הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 19712-11-19

לפני כבוד השופטת נאוה ברוורמן

התובע:
אורן עילם

נגד

הנתבעים:

  1. המקום הכי חם - עיתונות עצמאית בע"מ
  2. שרון שפורר
  3. תומר מיכלזון

החלטה
מהות הבקשה

בפני בקשת התובע (להלן: "המבקש"), ליתן צו כלפי הנתבעים, "המקום הכי חם בגיהנום עיתונות עצמאית בע"מ", שרון שפורר, ותומר מיכלזון (להלן: "המשיבים"), בהתאם לתקנות 110 , 112 ,116 ,ו- 117 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984 (להלן: "התקנות"), המורה כדלקמן –

א. לגלות בתצהיר ערוך כדין מהם המסמכים הנמצאים בחזקתם, לרבות בקשר עם מסמכים ספציפיים, כפי שהתבקשו על ידי המבקש במכתב הדרישה שנשלח אליהם, המצורף כנספח 1 לבקשה;
ב. לענות על השאלון אשר נשלח על ידי המבקש, ואשר צורף למכתב כנספח א'.

עיקרי טענות הצדדים

המבקש מציין כי ביום 16.1.2020, הוא הגיש כתב תביעה מתוקן. בהתאם לתקנות 19 ו- 94 לתקנות, עמדו למשיבים 60 ימים להגשת כתב הגנה מתוקן מטעמם, קרי עד ליום 1 5.3.2020. אלא שביום 15.3.2020, הוכרז מצב חירום במערכת בתי המשפט עקיב נגיף הקורונה, מצב חירום אשר נמשך עד ליום 17.5.2020. משכך, המועד האחרון להגשת כתב הגנה מתוקן מטעם המשיבים היה יום 17.5.2020.

עוד ביום 21.4.2020, חודש ימים לפני המועד האחרון להגשת כתב הגנה מתוקן, המבקש פנה למשיבים במכתב דרישה לגילוי ולעיון במסמכים הקשורים בנושאי הליבה של התובענה, אליו צורפו שאלונים עליהם התבקשו המשיבים לענות (להלן: "מכתב הדרישה" – נספח 1) . ביום 18.5.2020, התקבלה תגובת המשיבים, לפיה אינם נדרשים להשיב לדרישת גילוי המסמכים ולשאלונים, בשל כך ש"הוגשה במועד מאוחר משלושים ימים מכתב ההגנה האחרון" ( נספח 2).

ביום 19.5.2020 השיב המבק ש למשיבים ושם ציין, כי בשים לב להגשת כתב התביעה המתוקן, ולזכותם להגיש כתב הגנה מתוקן, כמו גם בשים לב למצב החירום אשר הוכרז, המועד האחרון להשלמת ההליכים המקדמיים טרם חלף. לפיכך התבקשו פעם נוספת, להשיב לדרישה (העתק תשובת המבקש מיום 19.5.2020 - נספח 3).

ביום 31.5.2020 התקבלה תשובת המשיבים, לפיה סירבו לענות על דרישת גילוי המסמכים והשאלונים אשר נשלחו אליהם, תוך שהם ממשיכים להסתתר מאחורי טענות טכניות, על מנת למנוע בירור אמיתי של המחלוקות (העתק מכתב המשיבים מיום 31.5.2020 - נספח 4).

המבקש טוען כי המשיבים בחרו להתעלם כליל ממכתב הדרישה - נספח 1 אשר נשלח אליהם, לא גילו את המסמכים אשר גילויים התבקש, גילוי כללי או גילוי ספציפי ואף נמנעו כליל ממענה על השאלונים אשר נשלחו אליהם. הדיון המקדמי בתיק קבוע ליום 7.1.2021, כך שנהיר שלא ייגרם, ולא נגרם, למשיבים כל נזק, כתוצאה מהאיחור הנטען והמוכחש בשליחת הדרישות המקדמיות.

בתשובתם, טוענים המשיבים כי המבקש שלח בקשת גילוי מסמכים מכבידה, הכוללת דרישה למענה על שמונים וחמש שאלות וגילוי של שבעה סוגי מסמכים. בקשה זו ה ייתה מיותרת, כללה דרישות שנכנסות ללב החיסיון העיתונאי והמקורות, נכנסה לעניינים שאינם רלבנטיים כלל למחלוקת, ודרישות אשר המבקש יודע את התשובה להן ואין מקומן בשאלונים או הליך גילוי מסמכים. בנוסף, הדרישה הוגשה באיחור ניכר, וזאת כמקצה שיפורים בלבד לגרסא ות המבקש, כדי להטריד את המשיבים. על כן, ענה ב"כ המשיבים במענה לדרישה כי הדרישה הוגשה באיחור, אך למרות זאת הציעה כי ה מבקש יעביר בקשה בת מספר קצר של שאלות, כשלוש או ארבע, שמכבדת את הח יסיון העיתונאי, ולפנים משורת הדין הוא ישקול מענה עליהן.

