הדפסה

בית משפט השלום ברחובות 21

מספר בקשה: 2
בפני
כבוד ה שופטת רנה הירש

התובעים

  1. פ.מ.
  2. י.ב.

ע"י עו"ד אדיר שויגמן

נגד

הנתבעת
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
ע"י עו"ד סיגל שירזי

החלטה

  1. עיינתי בטענות הצדדים בכל הנוגע למינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט. מצאתי כי קיימת ראשית ראיה כנדרש, לאפשרות כי נותרה לכל אחד מהתובעים נכות כתוצאה מתאונה בתחום האורתופדי , וכי קיים צורך במינוי מומחה רפואי לשם קביעת שיעור הנכות. לעניין זה, אציין כי לגבי כל אחד מהתובעים קיים תיעוד, במספר מועדים שונים, בדבר ממצא קליני של הגבלה בתנועות עמ"ש (צווא רי ו/או מתני), שדי בו כדי להצדיק מינוי כאמור.
  2. אני מורה על מינויו של ד"ר ברוך עמרמי, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורתופדיה, לצורך בדיקת שני התובעים.

על מינוי המומחה יחולו תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ו-1986.
במידה וקיימת מניעה כלשהי מבחינת המומחה מלשמש כמומחה מטעם ביהמ"ש בתיק זה, יודיע על כך לביהמ"ש ולצדדים תוך 14 יום מקבלת הודעת המינוי.
3. הואיל והחלטה זו ניתנת בהעדר הצדדים, רשאי כל צד לבקש (בבקשה מנומקת) שינוי זהות המומחה בכתב, תוך 10 ימים מהיום.
המומחה לא יבדוק את התובעים בטרם חלפ ה תקופה של 45 יום ממתן החלטה זו.
4. הצדדים יעבירו למומחה עותק המסמכים הרפואיים שברשותם, שנערכו לצורך הטיפול בתובעת. התובעים תמציא את המסמכים שברשות ם תוך 15 יום מהיום, והנתבעת תעביר עותק המסמכים שבידה תוך 30 ימים ממועד קבלת מסמכי התובע ים.
למען הסר ספק מובהר, כי לא ניתן להעביר למומחה חוות דעת רפואיות או החלטות של ועדות רפואיות כלשהן.
המומחה יציין בחוות דעתו אילו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.
5. המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבם הרפואי של כל אחד מן התובעים, הנובע מהתאונה מיום 11.09.18, וכן לקיומה או העדרה של נכות קודמת, או כזו שאינה קשורה לתאונה. המומחה יתייחס לקשר בין מצבה של התובעת היום, לבין התאונה הנ"ל, וכן לעניינים אלה:
א. האם קיימת לתובע/ת כיום נכות צמיתה, ומהו שיעורה. כמו כן, יקבע המומחה אם נגרמו לתובע/ת נכויות זמניות, כתוצאה מהתאונה, ואם כן, מהו שיעורן ולאילו התקופות.
ב. מהן המגבלות בנוגע לתפקוד התובע/ת, ככל שישנן.
ג. האם ת/יהיה התובע/ת זקוק/ה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מה הם סוגי הטיפולים ומה היא העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
ד. האם ניתן לצפות לשינוי בשיעור הנכות בעתיד, קרי, לשיפור או החמרה במצבו/ה של התובע/ת.
6. אני מעמידה את שכרו של המומחה בסכום שלא יעלה על 4,500 ₪ בתוספת מע"מ , בגין כל אחת מחוות הדעת . במידה ושכרו של המומחה גבוה מהסכום האמור, יגיש הודעה לבית המשפט ולצדדים, תוך 14 יום ממועד קבלת הודעת המינוי.
בשלב זה וכמימון ביניים, תישא הנתבעת בשכר המומחה ותדאג לביצוע התשלום במישרין, מיד עם קבלת דרישת התשלום כמקובל.
אם יסתבר כי לא נותרה לתובעת נכות צמיתה בגין התאונה נושא תביעה זו, ייתכן שיקוזז שכרו של המומחה מן הפיצוי שייפסק לתובעת.
7. התובעים יעבירו כתב ויתור סודיות רפואית למומחה שמונה, וכן עותק מקורי לנתבעת (ככל שטרם הועבר כזה), תוך 15 יום מהיום.
התובעים יעמדו לבדיקות רפואיות, ככל שתידרשנה כאלה, כפי שיורה המומחה לצורך מתן חוות דעתו. ב"כ התובע ים יתאם מועד עם המומחה לקיום הבדיקות.
8. חוות הדעת תימסר לביהמ"ש ולבעלי הדין ככל האפשר תוך 90 יום מהיום, ורק לאחר שיובטח שכר טרחתו של המומחה.
במידה שלא הוגשה חוות הדעת עד ליום 03.12.19 יודיע ב"כ התובעת עד ליום 05.12.19 מהי העיכוב בהגשת חוות הדעת. באותה הודעה, יפורט מתי נבדקה התובעת על ידי המומחה.
9. הצדדים יגישו תחשיבי נזק כדלקמן: תחשיב הנזק מטעם התובעת יוגש בתוך 45 יום ממועד קבלת חוות הדעת, או בתוך 21 יום ממועד קבלת תשובות הבהרה, אם יוגשו כאלה. תחשיב הנתבעת יוגש בתוך 21 יום ממועד קבלת תחשיב התובעת. ימי הפגרה במניין הימים.
עותק התחשיבים יועבר לצד שכנגד, במקביל להגשתו לבית המשפט.
10. בעלי הדין ישלימו ההליכים המקדמיים לרבות גילוי מסמכים הדדי ועיון בהם, תשובות לשאלונים יוחלפו ופרטים נוספים אם ידרשו. הליכים אלה יסתיימו תוך 45 יום מהיום.
11. התיק יובא לעיוני ביום 06.12.19 לצורך מעקב אחר קבלת חוות הדעת, וביום 26.01.20 לצורך עיון בתחשיבי הנזק, והכנת הצעה לסיום התיק. במקרים המתאימים, תישלח הצעה בכתב לצדדים. ככל שמי מהצדדים מבקש שלא תישלח הצעה בכתב, יבהיר עניין זה בתחשיב הנזק מטעמו.
12. קדם המשפט יידחה, ויתקיים ביום 01.03.20 בשעה 10:30. התובעים יתייצבו לדיון זה, אלא אם ניתן היתר להיעדר ם מהדיון.

ניתנה היום, כ' אב תשע"ט, 21 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.