הדפסה

בית משפט השלום ברחובות 10

מספר בקשה: 43
בפני
כבוד ה שופטת רנה הירש

התובעים
[המבקשים]

  1. פלאש 90 בע"מ
  2. נתי שוחט
  3. מיכל פטל (פתאל)
  4. אייל-אוליבייה פיטוסי
  5. יונתן זינדל

ע"י עו"ד דור נחמן

נגד

הנתבע
[המשיב]
אבו רומי אחמד בן השאם
ע"י עו"ד ח'אלד פייסל

החלטה

1. בפני בקשת התובעים להורות לנתבע להשיב בתצהיר ערוך כדין בהתאם לתקנות סדרי הדין האזרחיים, וכן לאפשר עיון במסמכים ספציפיים בהם נתבקש.
הרקע הנדרש
2. עסקינן בתביעה שהגישו התובעים כנגד מספר נתבעים, עשו שימוש בארבעה צילומים לשם צרכיהם המסחריים, ללא רשות התובעת 1 היא בעלת זכויות היוצרים בצילומים ומבלי מתן קרדיט לתובעים 2-5 הם הצלמים של הצילומים המקוריים.
לאחר שהוגש כתב תביעה מתוקן בחודש ינואר 2020, פנו התובעים אל הנתבע בבקשות לגילוי מסמכים כללי, לעיון במסמכים ספציפיים ולמתן מענה על שאלון. לאחר שהנתבע לא השלים את ההליכים המקדמיים, ניתנה החלטה המחייבת את הנתבע להשלים הליכים מקדמיים.
ביום 22.11.20 הגיש הנתבע לתיק תצהירי גילוי מסמכים כללי ומענה לשאלון, ולשיטת התובעים, הדבר נעשה באופן מבולבל ושאינו ע"פ סדרי הדין. בקדם משפט שהתקיים ביום 25.11.20 ניתנה לנתבע ארכה נוספת להשלמת ההליכים המקדמיים, תוך חיובו בהוצאות הבקשה.
3. ביום 28.12.20 הגישו התובעים את בקשה מספר 40, בה נטען, כי הנתבע העביר ביום 26.12.20 תצהיר גילוי מסמכים כללי ותשובות לשאלון, אולם לא הועבר תצהיר גילוי מסמכים ספציפיים או העתק מאלה (שנתבקש לגביהם עיון) והנתבע אף לא השיב על שאלות 4 ו- 5 כנדרש תוך ציון המועדים, ואף סירב להשיב לשאלות 9 ו- 11 תוך הטענה כי הן אינן רלבנטיות.
ביום 28.01.21 ניתנה החלטתי, במסגרתה קבעתי כי הנתבע לא התעלם באופן מובהק מהחלטתי מיום 25.11.20, ולכן לא מצאתי טעם למחוק את כתב ההגנה מטעמו. יחד עם זאת, הוריתי לנתבע להעביר לתובעים תצהיר גילוי מסמכים ספציפיים, עד ליום 28.02.21, וכן להשיב עד לאותו מועד לשאלה 11 לשאלון שנשלח אליו, בתצהיר ערוך כדין.
תמצית טענות הצדדים בבקשה זו
4. במסגרת בקשה זו, טענו התובעים כי הנתבע העביר מסמך הנחזה להיות תצהיר של הנתבע, בו ניתן מענה לשאלה 11 וכן מענה לקוני וחלקי לדרישת עיון במסמכים ספציפיים. כך, נטען שהתצהיר נעשה בניגוד לתקנות כאשר הנתבע לא הצהיר כי חקר, דרש ובחן אילו מסמכים יש לו או ברשותו, ואילו יצאו מתחתיו. עוד נטען, כי התצהיר עצמו נעשה מן השפה ולחוץ, באופן חסר.
