הדפסה

בית משפט השלום ברחובות 25

לפני
כב' הרשם הבכיר אייל דוד

התובע-המשיב

יוסף אופיר מזרחי
ע"י ב"כ עו"ד מירב לוי
נגד

הנתבעים-המבקשים

1.ליאור מימרן
2.אופירה דלל
ע"י ב"כ עו"ד אריה צ'צ'יק

החלטה
בבקשה למחיקת כותרת לחלופין מתן רשות להתגונן

כתב התביעה
1. המשיב מתווך נדל "ן במקצועו, הגיש כנגד בני זוג המבקשים, תביעה בסדר דין מ קוצר במסגרתה ביקש לחייבם לשלם לו סך כולל של 159,120 ₪. סכום התביעה הינו בשיעור 4% משווי התמורה בגין מכירת הזכויות בנכס מקרקעין של המבקשים המצוי ברחוב החרוב 4 נס ציונה (להלן: "הנכס") בסך של 3,400,000 ₪ לערך בתוספת מע"מ כחוק. רכיבי התביעה: דמי תווך בשיעור 2% משווי התמורה וכן 2% משווי התמורה בגין אובדן הכנסה מדמי תיווך של הרוכשים עקב מרמה . לכתב התביעה צורפו טופס הזמנת שירותי תיווך וכן טופס בלעדיות שסומנו בהתאמה כנספחים ב' ו-ג' לכתב התביעה.

הבקשה דנן
2. במסגרת הבקשה דנן עתרו המבקשים למחיקת כותרת התביעה "בסדר דין מקוצר" לחלופין , מתן רשות להתגונן נג ד התביעה. נימוקי הבקשה למחיקת כותרת: התביעה איננה ראויה להידון בהליך של סדר דין מקוצר שכן נכללו בה עילות של "עשיית עושר ולא במשפט " ו תביעה לתשלום "נזקים" עקב "מרמה"; המבקשת איננה חתומה כלל על ההסכמים עליהם נסמכת התביעה; סכום התביעה איננו קצוב אלא משוער ; בס' 39 לכתב התביעה נתבע פיצוי בגין "נזק" ו -"אובדן הכנסה" ש גם אותם לא ניתן לתבוע בהליך של סדר דין מקוצר.

תגובת המשיב
3. בהתאם לתקנה 202 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד – 1984, התביעה דנן כשירה להתברר בסדר דין מקוצר בהיותה תביעה לסכום קצוב; מכוח חוזה או התחייבות; ושיש עליהן ראיה בכתב. המדובר בתביעה ברורה מאד. המבקש חתם על הסכם מפורש שצורף כנספח ג' לכתב התביעה. הניסיון של המבקש להטעות את בימ"ש הינו חמור הואיל והתנאים המפורטים בתקנה הנ"ל, אינם מצטברים אלא חלופיים. לכן, די בכך שבתביעה מתקיים תנאי אחד תביעה מכוח חוזה או התחייבות מפורשים או מכללא.

4. המסמכים הנ"ל אכן נחתמו על ידי המבקש בלבד, אולם הוא חתם עליהם גם בשם בת זוגו המבקשת בהתאם לכלל "שלוחו של אדם כמותו". כמו כן, קיימת התחייבות מכללא של המבקשת לתשלום דמי התיווך שכן היית ה בקשר עם משרד התיווך. לעניין רכיב התביעה בגין לעשיית עושר ולא במשפט תביעה זו נלוות לתביעה העיקרית.

תשובת המבקשים
5. המבקשים חזרו על טענותיהם וציינו כי די בכך שיש רכיב אחד בתביעה שאיננו כשיר להידון
בסדר דין מקוצר, כדי לגרום לפסילת התביעה כולה מלהתברר בסדר דין מקוצר.

דיון והכרעה
6. בחינת כשרות התביעה לסדר הדין על פיו הוגשה, תיעשה על יסוד הנטען בכתב התביעה עצמו, בלבד, ולא על יסוד העולה מטענות ההגנה שבבקשה.

7. רכיבי תביעה כגון: עשיית עושר ולא במשפט , פיצוי בגין נזק , מרמה , אובדן הכנסה וכו' מטבעם אינם סכומים קצובים ודי בכך כדי לפסול רכיבי תביעה אלו מלהידון בהליך של סדר דין מקוצר.

8. הלכה היא כי די בכך שחלק מהתביעה אינו ראוי להתברר בהליך של סדר דין מקוצר, כדי שכל התובענה לא תוכל להתברר בהליך כזה (ראו רע"א 192/84 חברת אבגד בע"מ נ' סולל בונה בע"מ. ניתן ביום 5/6/84).( המ' 609/65 רוזובסקי נ' זביידה פד"י כ' (1) 236, בעמ' 242). ויש להגישו לפי סדר דין רגיל (ר' א' גורן, "סוגיות בסדר דין אזרחי", מהדורה שביעית, בעמ' 307).

9. לאור האמור לעיל, מתייתר הצורך לבחון טענות נוספות שנטענו בבקשה למחיקת כותרת, ובשלב זה בית המשפט איננו מביע עמדה כלשהי לגביהן.

סוף דבר
10. לפיכך, אני מורה על מחיקת הכותרת והעברת התובענה ל'פסים רגילים'. אני מחייב את המשיב בתשלום הוצאות המבקשים בסך של 1, 750 ₪ שישולמו להם באמצעות ב"כ בתוך 30 ימים.

11. המבקשים רשאים להגיש כתב הגנה בתוך 30 ימים. בהעדר הגשת כתב הגנה, תצהיר התמיכה בבקש ה דנן יהפוך לכתב הגנתם.
לאור סכום התביעה, היא תידון בהליך של סדר דין רגיל .

המזכירות/היחידה המשפטית תנתב את התיק למותב מתאים ותמציא לב"כ הצדדים הנחיות להמשך ניהול ההליך.

ניתנה היום, י"ט שבט תשע"ט, 25 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.