הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 12344-01-20

מספר בקשה: 9
לפני כבוד השופטת כוכבה לוי

המבקש:
בן בן דרור

נגד

המשיבות:

  1. קאנטרי על הים בע"מ
  2. ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ

החלטה

לפניי בקשה למתן צו לגילוי מסמכים וכן למתן צו למענה לשאלון שהפנה המבקש אל המשיבות. יצוין כי הבקשה הנוכחית היא בהיקף מצומצם של מסמכים שהתבקשו המשיבות לגלות וכן מס' מצומצם יותר של שאלות מהדרישה הראשונה שנשלחה ביום 26/8/2020 וזאת בעקבות ישיבת קדם המשפט שהתקיימה ביום 17/11/2020.
ביום 26/11/2020 שלח המבקש למשיבות דרישה לגילוי מסמכים ובה נכללו 9 סוגי מסמכים שונים וכן התבקשו המשיבות להשיב ל - 5 שאלות. במסגרת מכתב תשובה ששלחו המשיבות למבקש ניתן מענה ביחס למסמכים הנוגעים להעסקתו של מר שי צירלין (סעיף 2.2 לדרישה) ובעניינם ניתן כי אין ברשות המשיבות מסמכים מאחר שמר שי צירלין פעל כעצמאי ולא הועסק על ידי המשיבות וכן בנוגע לתשריטי מדידה שנערכו לצורך רישום הבית המשותף (סעיף 2.7 לדרישה) נטען כי תשריטים אלו מצויים בידי משרד עורכי הדין גולדפרב – זליגמן המטפלים ברישום הבית המשותף.
כמו כן ניתן מענה ל – 2 שאלות מתוך השאלון בתשובה לשאלה 4.4 נטען כי לא קיימים מסמכים מהסוג שהתבקשו ובתשובה לשאלה 4.5 נטען כי חברת קנדה ישראל מגורי יוקרה בע"מ לא נטלה חלק בפרויקט הבניה.
באשר למסמכים והשאלות שלגביהם לא ניתן מענה טענו המשיבות כי אלו אינם רלוונטיים לעילת התביעה, למחלוקת בנוגע לשטח הדירה ולמצגים שהובאו בפני המבקש עובר לרכישת הדירה בפרויקט.
בתמצית יצוין כי ברקע הבקשה עומדת תביעה שהגיש המבקש ביחס להסכם לרכישת דירה בפרויקט "blue" הממוקם בצפון העיר תל אביב בסמיכות לחופי הים. המבקש טוען כי הדירה שקיבל בפועל שונה מהדירה שהמשיבות התחייבו למכור לו בעת שנכרת ההסכם בין הצדדים ו מכאן הנזק של המבקש - הפרש השווי בין הדירה שהובטחה לבין הדירה שקיבל בפועל. לטענת המבקש חברת "קנדה ישראל" הייתה מעורבת בייזום ושיווק הפרויקט ולכן הוגשה התביעה גם כנגד המשיבה 1 ואילו מצד שני המשיבה 1 טוענת כי לא הייתה מעורבת כלל בפרויקט שהתבצע באמצעות קבוצת רכישה ולא באמצעות רכישה מקבלן ולכן כל ההתקשרות של המבקש נעשתה מול המשיבה 2 בלבד כפי שעולה מההסכמים שהוצגו לבית המשפט.
בעניין זה טוען המבקש כי חלק מבעלי המניות במשיבה 2 (מר טוכמאיר ומר רוזן) הם המייסדים ובעלי השליטה במשיבה 1.
לאחר שהוגשה הבקשה והתשובות לבקשה, הגישו המשיבות לתיק בית המשפט החלטה שניתנה בהליך אחר בבית המשפט השלום בתביעה כנגד המשיבות בנוגע להליכי גילוי מסמכים ושאלונים . כמו כן הוגשה החלטת בית המשפט המחוזי בבקשת רשות ערעור שהוגשה כנגד החלטת בית משפט השלום.
לטענת המשיבות , מהחלטות אלו ניתן ללמוד כי גם דין הבקשה שבפניי להידחות באותם הנימוקים ששימשו את בתי המשפט בהליך האחר.
דיון והכרעה

