הדפסה

בית משפט השלום ברחובות 21

לפני
כב' הרשם הבכיר אייל דוד

התובע-המשיב

בנק דיסקונט לישראל בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד גדליהו הרשקו

נגד

הנתבעים-המבקשים

עיזבון המנוח בנימין פואד בן אליעזר ז"ל
באמצעות מנהלי העיזבון הזמניים
1. עו"ד אסף לאור
2. עו"ד ורדה חקלאי

החלטה
בבקשה למחיקת עיזבון המנוח כצד להליך ולחלופין בקשה לדחיית התביעה על הסף.

רקע
1. המשיב (להלן: "הבנק") הגיש תביעה כספית נגד עיזבון המנוח בנימין (פואד) בן אליעזר ז"ל (להלן: "המנוח") "באמצעות מנהלי עיזבונו", עורכי הדין לאור וחקלאי (להלן: "המבקשים")

תמצית טענות המבקשים
2. מבוקש למחוק את העיזבון כצד להליך לחלופין, לדחות את התביעה שהגיש ה בנק נגדם. עיזבון איננו אישיות משפטית ולכן לא ניתן לתבוע אותו. מאחר והבנק לא צירף את היורשים על פי דין כנתבעים בהליך, יש לדחות את התביעה נגד המבקשים על הסף.

3. עד למועד חלוקת העיזבון, היורשים על פי דין אינם חייבים בחובות העיזבון כלל וגם אז רק עד שווי חלקם בעיזבון, מאחר וטרם הוכרזו יורשי העיזבון, התביעה מוקדמת ויש לדחותה על הסף. יתר על כן, למבקשים אין סמכות לייצג את העיזבון בתביעות שהוגשו ע"י צד ג' .

תמצית טענות הבנק
4. אין חולק כי העיזבון כשלעצמו איננו אישיות משפטית ולא ניתן לתבוע אותו. יחד עם זאת , אין בבקשה כל התייחסות למעמדו המשפטי של העיזבון כשמונו לו מנהלי עיזבון, בטרם ניתן צו ירושה או צו קיום צוואה בעיזבון המנוח. העיזבון כשיר להיתבע באמצעות מנהלי העיזבון.

5. התביעה המקורית הוגשה נגד עיזבון המנוח באמצעות יורשיו ללא פירוט היורשים, מאחר ובאותה עת טרם מונו מנהלי עיזבון ולאחר מכן תוקנה התביעה ברשות בימ"ש באופן שהוגשה נגד העיזבון באמצעות מנהלי העיזבון.
6. ס' 82 לחוק הירושה התשכ"ה-1965 קובע את תפקידי מנהל העיזבון ובין היתר סילוק חובות העיזבון ולכן ברור כי ניתן להגיש תביעה נגד עיזבון באמצעות מנהלי עיזבון. לאחר שיינתן צו ירושה ניתן יהא לצרף את היורשים כצד לתביעה.

תשובת המבקשים
7. המבקשים חזרו על נימוקי הבקשה והוסיפו שאין לעיזבון מעמד משפטי בטרם הוכרזו יורשי העיזבון וגם אם מונו מנהלי עיזבון אין להם מעמד כלשהו בתביעה דנן.

דיון והכרעה
8. הלכה ידועה היא כי עזבון המנוח אינו אישיות משפטית ואינו יכול להיות צד להליך.
יחד עם זאת, "מ נהל העיזבון, בהנחה שקיים כזה ,הוא הגורם שרשאי להגיש את תביעת העיזבון". (רע"א 6590/10 עזבון המנוח פואד אשתייה ז"ל נ' מדינת ישראל [פורסם בנבו] (28.5.12)

9. לעניין תפקידיו של מנהל עזבון ניתן לפנות ללשון חוק הירושה תשכ"ה-1965, (להלן: "החוק") ס' 82:

82. מנהל עזבון חייב, בכפוף להוראות בית המשפט, לכנס את נכסי העזבון, לנהל את העזבון, לסלק את חובות העזבון, לחלק את יתרת העזבון בין היורשים, לפי צו ירושה או צוואה מקויימת, ולעשות כל דבר אחר הדרוש לביצועם של צו ירושה או של צוואה מקויימת.

וכן לס' 97 לחוק:
97. מנהל העזבון מוסמך לעשות כל הדרוש למילוי תפקידיו; את הפעולות המנויות להלן אין הוא מוסמך לעשות בלי שבית המשפט אישרן תחילה:
(1) העברה, שעבוד, חלוקה או חיסול של יחידה
משקית בחקלאות, בתעשיה, במלאכה או במסחר, או של דירה;
(2) השכרה שחוקי הגנת הדייר חלים עליה;
(3) פעולה שתקפה תלוי ברישום בפנקס המתנהל על
פי חוק;
4) מתן ערובה;
(5) כל פעולה אחרת שקבע אותה בית המשפט, בצו
המינוי או לאחר מכן, כטעונת אישור כאמור.

מן הכלל אל הפרט
10. אין חולק כי עזבון המנוח מנוהל ע"י מנהלי העיזבון הזמניים, אולם לטענת המבקשים רק לאחר הכרזת היורשים ניתן יהא לחלק את העיזבון.

11. בניגוד לטענת המבקשים ביהמ"ש לענייני משפחה קבע אחרת לעניין מינויים כמנהלי עזבון ולעניין תפקידם.
"נדרש מנהל עזבון אשר ייבחן האם יש מקום לנקוט בהליך משפטי או להתגונן מפני הליך כאמור.... ייבחן הצורך בהגשת תביעות מתאימות בשם העיזבון ו/או יתגונן בפני תביעות שיוגשו..." (עמ' 7 שו' 25-28 להחלטה מיום 12/12/17)
(ההדגשות אינן במקור א.ד.)

12. כפי שנקבע במפורש בהחלטה זו, נראה כי למנהלי העיזבון הסמכות לייצג את העיזבון, ולהתגונן בפני תביעה, מתוקף תפקידם כמנהלי עיזבון זמניים, בהתאם למינויים.

13. לאור כל האמור לעיל, הבקשה נדחית.

14. לאור התוצאה אליה הגעתי אני מחייב את המבקשים לשלם למשיב הוצאות בקשה זו בסך 1,500 ₪ אשר ישולמו לב"כ המשיב בתוך 30 ימים מיום קבלת העתק ההחלטה אצל ה מבקשים.

המזכירות תמציא העתק החלטתי לצדדים.

ניתנה היום, י"ג כסלו תשע"ט, 21 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.