הדפסה

בית משפט השלום ברחובות 24

מספר בקשה:6
בפני
כבוד ה שופטת רנה הירש

התובעת
ס.א.
ע"י עו"ד אדיר שויגמן

נגד

הנתבעת
סיון אמינוב
ע"י עו"ד אלזה אילדטוב

החלטה

  1. המומחה שמונה על ידי בתחום האורתופדיה קבע כי יש צורך בחוות דעת נוספת בתחום ה ראומטולוגיה. המומחה, ד"ר ישראל כספי, התרשם מרגישות לאורך ציר השלד כולו, וקבע כי "אופי תלונותיה והממצאים בבדיקתה מעלים החשד כי מדובר בפיברומיאלגיה אחר חבלתית". מדובר בהערכת מומחה, אשר בהמשך קיבלה חיזוק באבחון רפואי של רופא במרפאה הראומטולוגית בבית החולים לניאדו. די באלה כדי להוות "ראשית ראיה" לקיומו של הצורך במינוי מומחה נוסף, ולאפשרות כי נותרה לתובעת נכות בתחום האמור.
  2. אני מורה על מינויו של ד"ר שי קיוויתי, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הראומטולוגיה, לצורך בדיקת התובעת.

על מינוי המומחה יחולו תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ו-1986.
במידה וקיימת מניעה כלשהי מבחינת המומחה מלשמש כמומחה מטעם ביהמ"ש בתיק זה, יודיע על כך לביהמ"ש ולצדדים תוך 14 יום מקבלת הודעת המינוי.
3. הואיל והחלטה זו ניתנת בהעדר הצדדים, רשאי כל צד לבקש (בבקשה מנומקת) שינוי זהות המומחה בכתב, תוך 10 ימים מהיום.
המומחה לא יבדוק את התובעת בטרם חלפה תקופה של 30 ימים ממתן החלטה זו.
4. הצדדים יעבירו למומחה עותק המסמכים הרפואיים שברשותם, שנערכו לצורך הטיפול בתובעת, בתוך 30 ימים מהיום (במקביל). המומחה יציין בחוות דעתו אילו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.
למען הסר ספק מובהר, כי לא ניתן להעביר למומחה חוות דעת רפואיות או החלטות של ועדות רפואיות כלשהן.
5. המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי של התובעת, הנובע מהתאונה מיום 26.02.18, וכן לקיומה או העדרה של נכות קודמת, או כזו שאינה קשורה לתאונה. המומחה יתייחס לקשר בין מצבה של התובעת היום, לבין התאונה הנ"ל, וכן לעניינים אלה:
א. האם קיימת לתובעת כיום נכות צמיתה, ומהו שיעורה. כמו כן, יקבע המומחה אם נגרמו לתובעת נכויות זמניות, כתוצאה מהתאונה, ואם כן, מהו שיעורן ולאילו התקופות.
ב. מהן המגבלות בנוגע לתפקוד התובעת, ככל שישנן.
ג. האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מה הם סוגי הטיפולים ומה היא העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
ד. האם ניתן לצפות לשינוי בשיעור הנכות בעתיד, קרי, לשיפור או החמרה במצבה של התובעת.
6. אני מעמידה את שכרו של המומחה בסכום שלא יעלה על 4,500 ₪ בתוספת מע"מ. במידה ושכרו של המומחה גבוה מהסכום האמור, יגיש הודעה לבית המשפט ולצדדים, תוך 14 יום ממועד קבלת הודעת המינוי.
בשלב זה וכמימון ביניים, תישא הנתבעת בשכר המומחה ותדאג לביצוע התשלום במישרין, מיד עם קבלת דרישת התשלום כמקובל.
אם יסתבר כי לא נותרה לתובעת נכות צמיתה בגין התאונה נושא תביעה זו, ייתכן שיקוזז שכרו של המומחה מן הפיצוי שייפסק לתובעת.
7. התובעת תעביר כתב ויתור סודיות רפואית למומחה שמונה, וכן עותק מקורי לנתבעת (ככל שטרם הועבר כזה), תוך 15 יום מהיום.
התובעת תעמוד לבדיקות רפואיות, ככל שתידרשנה כאלה, כפי שיורה המומחה לצורך מתן חוות דעתו. ב"כ התובעת יתאם מועד עם המומחה לקיום הבדיקות.
8. חוות הדעת תימסר לביהמ"ש ולבעלי הדין ככל האפשר תוך 90 יום מהיום, ורק לאחר שיובטח שכר טרחתו של המומחה.
בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות דעתו, והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.
כל פניה למומחה או ממנו, לרבות שאלות ההבהרה והתשובות שניתנו, יועברו לצד שכנגד ולתיק בית המשפט.
במידה שלא הוגשה חוות הדעת עד ליום 24.06.20 יודיע ב"כ התובעת עד ליום 01.07.20 מהי סיבת העיכוב בהגשת חוות הדעת. באותה הודעה, יפורט מתי נבדקה התובעת על ידי המומחה.
9. הצדדים יגישו תחשיבי נזק כדלקמן: תחשיב הנזק מטעם התובעת יוגש בתוך 45 יום ממועד קבלת חוות הדעת, או בתוך 21 יום ממועד קבלת תשובות הבהרה, אם יוגשו כאלה. תחשיב הנתבעת יוגש בתוך 21 יום ממועד קבלת תחשיב התובעת. ימי הפגרה במניין הימים.
עותק התחשיבים יועבר לצד שכנגד, במקביל להגשתו לבית המשפט.
10. בעלי הדין ישלימו ההליכים המקדמיים לרבות גילוי מסמכים הדדי ועיון בהם, תשובות לשאלונים יוחלפו ופרטים נוספים אם ידרשו. הליכים אלה יסתיימו תוך 45 יום מהיום.
11. התיק יובא לעיוני ביום 02.07.20 לצורך מעקב אחר קבלת חוות הדעת, וביום 15.09.20 לצורך עיון בתחשיבי הנזק, והכנת הצעה לסיום התיק. במקרים המתאימים, תישלח הצעה בכתב לצדדים. ככל שמי מהצדדים מבקש שלא תישלח הצעה בכתב, יבהיר עניין זה בתחשיב הנזק מטעמו.
12. קדם המשפט יידחה, ויתקיים ביום 16.12.20 בשעה 12:30 . התובעת תתייצב לדיון זה, אלא אם ניתן היתר להיעדרה מהדיון.
ניתנה היום, כ"ט שבט תש"פ, 24 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.