התובעים לפגם באופן חתימת מסמך שינוי המוטבים בשל נוכחות צד ג' 1 בחתימתו.
הנתבעת שלחה הודעה לצד שלישי כנגד אשתו השנייה של המנוח ובנו, לאחר שאלה נמחקו מכתב התביעה המקורי שהגישו התובעות בשל חוסר סמכות עניינית.
במקביל להליכים בתיק זה תלויה ועומדת במסגרת ת.ע.54707-13-17 בבית המשפט למשפחה התנגדות התובעות לבקשת צדדי ג' בתיק זה לקיום צוואת המנוח מיום 21.9.2016.
טענות הצדדים בתמצית
התובעות מתנגדות לעיכוב ההליכים. בתמצית טוענות התובעות להיעדר קשר בין צוואת המנוח לבין הוראת המוטבים בנוגע לכספי קופת הגמל אצל הנתבעת שאינם חלק מעיזבון המנוח. לטענת התובעות עוד גם אם הצוואה תימצא תקפה, הגם שהוראת שינוי המוטבים נחתמה באותו היום אין פירוש הדבר שהוראת שינוי המוטבים תקפה, משלא ידוע באיזו שעה נחתמה וכאשר המנוח לא היה כשיר אותה עת לחתום עליה. כן נטען לכך שלא כל הנושאים שיוכרעו בבית המשפט לענייני משפחה יוכרעו בהליך זה ולכך שמבחינה דיונית אין בידי התובעים להגיש חוות דעת לעניין כשירותו של המנוח, להבדיל מהליך זה.

לחלופין נטען כי עיכוב הליכים ראוי שייעשה בדיון בהתנגדות לביצוע צוואה.
הנתבעת לא התנגדה לעיכוב ההליכים, אף שלטענתה מבחינה משפטית אין חפיפה בין ההליכים לאור טענתה כי על פי הוראות הרגולציה תפקידה מתמצה בזיהוי החותם על כתב מינוי/שינוי מוטבים ללא הידרשות לבחינת כשירותו לחתום על הכתב. מוסיפה הנתבעת וטוענת לכך שצוואה גוברת על הוראת מינוי מוטבים ככל שהיא מתייחסת ספציפית לכספי קופת גמל, גם אם קיימת הוראת מוטבים קודמת.
צדדי ג' הותירו את ההכרעה בשאלה לשיקול דעת בית המשפט, אולם טענו כי מבחינת יעילות וחסכון בהליכים ראוי להמתין להכרעה בהתנגדות לביצוע צוואה בבית המשפט לענייני משפחה. שכן, באם יתברר שהצוואה תקפה והוראת המוטבים איננה תקפה הוראות הצוואה חלות על כספי קופת הגמל והמוטבים בהן.
דיון
אקדים ואומר, בחנתי את טענות הצדדים וראיתי לנכון להורות על עיכוב הליכים בתיק זה עד להכרעה בהתנגדות לביצוע צוואת המנוח בתיק ת.ע. 54707-03-17. אבהיר טעמיי;

