הדפסה

בית משפט השלום ברחובות 3

בפני
כבוד ה שופטת רנה הירש

התובעת
ל.ס.
ע"י עו"ד שי ורדי

נגד

הנתבעת
שירותי בריאות כללית
ע"י עו"ד שושנה גלס

החלטה
1.         לנוכח הפער בין חוות דעת הצדדים, באשר לשיעור נכותה של התובעת הן לפני הניתוח שעברה ביום 20.3.16 והן אחריו, מצאתי שיש צורך במינוי מומחה מטעם בית המשפט שיתייחס לעניינים אלו. אבהיר, למען הסר ספק, שהמומחה שימונה כעת אינו נדרש להתייחס לשאלת הרשלנות הרפואית הנטענת, אם יש כזו, אם לאו.
2. אני ממנה את ד"ר אלכסנדר גופמן כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורתופדיה.
במידה וקיימת מניעה כלשהי מבחינת המומחה מלשמש כמומחה מטעם ביהמ"ש בתיק זה, יודיע על כך לביהמ"ש ולצדדים תוך 14 יום מקבלת הודעת המינוי.
המומחה לא יבדוק את התובע בטרם חלפה תקופה של 30 יום ממתן החלטה זו.
3.         הצדדים יעבירו למומחה עותק המסמכים הרפואיים שברשותם, שנערכו לצורך הטיפול בתובעת וכן רשאים להמציא את חוות הדעת מטעמם , ויעשו כן בתוך 30 ימים (במקביל).
המומחה יציין בחוות דעתו אילו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.
4.         המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי של התובעת, הנובע מהניתוח מיום 20.3.16 הטיפולים וניתוחים בעקבותיו, לבין מצבה של התובעת כיום, וכן לעניינים אלה:
א.      האם קיימת לתובעת כיום נכות צמיתה, ומהו שיעורה. כמו כן, יקבע המומחה אם נגרמו לתובעת נכויות זמניות, כתוצאה מהתאונה, ואם כן, מהו שיעורן ולאילו התקופות. המומחה יתייחס גם לקיומה או העדרה של נכות אצל התובעת לפני הניתוח הנ"ל, ולשיעורה.
ב.       מהן המגבלות בנוגע לתפקוד וניידות התובעת.
ג.       האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מה הם סוגי הטיפולים ומה היא העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
ד.       האם ניתן לצפות לשינוי בשיעור הנכות בעתיד, קרי, לשיפור או החמרה במצבה של התובעת.
5. אני מעמידה את שכרו של המומחה בסכום של 4,500 ₪ בתוספת מע"מ. במידה ושכרו של המומחה גבוה מהסכום האמור, יגיש הודעה לבית המשפט ולצדדים, תוך 14 יום ממועד קבלת הודעת המינוי.
בשלב זה וכמימון ביניים יישאו הצדדים בחלקים שווים בשכרו של המומחה וידאגו להעביר למומחה את חלקם בשכר שנקבע בטרם תיבדק התובעת. המומחה מתבקש שלא להתחיל בעבודתו עד לתשלום שכרו על ידי הצדדים.
ככל שהתובעת מבקשת להגיש בקשה שלא יושת עליה שכר המומחה או חלקו, ואף לא כמימון ביניים, תגיש בקשה מתאימה ערוכה כדין בתוך 15 ימים מהיום.
6.         התובעת תעמוד לבדיקות רפואיות, ככל שתידרשנה כאלה, כפי שיורה המומחה לצורך מתן חוות דעתו. ב"כ התובעת יתאם מועד עם המומחה לקיום הבדיקות.
חוות הדעת תימסר לביהמ"ש ולבעלי הדין ככל האפשר תוך 90 יום מהיום, ורק לאחר שיובטח שכר טרחתו של המומחה.
במידה ולא הוגשה חוות הדעת עד ליום 0 1.04.20, יודיע ב"כ התובעת מהי סיבת העיכוב בהגשת חוות הדעת ומתי נבדק התובעת על ידי המומחה.
7.       בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות דעתו, והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.
כל פנייה למומחה או ממנו, לרבות שאלות ההבהרה והתשובות שניתנו, יועברו לצד שכנגד ולתיק בית המשפט.
8. הצדדים יגישו תצהירי עדות ראשית כדלקמן:
תצהירי התובעת יוגשו עד ליום 01.06.20.
תצהירי הנתבעת יוגשו עד ליום 01.07.20.
לתצהירים יצורפו מלוא המסמכים הרלוונטיים לרבות חוות דעת.
הצדדים יגישו לתיק בית המשפט עותק נוסף של ראיותיהם ו/או תיק המוצגים מטעמם, כרוך ומדוגל, בו ימוספרו העמודים במספור רציף (כל דף ודף). עותק הנייר יתוייק בתיק עזרוני.
תצהירי חוקרים ודו"חות חקירה, לגביהם מבוקש לדחות את מועד חשיפתם, יוגשו במסגרת המועדים שנקבעו במעטפה סגורה למזכירות, לצורך הבאתה ללשכתי, שאם לא כן, לא תותר הגשתם.
היה ויסרב עד לתת תצהיר יגיש הצד המעוניין בקשה במועד האמור לעיל, להעידו ללא תצהיר עדות, ויצרף תמצית העדות והסיבה לסירוב העד למסור תצהיר.
היה ויתנגד צד להגשת המסמך ללא חקירת עורכו יודיע על כך הצד שכנגד תוך 10 ימים ממועד קבלת התצהיר או המסמך, שאם לא כן, יראוהו כמסכים להגשת המסמך (גם אם אינו מסכים לתוכנו).
כל המסמכים והבקשות יועברו הדדית במישרין לצדדים האחרים.
9. כל בקשה מקדמית והנוגעת להליכי הדיון תוגש תוך 30 יום ממועד סיום הליכי הגילוי, ותועבר במישרין לצד שכנגד שיגיש תגובתו תוך 20 יום ממועד קבלתו.
10. נקבע לישיבת קדם משפט נוספת ליום 16.09.20 שעה 10:30.
11. התיק יובא לעיוני ביום 02.04.20 לצורך מעקב אחר קבלת חוות הדעת.
ניתנה היום, ה' כסלו תש"פ, 03 דצמבר 2019, בהעדר הצדדים.