הדפסה

בית משפט השלום ברחובות 20

בפני
כבוד ה שופטת רנה הירש

התובעת
פלונית
ע"י עו"ד אייל בוזגלו

נגד

הנתבעת
שלמה חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד משה עבדי

החלטה

  1. עיינתי בבקשת הנתבעת למינוי מומחה בתחום הפסיכיאטרי על מנת לקבוע את נכותה הרפואית של התובעת, מגבלותיה ותפקודה כתוצאה ממצבה הרפואי שאינו קשור לתאונה. התובעת לא השיבה לבקשה, למרות מספר ארכות שניתנו לה. בשל האמור, אני נעתרת למבוקש.
  2. אני מורה על מינויו של ד"ר דני פישר, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הפסיכיאטריה, לצורך בדיקת התובעת. על מינוי המומחה יחולו תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ו- 1986.

במידה וקיימת מניעה כלשהי מבחינת המומחה מלשמש כמומחה מטעם ביהמ"ש בתיק זה, יודיע על כך לביהמ"ש ולצדדים תוך 14 יום מקבלת הודעת המינוי.
3. הואיל והחלטה זו ניתנת בהעדר הצדדים, רשאי כל צד לבקש (בבקשה מנומקת) שינוי זהות המומחה בכתב, תוך 10 ימים מהיום.
המומחה לא יבדוק את התובעת בטרם חלפה תקופה של 30 יום ממתן החלטה זו .
4. הצדדים יעבירו למומחה עותק המסמכים הרפואיים שברשותם, במקביל, בתוך 30 ימים מהיום. למען הסר ספק מובהר, כי לא ניתן להעביר למומחה חוות דעת רפואיות או החלטות של ועדות רפואיות. המומחה יציין בחוות דעתו אילו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.
5. המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי של התובעת, שאינה תוצאה של התאונה מיום 18.12.14, ויקבע אם לנוכח מצבה קיימת לה נכות צמיתה, ומהן המגבלות בנוגע לתפקוד התובעת, ככל שישנן, כתוצאה מהנכות (אם נקבעה כזו).
6. אני מעמידה את שכר המומחה בסכום שלא יעלה על 6,000 ₪ + מע"מ. במידה ושכרו של המומחה גבוה מכך, יגיש הודעה לבית המשפט ולצדדים, תוך 14 יום ממועד קבלת הודעת המינוי.
הנתבעת תישא בשכר המומחה ותדאג לביצוע התשלום במישרין, מיד עם קבלת דרישת התשלום כמקובל.
7. התובעת תעמוד לבדיקות רפואיות, ככל שתידרשנה כאלה, כפי שיורה המומחה לצורך מתן חוות דעתו. ב"כ התובעת יתאם מועד עם המומחה לקיום הבדיקות.
8. חוות הדעת תימסר לביהמ"ש ולבעלי הדין ככל האפשר תוך 90 יום מהיום, ורק לאחר שיובטח שכר טרחתו של המומחה.
במידה שלא הוגשה חוות הדעת עד ליום 19.01.20 יודיע ב"כ הנתבעת עד ליום 23.01.20 מהי סיבת העיכוב בהגשת חוות הדעת. באותה הודעה, יפורט מתי נבדקה התובעת על ידי המומחה.
9. הצדדים יגישו תחשיבי נזק כדלקמן: תחשיב הנזק מטעם התובעת יוגש בתוך 30 יום ממועד קבלת חוות הדעת, או בתוך 15 יום ממועד קבלת תשובות הבהרה, אם יוגשו כאלה. תחשיב הנתבעת יוגש בתוך 15 יום ממועד קבלת תחשיב התובעת.
עותק התחשיבים יועבר לצד שכנגד, במקביל להגשתו לבית המשפט.
10. בעלי הדין ישלימו ההליכים המקדמיים לרבות גילוי מסמכים הדדי ועיון בהם, תשובות לשאלונים יוחלפו ופרטים נוספים אם ידרשו. הליכים אלה יסתיימו תוך 45 יום מהיום.
11. התיק יובא לעיוני ביום 23.01.20 לצורך מעקב אחר קבלת חוות הדעת, וביום 09.03.20 לצורך עיון בתחשיבי הנזק, והכנת הצעה לסיום התיק. במקרים המתאימים, תישלח הצעה בכתב לצדדים. ככל שמי מהצדדים מבקש שלא תישלח הצעה בכתב, יבהיר עניין זה בתחשיב הנזק מטעמו.
12. קדם המשפט יידחה, ויתקיים ביום 21.04.20 בשעה 10:00. התובעת תתייצב לדיון זה, אלא אם ניתן היתר להיעדרה מהדיון.

ניתנה היום, כ' אלול תשע"ט, 20 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.