הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו עש"א 61414-06-16

בפני
כבוד ה שופט עמית משה סובל-שלום ת"א

המבקשת

יונה יהוד

נגד

משיבים

  1. דוד שלמה
  2. דוד יהודה
  3. ציונה שפרכר
  4. צדוק ברכה

החלטה

1. בקשתה של המבקשת, החייבת בתיק הוצל"פ 01-XX156-57-5 ליתן לה רשות ערעור על החלטתו מיום 30.5.16 של כב' רשם ההוצל"פ (בתוארו אז) מר דניאל הורוביץ לפיה נדחתה הבקשה לסגור את תיק ההוצל"פ, לפטר או לחילופין לשחרר את כונס הנכסים מתפקידו ולחייבו בפיצויים בגין נזק למבקשת, הכל כמפורט בהחלטה.
המבקשת ביססה את בקשתה על סעיפים 58(א), 60(ב), 60(ג) לחוק ההוצאה לפועל ועל תקנה 126 לתקנות ההוצל"פ.

2. בקשתה של המבקשת נוסחה באריכות יתר תוך התייחסות גם להחלטות שאינן דרושות לעניין ולאחר שהוגשה תגובת המשיבים אף הגישה (ברשות בית המשפט) תשובה לתגובה בה חזרה למעשה על טענותיה בבר"ע. טענותיה של המבקשת אף נלמדות מהבקשה שהגישה לרשם ההוצל"פ ומכל הנספחים שצרפה לבר"ע.
כונס הנכסים הגיש בשם המשיבים תגובה מפורטת לטענות בבר"ע ואף צירף נספחים שונים הקשורים למחלוקת שבתיק.
לאחר שעיינתי היטב בכל כתבי הטענות, הנספחים, ההחלטות ולאחר ששקלתי את טענות ב"כ הצדדים, לא מצאתי כל ממש בבר"ע או שיש להתערב בהחלטתו של הרשם הנכבד ולכן דינה של הבר"ע להידחות, כמפורט להלן.

3. לא מצאתי צורך לפרט את כל ההתנהלות בתיק כפי שפורטה על ידי הצדדים ואף לא להידרש לטענות שאינן דרושות להכרעה כאן.
בתשובתה מציינת המבקשת כי לטעמה שתי סוגיות פשוטות עומדות בבסיס בקשתה, האחת האם לרשם ההוצל"פ יש סמכות להורות על עריכת הסכם משפטי חדש בין היורשים (המבקשת והמשיבים) אשר מנוגד במהותו להסכם הקודם שאושר על ידי בית המשפט.
סוגיה שניה, האם מוסמך כונס הנכסים לחתום בשמה ובמקומה על הסכם חדש המנוגד להסכם המאושר ע"י בית המשפט ומבלי לבקש את אישורו של בית המשפט.

4. השאלות שהציגה המבקשת מטעות, שכן החלטות הרשם בקשר להסכם "החדש" אינן בניגוד להסכם המקורי שאושר בפסק דין אלא החלטות אלו נועדו להוציא לפועל את פסק הדין לאחר שהמבקשת מסרבת לשתף פעולה ולחתום על מסמכים נדרשים כדי שניתן יהיה להוציא לפועל את פסק הדין.
יצויין כבר עתה ובמפורש כי לא מצאתי בהתנהלות כל פגיעה שהיא בזכויותיה של המבקשת ומטרת ההליכים (בהעדר שיתוף פעולה של המבקשת) לבצע את פסק הדין באופן שהמבקשת מוותרת על כל זכות בדירה הנדונה ובמידת הצורך נמחק שמה בכל הקשור לזכויות בדירה, בדיוק כפי שהסכימה בהסכם המקורי שאושר בתור פסק דין סופי וחלוט.
אין בהליכים כדי לפגוע באיזו מזכויות המבקשת בירושת ההורים, מעבר לדירה האמורה.
משאין המבקשת משתפת פעולה נכון להסמיך את כונס הנכסים לחתום בשמה של המבקשת
על המסמכים הדרושים להוצאתו לפועל של פסק הדין.
5. בתיק ההוצל"פ מבוצע פסק דין מיום 17.9.07, בתיק תמ"ש 15113/01 של כב' השופטת אסתר שטיין מבית המשפט לענייני משפחה בראשל"צ. עובר למתן פסק הדין הצהיר ב"כ המבקשת כי מוסרים לבית המשפט לשיקול דעתו להסדיר את כל מה שבית המשפט מוצא לנכון לעניין הסדר. כן הוצהר כי משאירים לשיקול דעת בית המשפט את בקשתו של ב"כ המשיבים למנותו לכונס נכסים.

