הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 14062-03-18

לפני כבוד השופטת אורלי מור-אל

התובע:
פלוני

נגד

הנתבעים:

צדדי ג'

  1. מדינת ישראל
  2. חברת הגימנסיה האזרחית מחוז תל אביב
  3. עירית תל-אביב-יפו

נגד

  1. ט.ל
  2. ג.ל.
  3. ג.ל.

החלטה

לאחר שעיינתי בתחשיבי הנזק בעניינו של התובע ובמכלול הנתונים בתיק, בשים לב לשאלת האחריות (בהינתן המחלוקות העובדתיות שעלו מתחשיבי הנזק ואפשרות קיומו של אשם תורם לתובע בשים לב לגילו בעת האירוע ) הצעתי לצדדים, לצרכי קניית סיכון מול סיכוי, היא להעמיד את הנזק על סכום של – 245,000 ₪. (בחישוב נלקח בחשבון שכר ממוצע במשק שפורסם בתאריך 4/6/20. שכר ממוצע שפורסם בתאריך מאוחר יותר, אינו מאוזן בשל תקופת החירום בוודאי כאשר מדובר בחישוב למשך שנים כה רבות קדימה).
מהסכום המוצע יופחתו 30% בשאלת האחריות (בשים לב למחלוקת בגרסאות העובדתיות, כמו גם לקיומו האפשרי של אשם תורם) ו ייווספו החזר הוצאות חוות דעת, אגרה ושכר טרחת עורך-דין.
אשר לשאלת החלוקה, קיימות מחלוקות עובדתיות שלא ניתן להכריע בהן בשלב זה. ל צרכי פשרה מוצעת החלוקה הבאה: בהנחה שהמורה שהייתה בשיעור הועסקה על ידי משרד החינוך, ובהנחה שאכן היה משחק במצביע הלייזר דקות ארוכות טרם המעשה, אחריותה של הנתבעת-1, עומדת על 40% ; אחריותה של הנתבעת-2 בהנחה שהיא זו האחראית על ניהול בית הספר, יישום חוזרי מנכ"ל של משרד החינוך והדרכת התלמידים – 30% ; לא ברור מתחשיבי הנזק שהוגשו מה הקשר של הנתבעת-3 לבית הספר מלבד שבית הספר נמ צא בעיר ולפיכך לא מוצע דבר בעניינה. אחריותם של הצדדים השלישיים עומדת על 30%, בשים לב שהמדובר היה בעת האירוע בקטין בעל אחריות בנזיקין, שביצע לכאורה עוולה. גם אם אניח שהייתה זו בקשת התובע שיכוון את הלייזר לעינו (ובשלב זה קיימת מחלוקת עובדתית בהקשר זה) אין ספק שהמעשה היה מסוכן ולא היה אמור להיעשות.
ההצעה היא בבחינת הערכה בלבד, נכון לעת הזו, ניתנת לצרכי פשרה, תוך שקלול מלוא הטענות שהועלו, לצורך קניית סיכון מול סיכוי ואין בה כדי לחייב. יכול שלאחר הגשת ראיות ניתן יהא לדייק יותר בנזק או בחלוקת האחריות.
התובע יודיע עמדתו בתוך 14 יום והנתבעות והצדדים השלישיים בתוך 30 יום לאחר מ כן.
ככל שלא קיימת הסכמת כל הצדדים למיצוע נכויות, יודיעו הצדדים בתוך 20 יום לאחר כשלון המגעים וימונה מומחה/ית מטעם בית המשפט. כמובן שאין בכך כדי למנוע הגשת ראיות במקביל.

משכך, ככל שלא יושג הסכם - יגישו הצדדים ראיותיהם בתצהירי עדות ראשית כדלקמן:
עדויות התביעה, תוגשנה עד ליום 24/9/20.
עדויות ההגנה, תוגשנה עד ליום 25/10/20.
עדויות צדדי ג', תוגשנה עד ליום 22/11/20.

עד שלא ניתן לקבל ממנו תצהיר - יגיש הצד הרלוונטי בקשה מנומקת, במועדים הנקובים לעיל, ובה יבקש להעידו בלא הגשת תצהיר עדות ראשית.

תצהירי חוקרים, ככל שישנם ומבוקש לדחות את מועד הצגתם, יוכנו במועדים הנקובים, ויוגשו במעטפה סגורה לעיון בית המשפט בלבד, עד 14 יום לפני ישיבת קדם המשפט הבאה, אז תינתן החלטה על מועד הגשתם.

יחד עם התצהירים יגישו הצדדים תיקי מוצגים בהם כל המסמכים שבכוונתם להגיש כראיה ולהסתמך עליהם במשפט. אי-הגשת תצהירים איננה פוטרת מהגשת תיק מוצגים מסודר, אם יבחר צד שלא להגיש תצהירים, אך יש בדעתו להגיש מסמכים.
המסמכים בתיק המוצגים ימוספרו ברצף (כל עמוד ועמוד בכתב יד), וזאת בנוסף על כל סימון אחר של המוצגים .

צד שמתנגד להגשת מסמך כלשהו ממוצגי הצד האחר, שלא באמצעות עורכו, יודיע על כך לצד שכנגד בתוך 21 יום מקבלת המוצגים.

הצדדים יגישו שני עותקים של תיק המוצגים: עותק אחד לתיק האלקטרוני, ועותק אחד לתיק הנייר.

נקבע לקדם משפט לאחר תצהירים בתאריך 30/11/20 בשעה 09:00.

ניתנה היום, ה' אב תש"פ, 26 יולי 2020, בהעדר הצדדים.