הדפסה

בית משפט השלום ברחובות 11

מספר בקשה: 6
בפני
כבוד ה שופטת, סגנית הנשיאה רנה הירש

התובע

ע.כ

נגד

הנתבעות

צדדי ג'

  1. קניון עופר רחובות
  2. הראל חברה לביטוח בע"מ
  1. חברת שירותי ישראל 2007 בע"מ
  2. "קופר-נינוה" סוכנות לביטוח בע"מ

החלטה

  1. בהמשך להחלטתי מיום 05.07.21, לנוכח הפער בין חוות דעת מומחי הצדדים ולאחר שניתנה לצדדים האפשרות להביע עמדתם, מצאתי כי קיים צורך במינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט.
  2. אני מורה על מינויו של פרופ' משה פריטש (פרי), כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורתופדיה, לצורך בדיקת התובע.

במידה שקיימת מניעה כלשהי מבחינת המומחה מלשמש כמומחה מטעם בית המשפט בתיק זה, יודיע על כך לבית המשפט ולצדדים תוך 14 יום מקבלת הודעת המינוי.
3. הואיל והחלטה זו ניתנת בהעדר הצדדים, רשאי כל צד לבקש (בבקשה מנומקת) שינוי זהות המומחה בכתב, תוך 10 ימים מהיום. עם זאת, ומאחר שהצדדים לא הגישו הסתייגות ממינוי מומחה ספציפי בעקבות החלטתי הקודמת, בקשה להחלפת מומחה תתקבל רק במקרה חריג.
4. הצדדים יעבירו למומחה עותק המסמכים הרפואיים שברשותם, בתוך 45 ימים מהיום (במקביל). המומחה יציין בחוות דעתו אילו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת. המומחה לא יבדוק את התובע בטרם חלפה תקופה של 45 יום ממתן החלטה.
5. המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי של התובע, הנובע מהתאונה מיום 27.03.19, וכן לקיומה או העדרה של נכות קודמת, או כזו שאינה קשורה לתאונה. המומחה יתייחס לקשר בין מצב התובע היום לבין תאונה זו, יקבע את נכותו הצמיתה של התובע, אם צפוי שינוי בנכות (שיפור או החמרה) וכן יקבע נכויות זמניות, ככל שהיו. המומחה יבהיר אם התובע יהיה זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם ומהי עלותם המשוערת.
6. אני מעמידה את שכרו של המומחה בסכום שלא יעלה על 5,000 ₪ בתוספת מע"מ. במידה ושכרו של המומחה גבוה מהסכום האמור, יגיש הודעה לבית המשפט ולצדדים, תוך 14 יום ממועד קבלת הודעת המינוי. הצדדים יישאו בשכר המומחה בחלקים שווים (התובע 1/3, הנתבע ות 1/3, וצדדי ג' 1/3).
7. התובע יעביר כתב ויתור סודיות רפואית למומחה שמונה ויעמוד לבדיקות רפואיות, ככל שתידרשנה כאלה, כפי שיורה המומחה לצורך מתן חוות דעתו. ב"כ התובע יתאם מועד עם המומחה לקיום הבדיקות.
8. חוות הדעת תימסר לבית המשפט ולבעלי הדין ככל האפשר תוך 30 ימים ממועד בדיקת התובע, ורק לאחר שיובטח שכר טרחתו של המומחה.
9. הצדדים יגישו תחשיבי נזק, בהם יתייחסו הן לשאלת החבות והן לשאלת הנזק, במועדים כדלקמן: התובע - בתוך 30 ימים ממועד קבלת חוות הדעת, או בתוך 20 ימים ממועד קבלת תשובות הבהרה, אם יוגשו כאלה ; הנתבע ות בתוך 20 ימים ממועד קבלת תחשיב התובע; צדדי ג' בתוך 20 ימים ממועד קבלת תחשיב הנתבעות. עותק כל תחשיב יועבר לצד שכנגד, במקביל להגשתו לבית המשפט.
10. קדם המשפט יתקיים במועדו. על התובע ועל נציגים מוסמ כים של הנתבעת 1 ושל צד ג' 1 הבקיאים בעובדות המקרה (או לכל הפחות, מכירים את מקום האירוע הנטען ואת אופי השימוש במכונת הפוליש) , להתייצב אישית לדיון.
התיק יובא לעיוני ביום 25.11.21.

ניתנה היום, ג' אלול תשפ"א, 11 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.