6. בפסק הדין שניתן הורה בית המשפט למבקשת לבצע את ההסכם שקיבל תוקף של פסק דין ביום 24.10.02 ולחתום על כל מסמך רלבנטי הנדרש לשם כך.
מאחר והסכם הפשרה לא התבצע במשך כחמש שנים, קבע בית המשפט בפסק הדין כי כדי להבטיח הפעם שפסק הדין יאכף, יפנה ב"כ המשיבים להוצל"פ לביצוע פסק הדין.
הסכם הפשרה האמור אושר במסגרת תיקי תמ"ש 15110/01 ו-15111-01-1 ולפיה מסירה המבקשת כל טענה וכל תביעת זכות בקשר לדירת ההורים ברח' ויצמן 47 בת-ים, גוש 7152 חלקה 121/1 (להלן: "הדירה") ומתחייבת לחתום על כל שטר ומסמך שידרש למחיקת שמה מנסח רישום המקרקעין.

7. בקשתה של המבקשת להורות על ביטולו של פסק הדין של בית המשפט לענייני משפחה נדחתה באופן שבפני רשם ההוצל"פ קיים פסק דין סופי וחלוט אשר עליו לבצעו ולשם כך ליתן מפעם לפעם הוראות לכונס הנכסים.
בתיק ההוצל"פ מתבצע פסק הדין המתייחס לדירה בלבד ואין לו שום קשר לטענות כאלה ואחרות ככל שקיימות למבקשת בקשר לרכוש אחר של העיזבון.
בתחילת הדרך חתמה המבקשת על תצהיר הסתלקות ואולם נוסח התצהיר התייחס רק לדירה ולכן התערב היועמ"ש בהליכים וקבע כי על פי דין לא ניתן להסתלק מנכס מסוי ים במסגרת צו ירושה ולכן תצהיר ההסתלקות איננו תקף.

8. לא מצאתי כל נימוק של ממש בטיעוניה של המבקשת מדוע לאחר שחתמה על תצהיר הסתלקות עתרה לביטולו של פסק הדין שאישר את הסכם הפשרה. נראה כי המבקשת ביקשה לתפוס טרמפ על עמדת היועמ"ש ומשלב זה שינתה כיוון , חדלה לשתף פעולה וגרמה לסחבת ארוכה ונמשכת.
בית המשפט לענייני משפחה צפה מראש את הקשיים שתערים המבקשת על ביצועו של פסק הדין ולכן הורה לפעול במסגרת תיק הוצל"פ מהטעם האמור. אף היה צורך למנות כונס נכסים וליתן לו הוראות מתאימות לביצוע פסק הדין, לרבות להסמיכו לחתום בשמה ובמקומה של המבקשת על המסמכים שידרשו לביצועו של פסק הדין מבלי שנפגעות זכויותיה של המבקשת.
עוד יצויין בעניין זה כי המבקשת מיוצגת במהלך כל השנים וההליכים על ידי עורכי דין המגינים על זכויותיה ואף חזקה על רשם ההוצל"פ שישמור על הזכויות ולא יאפשר ביצוע הליכים החורגים מביצועו של פסק הדין.

9. מכל האמור לעיל, נדחית הבקשה למתן רשות ערעור.
המבקשת תשלם למשיבים הוצאות הבקשה בסך של 3,500 ₪.

המזכירות תעביר העתק ההחלטה לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, כ"ד אב תשע"ו, 28 אוגוסט 2016, בהעדר הצדדים.