הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 10513-08-18

לפני כבוד השופטת אפרת בוסני

התובעים/ נתבעים שכנגד:

 1. נציגות הבית המשותף ברחוב רשף10 תל אביב -נמחקה
 2. משה מרכוס
 3. אלי בללתי
 4. מזל ועקנין
 5. דוד ועקנין
 6. שרה אהרוני
 7. זהבה סביר
 8. שלומי בסון
 9. אליהו אילת

נגד

הנתבעים/תובעים שכנגד:

 1. ה.י.ב. הגנה ייזום ובניה בע"מ
 2. אבי בן עמי

החלטה

בהתאם להסכמת הצדדים בפרוטוקול הדיון מיום 16.4.2019 , תשובת הנתבעים מיום 28.4.2019 והיעדר הסתייגות התובעים מזהות המומחה שהוצעה, אני ממנה כמומחה מטעם בית המשפט את המהנדס והשמאי מר גיל רפאל, גיל מהנדסים מרח' בזלת 12 א זיכרון יעקב, 3094079, טל': 04-XXXX088. פקס: 04-XXXX090, מייל: office@gileng.co.il (להלן: "המומחה").

המומחה יחווה את דעתו בשאלות שבמחלוקת בתביעה ובתביעה שכנגד כדלקמן:
2.1. הטענה לליקויים ברכוש המשותף.
2.2. הטענה לליקויים בדירת התובע 8, והאם ליקויים אלה נכללו בהליכים שבין תובעת 8 לנתבעים במסגרת תיק 22212-05-16 .
2.3. עלות התיקון.
2.4. טענת ירידת ערך לרבות לאור הטענה לפיצול דירות.

הנתבעים רשאים להגיש חוות דעת מטעמם עד ליום 1.6.2019. לאחר מועד זה לא יהיו הנתבעים רשאים להגיש חוות דעת מטעמם.

הצדדים יעבירו למומחה תוך 15 יום ממועד הגשת חוות דעת מומחה מטעם הנתבעים ולא יאוחר עד ליום 15.6.2019 את כתבי הטענות, חוות הדעת, כל חומר שימצאו לנכון וכן כל מסמך נוסף אשר יבקש המומחה.

ביקור המומחה בבניין ובדירה מושא ההליכים בתיק זה יתואם באמצעות באי כוח הצדדים ויתקיים בתוך 30 מיום הגשת חוות דעת מומחה מטעם הנתבעים אך לא יאוחר מיום 1.7.2019. הצדדים ומי מטעמם רשאים להיות נוכחים במועד בדיקת המומחה. בא חריות באי כוח הצדדים לתאם את מועד הביקור באופן שיעמוד במועד שנקבע.

חוות הדעת תוגש לבית המשפט בתוך 60 יום ממועד ביקור המומחה בבניין ובדירה.

הצדדים רשאים לשלוח למומחה שאלות הבהרה בתוך 15 יום מקבלת חוות הדעת. המומחה ישיב תוך 15 יום.

המומחה יודיע לבית המשפט עד ליום 12.5.2019 הוא יכול לקבל על עצמו את המינוי, אם אין לו היכרות קודמת עם מי מהצדדים, ואם הוא יכול לעמוד בלוח הזמנים שקבעתי.

בטרם יחל המומחה בהכנת חוות דעתו, יעביר המומחה לב"כ הצדדים הצעה בכתב בה יפורט שכר הטרחה הנדרש ואשר יחולק לשני רכיבים אלו: שכר הטרחה עבור הכנת חוות הדעת (כולל מענה לשאלות הבהרה - ככל שיהיו בהיקף סביר); ושכר הטרחה עבור התייצבות לדיון בבית המשפט (ככל שתידרש).

בשלב זה יישאו הצדדים בשכר טרחתו של המומחה בחלקים שווים.

היה ומי מהצדדים יבקש לטעון כנגד שכר הטרחה המבוקש, תוגש על ידו לבית המשפט בקשה מנומקת בתוך 7 ימים ממועד קבלת הצעת המומחה. בהיעדר בקשה שכזו בפרק זמן זה ייחשב הדבר כהסכמה לשכר המבוקש והתחייבות כל אחד מהצדדים לשאת במחציתו.

המומחה רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה למתן הוראות, ככל שיהיה בכך צורך.

נקבעת ישיבת קדם משפט ליום 10.11.2019 שעה 11:30.
לעיוני ביום 13.5.2019

ניתנה היום, כ"ד ניסן תשע"ט, 29 אפריל 2019, בהעדר הצדדים.

ניתנה היום, כ"ד ניסן תשע"ט, 29 אפריל 2019, בהעדר הצדדים.