הדפסה

בית משפט השלום ברחובות 26

בפני
כבוד ה שופטת רנה הירש

התובעת
י.ו.
ע"י עו"ד אביבה נטרביץ גלאי

נגד

הנתבעת
ביטוח ישיר חברה לביטוח בע"מ
ע"י עו"ד טל שליט

החלטה
1. התובעת עתרה למינוי מומחים בתחומים פסיכיאטריה ואורולוגיה (לאחר שהתקבלה חוות דעת בעניינה, בתחום האורתופדי) .
בתחום האורולוגיה: לנוכח התיעוד הקיים (ר' מסמכי אורולוג מהימים 17.12.17, 21.03.18, 04.09.18 ו- 13.08.19), מצאתי כי קיימת ראשית ראיה כנדרש, לאפשרות כי נותרה לתובעת נכות כתוצאה מתאונה , או למצער החמרת בעיה קודמת , וכי קיים צורך במינוי מומחה רפואי לשם קביעת שיעור הנכות.
בתחום הפסיכיאטריה: התיעוד שצורף מלמד על סימפטומים פוסט טראומטיים ו/או אבחנה של PTSD, באופן המהווה ראשית כראיה כנדרש, לאפשרות כי נותרה לתובעת נכות כתוצאה מתאונה. על כן, יש צורך במינוי מומחה רפואי בתחום זה לצורך קביעת הנכות.
2. אני מורה על מינוי המומחים הבאים:
פרופ' יעקב קנטי, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורולוגיה.
ד"ר מיקי בלוך, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הפסיכיאטריה.
על מינוי המומחים יחולו תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ו-1986.
במידה וקיימת מניעה כלשהי מבחינת איזה מן המומחים מלשמש כמומחה מטעם ביהמ"ש בתיק זה, יודיע על כך לביהמ"ש ולצדדים תוך 14 יום מקבלת הודעת המינוי.
3. הואיל והחלטה זו ניתנת בהעדר הצדדים, רשאי כל צד לבקש (בבקשה מנומקת) שינוי זהות מומחה בכתב, תוך 10 ימים מהיום.
המומחים לא יבדקו את התובעת בטרם חלפה תקופה של 30 ימים ממתן החלטה זו.
4. הצדדים יעבירו לכל מומחה עותק המסמכים הרפואיים שברשותם, שנערכו לצורך הטיפול בתובעת, בתוך 30 ימים מהיום (במקביל). כל המומחה יציין בחוות דעתו אילו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.
למען הסר ספק מובהר, כי לא ניתן להעביר למומחה חוות דעת רפואיות או החלטות של ועדות רפואיות כלשהן.
5. כל מומחה יקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי של התובעת, הנובע מהתאונה מיום 08.09.17, וכן לקיומה או העדרה של נכות קודמת, או כזו שאינה קשורה לתאונה. כל מומחה יתייחס לקשר בין מצבה של התובעת היום, לבין התאונה הנ"ל, וכן לעניינים אלה:
א. האם קיימת לתובעת כיום נכות צמיתה, ומהו שיעורה. כמו כן, יקבע המומחה אם נגרמו לתובעת נכויות זמניות, כתוצאה מהתאונה, ואם כן, מהו שיעורן ולאילו התקופות.
ב. מהן המגבלות בנוגע לתפקוד התובעת, ככל שישנן.
ג. האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מה הם סוגי הטיפולים ומה היא העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
ד. האם ניתן לצפות לשינוי בשיעור הנכות בעתיד, קרי, לשיפור או החמרה במצבה של התובעת.
6. אני מעמידה את שכרו של כל מומחה בסכום שלא יעלה על 4,500 ₪ בתוספת מע"מ. במידה ושכרו של מי מהמומחים גבוה מהסכום האמור, יגיש הודעה לבית המשפט ולצדדים, תוך 14 יום ממועד קבלת הודעת המינוי.
בשלב זה וכמימון ביניים, תישא הנתבעת בשכר המומחים ותדאג לביצוע התשלום במישרין, מיד עם קבלת דרישת התשלום כמקובל.
אם יסתבר כי לא נותרה לתובעת נכות צמיתה בגין התאונה נושא תביעה זו באיזה מתחומי הרפואה הנ"ל, ייתכן שיקוזז שכרו של המומחה בתחום הרלבנטי מן הפיצוי שייפסק לתובעת.
7. התובעת תעביר כתב ויתור סודיות רפואית למומחים שמונו, וכן עותק מקורי לנתבעת (ככל שטרם הועבר כזה), תוך 15 יום מהיום.
התובעת תעמוד לבדיקות רפואיות, ככל שתידרשנה כאלה, כפי שיורו המומחים לצורך מתן חוות דעתם. ב"כ התובעת יתאם מועד עם המומחה לקיום הבדיקות.
8. כל חוות הדעת תימסר לביהמ"ש ולבעלי הדין ככל האפשר תוך 90 יום מהיום, ורק לאחר שיובטח שכר טרחתו של המומחה.
בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות דעתו, והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.
כל פניה למומחה או ממנו, לרבות  שאלות ההבהרה והתשובות שניתנו, יועברו לצד שכנגד ולתיק בית המשפט.
במידה שלא הוגשו חוות הדעת עד ליום 25.06.20 יודיע ב"כ התובעת עד ליום 02.07.20 מהי סיבת העיכוב בהגשת חוות הדעת. באותה הודעה, יפורט מתי נבדקה התובעת על ידי כל מומחה.
9. הצדדים יגישו תחשיבי נזק כדלקמן: תחשיב הנזק מטעם התובעת יוגש בתוך 45 יום ממועד קבלת חוות הדעת האחרונה, או בתוך 21 יום ממועד קבלת תשובות הבהרה, אם יוגשו כאלה. תחשיב הנתבעת יוגש בתוך 21 יום ממועד קבלת תחשיב התובעת. ימי הפגרה במניין הימים.
עותק התחשיבים יועבר לצד שכנגד, במקביל להגשתו לבית המשפט.
10. בעלי הדין ישלימו ההליכים המקדמיים לרבות גילוי מסמכים הדדי ועיון בהם, תשובות לשאלונים יוחלפו ופרטים נוספים אם ידרשו. הליכים אלה יסתיימו תוך 45 יום מהיום.
11. התיק יובא לעיוני ביום 05.07.20 לצורך מעקב אחר קבלת חוות הדעת, וביום 30.08.20 לצורך עיון בתחשיבי הנזק, והכנת הצעה לסיום התיק. במקרים המתאימים, תישלח הצעה בכתב לצדדים. ככל שמי מהצדדים מבקש שלא תישלח הצעה בכתב, יבהיר עניין זה בתחשיב הנזק מטעמו.
12. קדם המשפט יידחה, ויתקיים ביום 20.12.20 בשעה 09:00. התובעת תתייצב לדיון זה, אלא אם ניתן היתר להיעדרה מהדיון.
ניתנה היום, א' אדר תש"פ, 26 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.