הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו עש"א 23173-04-17

לפני
כבוד ה שופט עמית משה סובל-שלום ת"א

המערערות:

1.מ.ע.ג.ן - יעוץ וניהול נכסים בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד
2.מ.ו. השקעות בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד שרונה נמדר

נגד

המשיבים:

1.דניאל בבג'ני
ע"י ב"כ עו"ד
2.הרצל בבג'ני
ע"י ב"כ עו"ד
3.מאיר בבג'ני
ע"י ב"כ עו"ד ניב יעקב

פסק דין

המערערות ( הזוכות בתיק הוצל"פ מס'- 505343-10-16), מערערות על החלטת כב' רשמת ההוצאה לפועל, יעל קינן -מרקוביץ, מיום ה- 13.3.16, לפיה התקבלה טענת "פרעתי" של המשיבים (החייבים בתיק ההוצל"פ האמור), לפי סעיף 19 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז- 1967.

עיקרי העובדות
1. המערערות הינן בעלות בניין לשימור, בדרך יפו 13 בת"א, הידוע כגוש 7421, חלקה 14. כאשר המשיבים הינם שוכרים בשכירות מוגנת שתי חנויות צמודות, בקומת הקרקע של הבניין.

2. ביום ה- 24.5.10, התקשרו המערערות וחברת "בוטיק שימור מבנים" בע"מ (להלן "היזם"), בהסכם אודות שיפוץ הבניין ובניית קומה נוספת, בהתאם להיתר בנייה מאושר.

3. לאור העובדה כי המשיבים התנגדו לביצוע עבודות השיפוץ, נקטו המערערות בהליך משפטי, בבית הדין לשכירות בת"א, במסגרת ת.ש. 24027-10-13 ( להלן "התביעה"). ביום ה- 20.1.14, ניתן פסק דין בהסכמה, ע"י בית הדין לשכירות בת"א, לפיו לשם הבטחת ביצוע העבודות, תינתן למשיבים בין היתר ערבות בנקאית על סך 30.000 ₪.

4. ביום ה- 22.3.16, הגישו המשיבים בקשת פיצויים, לבית הדין לשכירות בת"א, וזאת בהתאם לפסק הדין בהסכמה, מיום ה- 20.1.14.

5. ביום ה- 6.9.16, ניתן פסק דין במסגרת "התביעה" ולפיו חויבו המשיבים בתשלום הוצאות בסך 11.700 ₪ לטובת המערערות. כמו כן, בהחלטה נוספת מאותו יום, ה- 6.9.1 6, חויבו המערערות וה-"יזם", ביחד ולחוד, בתשלום סך של 20.000 ₪, לטובת המשיבים.

6. המערערות פתחו כנגד המשיבים תיק הוצאה לפועל שמספרו- 505343-10-16, לצורך ביצוע פסק הדין שניתן לטובתן, מיום ה- 6.9.16.

7. המשיבים הגישו בקשה בטענת פרעתי ובקשה לעיכוב הליכים עד להחלטה בטענת פרעתי, מכוח סעיף 19 לחוק ההוצאה לפועל, וזאת לאור זכות הקיזוז של הסך הקבוע בפסק הדין (11.700 ₪), אל מול הסכום שנקבע בהחלטה (20.000 ₪).

8. בהחלטתה מיום ה- 13.3.17, קיבלה כב' רשמת ההוצאה לפועל את בקשת המשיבים, בטענת "פרעתי", והורתה על סגירת תיק ההוצאה לפו על, ומכאן הערעור שלפנינו.

עיקרי טענות המערערות.
1. המערערות טוענות, כי הנטל לשאת בתשלום הפיצויים אשר נפסק לטובת המשיבים, הינו על כתפיי ה"יזם" ולא על המערערות. כמו כן, לטענת המערערות, טענה זו מקבלת חיזוק לאחר שביום ה- 15.12.16, שולם הסך שנקבע בהחלטה, ע"י היזם למשיבים.

2. המערערות טוענות, כי עת הגישו המשיבים את הבקשה לסגירת תיק ההוצל"פ, הייתה קיימת יתרת חוב בסך כולל של 2.232.14 ₪, וזאת בגין תשלומים שהוצאו מכיסן של המערערות כדוגמת: אגרות, נקיטת הליכי הוצל"פ ושכ"ט עו"ד.

3. המערערות טוענות, כי החוב הלכאורי לפיו טענו המשיבים את טענת הפרעתי, אינו מוכח וכי לא ניתן היה לערוך קיזוז. לטענת המערערות, נטל הבאת הראיות לא הועבר לשכמן וגם לו עבר הנטל המשני הרי שהמערערות עמדו בנטל זה.

עיקרי טענות המשיבים
1. המשיבים טוענים, כי המערערות החליטו להתעלם מחובן הכספי למשיבים, בהתאם להחלטה מיום ה- 6.9.16, ותחת זאת פתחו כנגד המשיבים תיק הוצל"פ על קרן בסך 11,700 ₪, שלא כדין ובחוסר תום לב.

2. המשיבים טוענים, כי הגישו עתירה בטענת "פרעתי", מאחר ובמסגרת מכלול פסה"ד וההחלטה מיום ה- 6.9.16, המערערות הן שהיו חייבות בתשלום כספי למשיבים.

3. המשיבים טוענים, כי קיימת החלטה חלוטה ומפורשת של ביהמ"ש, לפיה המערערות חבות בסך של 20.000 ₪ כלפי המשיבים, על כן לא יכול להיות חולק כי למשיבים עומדת זכות הקיזוז.