לבית המשפט סמכות שבשיקול דעת לעכב ברור תביעה, כאשר קיים הליך תלוי ועומד המעורר שאלות דומות. הרציונל לכך הוא יעילות הדיון, חיסכון בזמן שיפוטי, מניעת כפל התדיינויות והחלטות סותרות ומניעת הכבדה מיותרת על הצד השני ( ראו; רע"א 1514/13 נאות בית וגן בע"מ נ' מועדון הכדורגל א.נ. ביתר ירושלים (2001) בע"מ (6.11.2013); רע"א 8018/15 ד"ר אפים לקח ז"ל נ' ניתאי דובינצקי, עו"ד (14.1.2016)).
בפסק דין המנחה בעניין ע"א 9/75 אל עוקבי נ' מינהל מקרקעי ישראל, פ"ד כט (2) 477 (1975) נקבע כי לשם עיכוב הליכים אין צורך בקיומה של חפיפה מוחלטת בין כל הפלוגתאות העומדות להכרעה בשתי התביעות, ודי שבשתיהן עומדת לדיון אותה סוגיה מהותית או שאלה מרכזית. במקרה זה, לאחר בחינת טענות הצדדים בדיון מיום 2.10.2018, כתבי הטענות ותצהירי העדות שהוגשו, עולה כי בתיק זה עומדת לדיון שאלה מרכזית דומה לשאלה המתבררת בהליך ההתנגדות לקיום צוואה התלוי ועומד בבית המשפט לענייני משפחה, הליך המצוי בשלב מתקדם של הדיון, ונוגעת לכשירותו של המנוח לחתום על מסמכים ביום 21.9.2016 - הוא היום בו נחתמה צוואת המנוח ומסמך הוראת שינוי המוטבים בקופת הגמל.
כאמור, עניינה של התביעה דנא נוגע לשינוי הוראת המוטבים משנת 1998 בכספי קופת הגמל שניהלה הנתבעת עבור אביהן המנוח של התובעות ולפיו התובעות הן המוטבות היחידות בכספים אלה, כל אחת מחצית. בהתאם למסמך הוראת שינוי מוטבים מיום 21.9.2016 המוטבים בכספי קופת הגמל הם התובעות וצדדי ג', בחלקים שווים, כל אחד רבע. אחת הפלוגתאות המרכזיות בתביעה בתיק זה עניינה בשאלת תוקפו של מסמך הוראת שינוי מוטבים בקופת הגמל נושא תאריך 21.9.2016. בלב המחלוקת טוענות התובעות לכך שאביהן המנוח לא היה כשיר לחתום ביום 21.9.2016 על כתב שינוי מוטבים ולא הבין את האמור בו, בשל מצבו הרפואי ותרופות שקיבל. צוואת המנוח נושאת אותו תאריך של יום 21.9.2016 וכפי העולה מכתב התביעה ומתצהירי העדות מטעם התובעות, אותה טענה הנוגעת להיעדר כשירות המנוח לחתום על מסמך הצוואה בשל מצבו הרפואי מעלות התובעות כלפי צוואת המנוח, בגינה תלוי ועומד הליך ההתנגדות לקיום צוואה בבית המשפט לענייני משפחה.
בתצהירי העדות שהגישו התובעות עוברת כחוט השני הטענה כי המנוח לא היה כשיר לחתום ביום 21.9.2016 על צוואה ועל הוראת שינוי מוטבים. התובעות והמצהירה מטעמן, הגב' בביץ, חולקות, בין היתר בתצהירי העדות על "תעודת הרופא" מיום 21.9.2016 של ד"ר מורגנשטרן שניתנה, על פי האמור בה, לשם הערכת מצבו הנפשי והקוגניטיבי של המנוח לצורך עריכת צוואה (צורפה לכתב ההגנה של צדדי ג') ומפנות למסמכים רפואיים של המנוח . ד"ר מורגנשטרן, לדברי בא כוח התובעות בדיון מיום 2.10.2018 העידה "יום שלם" בבית המשפט לענייני משפחה, והתובעות הסכימו שפרוטוקול עדותה יוגש לתיק זה ללא צורך בחקירתה. התובעות גם לא התנגדו לבקשת צדדי ג' להגיש את חוות דעת המומחה הרפואי שמינה בית המשפט להערכת כשירות המנוח לחתום על צוואה ביום 21.9.2016 כמומחה מטעם צדדי ג' והודיעו כי ישקלו הגשת פרוטוקול חקירתו בבית המשפט לענייני משפחה גם בתיק זה (ראו; עמ' 5 לפרוטוקול שו' 11-19). קשה להלום מצב בו מבוקש ששני בתי משפט, בית משפט לענייני משפחה ובית משפט זה, ידרשו לאותן עדויות ואותן ראיות באותה שאלה מהותית הנוגעת לכשירותו של המנוח ביום 21.9.2016.
מכאן, ומבלי להידרש בשלב זה לטענת הנתבעת לכך שהיא אינה מחויבת לבחון את כשירותו של המנוח בעת חתימת הוראת שינוי מוטבים אלא אך לזיהויו, מדובר בשאלה דומה התלויה ועומדת בבית המשפט לענייני משפחה במסגרת התנגדות התובעות לקיום צוואת המנוח ואין כל הצדקה לכפל התדיינויות, גם אם המסמכים לא נחתמו באותה שעה של יום 21.9.2016.
אוסיף, מבלי לקבוע מסמרות, להכרעת בית המשפט בשאלת כשירותו של המנוח לחתום על הצוואה מיום 21.9.2016 ובשאלת תוקפה של הצוואה נשוא ההתנגדות שהגישו התובעות בבית המשפט למשפחה, יכול ותהיינה השלכה לגבי אומד דעת המנוח לגבי המוטבים בכספי קופת הגמל.
