הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 16076-11-20

לפני כבוד השופט ישי קורן, סגן נשיא

התובעים:
פלוני

נגד

הנתבעים:

  1. שלמה חברה לביטוח בע"מ
  2. מאיר חנוכה

החלטה

1. בהסתמך על הנתונים המצויים בתיק בית המשפט ולאחר שעיינתי בתחשיבי הנזק שהגישו הצדדים, אני מציע, לצרכי פשרה בלבד, שהנתבע/ת י/תשלם לתובע/ת 65,000 ₪ מעבר לתגמולי המל"ל, בצירוף אגרות ושכ"ט עו"ד.
התובע/ת י/תמסור את תגובתו/ה להצעה עד ליום 5/7/21.
הנתבע/ת י/תמסור את תגובתו/ה להצעה עד ליום 10/8/21.

2. בהעדר הסכמה לסילוק התביעה בפשרה , יפעלו הצדדים על פי ההוראות הבאות:
עדויות ראשיות תשמענה בעל פה – אין להגיש תצהירי עדות ראשית.
התובע/ת י /תגיש רשימת עדים ותיק מוצגים עד ליום 15/9/21.
הנתבע/ת י/תגיש רשימת עדים ותיק מוצגים עד ליום 20/10/21.
לצד שמו של כל עד יש לפרט את הנושאים שעליהם יעיד.
תיקי המוצגים יכללו את מלוא המסמכים אשר בדעת הצדדים להסתמך עליהם במהלך ה דיון. תיק המוצגים יסומן בספרור שוטף מהעמוד הראשון עד העמוד האחרון.
לא תישמע עדות של עד ששמו לא נכלל ברשימת העדים, ולא יוגש או יוצג בדיון מוצג אשר לא נכלל בתיק המוצגים, אלא ברשות בית המשפט ולאחר הגשת בקשה כדין.
תצהירי חוקרים או דו"חות חקירה, יוגשו בתוך המועדים הנ"ל במעטפה סגורה ישירות ללשכתי, שאם לא כן לא תותר הגשתם. במקביל, יגיש המבקש בקשה מנומקת ב"נט" לעיכוב חשיפת תצהירי החוקרים. הבקשה תידון על פי סדרי הדין.
צד המבקש לחקור מומחה מטעם בית המשפט יודיע על כך במסגרת ההודעה על רשימת העדים מטעמו, ויפקיד בקופת בית המשפט את שכר המומחה בסך 2,340 ₪ (כולל מע"מ) עד למועד ישיבת קד"מ. אם לא יופקד שכר המומחה במועד ייראה בעל הדין כמי שוויתר על חקירת המומחה. זימון המומחה יבוצע על ידי הצד המעוניין – במסירה אישית – בתוך 21 יום מיום שנקבע מועד לישיבת הוכחות.
צד שאינו מתכוון להעיד עדים או להגיש תיק מוצגים יודיע על כך בתוך המועדים דלעיל. צד אשר לא יגיש רשימת עדים ותיק מוצגים במועד ולא יודיע במועד כי אין בכוונתו להעיד עדים או להגיש תיק מוצגים – יימחק כתב טענותיו ללא התראה נוספת.
התנגדות לראיות יש להגיש בתוך 7 יום מקבלתן. התנגדות שלא תוגש במועד לא תישמע בשלב מאוחר יותר.
עותק נייר של תיק המוצגים, כשהוא מסופרר כרוך וכולל דגלוני סימון של הנספחים, ימסרו באי כוח הצדדים לידיי בפתח ישיבת ההוכחות. העתק זהה י ש למסור לידי הצדדים האחרים.
צד שמעוניין בזימון עד לישיבת ההוכחות באמצעות בית המשפט יגיש בקשה לזימון עדים בתוך 21 יום מיום שנקבע מועד לישיבת הוכחות.
בתום ישיבת ההוכחות יהיו הצדדים ערוכים לסיכומים בעל פה. זאת, גם במקרה שישיבת ההוכחות תתקיים בהקלטה שתזמן מזכירות בית המשפט.

3. קדם משפט יתקיים ביום 4/11/21 בשעה 9:30.

ניתנה היום, י' תמוז תשפ"א, 20 יוני 2021, בהעדר הצדדים.

ישי קורן, שופט
סגן נשיא