5. הנתבע השיב לבקשה וטען כי מדובר בבקשה טרדנית וקנטרנית, שכן הוא עשה את שנדרש ממנו, המציא את כלל המסמכים שבידו, והצהיר כי אין בידו מסמכים נוספים, ובמידה ותשובותיו אינן נוחות לתובעים, זו אינה סיבה לשוב ולהטרידו בבקשות נוספות באותו העניין. לתשובתו צירף הנתבע תצהיר, בו הצהיר כך: "לאחר חקירה ודרישה, לאחר שעשיתי מאמצים רבים לגילוי מסמכים נוספים כלשהם הקשורים לתיק, אני מצהיר כי אין בחזקתי או בשליטתי מסמך נוסף כלשהו בקשר לתיק... הריני להצהיר כי שוב כי אין בידי מסמכים נוספים להציג וכן כי הכל המידע גולה ונמסר ונמצא בתיק".
דיון והכרעה
6. אדון להלן בדרישות לגילוי המסמכים הספציפיים, לפי סדרן:
סעיף 2.1: התובעים דרשו לקבל מסמכים המפרטים את הכנסות הנתבע מאתר האינטרנט aleom.net, בכל זמן שהוא, בין כבעלים, מחזיק, או שותף כלשהוא, בין כהכנסות מפרסום, עמלות, או בכל דרך שהיא. נתבע השיב בתצהירו: "לא היו הכנסות. לא הפעלתי את האתר". התובעים טענו כי מדובר בתשובה מתחמקת, לקונית וחסרה, כיוון שטענת הנתבע היא שהוא רכש את האתר ומכר אותו לאחר מכן לנתבע 2, אזי בהכרח היו לו הכנסות ממכירת האתר, ומבוקש כי יעביר לעיון את כל המסמכים הנוגעים למכירתו.
אינני מחייבת מתן תשובה נוספת. לא מצאתי כי תשובת הנתבע הינה מתחמקת או חסרה. הנתבע השיב שלא היו לא הכנסות כיוון שלא הפעיל את האתר. אין הכרח שיהיה לנתבע רווח ממכירת האתר, ואין סיבה בשלב זה לחייב את הנתבע למסור תשובה נוספת או שונה. הנתבע לא יכול לייצר מסמכים המפרטים הכנסות אשר הצהיר כי לא היו לא.
סעיף 2.2: התובעים דרשו לקבל חשבוניות מס שנתקבלו אצל הנתבע מרכישת האתר aleom.net, ותשלום למר מוחמד מריח. הנתבע השיב בתצהירו: "לא רלבנטי". התובעים טענו כי רצף הזמנים – מתי רכש הנתבע את האתר ומתי מכר אותו – רלבנטי לעניינים השנויים במחלוקת בין בעלי הדין בתובענה, בנוגע לפרסומי הצילומים באתר.
אינני מחייבת בהצגת המסמכים. לא ברור מדוע התובעים דרשו לקבל חשבונית מס כדי לבנות רצף זמנים, וזאת לאחר ששאלו את הנתבע בשאלון ששלחו אליו מתי רכש הנתבע את האתר ומתי מכר אותו, והנתבע השיב להם בתצהיר תשובות לשאלון (שאלות 4 ו- 5, צורך כנספחים 1 ו- 2 לבקשה 40). מכיוון שהתובעים לא הסבירו את הצורך בקבלת חשבונית מס דווקא, אינני מוצאת כי יש לחייב את הנתבע בהעברת המסמך שהתבקש בסעיף זה לדרישה.
סעיף 2.3: התובעים דרשו לקבל הסכם או מסמכים המעידים על מכירת האתר לנתבע 2. הנתבע השיב בתצהירו: "צורף לתיק תצהירו של והיב אבו רומי". התובעים טענו כי מדובר בטענה מתחמקת, לקונית וחסרה, כאשר הנתבע הצהיר בדיון מיום 06.05.20 באופן מפורש כי מסמכים אלה מצויים ברשותו ו/או במסגרת משרדו (עמ' 9, שורות 34-36), ולפיכך מבוקש שהנתבע יפעל לאפשר עיון במסמכים אלה.
