הדפסה

בית משפט השלום ברחובות 17

בפני
כבוד ה שופטת, סגנית הנשיאה רנה הירש

התובעת

ש.ז.

נגד

הנתבעות

  1. רויטל קרייף
  2. איילון חברה לביטוח בע"מ

החלטה

  1. עסקינן בתביעה לפיצויים בגין תאונת דרכים, בה עתרה התובע ת למינוי מומחים בתחומים אלו: אורתופדיה, נוירולוגיה ו רפואה פנימית.
  2. בתחום האורתופדיה: יש הסכמה לעניין הצורך במינוי מומחה מטעם בית המשפט.

בתחום הנוירולוגיה: התיעוד שצורף מעיד על בדיקה אחת על-ידי נוירולוגית ביום 20.10.20, שממנו עולה כי התובעת היתה מעורבת בתאונה עם חבלת ראש והיה חשד לדימום מוחי. פרט לתיעוד בגין בדיקה זו לא צורף תיעוד נוירולוגי נוסף. בשל כך, קיים ספק ממשי אם ישנה "ראשית ראיה" לקיומה של נכות עקב התאונה, ואף אין רצף טיפולי. התובעת רשאית להגיש תיעוד נוסף (שמועדו עד ליום מתן החלטה זו) המעיד על המשך תלונות, ממצאים או בדיקות בתחום הנוירלוגי, ובמקרה כזה, בקשתה תישקל בשנית.
לחלופין, בהעדר תיעוד נוסף ולנוכח הגישה הליברלית במינוי מומחים, ככל שהתובעת עומדת על הבקשה, ימונה מומחה, אולם שכרו יושת על התובעת כמימון ביניים.
בתחום הרפואה הפנימית: לא צורף תיעוד בתחום הרפואה הפנימית. התובעת לא נבדקה על-ידי מומחה בחום הרפואה הפנימית ולא הופנתה לבדיקה בתחום הרפואה הפנימית. בנסיבות אלו, אין בשלב זה בסיס מספיק לקביעה כי יש צורך במינוי מומחה בתחום זה. התובעת רשאית להגיש את בקשתה בנוגע למינוי מומחה בתחום זה, בצירוף מסמכים רפואיים עדכניים, ובמקרה כזה, תישקל בקשתה מחדש.
3. אני מורה על מינויו של פרופ' ישראל דודקביץ כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורתופדיה, לצורך בדיקת התובעת. על מינוי המומחה יחולו תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ו-1986.
במידה וקיימת מניעה כלשהי מבחינת המומחה מלשמש כמומחה מטעם בית המשפט בתיק זה, יודיע על כך לבית המשפט ולצדדים תוך 14 יום מקבלת הודעת המינוי.4. הואיל והחלטה זו ניתנת בהעדר הצדדים, רשאי כל צד לבקש (בבקשה מנומקת) שינוי זהות המומחה בכתב, תוך 10 ימים מהיום.
4. הצדדים יעבירו למומחה עותק המסמכים הרפואיים שברשותם, שנערכו לצורך הטיפול בתובעת, בתוך 45 ימים מהיום (במקביל). המומחה יציין בחוות דעתו אילו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת. המומחה לא יבדוק את התובעת בטרם חלפה תקופה של 45 ימים ממתן החלטה זו.
5. המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי של התובעת, הנובע מהתאונה מיום 06.07.20, וכן לקיומה או העדרה של נכות קודמת, או כזו שאינה קשורה לתאונה. המומחה יתייחס לקשר בין מצב התובעת היום לבין תאונה זו, יקבע את נכותה הצמיתה של התובעת, אם צפוי שינוי בנכות (שיפור או החמרה) וכן יקבע נכויות זמניות, ככל שהיו. המומחה יבהיר אם התובעת תהיה זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם ומהי עלותם המשוערת.
6. אני מעמידה את שכרו של המומחה בסכום שלא יעלה על 5,000 ₪ בתוספת מע"מ. במידה ושכרו של המומחה גבוה מהסכום האמור, יגיש הודעה לבית המשפט ולצדדים, תוך 14 יום ממועד קבלת הודעת המינוי.
בשלב זה וכמימון ביניים, תישא הנתבעת בשכר המומחה ותדאג לביצוע התשלום במישרין, מיד עם קבלת דרישת התשלום כמקובל.
7. חוות הדעת תימסר לבית המשפט ולבעלי הדין ככל האפשר תוך 30 ימים ממועד בדיקת התובעת, ורק לאחר שיובטח שכר טרחתו של המומחה.
בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות דעתו, והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים. כל פניה למומחה או ממנו, לרבות שאלות ההבהרה והתשובות שניתנו, יועברו לצד שכנגד ולתיק בית המשפט.
8. הצדדים יגישו תחשיבי נזק במועדים כדלקמן: תחשיב הנזק מטעם התובעת יוגש בתוך 30 יום ממועד קבלת חוות הדעת, או בתוך 20 יום ממועד קבלת תשובות הבהרה, אם יוגשו כאלה. תחשיב הנתבעת יוגש בתוך 20 יום ממועד קבלת תחשיב התובעת. עותק כל תחשיב יועבר לצד שכנגד, במקביל להגשתו לבית המשפט.
9. קדם המשפט יידחה, ויתקיים ביום 16.02.22 בשעה 10:00. על התובעת להתייצב אישית לדיון.
10. באשר להוצאות: בהתאם להוראת תקנה 53 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018, יש לפסוק בכל החלטה בבקשה את הוצאות הבקשה, זולת אם יש טעמים מיוחדים שלא לעשות כן. בענייננו, מונה מומחה אחד בהסכמת הנתבעת, ולא ניתן לראות בהתנגדות הנתבעת למינוי המומחים הנוספים משום התנגדות סרק, לפיכך, מצאתי שקיים טעם מיוחד להימנע מפסיקת הוצאות בבקשה זו.
התיק יובא לעיוני ביום 26.12.21.

ניתנה היום, ט' אלול תשפ"א, 17 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.