הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 12306-11-17

לפני כבוד השופטת סיגל דומניץ סומך
התובעים
פלוני

נגד

הנתבעים

1.עיריית אלעד
2.איילון חברה לביטוח בע"מ

נגד
צדדי ג' 1.מנשה וסווטה דוידוב
2.נתנאל כהן
3. אהרון ואסנת איסקוב
4.ליאן סימון חדד
5.חיים מדעי
6.אליהו ורות חלפון

פסק דין

1. התובעת , ילידת 1962, הגישה תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו לה לטענתה כאשר נתקלה במכסה ביוב ששוליו גבוהים ובולטים ברחוב ברטנורא אשר בשטחה מוניציפלי של נתבעת 1 – עיריית אלעד.
התובעת תמכה את תביעתה בחוות דעת רפואית לפיה נותרה לה בעקבות האירוע נכות רפואית בשיעור של 20% בגין שבר במרפק שהותיר מגבלות תנועה .

התובעת הגיש ה את תביעת ה כנגד עיריית אלעד ומבטחתה – נתבע ות 1 ו- 2 ואלה, הגישו הודעה לצדדים שלישיים כנגד בעלי הדירות בבניינים הסמוכים לבור הביוב הנטען בטענה, כי הוא נמצא בשטחם הפרטי.
הנתבעות והצד השלישי 3 הגישו חוות דעת רפואית נגדית מטעמם לפיה נותרה לתובעת בעקבות התאונה נכות בשיעור של 10% .

2. לאחר שהצדדים הסכימו על הגשת תחשיבי נזק על בסיס מיצוע הנכויות והוגשו תחשיבי נזק מטעם כל הצדדים, התייצבו הצדדים לדיון לשמיעת הצעת בית המשפט לפשרה. יצוין, כי לתחשיב הנזק מטעם התובעת צורף, לבקשת הצדדים, תצהיר נסיבות אשר תאם את גרסת התובעת בכתב התביעה. במהלך הדיון, השמיע ב"כ הצדדים השלישי ים קלטת שיחה שנערכה בין התובעת לבין מוקדנית מוקד איחוד והצלה סמוך לאחר קרות התאונה . בקלטת נשמעת התובעת מספרת למוקדנית, כי נפלה במדרגות ללא כל אזכור של מכסה בור ביוב. לאחר שניתנה שהות לב"כ התובעת להשמיע לתובעת את הקלטת, הגישה התובעת הודעה על חזרתה מתביעתה והסכמה לדחיית ה.
הצדדים כולם הסכימו לדחיית התביעה ולנוכח עמידתם של הנתבעים והצדדים השלישיים על חיוב התובעת בהוצאותיהם, הוסכם, כי שאלה זו תיוותר להכרעת בית המשפט לאחר שכל צד ישטח את טיעוניו.

3. לטענת התובעת, היא לא הגישה את תביעתה כנגד הצדדים השלישיים ולפיכך, אין מקום לחייבה בהוצאותיהם. בנוסף, לטענתה בור הביוב הנטען נמצא בשטח הנמצא בבעלות פרטית של צד ג' 1 ולכן, ממילא אין רלבנטיות ליתר הצדדים השלישיים אשר צורפו לתביעה. כן נטען, כי אם הייתה קלטת השיחה מועברת לעיון התובעת עובר לדיון שהתקיים, התובעת הייתה מבקשת את דחיית התביעה והדיון היה מתייתר וכך גם ההוצאות בגינו. התובעת מבקשת להתחשב בפסיקת ההוצאות בשלב המוקדם בו התבקשה דחיית התביעה, במצבה הרפואי, בשכרה הנמוך ובפיצוי הנמוך שהיה נפסק לתובעת, לטענת הנתבעים, לאחר ניכוי אשם תורם, אם התביעה הייתה מתקבלת.

4. הנתבעות בטיעוניהן עומדות על חיוב התובעת בהוצאותיהן ולרבות הוצאות הצדדים השלישיים אשר הוצאו בעקבות תביעת הכזב שהגישה התובעת והצורך להגיש הודעה כאמור כנגד אלה שבור הביוב הנטען נמצא בשטחם ובאחריותם. הנתבעות עותרות לחיוב התובעת בהוצאותיהן אשר מגיעות לסך של 9,898 ₪ וכן, בשכר טרחת עו"ד בשיעור של 15,000 ₪ ומע"מ.