ראשית, אציין כי אני דוחה את טענת המשיבות לפיה הדרישה המעודכנת שהגיש המבקש אינה שונה מהדרישה הראשונה שכן היקף המסמכים שגילויים התבקש צומצם מ – 22 סוגי מסמכים ל – 9 סוגי מסמכים בלבד. כמו כן השאלון צומצם מ – 17 שאלות בשאלון שנשלח תחילה למשיבות ל – 5 שאלות בלבד בשאלון המעודכן.
היקף הדרישה המצומצם מאיין את טענות המשיבות בנוגע ליסוד ההכבדה אותו יש לבחון במסגרת השיקולים שאותם שוקל בית המשפט בעת הדיון בבקשה.
שנית, מאחר שההליך הנוסף שבעניינו צירפו המשיבות את החלטת בית המשפט בערכאה הדיונית ובערכאת הערעור הוא הליך שהמבקש אינו צד לו ובית משפט זה אינו חשוף לכתבי הטענות ולמחלוקות שבין בעלי הדין שם הרי שלא ניתן ללמוד מההכרעה שניתנה שם בבקשות הספציפיות לגילוי מסמכים ומענה לשאלון לגבי התוצאה הרצויה בבקשה שמונחת בפניי ובייחוד לא בנוגע לשאלת הרלוונטיות.
גילוי מסמכים

לגופו של עניין אביא את רשימת המסמכים שלגביהם לא ניתן מענה מאשר שנטען על ידי המשיבות כי אינם רלוונטיים למחלוקת שבין הצדדים:
הסכם התקשרות של המשיבות או צד ג' עם משרד פרסום לשיווק הפרויקט.
הסכם התקשרות בין המשיבות לבין עצמן בנוגע לפרויקט ושיווקו.
בקשה להיתר בניה שהגישו המשיבות ביום 10/2/2011 או בסמוך למועד זה וכן בקשות לשינויים בבניה.
תיק דייר בקשר לדירה נשוא התביעה שהונפק לאחר קבלת היתר בניה.
הסכם התקשרות עם קבלן / אדריכל / יועץ משפטי / נותן שירותי ניהול ופיקוח לפרויקט (המבקש הבהיר כי די בעמוד הראשון והאחרון להסכם).
העתקי תלונות שהתקבלו אצל המשיבות על ידי הממונה על חוק המכר (פרוטוקולים, מכתבים, שאלונים, חקירות) בקשר עם הפרויקט.
הסכמי התקשרות של המשיבות או בעלי השליטה בהתייחס לדירות או שטחים בפרויקט שיוחדו למארגנים וכן כל מסמך המפרט אילו דירות או שטחים יוחדו למארגנים.
לטענת המשיבות , מאחר שהמחלוקות בין הצדדים נוגע ות רק לשווי הדירה וירידת הערך ביחס לדירה שהובטחה למבקש לפי טענתו באמצעות מצגים שהוצגו לפני הרכישה אזי אין כל רלוונטיות למסמכים שהתבקשו לצורך דיון והכרעה במחלוקות אלו.
ברם, מעיון בכתב התביעה עולה כי ישנה מחלוקת גם בנוגע ליריבות שבין המבקש למשיבה 1 במסגרת ההתקשרות בהסכם לרכישת הדירה וכן קיימת מחלוקת בין הצדדים בנוגע למהות העסקה, האם מדובר ברכישת דירה באמצעות קבוצת רכישה או בהסכם מכר בגדרו המבקש רכש את הדירה מהמשיבות שיזמו ושיווקו את הפרויקט.
על מנת להכריע בכל המחלוקות בין הצדדים בנוגע למעורבות המשיבה 1 בפרויקט ולגבי השאלה בדבר רכישה באמצעות קבוצת רכישה כפי שטוענות המשיבות, מצאתי כי קיימת גם קיימת רלוונטיות לחלק מהמסמכים שהתבקשו על ידי המבקש.
המסמכים המפורטים לעיל בסעיף 8(א) – 8(ה) נוגעים להליכי ם שהתבצעו על ידי המשיבות לצורך ייזום ושיווק הפרויקט .לכן מסמכים אלה רלוונטיים למחלוקות שעומדות בפני בית המשפט בהליך זה.
המשיבות טענו באופן כללי כי מסמכים אלו כוללים "סודות מסחריים" שחשיפת ם עלולה לפגוע במשיבות אלא שמעבר לטענה כללית בלבד כאמור והפניה לפסיקה , לא הובהר מהו המידע הספציפי במסגרת מסמכים אלו שמהווה סוד מסחרי והרי אין די בטענה כי מסמך כלשהו הוא בגדר סוד מסחרי אלא יש להידרש לגופו של מסמך או של חלק מהמסמך שכן גם הזכות לחיסיון בשל סוד מסחרי היא אינה מוחלטת ותלויה בנסיבות המקרה.
לא מצאתי כי מתקיימת רלוונטיות לתלונות שהתקבלו אצל המשיבות על ידי הממונה על חוק המכר שאינן נוגעות למעורבות של המשיבה 1 בייזום ושיווק הפרויקט או בנוגע לשאלת ההתארגנות בדרך של קבוצת רכישה ומאותו נימוק איני מוצאת רלוונטיות למסמכים שעניינים דירות או שטחים שיוחדו לטובת המשיבות או מי מטעמן בפרויקט.
מענה לשאלון