המשיבים מציינים כי המבקש סרב להצעה זו, והתעלם לחלוטין מנושא הח יסיון המועלה בבקשתו לבית המשפט. כן הסתיר את הצעת ם אף מבית המשפט בבקשה, והחביא אותה בנספחיו, כי ידע כי לו יציגה בפני בית המשפט, בקשתו תדחה. המבקש כושל בבקשתו במספר נדבכים: הוא לא מסביר מדוע דרישותיו רלוונטיות לסכסוך, הוא כושל מלהתייחס לנושא החיסיון העיתונאי, הוא כושל מלהתייחס לנושא ההכבדה. המשיבים טוענים כי אין להם התנגדות להשיב לדרישות רל בנטיות, מצומצמות, אשר מתייחסות לנושא במחלוקת. הם הבהירו עניין זה למבקש, אשר סרב לה יענות להצעה זו.

לשיטתם, יש לדחות את בקשת התובע ולחייבו בהוצאות ריאליות.

בתגובתו, טוען המבקש כי הנתבעים לא העלו טענות לגופו של עניין, אלא פסלו באופן גורף את ביצוע ההליכים המקדמיים, תוך שהם טוענים כי יהיו מוכנים, לפנים משורת הדין, לענות על 3 - 4 שאלות בלבד, הצעה אשר הנה כ"לעג לרש".

בתשובתם, מעלים המשיבים שלל טענות נגד דרישת גילוי המסמכים והמענה על השאלונים, תוך שהם טוענים כי הדרישה מיותרת, מכבידה, טורדנית, לא רל בנטית ועוד טענות מכל הבא ליד. אלא שתגובתם, הייתה צריכה להתייחס לסוגיה אחת בלבד, והיא סוגיית המועד האחרון לביצוע ההליכים המקדמיים. שכן זה היה הטעם הבלעדי לסירובם לביצוע ההליכים המקדמיים, עובר להגשת הבקשה. בעניין זה, טוענים המשיבים כי המבקש היה צריך לשלוח את דרישותיו עוד ביום 3.1.2020 ,30 ימים לאחר הגשת כתב ההגנה מטעמם. אין ממש בטענה. כתב ההגנה אמנם הוגש על ידי הנתבעים ביום 4.12.2019 , אך הומצא על ידם ימים ארוכים לאחר מכן. את מניין הימים, יש לספור ממועד ההמצאה, ולא ממועד ההגשה. שנית, ביום 6.1.2020 , ניתנה החלטת בית המשפט במסגרתה נדרש לתקן את תביעתו ולהגיש כתב תביעה מתוקן. הגם שמדובר היה בעניין טכני בלבד, הרי שבהתאם לתקנות, מרגע שכתב התביעה תוקן, לנתבעים זכות קנויה להגיש כתב הגנה מתוקן. המבקש טוען כי עם כל הכבוד הראוי, הוא לא יכול היה "להפקיע" זכות זו מ המשיבים, ולשלוח דרישות מקדמיות, בטרם חלף המועד אשר הועמד לרשותם להגשת כתב הגנה מתוקן, לו חפצו לעשות כן. בהתאם לכך, המתין עד לחלוף המועד, 15.3.2020 ורק לאחר שמועד זה חלף, החל בביצוע ההליכים המקדמיים, בהתאם לתקנות. כפי שהוסבר ופורט במסגרת הבקשה, המבקש עמד במועדים, ואף הקדים אותם, בשים לב למצב החירום אשר הוכרז במערכת בתי המשפט. לא יכול להיות ספק אפוא, כי דרישת גילוי המסמכים, והשאלונים אשר צורפו לה, נשלחה בתוך המוע דים הקבועים לכך בתקנות, והמשיבים היו חייבים להשיב לדרישה זו. המשיבים בחרו שלא להשיב לה כלל, באופן שאילץ להגיש את הבקשה. לו סברו המשיבים כי אינם נדרשים לענו ת על הדרישות המקדמיות מטעמים רלבנטיות ו/או הכבדה ו/או חיסיון, עמדו לרשותם שתי אפשרויות: הראשונה, מענה לגופו של עניין, תוך התנגדות לדרישות ו/או שאלות ספציפיות; והשניה, הגשת בקשה לבית המשפט לצמצום הבקשה לגילוי מסמכים ושאלון. אלא שהמשיבים כאמור, בחרו בדרך שלישית, והיא התעלמות גורפת מהדרישות, באופן שאילץ להגיש את הבקשה. יובהר, כי במסגרת זו, כאשר המשיבים לא ענו כלל לדרישות המקדמיות, מטבע הדברים , המבקש לא נדרש להתייחס לכל מסמ ך ו/או שאלה ולהסביר מדוע אלו רלבנטיים. דרישה כזו, תהווה הכבדה, ופרס למשיבים, אשר התעלמו מדרישותיו. דרישת גילוי המסמכים, כמו גם השאלונים אשר נשלחו למשיבים, אינם מיותרים כלל ועיקר, אינם מכבידים, וכוללים דרישות רלבנטיות. מענה עליהן, יסייע לקידום וניהול דיון ענייני וחקר האמת.
יובהר, המסמכים אשר נדרשו, כמו גם השאלות אשר נשאלו, מתייחסים באופן ישיר –לכתבה הדיבתית בגינה הוגשה תביעת לשון הרע, לתמונות אשר צורפו לכתבה, בגינן הוגשה תביעת זכויות יוצרים, למערכת היחסים בין ה משיבים ופועלם בכל הנוגע לכתבה, לתמונות ול מבקש.