סעיף 147 לחוק הירושה, תשכה-1965 קובע: "סכומים שיש לשלם עקב מותו של אדם, על פי חוזה ביטוח, על פי חברות בקופת קיצבה או בקופת תגמולים או על פי עילה דומה, אינם בכלל העיזבון, זולת אם הותנה שהם מגיעים לעיזבון". בהתאם לסעיף 36 לחוק החוזים ( חלק כללי) התשל"ג-1973, "בחיוב שיש לקיימו עקב מותו של אדם - על פי חוזה ביטוח, על פי חברות בקופת קצבה או בקופת תגמולים או על פי עילה דומה - רשאי הנושה, בהודעה לחייב או בצוואה שההודעה עליה ניתנה לחייב, לבטל את זכותו של המוטב או להעמיד במקומו מוטב אחר, אף אחרי שנודע למוטב על זכותו " (ההדגשות אינן במקור-א.ב).
צוואת המנוח מיום 21.9.2016 צורפה לכתב התביעה. במסמך מצוינות, לכאורה, הוראות המנוח לגבי כספי קופת הגמל אצל הנתבעת, כדלקמן: "את קופת הגמל המנוהלת בחברת " מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ" הנני מצווה בזאת לאשתי דין כהן ולשלשת ילדי בחלקים שווים ביניהם" (סעיף 12). היינו, הכספים בקופת הגמל יחולקו בין התובעות לבין צדדי ג' בחלקים שווים, כל אחד רבע. בסעיף 10 למסמך הצבורים על שמו, הגם שאינם חלק מעיזבונו ברצונו שיופיעו בצוואה כציווי ספציפי וכי " אף אם בפוליסות עצמן יופיע " מוטב" או " יורש" אחר. האמור בצוואתי זו גובר על כל הוראה או פוליסה אחרת". מכאן ששאלת תקפות הצוואה מיום 21.9.2016, כפוף לתקנון הקופה, ככל שייקבע כי יש לקיימה, יכול שיימצא כי יש בהוראותיה בכלל ובהוראה בנוגע לכספי קופת הגמל בפרט משום הוראה ספציפית לגבי אופן חלוקת הכספים בקופת הגמל שיש בו להשליך על אומד דעת המנוח וכשירותו לשינוי המוטבים בכספי קופת הגמל (ואינני קובעת בשלב זה כי כך הדבר) , אף אם יימצא שאין תוקף לכתב שינוי המוטבים משנת 2016 (ראו; עמ"ש 39687-04-16 (מח'-ת"א) עזבון המנוח פ' נ' פ'ד' (17.12.2017)).
זאת ועוד, בירורו של הליך ההתנגדות לקיום צוואה התלוי ועומד בבית המשפט לענייני משפחה מצוי בשלב מתקדם. בעוד שבתיק זה טרם הוחל בשמיעת הראיות, בהליך בבית המשפט לענייני משפחה, בהתאם להודעת עדכון של צדדי ג' ולדברי ב"כ התובעות בדיון, מונה מומחה רפואי מטעם בית המשפט לבחינת כשרות המנוח לעריכת הצוואה מיום 21.9.2016; המומחה מטעם בית המשפט הגיש חוות דעת ואף הוחל שמיעת העדויות, כאשר ד"ר מורגשטיין אשר הגישה תעודת רופא לגבי מצבו של המנוח בעת חתימתו על הצוואה ביום 21.9.2016 ( אותו היום בו נחתם כתב שינוי המוטבים) נחקרה נגדית בבית המשפט לענייני משפחה וחקירתו של מומחה בית המשפט עתידה להתקיים בחודש נובמבר שנה זו. אזכיר, צדדי ג' ביקשו להעיד מטעמם בתיק זה את ד"ר מורגשטיין ולהגיש את חוות דעתו של פרו' פניג המומחה הרפואי שמונה על ידי בית המשפט לענייני משפחה כחלק מראיותיהם.
במכלול נסיבות אלה מששאלת כשירות המנוח לחתום על מסמכים ביום 21.9.2016, היום בו נחתמה הוראת שינוי המוטבים מתבררת בבית המשפט לענייני משפחה במסגרת ההתנגדות לקיום צוואת המנוח מאותו היום, וכאשר ההליך בבית המשפט לענייני משפחה מצוי בשלב מתקדם של שמיעת העדויות, אין הצדקה לכפל התדיינויות ומתקיים הרציונל לעיכוב ההליכים בתיק זה עד להכרעה בהתנגדות התובעות לצוואת המנוח.
התובעות וצדדי ג' הן צד להליכים בבית המשפט לענייני משפחה. הנתבעת אינה צד להליך שם אולם כבר נפסק שהרציונל בעיכוב הליכים מחמת הליך תלוי ועומד המעורר שאלות דומות מתקיים לא רק כאשר מדובר בין אותם צדדים בשני ההליכים, אלא גם כאשר הצדדים אינם אותם צדדים אלא שהעניינים דומים, העילות זהות והאינטרס זהה כבמקרה זה ( רע"א 2812/13 קולומביה ציוד וצרכי צילום בע"מ נ' דלתה דיגיטל בע"מ ( 11.7.13)).

לאור כל האמור מורה על עיכוב ההליכים בתיק זה עד להכרעה בהתנגדות לקיום הצוואה בתיק ת.ע. 54707-03-17 בבית המשפט לענייני משפחה.
יתר טענות הצדדים שמורות עימם.
התיק יובא לעיוני ביום 15.1.2019.
עד אז יודיעו הצדדים לבית המשפט סטטוס ההליך המתנהל בבית המשפט לענייני משפחה.

נרשמה הסכמת התובעות להגשת חוות דעתו של פרופ' פניג, המומחה הרפואי שמינה בית המשפט לענייני משפחה כראייה מטעמם של צדדי ג' . אשר למשקלה הראייתי של חוות הדעת והודעת התובעות כי ברצונן לשקול הגשת חוות דעת מטעם , אדון בשאלה, ככל שאדרש, לא חר סיום ההליך בבית המשפט לענייני משפחה וב התאם לבקשה שתוגש.

ניתנה היום, ל' תשרי תשע"ט, 09 אוקטובר 2018, בהעדר הצדדים.