הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 14488-10-17

לפני כבוד השופטת כוכבה לוי

התובעות:

1.Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment Inc (a.t.a. Sony Computer Entertainment Inc.)
2.Sony Interactive Entertainment Europe Limited

נגד

הנתבעים:

1.א. עדן פון תקשורת (2003) בע"מ
2.אבנר כהן

פסק דין

התובעות, בעלים של סימני מסחר: 119010 "douelshock" ושל סימן מסחר נוסף שעניינו: משולש, עיגול, איקס, ריבוע ומספרו 242960 הגישה תביעתה לפיצוי בגין הפרת סימני המסחר בבעלותה כנגד הנתבעים לתשלום הסך של 100,000 ₪. סימני מסחר אלה נועדו לשימוש ביחד עם קונסולות משחק הידועות של התובעות וקרויות " PLAYSTATION".

הנתבעת 1 היא חברה בע"מ שמכרה מוצרים מפירים לטענת התובעות, והנתבע 2 הוא בעלים של כל המניות בנתבעת 1.

על פי תצהירי העדים מטעם התובעות שלא נסתרו כאמור, סימני מסחר אלה רשומים בישראל ומוגנים והם בבעלות התובעות 1 ו-2.

כפי העולה מתצהירי התובעות – המצהיר איתן דרורי מנהל החטיבה המולטימדיה בחברת "ישפר" מוצרי צריכה בע"מ והמצהיר הנוסף החוקר אשר ביצע את הרכישה-רונן ביטון, מכרו הנתבעים 1 ו-2 מוצר שכונה " DOUBLESHOCK" בבית עסקם. המצהיר ביטון רכש על פי תצהירו ונספחיו 21 פריטים מאת הנתבעים.

לטענת התובעות והמצהירים מטעמה, הפריטים שמכרו הנתבעים 1 ו-2 זהים בעיצובם זהות רבה מאוד למוצר המוגן הנושא את סימני המסחר המוגנים. השם של המוצר המפר זהה מאוד עד לכדי הטעיה לשם המוצר המוגן בסימן מסחרי – douelshock.
בשלב זה אעיר כי בבחינת המוצר המקורי והמוצר המפר בהחלט שוכנעתי כי המוצר המפר, הפר לפחות שני סימני מסחר רשומים של השם כאמור ושם סימן המסחר הרשום – עיגול, משולש, ריבוע, איקס.

בנוסף, טענו המצהירים מטעם התובעות לגניבת עין, נוכח הדמיון הרב בין שני המוצרים.
המצהירים מטעם התובעות לא נחקרו בחקירה נגדית על ידי הנתבע 2.

הנתבע 2 גם לא ביקש לחזור בו או לשנות מעדותו. כל שביקש – להדגיש, כי לא הייתה לו כוונה לרמות או להטעות את הרוכש שכן מבחינת המחיר – לא ניסה למכור את המוצרים במחיר זהה או דומה למחיר המוצר המוגן. למיטב הבנתו – כפי שהוא הבין את הדברים, מאחר ובמוצר המפר לא נרשם PLAYSTATION הוא סבר לתומו כי אין במכירת מוצרים אלה משום הפרת סימני מסחר או עוולה מסחרית בניגוד לחוק עוולות מסחריות.

הכרעה
המוצרים – המוצר המוגן והמוצר המפר הוצגו בפני. עיצוב המוצרים זהה לחלוטין. עיצוב האריזה גם הוא זהה מבחינת הצבעים והגוונים. השוני הקל ביותר הוא השוני בשם כאמור בין douelshock לבין DOUBLESHOCK.

השימוש במוצר המוגן הנושא את הסימנים המסחריים הרשומים ובמוצר המפר הוא זהה! ההפרה של הסימנים המסחריים אינה מוטלת בספק! בעניין זה מורה סעיף 7 לפקודת סימני מסחר (נוסח חדש) תשל"ב זכות ייחודית לסימן מסחר
זכות ייחודית לסימן מסחר

"אדם המבקש לו זכות ייחודית להשתמש בסימן פלוני כסימן מסחר רשאי לבקש רישום הסימן על פי הוראות פקודה זו."

בנסיבות אלה, ומאחר ובהחלט ברור לי שזכותן של התובעות להגן על הסימנים המסחריים הרשומים על שמן, בבחינת קניינן הרוחני – ראויה להגנה על פי דין, להלן הכרעתי:

על פי פקודת סימני מסחר נוסח חדש 1972 , בסעיף 57
תובענה על הפרה (תיקון מס' 1)
תש"ס-1999
תובענה על הפרה (תיקון מס' 1)
תש"ס-1999
" ( א) בעל סימן מסחר רשום או בעל סימן מסחר מוכר היטב רשאי להגיש תובענה על הפרה; ...."
מיום 30.12.1999
תיקון מס' 1
ס"ח תש"ס מס' 1721 מיום 30.12.1999 עמ' 48
57. (א) בעל סימן מסחר רשום או בעל סימן מסחר מוכר היטב רשאי להגיש תובענה על הפרה; לא ייזקק בית המשפט לתובענה על הפרה לגבי סימן מסחר שאינו רשום; ואולם לענין סימן מסחר מוכר היטב רשאי הוא להיזקק לתובענה על הפרה לגביו אף אם אינו רשום.
(ב) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 59 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש].

הנוהג – ראיה
הנוהג – ראיה
......
סעדים
סעדים
59. (א) במשפט על הפרה יהיה התובע זכאי לסעד בדרך של צו מניעה ולדמי נזק בנוסף על כל סעד אחר שבית המשפט הדן בדבר מוסמך לתיתו, וכן יהא זכאי לסעדים המנויים בסעיף 59א."

בבחינת היקף העסקאות שביצעו הנתבעים לגרסת התובעת – מ כירה בסך הכל של 100 מוצרים מפירים ולא נוכחתי בעסקה חוזרת של מכירת מוצרים מפירים כאמור, ובשים לב להוראות הדין – לרבות לסכום הפיצוי ללא הוכחת נזק על פי חוק עוולות מסחריות - פיצוי עד 100,000 ₪ ללא הוכחת נזק בגין כל הפרה על פי חוק עוולות מסחריות ובשים לב לסכום התביעה הכולל של 100,000 ₪, ולאחר שבחנתי את עובדות המקרה דנן, את טענות התובעת שלא נסתרו מחד, ואת נסיבות רכישת המוצרים המפירים על ידי הנתבעים והיקף המוצרים המפירים שמכרו, אני מחייבת את הנתבעים 1 ו-2 ביחד ולחוד, לשלם לתובעות 1 ו-2, ביחד ולחוד, את הסך הכולל של 50,000 ₪ בצירוף ריבית חוקית והפרשי הצמדה למדד מיום הגשת התביעה ועד התשלום בפועל, בצירוף אגרת הגשת התביעה בסכום ששולמה ובצירוף ריבית והפרשי הצמדה מיום ששולמה ועד לתשלום בפועל, ובצירוף שכ"ט עו"ד בסך 5,850 ₪ בצירוף ריבית חוקית והפרשי הצמדה למדד החל מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

המזכירות תשלח העתק פסק הדין בדואר רשום לצדדים.

ניתן היום, י"ח טבת תשע"ט, 26 דצמבר 2018, בהעדר הצדדים.