הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 10774-04-17

לפני כבוד השופט יגאל נמרודי

התובעים
(המשיבים):

 1. עמוס מימון
 2. מיכאל משרקי
 3. באגיני נדל"ן בע"מ

נגד

הנתבעים
(הנתבעים 7-3 הם המבקשים):

 1. תמר ברעם
 2. סם כץ
 3. איל שגב
 4. נטע לזרוביץ
 5. זהר שגב
 6. נורית שגב
 7. ורדה שגב
 8. אופיר דפנה

החלטה

החלטה בבקשה לסילוק על הסף שהוגשה מטעם הנתבעים 7-3 (להלן – הבקשה ו – המבקשים, בהתאמה).

עסקינן בתביעה לפירוק שיתוף במקרקעין. המבקשים טענו בבקשה כי יש לסלק את התביעה על הסף "בשל אי צירופם להליך של כל בעלי הזכויות במקרקעין שמבוקש לפרק בהם את השיתוף". לטענתם, במסגרת תכנית מועדפת לדיור 1068 אשר פורסמה למתן תוקף לאחר הגשת התביעה דנן ואשר חלה, בין היתר, ביחס לחלק מהחלקה נשוא הליך זה (להלן – התכנית ו- החלקה), "יקבלו בעלי הזכויות בחלקה זכויות למגורים במגרשים אחרים בתחום התמ"ל בדרך של איחוד וחלוקה. מנגד, בעלי זכויות אחרים, שלא היו בעלי זכויות בחלקה קיבלו בה זכויות קנייניות". הבקשה אינה מפרטת מיהם אותם "בעלי הזכויות אחרים" שנוספו במסגרת התכנית (סעיף 6 לבקשה). תצהיר לא צורף לה.

התובעים - המשיבים -טענו כי מרבית החלקה כלל אינה נכללת בתחום התכנית; כי התכנית ייחדה כשליש מהחלקה לדרך ולשצ"פ כאשר יתר החלקה נותרה כיחידה רישומית אחת וכי לא נוצר מגרש נפרד שנגזר מהחלקה. כן הם טענו כי "אין בעלים נוספים שהוקנו להם זכויות בחלקה נשוא פירוק אלא שבמסגרת התמ"ל [...] נכללה חלק מהחלקה ליעוד של כביש להפקעה שכנגדה יקבלו כלל הבעלים בחלקה (כ"א לפי חלקו באופן יחסי) זכויות מיעוט נוספות במגרש שנוצר במסגרת התמ"ל" (סעיף 3 לתשובה). המשיבים הלינו כנגד העובדה כי לבקשה לא צורף תצהיר חרף טענות עובדתיות שהועלו במסגרתה.
רק בתגובה לתשובה פירטו המבקשים את טענתם וצירפו לה מסמכים לתמיכה. עולה ממנה כי אותו צד שלישי – שאינו נוטל חלק בהליך ואשר לטענתם קיבל זכויות קנייניות בחלקה במסגרת התכנית – הוא מדינת ישראל. הם טענו בנוסף כי התכנית הינה בבחינת דין ועל כן לא התקיים הצורך לתמוך את הבקשה בתצהיר.

דין הבקשה לסילוק על הסף להידחות.

הבקשה נוסחה באופן לאקוני ועמום. "בעלי זכויות אחרים", שביחס אליהם הוגשה הבקשה, התבררו בתגובה כבעלת זכויות נטענת אחת – מדינת ישראל. את פירוט המסד העובדתי היה להניח, במלואו, במסגרת הבקשה, ולא במסגרת התגובה (שביחס אליה אין עוד זכות תשובה למשיבים).

צודקים המבקשים כי התכנית הינה בבחינת דין המצוי בגדר ידיעה שיפוטית. עם זאת, עולה כי כל צד מפרש את התכנית באופן אחר וגוזר מכוחה משמעות שונה ביחס להליך זה. למעט ביחס לטענה בדבר קיומם של בעלי זכויות נוספים, אין מקום להכריע ביתר הטענות שהעלו הצדדים, שניהם, בהקשר זה בשלב זה של ההליך.

לגופו של עניין – ככלל, בית המשפט לא ייעתר בנקל לבקשה לסילוק תביעה על הסף אשר משמעה סגירת דלתות בית המשפט בפני התובע. בנסיבות העניין, מדובר בסעד קיצוני ומרחיק לכת. התביעה שבענייננו ראויה להתברר לגופה. התכנית, שמכוחה טוענים המבקשים כי קיימים בעלי זכויות נוספים בחלקה, אושרה לאחר הגשת התביעה. במועד הגשת התביעה צורפו בעלי הזכויות הרלוונטיים. יחד עם זאת, מובן כי בית המשפט לא יעניק סעד של פירוק שיתוף אלא לאחר שהובהר לו כי כל בעלי הזכויות הרלוונטיים נוטלים חלק בהליך. ככל שבעל זכויות כאמור אינו נוטל חלק יש מקום לצרפו בהיותו בעל דין נכון ודרוש לשם הכרעה ביעילות ובשלמות בעניין שבמחלוקת (זאת, בכל שלב של ההליך ואף ביוזמת בית המשפט (ראו תקנה 24 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984).

בשים לב לאמור, אני מורה כדלקמן:

ב"כ המשיבים יעביר לידי המדינה, במסירה אישית, את כתבי הטענות שהוגשו בתיק זה; את הבקשה לסילוק על הסף (לרבות התשובה והתגובה לתשובה) וכמו גם העתק החלטה זו. בשים לב ללוחות הזמנים בתיק, מסירה כאמור תבוצע עד ליום 13.6.2019.

המדינה תגיש עמדתה ביחס לאפשרות כי היא תצורף להליך זה – זאת עד ליום 20.6.2019. תשומת הלב כי דיוני הוכחות בתיק קבועים לימים 25-26.6.2019. המדינה תודיע האם תוכל להתייצב כבר לדיון הקרוב.

לאחר קבלת התייחסות המדינה ובהתאם לה, אשקול האם יש מקום להורות על צירופה להליך.
המזכירות תוודא קבלת החלטה זו, טלפונית, אצל באי כוח הצדדים. יש לערוך תרשומת לתיק.

עיון פנימי – 23.6.2019.

ניתנה היום, ח' סיוון תשע"ט, 11 יוני 2019, בהעדר הצדדים.