הדפסה

בית משפט השלום ברחובות 17

מספר בקשה: 3
בפני
כבוד ה שופטת, סגנית הנשיאה רנה הירש

התובע

י.ר.

נגד

הנתבעת
הפניקס חברה לביטוח בע"מ

החלטה

  1. עסקינן בתביעה לפיצויים בגין תאונת דרכים, בה עתר התובע למינוי מומחים בתחומים אלו: אורתופדיה, נוירולוגיה, רפואה פנימית, פסיכיאטריה ושיקום.
  2. בתחום האורתופדיה: יש הסכמה לעניין הצורך במינוי מומחה מטעם בית המשפט.

בתחום הנוירולוגיה: לא מצאתי תיעוד המתעד ממצא נוירולוגי חריג. התובע הניע 4 גפיים בעת קבלתו לבית החולים מיד לאחר התאונה, ובבדיקה הנוירולוגית שנעשתה עם קבלתו לאשפוז שיקומי בבית החולים לוינשטיין לא נרשמו ממצאים פתולוגיים. בעת קבלתו לשיקום, נרשם כי התובע מדווח על טשטוש ראיה מזה שנים בעין שמאל, ללא שינוי בזמן האחרון. עם זאת, לנוכח טענת התובע בדבר תלונות בנוגע לסחרחורות ושטשוט ראיה בכיפוף לפנים – אשר יכולות לנבוע מהפגיעה הצווארית - יתבקש המומחה בתחום האותרופדיה לחוות דעתו בדבר הצורך במומחה נוסף בתחום זה.
בתחום הרפואה הפנימית: לתובע נגרמה פגיעה רב מערכתית, לרבות שברים מרובים בצלעות, פגיעה ריאתית דו-צדדית, וקרע בכבד ובטחול. בבדיקותיו על-ידי מומחה ברפואת פנים נקבע כי התובע סובל ממספר קשיים כמפורט בסיכום הבדיקות (סיכום ביקור מיום 06.04.21 ו- 28.04.20). לנוכח האמור מצאתי כי קיימת ראשית ראיה כנדרש, לאפשרות כי נותרה לתובע נכות כתוצאה מתאונה, וכי קיים צורך במינוי מומחה רפואי בתחום זה לשם קביעת שיעור הנכות.
בתחום הפסיכיאטריה: לא צורף תיעוד רפואי המעיד שהתובע קיבל טיפול ממומחה פסיכיאטרי. התובע הופנה לטיפול פסיכולוגי בקהילה ובבדיקתו על-ידי רופא פנימי נמצא חשד ל הפרעת דְּחָק פוסט-טראומטית ( PTSD). על-אף שלא צורפו אסמכתאות לכך שהתובע פנה לטיפול פסיאטרי כאמור, בשים לב לתלונות התובע, לחשד שעלה בבדיקותיו ולהפנייתו לקבלת טיפול בתחום זה, ולאחר שנתתי דעתי גם לכך שמדובר בתאונה קשה במסגרתה נהרג הנהג שהתובע ישב לצידו, מצאתי כי יש לקבל את הבקשה בתחום זה.
בהקשר זה אזכיר את הגישה הליברלית במינוי מומחים, אשר חלה אפילו ביתר שאת, במקרה של בקשה למינוי מומחה בתחום הפסיכיאטריה (ר' רע"א 5398/18 פלוני נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ [03.02.2019]).
בתחום השיקום: מומחה בשיקום נדרש להתייחס לנכויות בתחומי הרפואה השונים, ועל כן, אין מקום למינוי מומחה בתחום זה בשלב הראשון, אלא ניתן להתייחס לצורך בכך רק לאחר שתתקבלנה כל חוות הדעת מטעם הרופאים בתחומי הרפואה הספציפיים. ככל שהתובע יסבור כי יש צורך במינוי מומחה בתחום השיקום, יוכל לחזור ולעתור למינוי מומחה נוסף בתחום זה.
ר' לעניין זה רע"א 5137/20 קרנית קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים נ' פלוני (20.08.2020) "ככלל, בית המשפט ישקול את מינויו של מומחה שיקומי רק לאחר קבלת חוות הדעת של המומחים הרפואיים האחרים, שכן חוות דעת אלה מהוות חלק מהתשתית הרפואית עליה, בין היתר, נסמך המומחה השיקומי. זאת, למעט במקרים חריגים, בהם עסקינן בנכויות קשות ומורכבות במיוחד, שאז שיעור הנכות הכוללת ומצבו הרפואי של הניזוק ידועים דרך כלל ואינם שנויים במחלוקת."
3. אני מורה על מינוי המומחים הבאים:
פרופ' רמי מושיוב בתחום האורתופדיה.
פרופ' מרדכי רביד בתחום הרפואה הפנימית.
