הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 14933-09-17

לפני: כבוד השופט גיא הימן

התובעת:
אפריקה ישראל מגורים בע"מ, 520034760

נגד

הנתבע (התובע שכנגד):
דר' יעקב קרפ

נגד

הנתבעות שכנגד :
1. אפריקה ישראל מגורים בע"מ, 520034760 2. בנק לאומי לישראל בע"מ, 520018078

בשם התובעת (נתבעת שכנגד 1):
עו"ד דנה שורץ-אשתר; עו"ד בן נחשון
בשם נתבע 1 (התובע שכנגד):
עו"ד ארנון גרפי
בשם נתבעת שכנגד 2:
עו"ד אסף אנגלרד; עו"ד זוהר אילן

החלטה

1. החלטה זו תקיף את כלל בקשותיו של הנתבע-התובע שכנגד, התלויות ועומדות בתיק זה: בקשה למתן צו מענה לשאלון כלפיי התובעת-נתבעת שכנגד 1; בקשה למתן צו מענה לשאלון כלפיי הנתבעת שכנגד 2; בקשה להגיש שתי הקלטות לאחר שיוגשו כלל ראיות הצדדים בתיק.

בקשות למתן צו מענה לשאלון
2. אמות המידה לבחינתן של שאלות שמפנה צד לבר-ריבו הן נחיצותן של אלה לדיון הוגן, לרבות הרלוונטיות למחלוקות נושא הדיון ואם יש בהן הכבדה בלתי סבירה על הצד הנשאל (רע"א 3068/08 סונול ישראל בע"מ נ' ליזרוביץ, פסקה ג(4) להחלטתו של כבוד השופט אליקים רובינשטיין (פורסם באתר הרשות השופטת 20.08.2008) ; בג"צ 4012/21 עו"ד גבעון נ' כבוד השופט גלעד הס - בית המשפט השלום בהרצליה, בפסקה התשיעית לפסק דינו של כבוד השופט יוסף אלרון (פורסם באתר הרשות השופטת 21.6.2021 )). אמות מידה אלה הן שהנחוני עת בחנתי את השאלות שהפנה הנתבע ואת התשובות שניתנו להן.

בקשתו של הנתבע-התובע כלפי אפריקה ישראל בע"מ
3. התובעת מתבקשת להשלים את המענה לשאלון ולהשיב על שאלות 13, 10, 23-25. מבלי לקבוע מסמרות בעניין זה, סבורני ששאלות הנוגעות לניוד שטחים בין הבניינים נושא התובענה נוגעת גם למחלוקת שבין הצדדים, לפיכך התובעת תשיב ותפרט כמבוקש בשאלה 13. בדומה לאמור, שאלות 25-23 עניינן בשטחי הבנייה של הבניינים נושא המחלוקת ומבוקש להשיב על השאלות האלה. לעניין שאלה 10, התובעת התייחסה למשכנתא ולא השיבה דבר לעניין הערבויות שהוזכרו בשאלה – נדרש להוסיף ולהרחיב לעניין הער בויות.

מנגד מצאתי שהתשובות שניתנו לשאלות 3 ו-21, 6-5, 7, 9, 12, 15 הן מספקות וניתן יהא לשוב ולהשלים, ככל וימצא שהדבר נדרש, בחקירה הנגדית. מצאתי ששאלות 2-1 מכבידות באופן שאיננו סביר ודורשות מידע אודות 75 דירות, שחלק ניכר מהן כלל אינן מעניינה של התובענה שלפני. תשובות לשאלות 4, 20-17 מצאתי מספקות היות שהמידע המבוקש מצוי או עוסק בעניינו של צד שלישי שאינו צד להליך שלפנַי . בנוסף, לא שוכנעתי ברלוונטיות של אלה לבירור המחלוקות בתובענה זו .

שאלה 11 עוסקת בהחלטה של הוועדה לתכנון ולבנייה, התובע יכול בשקידה סבירה לעיין בה חלטה וללמוד ממנה את אשר נדרש לו ולכן לא נדרש להוסיף מענה . כך גם לגבי שאלה 14 שעניינה תב"ע 35. בנסיבות אלה מצאתי שדי בתשובות שנמסרו .

בקשה למענה על שאלון כלפיי נתבעת שכנגד 2, בנק לאומי לישראל בע"מ
4. עיינתי בשאלון ובתשובות שניתנו ומצאתי שדינה של הבקשה להידחות על רוב חלקיה.