הנתבע נדרש להשלים תשובה מפורטת כמפורט להלן: בדיון שהתקיים ביום 06.05.20 העיד הנתבע כך: "לגבי מסמך העברת הבעלות לנתבע 2, ישנו כזה. היתה שותפה במשרד עורכי הדין שעברה לשוודיה ולקחה אתה חלק מהתיקים. אני אחפש דרכה את המסמך הזה. ישנו גם העתק אצל הנתבע 2. אני אפעל במסגרת בקשה לגילוי מסמכים על מנת לקבל את ההסכם." בנסיבות אלה, אני מוצאת כי על הנתבע לפרט, במסגרת תצהיר ערוך כדין, האם פנה לנתבע 2 או לעורכת הדין אליה התכוון ודרש לקבל העתק של המסמך, ואם כן מה הייתה תוצאת הפנייה. כמו כן, יפרט הנתבע מתי צורף תצהיר של והיב אבו רומי, ומה הוא כולל אשר נותן מענה לדרישת מסמכים זו.
סעיפים 2.5-2.6: התובעים דרשו לקבל עיון בתכתובות בין הנתבע לבין נתבע 2 ולבין מר מוחמד מריח (הנתבע המקורי בתיק) בעניין אתר האינטרנט שבנדון. הנתבע השיב בתצהירו: "אין בידי". התובעים טענו כי הנתבע לא הצהיר אילו בדיקות ערך לצורך איתור מסמכים אלה, ולא הצהיר כי חקר ודרש ובחן היכן מצויות תכתובות אלה, ובנסיבות העניין בהן הנתבע ייצג את מר מריח וגם רכש ממנו את האתר – לא סביר כי אין תכתובות בין השניים, ותשובת הנתבע אינה סבירה.
אינני מחייבת מתן תשובה נוספת. לנוכח תצהיר הנתבע שצורף לתשובתו לבקשה דנן, המפרטת כי ערך חקירה ודרישה ועשה מאמצים רבים לגילוי המסמכים והצהיר כי אין בידיו מסמכים נוספים – לא מצאתי כי יש לחייב את הנתבע להוסיף מעבר להצהרתו הנ"ל.
סעיף 2.9: התובעים דרשו לקבל מסמכים המעידים על העברת הבעלות באתר, מהנתבע 1 לנתבע 2. הנתבע השיב בתצהירו: "צורף לתיק ואין לי מסמכים נוספים". התובעים טענו כי מדובר בתשובה מתחמקת וחסרה, והתובעים אינם אמורים לעסוק בניחושים מה צורך ומה לא, ומכיוון שהנתבע טוען כי היו ברשותו מסמכים, מבוקש כי אלו יועברו לעיון התובעים.
על הנתבע להשלים תשובתו. אכן, לא ברור לאילו מסמכים מתכוון הנתבע, ועליו לפרט, במסגרת תצהיר ערוך כדין, באילו מסמכים מדובר ובאיזו מסגרת הם צורפו לתיק, ומתי.
7. באשר לטענת התובעים לפיה בתצהיר גילוי המסמכים נערך בניגוד לתקנות, מצאתי כי ניתן להסתפק בתצהיר שצורף לתשובת הנתבע, כפי שפורט לעיל.
סוף דבר
8. הנתבע יגיש תצהיר משלים בהתאם להנחיות הנ"ל, בהתייחס לסעיפים 2.3 ו- 2.9, וזאת עד ליום 04.04.21.
9. מאחר שהבקשה התקבלה רק בחלקה, אינני עושה צו להוצאות בגין בקשה זו.
המזכירות תשלח העתק ההחלטה לב"כ הצדדים.
ניתנה היום, כ"ו אדר תשפ"א, 10 מרץ 2021, בהעדר הצדדים.