פרופ' משה קוטלר בתחום הפסיכיאטריה.
על מינוי המומחים יחולו תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ו- 1986.
במידה וקיימת מניעה כלשהי מבחינת איזה מן המומחים מלשמש כמומחה מטעם בית המשפט בתיק זה, יודיע על כך לבית המשפט ולצדדים תוך 14 יום מקבלת הודעת המינוי.
4. הואיל והחלטה זו ניתנת בהעדר הצדדים, רשאי כל צד לבקש (בבקשה מנומקת) שינוי זהות מומחה בכתב, תוך 10 ימים מהיום.
5. הצדדים יעבירו לכל מומחה עותק המסמכים הרפואיים שברשותם, שנערכו לצורך הטיפול בתובע, בתוך 45 ימים מהיום (במקביל). כל מומחה יציין בחוות דעתו אילו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת. המומחים לא יבדקו את התובע בטרם חלפה תקופה של 45 ימים ממתן החלטה זו .
6. כל המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי של התובע, הנובע מהתאונה מיום 19.08.19 וכן לקיומה או העדרה של נכות קודמת, או כזו שאינה קשורה לתאונה. כל מומחה יתייחס לקשר בין מצב התובע היום לבין תאונה זו, יקבע את נכותו הצמיתה של התובע, אם צפוי שינוי בנכות (שיפור או החמרה) וכן יקבע נכויות זמניות, ככל שהיו. המומחה יבהיר אם התובע יהיה זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם ומהי עלותם המשוערת לפי המחירים היום.
המומחה בתחום האורתופדיה יחווה דעתו גם בדבר הצורך במינוי מומחה בתחום הנוירולוגיה, לצורך קביעת נכותו של התובע בגין תאונה זו.
7. אני מעמידה את שכרם של המומחים בתחום האורתופדיה ו הרפואה הפנימית בסכום שלא יעלה על 5,000 ₪ בתוספת מע"מ ואת שכרו של המומחה בתחום הפסיכיאטריה בסכום שלא יעלה על 6,500 ₪ בתוספת מע"מ. במידה ושכרו של מומחה גבוה מהסכום האמור, יגיש הודעה לבית המשפט ולצדדים, תוך 14 יום ממועד קבלת הודעת המינוי.
בשלב זה וכמימון ביניים, תישא הנתבעת בשכר המומחים ותדאג לביצוע התשלום במישרין, מיד עם קבלת דרישת התשלום כמקובל.
8. כל חוות הדעת תימסר לבית המשפט ולבעלי הדין ככל האפשר תוך 30 ימים ממועד בדיקת התובע, ורק לאחר שיובטח שכר טרחתו של המומחה.
בעלי הדין רשאים להפנות לכל מומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות דעתו, והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים. כל פניה למומחה או ממנו, לרבות  שאלות ההבהרה והתשובות שניתנו, יועברו לצד שכנגד ולתיק בית המשפט.
9. הצדדים יגישו תחשיבי נזק במועדים כדלקמן: תחשיב הנזק מטעם התובע יוגש בתוך 30 יום ממועד קבלת חוות הדעת האחרונה, או בתוך 21 יום ממועד קבלת תשובות הבהרה, אם יוגשו כאלה. תחשיב הנתבעת יוגש בתוך 21 יום ממועד קבלת תחשיב התובע. עותק כל תחשיב יועבר לצד שכנגד, במקביל להגשתו לבית המשפט.
10. קדם המשפט יידחה, ויתקיים ביום 12.06.22 בשעה 10:00. על התובע להתייצב אישית לדיון.
11. באשר להוצאות: בהתאם להוראת תקנה 53 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018, יש לפסוק בכל החלטה בבקשה את הוצאות הבקשה, זולת אם יש טעמים מיוחדים שלא לעשות כן. בענייננו, ניתנה הסכמה למינוי מומחה אחד והבקשה התקבלה אך בחלקה ביחס ליתר המומחים שמינויים התבקש. מצאתי כי יש בכך משום "טעם מיוחד" להימנע מפסיקת הוצאות בבקשה זו.
התיק יובא לעיוני ביום 01.02.22.

ניתנה היום, ט' אלול תשפ"א, 17 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.