הדפסה

בית משפט השלום ברמלה ת"פ 38491-08-19

לפני כב' השופט עמית מיכלס

מספר תיק חיצוני: 317328/2019

צו אשפוז
(סעיף 15( ד2))

פרטי החשוד/העצור/הנאשם:
שם פרטי الأسم الشخصي : ......אליהו......,
שם משפחה (أسم العائلة) : ...קסטה...........,
מספר זיהוי (رقم الهويه) / מספר דרכון (رقم جواز السفر) : ........321298788........,
שם האב (أسم الأب) : .......קומלצ'או.......,
תאריך לידה (تاريخ الولادة) ..11.5.1988..,
מען (العنوان) : ....כהן אלי 6 לוד......................

צו אשפוז
(בהתאם לסעיף 15 לחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א 1991- )להלן – החוק))
אל: הפסיכיאטר המחוזי, מחוז ............................................

ניתן בזה צו אשפוז/צו לקבלת טיפול מרפאתי*, לגבי הנאשם: ......................................................
קסטה
אליהו
קומלצ'או
321298788
שם משפחה
أسم العائلة
שם פרטי
الأسم الشخصي
שם האב
أسم الأب
מספר זיהוי
رقم الهويه

מענו של הנאשם או מקום החזקתו של הנאשם במשמורת חוקית (לרבות מוסד או
בית חולים) :.......................................................................................................................

שם הרחוב
اسم الشارع
מספר
الرقم
שם היישוב
المسكن
המיקוד
ميكود

** אשר אינו מסוגל לעמוד לדין בהתאם להוראות סעיף 15 (א) לחוק, ואשר יש
ראיות לכאורה לכך שעשה את מעשה העבירה שבו הואשם בכתב האישום או מעשה
עבירה אחר, הכול כמפורט להלן:
** والذي ليس بإمكانه المثول للمحاكمة وفقاً للبند 15 (أ) للقانون، وهناك أدلة كما يبدو لذلك أنه نفذ المخالفة المسجلة بلائحة الاتهام أو مخالفة أخرى، كما هو مفصل أدناه:

** אשר עשה את מעשה העבירה שבו הואשם, כמפורט להלן, ואולם אין הוא
בר–עונשין בהתאם להוראות סעיף 15 (ב) לחוק:
** الذي نفذ المخالفة المتهم بها بلائحة الاتهام ، كما هو مفصل أدناه، ولكنه غير قابل للمحاكمة الجنائية وفقاً للبند 15 (ب) للقانون:

העבירה/ות __איומים____

סעיף/י העבירה/ות ____עבירה לפי סעיף 192 חוק העונשין תשל"ז 1977___ (החיקוק ומספר הסעיף או התקנה)

הריני להביא לידיעתך כי בהתאם לסעיף 15 (ד 1) לחוק, התקופה המרבית של הצו
(אשפוז, טיפול מרפאתי או תקופה מצטברת של אשפוז וטיפול מרפאתי שהוועדה
הפסיכיאטרית רשאית להורות עליו כאמור בסעיף 28 (ב) לחוק) של הנ"ל תהיה **:
بودي إعلامك أنه وفقاً للبند 15 (د1) للقانون، الفترة الزمنية القصوى للأمر (المكوث في المشفى، علاج بالعيادة أو فترة متراكمة لمكوث وعلاج بالعيادة والتي به مخولة اللجنة للأمراض النفسية أن تأمر بشأنه كما هو مذكور بالبند 28 (ب) للقانون) المذكور هو كالتالي**:

אני מורה על הפסקת ההליכים בתיק זה.

הנאשם יאושפז במקום שייקבע על-ידי הפסיכיאטרית המחוזית לתקופה שלא תעלה על 3 שנים.

תשומת לב הפסיכיאטרית המחוזית לבקשתו של הנאשם להתאשפז בבית החולים באר יעקב, שם אושפז בעבר.

המזכירות תעביר העתק ההחלטה לפסיכיאטרית המחוזית.

ככל שתסבור וועדה שיחול שינוי במצבו של הנאשם, ניתן יהיה להורות על שחרורו בשלב מוקדם יותר לישיבות שיתקיימו על-ידי וועדה שתתכנס, תואיל הפסיכיאטרית המחוזית לזמן את ב"כ הנאשם ואת נציג המאשימה.

לפי החוק יש להביא את עניינו של הנאשם, אם הוא עדיין מאושפז או נתון בטיפול מרפאתי, שבועיים לפחות לפני תום תקופת האשפוז או הטיפול המרבית, כאמור, לפני הפסיכיאטר המחוזי, לצורך קבלת החלטתו כאמור בסעיף 15 א לחוק, וכן להודיע ליועץ המשפטי לממשלה, לפרקליט המחוז ולמשטרת ישראל על כך שהתקופה האמורה עומדת להסתיים צו זה ישמש אסמכתה לכל מי שמוסמך לבצע את האשפוז/הטיפול המרפאתי* האמור.
................................................................................................................................................
وفقاُ للقانون، يجب عرض أوضاع المتهم إذا كان ما زال موجود بالمكوث في المشفى أو تحت علاجي في العيادة، أسبوعين على الأقل قبل اتمام فترة المكوث أو العلاج الأقصى، كما ذكر، أمام معالج الأمراض النفسية اللوائي، وذلك من أجل إصدار قراره كما هو مذكور في البند 15 أ للقانون، وأيضاً إخبار المستشار القضائي للحكومة، ووكيل النيابة اللوائي وشرطة اسرائيل بأن الفترة المذكورة سوف تنتهي، وأن هذا الأمر سيشكل مرجع لكل من بصلاحيته أن ينفذ المكوث بالمشفى\ العلاج في العيادة* المذكور.
..................................................................................................................
__________
* מחק את המיותר.
** סמן את המתאים.
*** תחילת האשפוז או הטיפול המרפאתי על פי צו זה, או מועד מוקדם יותר אם קבע בית המשפט
לגבי הנאשם כי תקופות אשפוז לפי סעיף 16 לחוק יובאו במניין תקופת האשפוז או הטיפול
המרבית, כאמור בסעיף 15 (ד 1)(3) לחוק."

ניתן היום (صدر اليوم) כ"ה אב תשע"ט, 26 אוגוסט 2019

מצ"ב: 1.....פרוטוקול דיון מיום 25.8.19.....
(مُرفق) 2.......כתב אישום......

צו זה ישמש אסמכתה למשטרת ישראל או לשירות בתי הסוהר להביא את הנ"ל למקום עליו יורה בית המשפט או הפסיכיאטר המחוזי.
هذا الأمر يكون بمثابة وثيقة لشُرطة إسرائيل أو لمصلحة السجون لإحضار المذكور أعلاه للمكان الذي تأمر به المحكمة أو الطبيب النفساني اللوائي.