הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 19712-06-14

לפני כבוד השופט יאיר דלוגין

תובע ו נתבע:

מאיר אבוקסיס
ע"י עו"ד דורית דרמן

נגד

נתבע ותובע:
אבי בנבנישתי
ע"י עו"ד איתי פיינה

פסק דין

הצדדים היו שותפים בחברת אבי את מאיר עבודות בע"מ, שבאמצעותה עסקו בעבודות בנייה. לאחר שהצדדים הסתכסכו ודרכיהם נפרדו, הוגשו תביעות הדדיות , שעניינן עשיית התחשבנות בין הצדדים, כשכל צד טוען כי השני חייב לו כספים מסיבות כאלה ואחרות.

התובע (להלן: "מאיר") הגיש את התביעה ראשון, בחודש יוני 2014, על סכום של 1, 500,000 ₪ ואילו הנתבע (להלן: "אבי") הגיש את תביעתו בחודש אפריל 2015, על סכום של 500,000 ₪.

הצדדים הגיעו, בהמלצתי, להסדר שלפיו יינתן פסק דין בפשרה ללא נימוקים, בהתאם למתווה המפורט להלן , שהוצע בקדם המשפט ואשר הצדדים הסכימו לו:

"בית המשפט:
על מנת שהדברים יהיו ברורים, אני מפרט את המתווה שהוצע לצורך סיום התיק, על דרך של מתן פסק דין בפשרה: מוצע כי, בית המשפט יתן תחילה החלטה מנומקת בנושאים שנותרו פתוחים ואשר הועלו היום בדיון. במידה ובית המשפט יקבל מי מהבקשות שהועלו על ידי התובע היום, הרי שהוראות לביצוע המתווה ינתנו לאחר שההחלטות הנ"ל – ככל שתינתנה – ימולאו. אם בית המשפט לא יקבל את הבקשות שהועלו, בית המשפט יתן הוראות באופן מיידי לביצוע המתווה. במסגרת המתווה למתן פסק דין לפשרה, ללא נימוקים, בית המשפט יורה לצדדים להגיש סיכומים בכתב, שניתן יהיה לצרף אליהם כל מסמך רלוונטי, לרבות תצהירי עדות של בעלי דין או של עדים, לרבות תמלילים, הקלטות וכיו"ב. בית המשפט יאשר לכל צד להגיב על טענות של הצד השני במסגרת הסיכומים הנ"ל ולצרף מסמכים כאמור לעיל. למען הסר ספק, לא ניתן יהיה לטעון לחוסר קבילות של המסמכים, אלא ניתן יהיה להתייחס אך ורק למשקלם הראייתי. בית המשפט כנקודת מוצא ראשונית בלבד יצא מתוך חוות דעת מומחית בית המשפט שהוגשה, וכמובן תשובות לשאלות ההבהרה, יהיה רשאי – בהתאם לשיקול דעתו ועל פי החומר שלפניו – יהיה רשאי לסטות מחוות הדעת, ולזכות את התובע בסכומים גבוהים יותר מאשר נקבעו שם, או בסכומים נמוכים יותר, למען הסר ספק, גם יהיה רשאי לחייב את התובע לשלם סכומים לנתבע, והכל לפי שיקול דעתו כאמור. אם המתווה יוסכם, הצדדים יוכלו לקבל חזרה את המחצית הראשונה של האגרה, והיו פטורים מתשלום המחצית השניה של האגרה. בית המשפט במסגרת פסק הדין יתן דעתו כמובן גם לשאלת ההוצאות ולשכר טרחת עו"ד, וכל צד יהיה רשאי להגיש את האסמכתאות הרלוונטיות במסגרת סיכומיו. למען הסר ספק, גם בית המשפט יהיה רשאי להחליט האם לפסוק – כן או לא – הפרשי הצמדה וריבית כדין במצורף לסכומים שיקבע בפסק הדין".

לאחר שהצדדים הסכימו להסדר, ניתנה החלטה בנושאים שהיו תלויים ועומדים באותה עת. במסגרת ההחלטה התקבלו בקשותיו של מאיר לחייב את אבי להמציא מסמכים נוספים ומידע נוסף. לאחר שהצדדים מיצו את ההליכים שנגעו לקיום ההחלטה האמורה, הוריתי על הגשת סיכומים בכתב לפי המתווה ואלה הוגשו .

לאחר שעיינתי בחומר שלפני ובטיעוני הצדדים, נחה דעתי כי בהתחשבנות הכוללת, על אבי לשלם למאיר 250,000 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום ה גשת התביעה על ידי מאיר ועד התשלום בפועל. משמע – התביעה של אבי נדחית. התביעה של מאיר מתקבלת בגדרי הסכום הנזכר לעיל.

בכל הנוגע להוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד, אני מחייב את אבי לשלם למאיר 93,600 ₪ עבור שכר טרחת עו"ד, 14,640 ₪ עבור חלקו של מאיר בשכר טרחת רו"ח שמונתה על ידי בית המשפט, 9,360 ₪ עבור חלקו של מאיר בשכ"ט המומחה למחשבים וכן 4,720 ₪ עבור הוצאות החקירה שנשא בהן מאיר .

הסכומים הנ"ל יישאו הפרשי הצמדה וריבית דין ממועד ששולמו על ידי מאיר, לפי הקבלות וחשבוניות שצורפו לסיכומיו (נספח מג') , ועד לתשלום בפועל, למעט לגבי שכר טרחת עו"ד, אשר לגביהם, צירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין כאמור, יהיה כפוף להמצאת קבלות המעידות על מועד התשלום.

כל הסכומים ישולמו על ידי אבי למאיר תוך 30 יום מהמצאת פסק הדין.

ניתן היום, ט"ז ניסן תשע"ט, 21 אפריל 2019.