המבקש מבהיר כי ריבוי השאלות הנטען, נובע מריבוי המשיבים (הנתבעים). המשיבים מנסים להציג מצג שווא לפיו הועבר שאלון של 85 שאלות, אלא שבפועל, הועבר שאלון עם 45 שאלות לנתבעת 2, ושאלון עם 38 שאלות, זהות ברובן, לנתבע 3 , היקף סביר לחלוטין, כל שכן שעה שעסקינן בשתי תביעות אשר אוחדו.

דיון והכרעה

לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, הריני ליתן צו כדלקמן;

בתיק זה טרם התקיים דיון קדם משפט ראשון.

אכן, תקנה 120 לתקנות, קובעת תנאים ומועדים; צד שאיחר במשלוח הדרישה חייב לעתור להארכת מועד ולתמוך בקשתו בטעם מיוחד שכן מדובר במועדים שנקבעו בדין. יחד עם זאת, מתדיין שלא ניצל את זכותו במועד הקבוע עשוי במידת מה למצוא ישועתו בתקנה 143 (3) כחלק מהסמכ ויות הנתונות לבית המשפט במסגרת קדם המשפט. אמנם אין להקל ראש בהוראות תקנה 120. יחד עם זאת, הליכי העיון והגילוי הינם הליכים חשובים העשויים למנוע בזבוז זמן שיפוטי בהמשך ומכאן נובעת החשיבות של ניהול ההליכים במבט רחב הצופה את פני העתיד של ההליך.

סבורני כי בנסיבות העניין, עת טרם התקיים קדם משפט ראשון, אשר במסגרתו, ניתנים צווים מסוג זה, טוב היו עושים המשיבים אילו היו מגיעים להסכמות, למצער ביחס להליכים המקדמיים וזאת על מנת לחסוך הן במשאביהם והן במשאבי בית המשפט. יש להוסיף גם כי כתב התביעה תוקן, כפי שמעלה המבקש. יש לציין בהקשר זה, כי המשיבים שמים יהבם בטענה כי כתב התביעה תוקן בעניין פרוצדורלי גרידא, הכולל מחיקת סעיף, ומשכך – לא נדרשו להגיש כתב הגנה מתוקן.

אכן, עושה הרושם כי המשיבים תולים יהבם בטעמים פרוצדורליים - טכניים. כלל נקוט הוא כי "הפרוצדורה אינה מיטת סדום" ועסקינן בהתנגדות טכנית גרידא. כן ידוע כי בתי המשפט נוהגים להיעתר לצווים כגון דא מכוח תקנה 143 (3) וכי בדרך כלל גישת בתי המשפט הינה ליברלית.

יודגש עוד כי מענה המשיבים כלל לא ניתן בתצהיר ערוך כדין, אלא נשלח מענה במכתב שיש בו התייחסות כללית בלבד למבוקש.

אשר על כן, הנני להורות למשיבים ליתן מענה בתצהיר ערוך כדין, בהתאם לתקנות ולטפסים הרלבנטיים, וזאת בתוך 30 ימים.

יובהר, ככל והמענה לא יענה על הדרישות, יגיש המבקש בקשה מעודכנת, בהתאם לשיקול דעתו. הבקשה תועבר לתשובה ולתגובה כדין.

יוער, ככל ותוגש בקשה, הצדדים יגבשו מסמך משותף במסגרתו, יציגו באופן מסודר ובטבלה את השאלה/המסמך הנדרשים, תשובת הצד שכנגד והתגובה. יש לציין במסגרת הטבלה מדוע המסמך דרוש ומדוע רלבנטי . זאת על מנת לייעל את ה הליך ככל שניתן.

מלפנים משורת הדין, לא אשית הוצאות על המשיבים. טוב יעשו הצדדים אם יגיעו להסכמות בכל הקשור לקיום ההליכים המקדמיים וזאת בכדי להימנע מהשתת הוצאות ריאליות.

מבלי להביע עמדה בטענות הצדדים, טוב יעשו הצדדים גם אם ידברו ביניהם בכל הקשור לגופו של עניין, זאת מבלי לגרוע מזאת שכבר נועדו בישיבת מהו"ת. הערתי זו באה גם היא, בכדי לחסוך בהוצאות ובמשאבים ריאליים הכרוכים בניהול ההליך.

ניתנה היום, ה' תשרי תשפ"א, 23 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.