הדפסה

בית משפט השלום ברמלה ת"פ 50248-01-20

לפני כב' השופטת רבקה גלט

מספר תיק חיצוני: 165996/2019

צו אשפוז/צו לטיפול מרפאתי
(סעיף 15( ד2))

פרטי החשוד/העצור/הנאשם:
تفاصيل المشبوه|الموقوف|المُتهم
שם פרטי الأسم الشخصي :סאמי .........
שם משפחה (أسم العائلة) : ....געסוס...........................,
מספר זיהוי (رقم الهويه) / מספר דרכון (رقم جواز السفر) : ....208570911.........
שם האב (أسم الأب) : ...אחמד................................,
תאריך לידה (تاريخ الولادة) ......15.8.1997..........,
מען (العنوان) : ....הרצל 26, לוד ........

צו אשפוז/צו לטיפול מרפאתי*
(בהתאם לסעיף 15 לחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א 1991- )להלן – החוק))
אל: הפסיכיאטר המחוזי, מחוז ...מרכז, ד"ר מרילנה לבן .........................................

ניתן בזה צו אשפוז/צו לקבלת טיפול מרפאתי*, לגבי הנאשם: ......................................................
געסוס
סמי
אחמד
208570911
שם משפחה
أسم العائلة
שם פרטי
الأسم الشخصي
שם האב
أسم الأب
מספר זיהוי
رقم الهويه

מענו של הנאשם או מקום החזקתו של הנאשם במשמורת חוקית (לרבות מוסד או
בית חולים) :.......................................................................................................................
הרצל
26
לוד

שם הרחוב
اسم الشارع
מספר
الرقم
שם היישוב
المسكن
המיקוד
ميكود

** אשר אינו מסוגל לעמוד לדין בהתאם להוראות סעיף 15 (א) לחוק, ואשר יש
ראיות לכאורה לכך שעשה את מעשה העבירה שבו הואשם בכתב האישום או מעשה
עבירה אחר, הכול כמפורט להלן:
** والذي ليس بإمكانه المثول للمحاكمة وفقاً للبند 15 (أ) للقانون، وهناك أدلة كما يبدو لذلك أنه نفذ المخالفة المسجلة بلائحة الاتهام أو مخالفة أخرى، كما هو مفصل أدناه:

** אשר עשה את מעשה העבירה שבו הואשם, כמפורט להלן, ואולם אין הוא
בר–עונשין בהתאם להוראות סעיף 15 (ב) לחוק:
** الذي نفذ المخالفة المتهم بها بلائحة الاتهام ، كما هو مفصل أدناه، ولكنه غير قابل للمحاكمة الجنائية وفقاً للبند 15 (ب) للقانون:

העבירה/ות _תקיפה סתם ___________________
المخالفة \ المخالفات: _____________

סעיף/י העבירה/ות ____379______________ (החיקוק ומספר הסעיף או התקנה)
بند\ بنود المخالفة\ المخالفات: _________________ (القانون ورقم البند أو النظام)

לפי החוק יש להביא את עניינו של הנאשם, אם הוא עדיין מאושפז או נתון בטיפול מרפאתי, שבועיים לפחות לפני תום תקופת האשפוז או הטיפול המרבית, כאמור, לפני הפסיכיאטר המחוזי, לצורך קבלת החלטתו כאמור בסעיף 15 א לחוק, וכן להודיע ליועץ המשפטי לממשלה, לפרקליט המחוז ולמשטרת ישראל על כך שהתקופה האמורה עומדת להסתיים צו זה ישמש אסמכתה לכל מי שמוסמך לבצע את האשפוז/הטיפול המרפאתי* האמור.
................................................................................................................................................
وفقاُ للقانون، يجب عرض أوضاع المتهم إذا كان ما زال موجود بالمكوث في المشفى أو تحت علاجي في العيادة، أسبوعين على الأقل قبل اتمام فترة المكوث أو العلاج الأقصى، كما ذكر، أمام معالج الأمراض النفسية اللوائي، وذلك من أجل إصدار قراره كما هو مذكور في البند 15 أ للقانون، وأيضاً إخبار المستشار القضائي للحكومة، ووكيل النيابة اللوائي وشرطة اسرائيل بأن الفترة المذكورة سوف تنتهي، وأن هذا الأمر سيشكل مرجع لكل من بصلاحيته أن ينفذ المكوث بالمشفى\ العلاج في العيادة* المذكور.
..................................................................................................................
*** תחילת האשפוז או הטיפול המרפאתי על פי צו זה, או מועד מוקדם יותר אם קבע בית המשפט
לגבי הנאשם כי תקופות אשפוז לפי סעיף 16 לחוק יובאו במניין תקופת האשפוז או הטיפול
המרבית, כאמור בסעיף 15 (ד 1)(3) לחוק."
א. ההליכים נגד הנאשם יופסקו.

ב. הנאשם יאושפז במקום עליו תורה הפסיכיאטרית המחוזית מרכז, ד"ר מרילנה לבן.

ג. בהתאם להוראת סעיף 15(ד1) לחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א – 1991 (להלן: החוק), תקופת אשפוזו של הנאשם תהא התקופה המרבית לפי הוראת החיקוק בה הואשם הנאשם ותעמוד על שנתיים, לכל היותר.

ד. הוועדה הפסיכיאטרית תיידע את המאשימה – תביעות בפקס: 03-XXXX948 / פמ"מ בפקס: 03-XXXX567, ואת הסנגוריה הציבורית לקראת מועד התכנסותה בעניינו של הנאשם.

הנאשם יובא עוד היום למקום אשפוזו באמצעות שב"ס.
[תשומת לב הפסיכיאטרית המחוזית לכך שהנאשם מוזמן לבית המשפט השלום רמלה ביום 29.9.2020 במסגרת ת"פ 67986-06-20 בפני כב' השופט מזרחי].

ניתן היום (صدر اليوم) כ"א אלול תש"פ, 10 ספטמבר 2020

מצ"ב: 1.פרוטוקול מיום 10.9.20.......................
(مُرفق) 2....כתב אישום.......................

צו זה ישמש אסמכתה למשטרת ישראל או לשירות בתי הסוהר להביא את הנ"ל למקום עליו יורה בית המשפט או הפסיכיאטר המחוזי.
هذا الأمر يكون بمثابة وثيقة لشُرطة إسرائيل أو لمصلحة السجون لإحضار المذكور أعلاه للمكان الذي تأمر به المحكمة أو الطبيب النفساني اللوائي.