הדפסה

בית משפט השלום ברחובות 12

מספר בקשה: 8
בפני
כבוד ה שופטת רנה הירש

התובע
י.ב.
ע"י עו"ד אלי דסה

נגד

הנתבעת
אייס קפיטל קמעונאות (2016) בע"מ
ע"י עו"ד נועה לוי

החלטה

  1. בהמשך להחלטתי מיום 17.07.19, לנוכח הפער בין חוות דעת מומחי הצדדים ומשלא הוגשה כל הודעה מטעם הצדדים, מצאתי כי קיים צורך במינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט.
  2. אני מורה על מינויו של ד"ר פאול סגיב, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורתופדיה והכירורגיה של היד , לצורך בדיקת התובע.

במידה שקיימת מניעה כלשהי מבחינת המומחה מלשמש כמומחה מטעם ביהמ"ש בתיק זה, יודיע על כך לביהמ"ש ולצדדים תוך 14 יום מקבלת הודעת המינוי.
3. הואיל והחלטה זו ניתנת בהעדר הצדדים, רשאי כל צד לבקש (בבקשה מנומקת) שינוי זהות המומחה בכתב, תוך 10 ימים מהיום. עם זאת, ומאחר שהצדדים לא הגישו כל הודעה בעקבות החלטתי הקודמת, בקשה להחלפת מומחה תתקבל רק במקרה חריג.
המומחה לא יבדוק את התובעת בטרם חלפה תקופה של 30 יום ממתן החלטה.
4. הצדדים יעבירו למומחה עותק המסמכים הרפואיים שברשותם, שנערכו לצורך הטיפול בתובע, בתוך 30 ימים מהיום (במקביל). המומחה יציין בחוות דעתו אילו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.
5. המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי של התובע, הנובע מהתאונה מיום 01.06.17. המומחה יתייחס לקשר בין מצב התובע היום, לבין התאונה, וכן לעניינים אלה:
א. האם קיימת לתובע כיום נכות צמיתה, ומהו שיעורה. כמו כן, יקבע המומחה אם נגרמו לתובע נכויות זמניות, כתוצאה מהתאונה, ואם כן, מהו שיעורן ולאילו התקופות.
ב. מהן המגבלות בנוגע לתפקוד התובע, ככל שיש כאלה.
ג. האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מה הם סוגי הטיפולים ומה היא העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
ד. האם ניתן לצפות לשינוי בשיעור הנכות בעתיד, קרי, לשיפור או החמרה במצב התובע.
6. אני מעמידה את שכרו של המומחה בסכום שלא יעלה על 4,500 ₪ בתוספת מע"מ. במידה ושכרו של המומחה גבוה מהסכום האמור, יגיש הודעה לבית המשפט ולצדדים, תוך 14 יום ממועד קבלת הודעת המינוי.
הצדדים יישאו בשכר המומחה בחלקים שווים.
7. התובע יעביר כתב ויתור סודיות רפואית למומחה שמונה ותעמוד לבדיקות רפואיות, ככל שתידרשנה כאלה, כפי שיורה המומחה לצורך מתן חוות דעתו. ב"כ התובע יתאם מועד עם המומחה לקיום הבדיקות.
8. חוות הדעת תימסר לביהמ"ש ולבעלי הדין ככל האפשר תוך 90 יום מהיום, ורק לאחר שיובטח שכר טרחתו של המומחה.
במידה שלא הוגשה חוות הדעת עד ליום 18.12.19 יודיע ב"כ התובע עד ליום 23.12.19 מהי סיבת העיכוב בהגשת חוות הדעת. באותה הודעה, יפורט מתי נבדק התובע על ידי המומחה.
9. בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות דעתו, והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.
כל פניה למומחה או ממנו, לרבות שאלות ההבהרה והתשובות שניתנו, יועברו לצד שכנגד ולתיק בית המשפט.
10. הצדדים יגישו תחשיבי נזק, בהם יתייחסו הן לשאלת החבות והן לשאלת הנזק, במועדים כדלקמן: התובע - בתוך 45 יום ממועד קבלת חוות הדעת, או בתוך 21 יום ממועד קבלת תשובות הבהרה, אם יוגשו כאלה. הנתבעת - בתוך 21 יום ממועד קבלת תחשיב התובעת. ימי הפגרה במניין הימים.
עותק התחשיבים יועבר לצד שכנגד, במקביל להגשתו לבית המשפט.
11. בעלי הדין ישלימו ההליכים המקדמיים לרבות גילוי מסמכים הדדי ועיון בהם, תשובות לשאלונים יוחלפו ופרטים נוספים אם ידרשו. הליכים אלה יסתיימו תוך 45 יום מהיום.
12. התיק יובא לעיוני ביום 24.12.19 לצורך מעקב אחר קבלת חוות הדעת, וביום 16.02.20 לצורך עיון בתחשיבי הנזק, והכנת הצעה לסיום התיק. במקרים המתאימים, תישלח הצעה בכתב לצדדים. ככל שמי מהצדדים מבקש שלא תישלח הצעה בכתב, יבהיר עניין זה בתחשיב הנזק מטעמו.
13. קדם המשפט יידחה, ויתקיים ביום 05.03.20 בשעה 11:30. התובע, וכן נציג מוסמך של הנתבעת הבקיא בעובדות המקרה, יתייצבו אישית לדיון.

ניתנה היום, י"א אב תשע"ט, 12 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.