הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 12863-04-19

לפני כבוד השופטת אפרת אור-אליאס, סגנית נשיא

התובעת
הפועל תל-אביב - מועדון ימי קיאקים-שייט-חתירה (ע"ר)

ע"י ב"כ עוה"ד אריה ילין ועוה"ד רן אלמוג
מרחוב צירלסון 12, תל אביב יפו 6230216
טל': 03-XXXX154; פקס: 03-XXXX189

נגד

הנתבעת
חברת מוסדות חינוך, תרבות ושיקום שכונות בתל-אביב, מיסודה של הסוכנות היהודית לארץ ישראל בע"מ (חל"צ) (מרכז דניאל לחתירה)

ע"י ב"כ עוה"ד משה אנזל
מרחוב הבנים 14, הוד השרון4526821
טל': 09-XXXX985; פקס: 09-XXXX986

החלטה

בהמשך להחלטתי מיום 10.11.2019, אני ממנה בזה את המהנדס יצחק שכטרמן, מרחוב איטליה 14, חיפה (טל': 04-XXXX073; פקס: 04-XXXX153; דוא"ל: yshechterman@yahoo.com) כמומחה מטעם בית המשפט, לצורך מתן חוות-דעת בשאלות השנויות במחלוקת בתובענה זו שבתחום מומחיותו (להלן: "המומחה").

המומחה יתייחס בחוות דעתו לשאלות שבמחלוקת בין הצדדים בתובענה זו, ובפרט לשאלות הבאות:
האם ניתן לתקן את הקיאק מושא המחלוקת. ככל שיקבע שניתן לתקן את הקיאק, יועבר הקיאק לתיקון על ידי הנתבעת. לאחר התיקון יבדוק המומחה את הקיאק פעם נוספת.
ככל שלא ניתן לתקן את הקיאק או לחילופין התיקון לא ישביע את רצון המומחה, מתבקש המומחה לקבוע את עלות התיקון (שלא על ידי הנתבעת), ואת משך הזמן הדרוש לשם כך, וכן להעריך עלות קיאק דומה חדש.

בשכר טרחת המומחה יישאו, בשלב זה, הצדדים בחלקים שווים (1/2 לכל צד) .

כל צד ימציא למומחה עד יום 31.12.2019 העתק של כתב טענותיו על נספחיו והעתק החלטה זו. העתק מכתב הלוואי יומצא ישירות לצד שכנגד.

המומחה יואיל להודיע לבית המשפט עד יום 14.1.2020 אם המינוי הוא בתחום מומחיותו ואם הוא מקבל על עצמו את המינוי, האם יש לו ניגוד עניינים ליתן חוות דעת בתיק זה. כמו כן ינקוב בשכרו ויעריך את משך הזמן שיידרש לו להכנת חוות-הדעת.

המומחה יקבע את דרכי עבודתו ויודיע עליהן בכתב ומראש לב"כ הצדדים. בהקשר זה יקבע המומחה את האופן שבו ייפגש - במידת הצורך, לפי שיקול דעתו המקצועי - עם הצדדים ע"מ לקבל מהם הבהרות הנדרשות לו, או לשמוע את טענותיהם.

כמו כן, יקבע המומחה ביקור לשם בדיקת הקיאק בנוכחות הצדדים – לפי שיקול דעתו. ואולם, ככל שייקבע ביקור בנוכחות – הוא יעשה כן בנוכחות שני הצדדים או נציגיהם.

חוות דעת המומחה תהיה ערוכה בהתאם לטופס שבתוספת הראשונה לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971. המומחה יפרט בחוות דעתו את המסמכים והראיות שהוצגו בפניו.

לאחר קבלת חוות דעת המומחה, יהיה רשאי כל צד, תוך 15 ימים, להפנות אל המומחה עד 7 שאלות הבהרה (כולל שאלות משנה), והמומחה ישיב לשאלות תוך 15 ימים נוספים עם העתק לתיק בית המשפט.

לאחר קבלת הודעת המומחה, כאמור בסעיף 5 דלעיל, תינתן החלטה משלימה בדבר אישור מינוי המומחה.

המזכירות תשלח העתק מכתב המינוי למומחה ולצדדים.

תזכורת פנימית ליום 15.1.2020.

ניתנה היום, י"ט כסלו תש"פ, 17 דצמבר 2019, בהעדר הצדדים.