הצד השלישי 3 עותר לחיוב התובעת או הנתבעות בהוצאותיו המסתכמות בסך של 2,933 ₪ בצירוף שכר טרחת עו"ד בסך של 15,000 ₪ ומע"מ. לטענתו, לא היה מקום מלכתחילה למשלוח הודעה לצד שלישי כנגדו שכן, גם אם הייתה התביעה מתקבלת, מלוא האחריות הייתה מוטלת על הנתבעות.
הצדדים השלישיים 2 ו- 4-6 עומדים אף הם על החזר מלוא הוצאותיהם. נטען, כי הצדדים השלישיים הם אנשים קשי יום אשר בהיעדר ביטוח נאלצו לשכור שירותי עורך דין על מנת להתגונן מפני תביעת הכזב של התובעת. לטענתם, בגין ההודעה לצדדים שלישיים שהוגשה כנגדם נשאו בהוצאות בסך של 26,580 ₪ כולל שכ"ט עו"ד. נטען, כי בהוצאות אלה צריכים לשאת התובעת, הנתבעת – שולחת ההודעה וכן, הצד השלישי 3 שהוסיף והגיש כנג דם הודעה לצדדים רביעיים, הגם שהנתבעת והצד השלישי 3 ידעו או היו צריכים לברר ולדעת שאין לצדדים השלישיים קשר לבור הביוב הנטען. כן, נטען, כי הצדדים השלישיים הביאו לחשיפת שקריה של התובעת ויש מקום להורות על השבת מלוא הוצאותיהם.

4. נקודת המוצא בכל הנוגע להוצאות משפט היא שיש לפסוק לבעל דין שזכה בדין הוצאות ריאליות, שהן ההוצאות שהוציא בפועל או שהתחייב להוציא. וזאת, בכפוף לבחינת בית המשפט באשר לסבירות ההוצאות והצורך בהוצאתן בהתחשב בכלל הנסיבות, לרבות אופי התביעה ומידת מורכבותה, היקף העבודה שהושקעה ועוד (בג"ץ 891/05 תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נ' הרשות המוסמכת למתן רישיונות יבוא-משרד התעשיה, המסחר (פורסם בנבו, 30.6.2005)).

כלל נוסף הרלבנטי לעניינו הוא, כי בקביעת זכותו של הזוכה להחזר הוצאותיו, אין מתחשבים במצבו הכלכלי של המפסיד שכן "לנוכח אופיו האזרחי של פיצוי זה, הרי שסכום הפיצוי אינו קשור מטבעו ליכולתו הכלכלית של הנאשם – החייב" (ע"פ 3116/13 קבלאן נ' מדינת ישראל (15.10.2013).

הגם שבתי המשפט נוטים לעיתים לנקוט ביחס סלחני כלפי נפגעים שתביעתם נדחתה (ראו למשל, ע"א 6102/13 עצמון נ' חיפה כימיקלים (24.9.2015)) דומה ש אין לנטייה זו מקום כלפי מי שהגיש תביעה כוזבת וגרר את הצדדים שכנגד להוצאות הגנה והשקעת משאבים נוספים להזמת גרסתו (ע"א 6102/13 עצמון נ' חיפה כימיקלים בע"מ (24.9.2015) ).

בעניינו, הגישה התובעת תביעה כוזבת. בעוד שכפי שאנו יודעים היום, התובעת נפלה במדרגות המובילות לבית אחיה, הלכה התובעת ומצאה מפגע כלשהו בסמיכות מקום כדי לבסס עליו ביודעין תביעה כוזבת בניסיון לזכות בפיצויי נזיקין בגין הנזק שנגרם לה.

אין המדובר בענייננו בתובעת תמימה שלא עמדה בנטל להוכיח את תביעתה וזו נדחתה, אלה בניסיון של התובעת לזכות בפיצויים על יסוד גרסה שקרית. ניסיון זה לקבלת דבר במרמה אינו ראוי להתייחסות במידת הרחמים.

בשים לב לאמור, טענת התובעת, כי הצדדים שכנגד יכלו להציג את הראיות המזימות את גרסתה קודם לדיון ובכך, לצמצם את ההוצאות שנגרמו להם, עדיף היה שלא תיטען.

5. לאחר שעיינתי בטיעוני הצדדים ובחנתי את השיקולים הצריכים לעניין, לרבות את נחיצות הגשת ההודעה לצדדים שלישיים והמסמכים שצורפו ראיתי לחייב את התובעת בהוצאות הנתבעות והצדדים השלישיים . אציין, כי לנוכח השלב בו נדחית התביעה, בטרם הוגשו הראיות והתברר ה מעורבותם של כ ל אחד מהצדדים ביחס לבור הביוב הנטען, מצאתי להטיל את הוצאות כל הצדדים על התובעת, אשר הגישה את התביעה, הייתה צריכה לצפות את האפשרות שתוגש הודעה לצדדים שלישיים והביאה להוצאת ההוצאות שאלמלא הוגשה התביעה היו נחסכות. כמו כן, בפסיקת ההוצאות התחשבתי גם במצבה הרפואי של התובעת ובשכרה הנטען. לפנים משורת הדין, איני מחייבת את התובעת גם בהוצאות לטובת אוצר המדינה.

אשר על כן, אני מורה על דחיית התביעה.

התובעת תישא בהוצאות הנתבעות והצדדים השלישיים כדלקמן:

התובעת תישא בהוצאות הנתבעות בסך כולל של 16,000 ₪.
התובעת תישא בהוצאות הצד השלישי 3 בסך כולל של 9,000 ₪.
התובעת תישא בהוצאות הצדדים השלישיים 2, 4-6 בסך כולל של 26,600 ₪.

ההוצאות ישולמו בתוך 45 יום מהיום שאם לא כן, י ישאו הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, ט' שבט תשע"ט, 15 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.