הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ה"פ 7396-12-14

לפני כבוד השופטת חנה קלוגמן

המבקשים:
יואב כספי

נגד

הטוענים:

  1. דקל ערובה למזרח התיכון בע"מ
  2. נורית בן אהרון
  3. גבי בן אהרון
  4. טחנת קמח אשדוד בע"מ
  5. דקל מחסני ערובה בעמ
  6. יוליוס גרינבאום
  7. סימון גרינבאום
  8. חברון משה בעמ

החלטה

טוענת 8 חוזר ת ומבקש ת כי אעיין מחדש בהחלטתי מיום 29.5.18, בה דחיתי את בקשתה לחייב את המבקש – הנאמן להפקיד בקופת בית המשפט את הסך של 650,000 ₪ המוחזקים בידיו הנאמנות, לחלופין להורות לטוען 4 ו/או 5, ו/או 6 ו/או 7 יחדיו ו/או כל אחד לחוד להפקיד בקופת בית המשפט את הסך של 650,000 ₪ שהועברו , מידיו של נאמן לידיהם, ולחלופי חלופין להורות למבקש וטוענים אלו להפקיד בקופת בית המשפט ערבות בנקאית בסך של 1,000,000 ₪ (להלן "הכספים") (מתוך הפתיח לבקשת טוענת 8 מיום 22.11.17).

על החלטתי מיום 29.5.18 הגישה טוענת 8 בר"ע שנדחתה ביום 2.7.18.

בהחלטתי מיום 29.5.18 דחיתי את בקשת הטוענת 8, לאחר שקבעתי כי אוכל לדון בבקשה זו רק לאחר שמיעת הראיות ובמסגרת פסק הדין שאתן, וזאת לאור החלטתו של בית המשפט המחוזי בערעור , שקבע שככל שביהמ"ש "ימצא כי יש לתקן את פסק הדין, אזי ככל פסק דין אשר מבטל פסק דין קודם, רשאי ביהמ"ש להורות על השבת הכספים, ובמקרה הנדון, ככל שיחול האמור יש להורות למי להעביר את הכספים".

הן הטוענים 4-8 והן הנאמן מתנגדים לבקשה לעיון מחדש . לטענתם מדובר במחזור בקשה קודמת אשר נדחתה ואף הבר"ע עליה נדחתה. עוד טוענים הם שלמעשה מדובר בבקשה לסעד זמני שהוגשה במסווה של בקשה רגילה, ללא מילוי התנאים הנדרשים בבקשה לסעד זמני.

הנאמן בתגובתו הפנה את בית המשפט להחלטת סגן הנשיא, כבוד השופט שנלר מיום 5.7.15, בבקשת המבקש לעיכוב הליכים שהוגשה עם הגשת הערעור, ואשר נדחתה.

להשלמת התמונה אפרט בקצרה את ההליכים שהגישה טוענת 8 לאחר מתן פסק הדין של בית משפט השלום מיום 18.6.15 (להלן: "פסק הדין "), לגבי עיכוב ביצוע העברת הכספים בהתאם לפסק הדין, או השבת הכספים לקופת בית המשפט:

ביום 18.6.15 הגישה טוענת 8 בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין, אשר קבע כי הכספים יועברו לטוענים 4-7 ובהסכמתם לידי טוענת 4.
ביום 18.6.15 ניתנה החלטה לעיכוב ביצוע פסק הדין ל- 15 יום , וכן כי לצורך המשך עיכוב הביצוע יש להגיש בקשה לבית המשפט המחוזי.
ביום 5.7.15 פנתה טוענת 8 לבית המשפט המחוזי, אשר הורה למבקשת להגיש בקשה כדין . בשלב זה בית המשפט המחוזי לא האריך את עיכוב הביצוע.
לא מצאתי בחומר שהובא בפניי כי הוגשה בקשה נוספת לבית המשפט המחוזי או כי ניתנה החלטה נוספת.
ביום 25.10.17 הת קיים דיון בערעור , אשר בסופו הוחזר התיק לבית משפט קמא לשמיעת ראיות ומתן פסק דין לאחר מכן.
ביום 22.11.17 , לאחר החזרת התיק לבית משפט שלום , הגישה טוענת 8 בקשה להשבת הכספים לקופת בית המשפט.
בינתיים עבר התיק לטיפולי ונקבע דיון ליום 29.5.18 . במועד הדיון נתנה החלטתי לדחיית בקשת טוענת 8 להפקדת הכספים בקופת בית המשפט.
על החלטה זו הוגשה, כאמור, בר"ע שנדחתה ביום 2.7.18.

מהשתלשלות העניינים ניתן ללמוד שכבר לאחר מתן פסק הדין מיום 18.6.15 ביקשה טוענת 8 לעכב את ביצועו, אך מסיבה שאיננה ידועה לי, לא הגישה בקשה כדין , כפי שהורה כבוד השופט שנלר מיום 5.7.15.

הבקשה לעיון מחדש הוגשה על בסיס דברי כבוד השופטת אביגיל כהן בפסק הדין שדחה את הבר"ע המצוטטים להלן:

"אציין, כי אינני סבורה שבית משפט קמא אינו מוסמך בשל פסק הדין בערעור ליתן הוראה בנוגע לכספים כבר בשלב הנוכחי, גם כאשר קוראים את סעיף 3 לפסק הדין בערעור"

אלא שטוענת 8 ציטטה רק את הרישא לפסקה השלישית לסעיף 6 ג לבר"ע כאשר הסיפא קובעת כדלקמן:

"כך למשל, ככל שהייתה מוגשת בקשה לסעד זמני בנוגע לכספים בשל נסיבות המצדיקות זאת, ודאי לא היתה מניעה להכריע בעניין רק בשל סעיף 3 לפסק הדין בערעור ".

דהיינו, כבוד השופטת אביגיל כהן מתארת סיטואציות אשר בה ן יתכן והיה מקום לתת החלטה להפקדת הכספים, א ך זה לא המקרה שבפנ ינו.
כך שגם טיעון זה אין בו כדי להצדיק את הגשת הבקשה לעיון מחדש.

לאחר עיון בבקשה, בתשובות ובתגובות טוענת 8 לא מצאתי כי יש לשנות את החלטתי. טוענת 8 היתה צריכה לפעול בהתאם להוראות כבוד השופט שנלר בהחלטתו מיום 5.7.15 , אם רצתה לעכב את ביצוע פסק הדין של בית משפט השלום מיום 18.6.15 , אך הדבר לא נעשה על ידה. שופטי הערעור שהיו ערים לבקשה שהוגשה בתיק הערעור, ואשר ציינו כי הם ערים לכך שהכספים כבר הועברו , לא מצאו לנכון לתת הוראה בפסק הדין של הערעור על השבת הכספים, אלא קבעו במפורש כי בית משפט השלום יתייחס לכך בהתאם לפסק הדין שייתן אחר שמיעת הראיות.

לא מצאתי כי יש להיעתר לבקשה המקורית מיום 22.9.17, ואף אינני מוצאת כי יש להיעתר לה היום . כבוד השופטת אביגיל כהן בהחלטתה בבר"ע שהוגשה על החלטתי דחתה את הבר"ע. לו סברה כבוד השופטת אבגיל כהן כי עלי לשנות את החלטתי הייתה עושה זאת בצורה מפורשת .

לאור האמור לעיל הבקשה נדחית.

ניתנה היום, א' שבט תשע"ט, 07 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.