מצאתי את שאלות 3 ו-23 מכבידות על הנתבעת שכנגד 2 וחורגת מגדרי הפלוגתאות של התובענה שלפני. לעניין שאלות 6, 13, 14 ו-25 סבורני שניתנה תשובה מספקת וניתן יהא לשוב ולהשלים את המבוקש בחקירות נגדיות, ככל שיהיה בכך צורך. כ ך גם לגבי שאלות 4, 10 ו-20, סבורני שניתנה תשובה מספקת ולא ראיתי מקום לחייב את הנתבעת שכנגד לשוב ולהרחיב.

את שאלה 18 מצאתי חורגת מעבר לגבולות התובענה שלפניי ואיננה רלוונטית למחלוקת שיש לברר, לפיכך איני סבור שיש לחייב את הנתבעת שכנגד להרחיב בעניין.

הנתבעת שכנגד תשיב על 7 – בזהירות המתבקשת, בשלב המקדמי הזה, מכתב ההחרגה המוזכר בשאלה הינו חלק מהפלוגתאות שהועלו בתובענה, לפיכך, יש לתן מענה ענייני לגוף השאלה.

התובעת והנתבעת שכנגד 2 ישלימו את הנדרש לא יאוחר מיום 11.11.2021.

בקשה לחשוף שתי הקלטות לאחר שיוגשו כלל תצהירי הצדדים
5. הנתבע-התובע שכנגד ביקש להגיש שתי ראיות – הקלטות של נציגיהן של התובעת-הנתבעת שכנגד 1 והנתבעת שכנגד 2, לאחר שיוגשו בתיק כלל תצהירי הצדדים. הנתבע נימק זאת ב חשש שלו יוגשו הראיות האמורות, עוד בטרם ימצאו בתיק כלל הראיות, יהא בכך פתח ל שינויים אפשריים והתאמות בתצהירים. הוא הפנה להלכה שברע"א 4249/98 סוויסה נ' הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ, פ"ד נה(1) 515, 521 (1999) ולפיה במקום , שבו גילוי מוקדם בין צדדים לא ישרת את חקר האמת, רשאי בית המשפט להתיר עיון בראיות במועד מאוחר יותר ואף לא להתירו כלל.

התובעת, היא נתבעת שכנגד 1, התנגדה לבקשה והסבירה שהמועד להגשת תצהיריה חלף זה מכבר ואלה מצויים כבר בתיק בית המשפט. נתבעת שכנגד 2 התנגדה למבוקש תוך שהיא מצביעה על העיקרון של ניהול הדיון ב"קלפים פתוחים" ועל כך שלא הוכח, לגרסתה, טעם לס טות מן העיקרון האמור. נתבעת שכנגד 2 הטעימה שהבקשה נועדה, דה פקטו, להפוך את סדר הבאת הראיות הרגיל. קרי, מבוקש לאפשר לתובע שכנגד להגיש את ראיותיו לאחר שיוגשו ראיותיה של הנתבעת שכנגד.

6. אמת, הליך אזרחי מתנהל בהתאם לעיקרון הגילוי המירבי, ברם אין פירוש הדבר שמדובר בגילוי גורף ובלתי מסויג. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים הריני נעתר לבקשה. הנתבע-התובע שכנגד יגיש את ראיותיו הראשיות, למעט ההקלטות נושא הבקשה ואלה יוגשו לאחר שתימצאנה בתיק ראיות הצדדים . איני סבור שגילויין של ההקלטות, לאחר שיוגשו כלל הראיות תפגע במי מהצדדים. עוד איני סבור שמדובר בבקשה להפוך את סדר הבאתן של הראיות והרי מדובר בשתי ראיות, מתוך כלל ראיותיו של הנתבע-התובע, שיוגשו בהתאם לסדר הקבוע בדין.

מכל האמור, הנתבע-התובע שכנגד יגיש את ראיותיו לא יאוחר מיום 24.10.2021 . הנתבעת שכנגד 2 תעשה כן לא יאוחר מיום 24.11.2021, עד לשעה 14:00.

בשלב הזה היות שבקשותיו של התובע התקבלו אך באורח חלקי, איני עושה צו להוצאות, ניתן יהיה לטעון בעניין זה בסיומו של ההליך.

ניתנה היום, ט"ו בחשון התשפ" ב, 21 באוקטובר 2021, שלא במעמד-הצדדים.