הדפסה

בית משפט השלום ברחובות 25

בפני
כבוד ה שופטת רנה הירש

התובע
פלוני
ע"י עו"ד עדי כהן

נגד

הנתבעים

  1. בנימין כחלון
  2. רונן מלכה

ע"י עו"ד אנג'לו ניסים גניש

החלטה
1. עיינתי בתחשיבי הנזק שהוגשו על ידי הצדדים, ובמסמכים השונים שהוגשו בצירוף לתחשיבי הנזק ולכתבי הטענות.
עיינתי במכלול הנתונים והטענות שהובאו בפניי, הן בשאלת הנזק והן בשאלת האחריות. מוצע לצדדים – לצרכי פשרה בלבד – שהנתבעים יחד ולחוד ישלמו לתובעת פיצוי בסך של 45,000 ₪, בצירוף שכ"ט עו"ד ואגרת בית המשפט.
2. עד ליום 09.05.17 יודיע ב"כ התובע עמדתו להצעה, ועמדת הנתבעים תימסר בהודעה עד ליום 11.06.17.
התיק יובא לעיוני לשם בחינת עמדות הצדדים, ביום 12.06.17.
3. בהעדר הסכמה, יגישו הצדדים תצהירי עדות ראשית כדלקמן:
תצהירי התובע יוגשו עד ליום 09.07.17.
תצהירי הנתבעים יוגשו עד ליום 17.09.17.
לתצהירים יצורף תיק מוצגים, ובו מלוא המסמכים הרלוונטיים אשר כל צד מבקש להסתמך עליהם, לרבות חוות דעת, ותעודות עובד ציבור. לא תותר הגשת מסמך שלא נכלל בתיק המוצגים, אלא ברשות בית המשפט ולאחר הגשת בקשה כדין.
4. במקביל להגשת המסמכים לשם סריקתם ( אם ידנית ואם אלקטרונית), יגיש כל אחד מהצדדים עותק נוסף של התצהירים ו/או תיק המוצגים מטעמם, כרוך ומדוגל, למזכירות בית המשפט, לצורך הבאתו ללשכתי. כל מסמך שיצורף לעותק הראיות ימוספר במספר סידורי רץ ( כל עמוד ועמוד), לצורך הפניה - במהלך דיון או בסיכומים.
5. תצהירי חוקרים ודו"חות חקירה, לגביהם מבוקש לדחות את מועד חשיפתם, יוגשו במסגרת המועדים שנקבעו במעטפה סגורה למזכירות, לצורך הבאתה ללשכתי, שאם לא כן, לא תותר הגשתם.
6. לא תישמע עדות של עד שלא נתן תצהיר, אלא ברשות בית המשפט ולאחר הגשת בקשה כדין. היה ויסרב עד לתת תצהיר יגיש הצד המעוניין בקשה במועד האמור לעיל, להעידו ללא תצהיר עדות, יצרף תמצית העדות, ויפרט את המאמצים שנעשו לקבלת תצהיר העד והסיבה לסירוב העד למסור תצהיר.
7. הודעה על התנגדות להגשת המסמך ללא חקירת עורכו תימסר לצד שכנגד תוך 10 ימים ממועד קבלת התצהיר, שאם לא כן, יהיה בכך הסכמה להגשת המסמך ( גם אם אינו מסכים לתוכנו).
8. כל המסמכים והבקשות יועברו הדדית במישרין לצדדים האחרים, במקביל להגשתם לבית המשפט. יש לוודא קבלתם במועד אצל ב"כ הצד שכנגד.
9. כל בקשה מקדמית והנוגעת להליכי הדיון תוגש תוך 30 יום מהיום, ותועבר במישרין לצד שכנגד שיגיש תגובתו תוך 20 יום ממועד קבלתה. העדר תגובה במועד תיחשב הסכמה לבקשה. בקשה למתן החלטה תוגש בחלוף המועד להגיש תגובה, בצירוף אישור מסירה מתאים.
10. ישיבת קדם המשפט שנקבעה תידחה עד לאחר הגשת ראיות הצדדים, ותתקיים ביום 12.11.17 בשעה 10:00.
על בעלי הדין להתייצב אישית לדיון.

ניתנה היום, כ"ט ניסן תשע"ז, 25 אפריל 2017, בהעדר הצדדים.