הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 1044-12-20

לפני כבוד השופט ישי קורן, סגן נשיא

התובעים:
פלוני
ע"י עו"ד ורד פרץ פרידמן

נגד

הנתבעים:

  1. מלון הרודס ים המלח
  2. מלונות פתאל בע"מ
  3. פתאל החזקות (1998) בע"מ

ע"י עו"ד יורם קמין

החלטה

1. בשל הפער בין חוות דעת המומחים מטעם הצדדים, החלטתי למנות מומחה רפואי מטעם בית המשפט, בהתאם לתקנה 130 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984, כאשר כל צד שומר על חוות הדעת מטעמו.

אני ממנה בזה את ד"ר משה לוינקופף כמומחה/ית רפואי בתחום ה אורתופדיה בתיק זה.
עם קבלת החלטת המינוי מתבקש המומחה לחתום על הטופס המצורף בשולי החלטה זו, ולהחזירו לבית המשפט, בהתאם להוראות תק' 89 לתקנות סדר הדין האזרחי החדשות.
(בהליכים שנפתחו לפני 1/1/21 מילוי הטופס אינו תנאי לכניסת המינוי לתוקף).

הנחיות והוראות בכל הנוגע למינוי זה י/תקבל המומחה/ית מבית המשפט בלבד, ולא מהצדדים או מבאי כוחם. במידת הצורך י /תפנה המומחה/ית לבית המשפט בבקשה לקבלת הוראות. את חוות הדעת י /תשלח המומחה/ית לבית המשפט ולבאי כוח הצדדים.
המומחה/ית י /תקבע ממצאים רפואיים לגבי מצבו/ה הרפואי של התובע/ת, בעקבות האירוע/ים מושא התביעה, ובמיוחד י /תחווה דעתו/ה בכל עניין ששנוי במחלוקת בין המומחים מטעם הצדדים, ובשאלות הבאות:
א. האם נגרמה לתובע/ת נכות זמנית או צמיתה עקב האירוע/ים, ואם כן לאיזו תקופה ומה שיעור הנכות?
ב. האם צפויה החמרה במצב התובע/ת בעתיד?
ג. מה הקשר בין המצב הרפואי של התובע/ת לאירוע/ים?
ד. אילו מגבלות תפקודיות נגרמו לתובע/ת כתוצאה מהאירוע/ים, אם בכלל, בשים לב לעבר הרפואי של התובע/ת, לעבודתו/ה ולמקצועו/ה?
ה. האם י/תהיה התובע/ת זקוק/ה לטיפולים רפואיים בעתיד? מה סוג הטיפולים, ומה עלותם המשוערת במחיריהם כיום?
ו. האם נשלל כושר העבודה של התובע/ת באופן חלקי או מלא, עקב האירוע/ים, ולמשך כמה זמן?

2. ב"כ הצדדים ימציאו למומחה/ית את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידם ואשר נוגעים לתובע /ת, לרבות חוות דעת רפואיות מטעם הצדדים, בתוך 14 יום מהיום. העתק כל פניה אל המומחה/ית יועבר במישרין לצד שכנגד.

3. בשכר טרחת המומחה/ית, בסכום של 5,000 ₪ ומע"מ, ישאו הצדדים בשני חלקים שווים, בשלב זה, עפ"י חשבונית שתומצא להם ע"י המומחה/ית.

4. המומחה/ית מתבקש /ת להמציא את חוות דעתו /ה עד ליום 10/8/21 בכפוף לתשלום שכר טרחתו /ה. המומחה/ית י /תפרט בחוות דעתו/ה מה היו המסמכים הרפואיים שעמדו בפניו /ה.

5. ב"כ התובע/ת י/תמציא העתק החלטתי למומחה/ית.

6. הצדדים רשאים להפנות למומחה/ית שאלות הבהרה בתוך 14 יום מיום קבלת חוות דעתו /ה של המומחה /ית, לאחר אישור השאלות על ידי בית המשפט, והמומחה /ית מתבקש /ת להשיב בתוך 14 יום נוספים.
  
7. לאחר קבלת חוות הדעת אקבע מועדים להגשת תחשיבי נזק.

ניתנה היום, כ"ח אייר תשפ"א, 10 מאי 2021, בהעדר הצדדים.

ישי קורן, שופט
סגן נשיא

טופס 6
(תקנה 89)
הצהרת מומחה מטעם בית המשפט
אני החתום מטה:
שם: _______________________ מס' זהות: ____________ עיסוק: _______________
מס' ההליך: _______________________________
שם השופט: _______________________________
מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:

  1. יש / אין לי (*מחק את המיותר) או לשותף שלי קרבה משפחתית לשופט שמינה אותי או למי מבעלי הדין או למי מבאי כוחם, ויש / אין לי קרבה משפחתית לשופט אחר המכהן בבית המשפט שבו יתנהל התיק אליו אמונה; אם יש, נא לפרט: ______________________________________
  2. יש / אין לי (*מחק את המיותר), לקרוב משפחתי או לשותף שלי, קשר אישי, כספי או מקצועי עם השופט שמינה אותי או עם אחד מבעלי הדין או עם באי כוחם; אם יש, נא לפרט: _____________
  3. יש / אין לי (*מחק את המיותר), לקרוב משפחתי או לשותף שלי, עניין כספי או אישי אחר (למעט שכר טרחתי) בהליך או בתוצאותיו; אם יש, נא לפרט: _______________________________
  4. נתתי / לא נתתי (*מחק את המיותר) חוות דעת או שירות אחר לאחד מבעלי הדין או לבאי כוחם בשנתיים שקדמו למועד המינוי; אם ניתנו חוות דעת, נא לפרט: _________________________
  5. יש / אין לי (*מחק את המיותר) זיקה אחרת העלולה להעמידני במצב של חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידי ובין עניין אישי או תפקיד אחר שלי; אם יש, נא לפרט: ______________________
  6. יש / אין לי (*מחק את המיותר) קרובי משפחה המכהנים כשופטים; אם יש, נא לפרט: ______

___________________________________________________________________
הדברים האמורים בהצהרה זו נכונים לגביי, ולגבי קרובי משפחתי ושותפי – הם נכונים למיטב ידיעתי.

____________________
חתימת המצהיר