הדפסה

בית משפט השלום ברמלה ת"פ 56369-11-19

לפני כב' השופטת רבקה גלט

מספר תיק חיצוני: 386229/2018

צו אשפוז/צו לטיפול מרפאתי
(סעיף 15( ד2))

פרטי החשוד/העצור/הנאשם:
تفاصيل المشبوه|الموقوف|المُتهم
שם פרטי الأسم الشخصي : ..אור בנימין........,
שם משפחה (أسم العائلة) : ....צדוק...........................,
מספר זיהוי (رقم الهويه) .........211718374.....
שם האב (أسم الأب) : ....יאיר...............................,
תאריך לידה (تاريخ الولادة) .......04/03/2000.........,
מען (العنوان) : ...ידין יגאל 12, חולון ......................................................................................

צו אשפוז/צו לטיפול מרפאתי*
(בהתאם לסעיף 15 לחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א 1991- )להלן – החוק))
אל: הפסיכיאטר המחוזי..........

ניתן בזה צו אשפוז/צו לקבלת טיפול מרפאתי*, לגבי הנאשם: ......................................................
צדוק
אור בנימין
יאיר
211718374
שם משפחה
أسم العائلة
שם פרטי
الأسم الشخصي
שם האב
أسم الأب
מספר זיהוי
رقم الهويه

מענו של הנאשם או מקום החזקתו של הנאשם במשמורת חוקית (לרבות מוסד או
בית חולים) :.......................................................................................................................
ידין יגאל
12
חולון

שם הרחוב
اسم الشارع
מספר
الرقم
שם היישוב
المسكن
המיקוד
ميكود

** אשר אינו מסוגל לעמוד לדין בהתאם להוראות סעיף 15 (א) לחוק, ואשר יש
ראיות לכאורה לכך שעשה את מעשה העבירה שבו הואשם בכתב האישום או מעשה
עבירה אחר, הכול כמפורט להלן:
** والذي ليس بإمكانه المثول للمحاكمة وفقاً للبند 15 (أ) للقانون، وهناك أدلة كما يبدو لذلك أنه نفذ المخالفة المسجلة بلائحة الاتهام أو مخالفة أخرى، كما هو مفصل أدناه:

** אשר עשה את מעשה העבירה שבו הואשם, כמפורט להלן, ואולם אין הוא
בר–עונשין בהתאם להוראות סעיף 15 (ב) לחוק:
** الذي نفذ المخالفة المتهم بها بلائحة الاتهام ، كما هو مفصل أدناه، ولكنه غير قابل للمحاكمة الجنائية وفقاً للبند 15 (ب) للقانون:

העבירה/ות __איומים, החזקת אגרופן או סכין שלא כדין __________________
المخالفة \ المخالفات: _____________

סעיף/י העבירה/ות ____192, 186 (א)______________ (החיקוק ומספר הסעיף או התקנה)
بند\ بنود المخالفة\ المخالفات: _________________ (القانون ورقم البند أو النظام)

לפי החוק יש להביא את עניינו של הנאשם, אם הוא עדיין מאושפז או נתון בטיפול מרפאתי, שבועיים לפחות לפני תום תקופת האשפוז או הטיפול המרבית, כאמור, לפני הפסיכיאטר המחוזי, לצורך קבלת החלטתו כאמור בסעיף 15 א לחוק, וכן להודיע ליועץ המשפטי לממשלה, לפרקליט המחוז ולמשטרת ישראל על כך שהתקופה האמורה עומדת להסתיים צו זה ישמש אסמכתה לכל מי שמוסמך לבצע את האשפוז/הטיפול המרפאתי* האמור.
................................................................................................................................................
وفقاُ للقانون، يجب عرض أوضاع المتهم إذا كان ما زال موجود بالمكوث في المشفى أو تحت علاجي في العيادة، أسبوعين على الأقل قبل اتمام فترة المكوث أو العلاج الأقصى، كما ذكر، أمام معالج الأمراض النفسية اللوائي، وذلك من أجل إصدار قراره كما هو مذكور في البند 15 أ للقانون، وأيضاً إخبار المستشار القضائي للحكومة، ووكيل النيابة اللوائي وشرطة اسرائيل بأن الفترة المذكورة سوف تنتهي، وأن هذا الأمر سيشكل مرجع لكل من بصلاحيته أن ينفذ المكوث بالمشفى\ العلاج في العيادة* المذكور.

אני מזכה את הנאשם מן העבירות.

מכוח סעיף 15 לחוק לטיפול בחולי נפש, התשנ"א – 1991 (להלן: החוק), ובהתאם להמלצת הפסיכיאטר המחוזי בחוות דעתו, ניתן בזה צו טיפול מרפאתי על הנאשם.

הצו יעמוד בתוקף למשך תקופה מקסימלית של 5 שנים, לכל היותר.

נוכח נסיבותיו המיוחדות של המקרה, הבהרתי לנאשם כי צו הטיפול שניתן בזה, אין משמעותי בהכרח שנדרש לנאשם טיפול תרופתי בשלב זה.
הוסבר כי הצורך בטיפול תרופתי או כל טיפול אחר, נתון לשיקול דעתו של הפסיכיאטר המחוזי או רופא מטעמו ככל שיורה לנאשם במסגרת הצו.

הנאשם מסר לבית המשפט כי הוא מקווה לעבור דירה בקרוב למגורים עם אביו בישוב מגדל.
לפיכך הפסיכיאטר מתבקש לעקוב ובמידת הצורך לעמוד בקשר עם ב"כ הנאשם עו"ד מור יוסף על מנת להקל על הנאשם ולהפנות אותו לטיפול במסגרת הצו, בקרבת מקום מגוריו.

*** תחילת האשפוז או הטיפול המרפאתי על פי צו זה, או מועד מוקדם יותר אם קבע בית המשפט
לגבי הנאשם כי תקופות אשפוז לפי סעיף 16 לחוק יובאו במניין תקופת האשפוז או הטיפול
המרבית, כאמור בסעיף 15 (ד 1)(3) לחוק."

ניתן היום (صدر اليوم) ג' תשרי תשפ"א, 21 ספטמבר 2020

מצ"ב: 1.כתב אישום.......................
(مُرفق) 2.פרוטוקול דיון מיום 17.9.20+הכרעת דין ..........................

צו זה ישמש אסמכתה למשטרת ישראל או לשירות בתי הסוהר להביא את הנ"ל למקום עליו יורה בית המשפט או הפסיכיאטר המחוזי.
هذا الأمر يكون بمثابة وثيقة لشُرطة إسرائيل أو لمصلحة السجون لإحضار المذكور أعلاه للمكان الذي تأمر به المحكمة أو الطبيب النفساني اللوائي.