4. המשיבים טוענים, כי בהתאם להחלטת ביהמ"ש מיום ה- 6.9.16, המערערות חייבות "ביחד ולחוד"- עם צד ג, על כן, ככל שהמערערות רצו להשיג על החיוב של "ביחד ולחוד", ולהטילו על צד ג, היה עליהן להגיש ערעור, ומשלא הוגש ערעור – החיוב הינו של המערערות ביחד עם צד ג.

דיון והכרעה
1. הלכה פסוקה היא כי במסגרת טענת "פרעתי" ניתן להוכיח גם טענת קיזוז ( רע"א 87/191, רבין נ' בנק ברקליס דיסקונט בע"מ) . אולם יש להבחין בין זכות קיזוז קיימת לבין זכות קיזוז נטענת. זכות קיזוז קיימת פירושה: "זכות שקיומה איננו שנוי במחלוקת...זכות קיזוז קיימת תגובש גם כאשר ניתן פסק דין סופי במחלוקת אחרת שהייתה בין הזוכה לחייב..." ( כב' השופט, דוד בר-אופיר, הוצאה לפועל הליכים והלכות, כרך ראשון, עמ ' 280 ). לעומת זאת, זכות קיזוז נטענת הינה זכות קיזוז השנויה במחלוקת. הבירור לטענה זו אינה בגדר סמכותו של רשם ההוצאה לפועל, במסגרת טענת "פרעתי", ומקומה להתברר בבית המשפט.
בעמ' 3, שורה 24 להסכם שנערך בין המערערות למשיבים, ואשר קיבל תוקף של החלטה בבית הדין לשכירות בת"א ב יום ה- 20.1.14, נקבע כי: "התובעים יפצו את הנתבעים בגין כל נזק שייגרם להם כתוצאה מסגירת החנות וכן בגין כל נזק...". עיננו הרואות כי עפ"י ההסכם, עליו חתומות המערערות, חלה על המערערות החובה לפצות את המשיבים בגין כל נזק כאמור בהסכם. הסכם זה הוא בבחינת "הודאה בכתב" כי חלה על המערערות חובת הפיצוי, בהתאם לאמור בהסכם.
בהחלטתה מיום ה- 6.9.16, קבעה כב' השופטת – עידית ברקוביץ כי: " בהמשך להסכמת הצדדים בדיון מיום ה- 20.1.14....המשיבות 1-2 (התובעות) ו/או המשיבה 3 ( חברת בוטיק שימור מבנים בע"מ), ביחד ולחוד, ישלמו למבקשים סך של 20.000 ₪". לשון ההחלטה ברורה ואינה משתמעת לשני פנים. המערערות חבות "ביחד ולחוד" עם צד ג. על כן הנני דוחה את טענת המערערות לפי ה "היזם" הוא זה שחב כלפי המשיבים, לבדו. בהתאם להסכם בין הצדדים ובהתאם להחלטת בית הדין לשכירות מיום ה- 6.9.16, זכות הקיזוז בענייננו הינה זכות אשר קיומה איננו שנוי במחלוקת ועל כן קמה למשיבים זכות הקיזוז בטענת הפרעתי אשר הוגשה בלשכת ההוצאה לפועל. נשגבה מבינתי הסיבה לפתיחת תיק ההוצאה לפועל כנגד המשיבים, אשר חבים בסך של 11.700 ₪ לטובת המערערות, בעוד שעל פי החלטת בית הדין לשכירות מיום ה- 6.9.16, המערערות הן אלו החבות ביחד ולחוד עם צד ג, סך של 20.000 ₪ כלפי המשיבים. הנני מסכים עם כב' רשמת ההוצאה לפועל אשר קבעה בהחלטתה כי פתיחת תיק ההוצאה לפועל, בנסיבות שלפנינו, יש בה משום חוסר תום לב ,ולכן לא זכאיות המערערות להוצאות ולשכ"ט בגין פתיחת התיק.

2. לאור הלשון הברורה של החלטת בית הדין לשכירות, מיום ה- 6.9.16, לפיה המערערות חבות ביחד ולחוד עם צד ג' בחוב כלפי המשיבים, אין בסמכותה של כב ' רשמת ההוצאה לפועל אלא לפעול עפ"י האמור בהחלטה ואין היא רשאית לקרוא בהחלטה את מה שלא נאמר בה. לעניין זה יפים דבריו של כב' השופט בר-אופיר : "על הרשם לפעול על פי פסק הדין כפשוטו. הוא אינו רשאי לתקן את מה שעיוות (אם עיוות) בית המשפט כשנתן את פסק הדין, וגם לא למלא את החסר בפסק הדין..." ( הוצאה לפועל, הליכים והלכות, כרך ראשון עמ' 7 ). לאור האמור, באם היו למערערות אי אילו השגות על החלטת בית הדין לשכירות מיום ה- 6.9.16, אזי היה עליהן לפנות לבית הדין על מנת לקבל את הסעד המתאים.

סיכום
1. לאור האמור בפירוט בפסק דין זה, דין הערעור להידחות.

2. המערערות יישאו בהוצאות המשיבים בסך 5.000 ₪.
המזכירות תעביר לב"כ המשיבים את הפיקדון שבתיק, על חשבון ההוצאות שנפסקו.

מזכירות ביהמ"ש תעביר העתק פסק הדין לב"כ הצדדים.

ניתן היום, כ"א סיוון תשע"ז, 15 יוני 2017, בהעדר הצדדים.