מבין 5 שאלות שהפנה המבקש אל המשיבות ביום 26/11/2020, ניתן מענה לשתי שאלות וביחס ל – 3 השאלות הנוספות נטען כי אינן רלוונטיות.
שאלה 4.1 נוגעות ליחידות או שטחים שיוחדו לנתבעות או מי מטעמן והיא חופפת לדרישה בגילוי המסמכים שלגביה קבעתי שאינה רלוונטית (ראה סעיף 8(ז) לעיל). שאלה 4.2 עוסקת בתלונות שהתקבלו על ידי הממונה על חוק המכר וגם היא חופפת לדרישה בגילוי המסמכים (ראה סעיף 8(ו) לעיל) ולגביה מצאתי שאינה רלוונטית. נוכח הקביעות לעיל, המשיבות אינן נדרשות להשיב לשאלות אלו במסגרת השאלון.
במסגרת שאלה 4.3 התבקשו המשיבות להשיב האם המשיבה 2 מקיימת פעילות עסקית מעבר לפרויקט נשוא התביעה וכן לפרט באילו פרויקטים נוספים מעורבת המשיבה 2. לא שוכנעתי כי מענה לשאלה זו במסגרת השאלות נדרש נוכח המחלוקות שבין הצדדים בהליך זה ולכן הבקשה לחיוב המשיבות להשלים את המענה לשאלה זו נדחית.
סיכום

מחייבת את המשיבות לגלות בתצהיר את המסמכים המפורטים בסעיף 8(א) – 8(ה) לעיל ובהתאמה המסמכים המפורטים בסעיפים 2.1 וכן 2.3-2.6 בדרישה שנשלחה על ידי המבקש ביום 26/11/2020.

מעבר למסמכים אלה, המשיבות אינן נדרשות לגלות את המסמכים הנוספים או להשלים את המענה לשאלות שלא נענו על ידן.

המשיבות תמצאנה את תצהיר גילוי המסמכים לידי המבקש עד ליום 9/9/2021.

בשים לב לכך שהבקשה התקבלה באופן חלקי, מחייבת את המשיבות 1 ו-2 ביחד ולחוד בהוצאות המבקש ללא קשר לתוצאות ההליך העיקרי , בסך של 3570 ₪ בצירוף ריבית חוקית והפרשי הצמדה למדד החל מהיום ועד התשלום בפועל .

ניתנה היום, ט' אלול תשפ"א, 17 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.