הדפסה

בית משפט השלום ברמלה 07

בפני
כב' הרשם הבכיר נועם רף

תובעת

ע.ח. עופר אנרגיה ירוקה בע"מ

נגד

נתבע

יעקב גורן

החלטה

בהמשך להחלטתי מיום 30.4.18 ובהסכמת הצדדים, הנני ממנה בזאת את מר חיים קראוסהר ממשרד ד. בייער ושות' מת.ד. 92 אלישמע טל' 09-XXXX770 פקס: 09-XXXX577 כמומחה מטעם בית המשפט לשם בדיקת מערכת סולרית בנכס שבאזור תעשייה בפרדס חנה (להלן: "הנכס").

המומחה יתבקש לבדוק את המערכת הסולרית בנכס ולחוות דעתו המקצועית בשאלות הבאות:

א. האם התובעת מילאה אחר האמור בהסכם שבין הצדדים.

ב. האם המערכת פועלת בתפוקה כפי שסוכם בין הצדדים או כפי שמערכת שכזו אמורה לפעול.

ג. האם קיימת זליגת חשמל במערכת משמעותה והשלכותיה.

ד. האם תעודת האחריות מתייחסת למערכת שסופקה על ידי התובעת.
ככל שהתשובה לכך שלילית, המשמעות הכספית של האמור.

במידה וקיימים ליקויים במערכת שסיפקה התובעת, יואיל המומחה להעריך את אופן תיקון הליקויים, הערכת הזמן הסבירה לתיקון כל ליקוי ועלותו של כל תיקון.

המומחה ייפגש עם הצדדים, ישמע את טענותיהם, יקבל וישמע מהם כל חומר או טענה שיבקשו למסור לו, לרבות חוות הדעת שצירפו לכתבי טענותיהם. הבדיקה תתבצע בנוכחות הצדדים. המומחה יהיה רשאי לבקש ולקבל מהצדדים כל חומר שיידרש לו והצדדים ישתפו עמו פעולה. הצדדים יהיו רשאים להמציא למומחה כל מסמך רלבנטי שימצאו לנכון.

למען הסר ספק יובהר כי הצדדים אינם רשאים לפנות למומחה בכל עניין שהוא – למעט העברת המסמכים כאמור ותיאום מועד בדיקה – ואילו המומחה רשאי לפנות לכל אחד מהצדדים ולהבהיר עמו הטעון הבהרה לצורך מתן חוות הדעת ובלבד שיידע את הצד שכנגד.

עובר לקיום הבדיקה יודיע המומחה לצדדים עלות חוות הדעת ויתחיל בבדיקה רק לאחר קבלת מלוא שכר טרחתו משני הצדדים. בכל מחלוקת בעניין זה, יפנו הצדדים לבית המשפט.

חוות הדעת תומצא לתיק בית המשפט עם העתק לצדדים תוך 60 יום מהיום.

הצדדים יהיו רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה, באישור מראש מבית המשפט, וזאת תוך 7 ימים מיום קבלת חוות הדעת. המומחה ישיב לשאלות תוך 10 ימים מיום קבלת השאלות עם העתק לצדדים ולבית המשפט.

שכרו של המומחה ישולם בשלב זה בחלקים שווים על ידי הצדדים, אולם השתתו הסופית תקבע על פי תוצאות הדיון.

בהסכמת הצדדים של המומחה מטעם בית המשפט בחוות דעתו תהא מכרעת.

אם קיימת מניעה כלשהי מצדו של המומחה לקיים אחר החלטת בית המשפט ו/או שיש לו היכרות מוקדמת עם מי מהצדדים, יודיע על כך לבית המשפט באופן מיידי.

אשת הקשר מטעמ ה של התובעת עו"ד עדי ינקילביץ' טלפון 03-XXXX404, פקס 03-XXXX403.
איש הקשר מטעמו של הנתבע עו"ד הראל לפידות, טלפון 04-XXXX191 פקס 04-XXXX192.

המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים ולמומחה.

המזכירות תקבע ת.פ. 60 יום מהיום.

ניתנה היום, כ"ב אייר תשע"ח, 07 מאי 2018, בהעדר הצדדים.