הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 1538-03-17

לפני כבוד השופטת אורלי מור-אל

התובעת:
פלונית

נגד

הנתבעים:

  1. משרד החינוך/המחלקה לתנאי שירות
  2. עיריית אשדוד

החלטה

לאחר שעיינתי בתחשיבי הנזק בעניינה של התובעת ובמכלול הנתונים שהוצגו, להלן הצעתי לצדדים:
נזק לא ממוני 40,000 ₪.
בשים לב לפגיעה ולכך שהתובעת נאלצה לעבור ניתוח
אורתרוסקופיה.
הפסדי שכר ואובדן כושר השתכרות בתוספת פנסיה 60,000 ₪
(ממכתב הפרישה של התובעת לא עולה קשר ישיר בין פרישתה
לבין מצבה הרפואי כתוצאה מן התאונה, אלא ניכר שהפרישה היא
מחמת סיבות רבות ובין היתר מיצוי התפקיד. העובדה שהתובעת לא
פנתה לוועדה רפואית למיצוי זכויותיה בהקשר זה מחזקת מסקנה זו.
משכך, לא ניתן לקשור באופן מוחלט בין הפרישה לבין התאונה. על אף
האמור, ניכר שבמועד הפרישה, התובעת הייתה בעלת כושר עבודה
ויש להניח שהיא בעלת כושר כזה עד לגיל הפנסיה לפחות. ההנחה היא
שבתקופה זו, התובעת כשירה לעבוד עבודות חלקיות, כמקובל לאחר
יציאה לפנסיה ובשים לב לשיקולי מס. משכך, נכון להציע סכום גלובלי
סביר שיהא בו ביטוי לכל הנתונים הכל גם בשים לב שעד למועד הפרישה
לא היו הפסדים בשכר).
עזרה והוצאות מכל סוג 20,000 ₪.

בשאלת האחריות יש להפחית 20%, בשים לב שמדובר בעובדת במהלך יום עבודה בעת ביצוע העבודה, כאשר דאגתה נתונה לילדים ומאידך בשים לב שמכירה את מקום האירוע ותנאי השטח והיה עליה להזהר. כמו כן, ינוכו תגמולי המוסד לביטוח לאומי, למעט דמי פגיעה שכן אלו נלקחו בחשבון.
בסוגיית חלוקת האחריות. התאונה ארעה בתחילת שנת הלימודים, כאשר במועד זה אמור בית הספר להיות נטול מפגעים לאחר שבחופשה, דואגות הנתבעות לבדוק את בית הספר ולמגר מפגעים ככל שישנם. אין ספק שהגורמים בשטח, בעת הפעילות הם מונעי הנזק הטובים ביותר. הגורמים בשטח מורכבים מעובדי שתי הנתבעות, החל מהמורים, המנהל וכלה באב הבית שהוא ככל הנראה עובד הנתבעת-2. בנסיבות העניין ולצרכי פשרה אציע חלוקה שווה.
ככל שהתביעה נבלעת, זכאית התובעת ל- 25% מחלקו של מי שאינו המעביד, הכל גם בשים לב שהמוסד לביטוח לאומי לא זכאי לחזור אל המדינה.
לסכומים אלו יווספו עלות חוות הדעת, אגרה ושכר טרחת עורך דין.
התובעת תודיע עמדתה בתוך 14 יום, הנתבעות בתוך 30 יום לאחר מכן.

בהעדר הסכמה, יגישו הצדדים ראיותיהם בתצהירי עדות ראשית כדלקמן:
עדויות התביעה, לרבות חוות דעת, תוגשנה עד ליום 27/10/19.
עדויות ההגנה, לרבות חוות דעת, תוגשנה עד ליום 15/12/19.

עד שלא ניתן לקבל ממנו תצהיר - יגיש הצד הרלוונטי בקשה מנומקת, במועדים הנקובים לעיל, ובה יבקש להעידו בלא הגשת תצהיר עדות ראשית.

תצהירי חוקרים, ככל שישנם ומבוקש לדחות את מועד הצגתם, יוכנו במועדים הנקובים, ויוגשו במעטפה סגורה לעיון בית המשפט בלבד, עד 14 יום לפני ישיבת קדם המשפט הבאה, אז תינתן החלטה על מועד הגשתם.

יחד עם התצהירים יגישו הצדדים תיקי מוצגים בהם כל המסמכים שבכוונתם להגיש כראיה ולהסתמך עליהם במשפט. אי-הגשת תצהירים איננה פוטרת מהגשת תיק מוצגים מסודר, אם יבחר צד שלא להגיש תצהירים, אך יש בדעתו להגיש מסמכים.
המסמכים בתיק המוצגים ימוספרו ברצף (כל עמוד ועמוד בכתב יד), וזאת בנוסף על כל סימון אחר של המוצגים .

צד שמתנגד להגשת מסמך כלשהו ממוצגי הצד האחר, שלא באמצעות עורכו, יודיע על כך לצד שכנגד בתוך 21 יום מקבלת המוצגים.

הצדדים יגישו שני עותקים של תיק המוצגים: עותק אחד לתיק האלקטרוני, ועותק אחד לתיק הנייר.

נקבע לקדם משפט לאחר תצהירים ליום 2/1/20, שעה 08:40.

ככל שהצדדים יראו טעם בקיום ישיבת קדם משפט נוספת טרם הגשת הראיות יפנו בבקשה מתאימה.

ניתנה היום, י"ט תמוז תשע"ט, 22 יולי 2019, בהעדר הצדדים.