הדפסה

בית משפט השלום ברחובות 10

מספר בקשה:2
בפני
כבוד ה שופטת רנה הירש

התובע
ש.א.
ע"י עו"ד רואי ליברמן

נגד

הנתבעת
כלל חברה לביטוח בע"מ
ע"י עו"ד אהוד גלאון

החלטה
1. עיינתי בתחשיבי הנזק שהוגשו על ידי הצדדים, ובמסמכים השונים שהוגשו בצירוף לתחשיבי הנזק ולכתבי הטענות.
מוצע – לצרכי פשרה בלבד – שהנתבעת תשלם לתובע פיצוי בסך של 145,000 ₪ (לאחר ניכוי דמי הפגיעה ששולמו), בניכוי מענק הנכות (שסכומו לא פורט בתחשיבי הצדדים, ובצירוף שכ"ט עו"ד ואגרת בית המשפט.
2. עד ליום 24.10.19 יודיע ב"כ התובע עמדתו להצעה, ועמדת הנתבעת תימסר בהודעה שתוגש עד ליום 30.11.19. ככל שלא תינתן הסכמה, יודיע הצד שדחה את ההצעה, מהו סכום גמלת הנכות ששולמה לתובע, ככל ששולמה.
3. בהעדר הסכמה, יגישו הצדדים תצהירי עדות ראשית כדלקמן:
תצהירי/ראיות התובע יוגשו עד ליום 26.01.20.
תצהירי/ראיות הנתבעת יוגשו עד ליום 09.03.20.
לתצהירים יצורף תיק מוצגים, ובו מלוא המסמכים הרלוונטיים אשר כל צד מבקש להסתמך עליהם, לרבות חוות דעת, ותעודות עובד ציבור. לא תותר הגשת מסמך שלא נכלל בתיק המוצגים, אלא ברשות בית המשפט ולאחר הגשת בקשה כדין.
4. במקביל להגשת המסמכים לשם סריקתם (אם ידנית ואם אלקטרונית), יגיש כל אחד מהצדדים עותק נוסף של התצהירים ו/או תיק המוצגים מטעמו, כרוך ומדוגל, למזכירות בית המשפט, לצורך הבאתו ללשכתי. כל מסמך שיצורף לעותק הראיות ימוספר במספר סידורי רץ (כל עמוד ועמוד, מתחילת הקובץ ועד סופו), לצורך הפניה - במהלך דיון או בסיכומים.
5. תצהירי חוקרים ודו"חות חקירה, לגביהם מבוקש לדחות את מועד חשיפתם, יוגשו במסגרת המועדים שנקבעו במעטפה סגורה למזכירות, לצורך הבאתה ללשכתי, שאם לא כן, לא תותר הגשתם.
6. לא תישמע עדות של עד שלא נתן תצהיר, אלא ברשות בית המשפט ולאחר הגשת בקשה כדין. היה ויסרב עד לתת תצהיר יגיש הצד המעוניין בקשה במועד האמור לעיל, להעידו ללא תצהיר עדות, יצרף תמצית העדות, ויפרט את המאמצים שנעשו לקבלת תצהיר העד והסיבה לסירוב העד למסור תצהיר.
7. הודעה על התנגדות להגשת המסמך ללא חקירת עורכו תימסר לצד שכנגד תוך 10 ימים ממועד קבלת התצהיר, שאם לא כן, יהיה בכך הסכמה להגשת המסמך (גם אם אינו מסכים לתוכנו).
8. כל המסמכים והבקשות יועברו הדדית במישרין לצדדים האחרים, במקביל להגשתם לבית המשפט. יש לוודא קבלתם במועד אצל ב"כ הצד שכנגד.
9. כל בקשה מקדמית והנוגעת להליכי הדיון תוגש תוך 30 יום מהיום, ותועבר במישרין לצד שכנגד שיגיש תגובתו תוך 20 יום ממועד קבלתה. ימי הפגרה במניין הימים. העדר תגובה במועד תיחשב הסכמה לבקשה. בקשה למתן החלטה תוגש בחלוף המועד להגיש תגובה, בצירוף אישור מסירה מתאים.
10. ישיבת קדם המשפט שנקבעה תידחה עד לאחר הגשת ראיות הצדדים, ותתקיים ביום 01.04.20 בשעה 09:30. על התובע להתייצב אישית לדיון.
11. התיק יובא בפניי לשם עיון בעמדות הצדדים, ביום 01.12.19.

ניתנה היום, י"א תשרי תש"פ, 10 אוקטובר 2019, בהעדר הצדדים.