הדפסה

בית משפט השלום ברחובות 09

בפני
כבוד ה שופטת רנה הירש

התובעת
פ.א.ה.
ע"י עו"ד תומר גלילי

נגד

הנתבעים

  1. זאב מקייטן
  2. הראל חברה לביטוח בע"מ ח.פ. 520004078

ע"י עו"ד ירדן פטמן חיריק

החלטה
1. התובעת עתר ה למינוי מומחים בתחומים פסיכיאטריה , אורתופדיה ושיקום .
בתחום הפסיכיאטריה: במסמך סיכום אשפוז במרכז לבריאות הנפש באר יעקב, מיום 10.04.16, מתוארת הידרדרות במצבה, בין היתר על רקע התאונה שאירעה, כאשר מהתיאור על מהלך האשפוז ניכר כי התובעת מייחסת חשיבות לתאונת הדרכים, ורואה בה כתקיפה אישית נגדה אשר "בעקבותיה חוותה התערערות נפשית בסגנון פוסט טראומטי". כמו כן, מסיכום ביקור של התובעת מיום 21.02.16 אצל פסיכיאטר של קופת החולים, התלוננה התובעת כי מאז התאונה סובלת מחרדה משימוש באוטובוס ולמעשה אינה מסוגלת לנסוע באותו קו אוטובוס ונאלצת להתנייד באמצעות מוניות. די באמור כדי להוות בסיס לצורך במינוי. ככל שקיימים גורמי דחק נוספים, הדבר בוודאי ייבחן ויישקל ע"י המומחה.
בתחום האורתופדיה: בחדר המיון לא נמצאה בעיה אורתופדית, ולא קיים תיעוד על טיפול ובדיקות אצל מומחה אורתופדי, לאחר התאונה. אמנם, התובעת הופנתה לטיפולי פיזיותרפיה, אולם אין תיעוד על ביצוע טיפולי פיזיותרפיה בפועל.
ראיתי בהקשר זה את טענת התובעת לפיה המטפלת "זלזלה בה בשל הופעתה והתנהגותה של טרחה לרשום את הדוחות והביקורים וזאת למרות שהתובעת התייצבה לכל הטיפולים שנקבעו לה", אולם לא מצאתי כי בשלב זה יש בסיס מספיק לקביעה כי יש צורך במינוי מומחה בתחום זה. התובע ת רשאי ת להגיש את בקשת ה בנוגע למינוי מומחה בתחום זה, בצירוף מסמכים רפואיים עדכניים, ובמקרה כזה, תישקל בקשת ה מחדש. בקשה כזו תוגש בתוך 30 ימים ממועד קבלת חוות הדעת הפסיכיאטרית, או בתוך 15 ימים ממועד קבלת תשובות לשאלות הבהרה, אם יישלחו כאלה.
בתחום השיקום: ככלל, יש לבחון מינוי מומחה שיקום רק לאחר שיוגשו חוות דעת המומחים הרפואיים ושמיעת ראיות הצדדים, על מנת לקבל החלטה מושכלת בעניין זה (ר', למשל, רע"א 431/14, טויטו נ' המאגר הישראלי לביטוח רפואי [13.03.14] וכן רע"א 988/16, פלוני נ' הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ [23.03.16]). על כן, לא ראיתי לנכון למנות, בשלב זה, מומחה שיקום לבדיקת התובעת. התובעת רשאית לחזור ולבקש מינוי מומחה כזה, ככל שתחשוב שיש צורך בכך, ובלבד שתעשה כן בתוך 30 ימים ממועד קבלת חוות הדעת הפסיכיאטרית, או בתוך 15 ימים ממועד קבלת תשובות לשאלות הבהרה, אם יישלחו כאלה.
2. לנוכח האמור, אני מורה על מינויו של פרופ' משה קוטלר, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הפסיכיאטריה, לצורך בדיקת התובעת.
על מינוי המומחה יחולו תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ו-1986.
במידה וקיימת מניעה כלשהי מבחינת המומחה מלשמש כמומחה מטעם ביהמ"ש בתיק זה, יודיע על כך לביהמ"ש ולצדדים תוך 14 יום מקבלת הודעת המינוי.
3. הואיל והחלטה זו ניתנת בהעדר הצדדים, רשאי כל צד לבקש (בבקשה מנומקת) שינוי זהות המומחה בכתב, תוך 10 ימים מהיום.
המומחה לא יבדוק את התובעת בטרם חלפה תקופה של 30 יום ממתן החלטה זו.
4. הצדדים יעבירו למומחה עותק המסמכים הרפואיים שברשותם, שנערכו לצורך הטיפול בתובע, תוך 30 ימים מהיום. המומחה יציין בחוות דעתו אילו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.
למען הסר ספק מובהר, כי לא ניתן להעביר למומחה חוות דעת רפואיות או החלטות של ועדות רפואיות כלשהן.
5. המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי של התובע ת, הנובע מהתאונה מיום 10.11.15, וכן לקיומה או העדרה של נכות קודמת, או כזו שאינה קשורה לתא ונה. המומחה יתייחס לקשר בין מצבה של התובע ת היום, לבין התאונה הנ"ל, וכן לעניינים אלה:
א. האם קיימת לתובעת כיום נכות צמיתה, ומהו שיעורה. כמו כן, יקבע המומחה אם נגרמו לתובע ת נכויות זמניות, כתוצאה מהתאונה, ואם כן, מהו שיעורן ולאילו התקופות.
ב. מהן המגבלות בנוגע לתפקוד התובעת, ככל שישנן.
ג. האם תהיה התובעת זקוק ה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מה הם סוגי הטיפולים ומה היא העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
ד. האם ניתן לצפות לשינוי בשיעור הנכות בעתיד, קרי, לשיפור או החמרה במצבה של התובע ת.
6. אני מעמידה את שכרו של המומחה בסכום שלא יעלה על 6,000 ₪ בתוספת מע"מ. במידה ששכרו של המומחה גבוה מהסכום האמור, יגיש הודעה לבית המשפט ולצדדים, תוך 14 יום ממועד קבלת הודעת המינוי.
בשלב זה וכמימון ביניים, תישא הנתבעת בשכר המומחה ותדאג לביצוע התשלום במישרין, מיד עם קבלת דרישת התשלום כמקובל.
אם יסתבר כי לא נותרה לתובעת נכות צמיתה בגין התאונה נושא תביעה זו, ייתכן שיקוזז שכרו של המומחה מן הפיצוי שייפסק לתובע ת.
7. התובעת תעביר כתב ויתור סודיות רפואית למומחה שמונה, וכן עותק מקורי לנתבעת (ככל שטרם הועבר כזה), תוך 15 יום מהיום.
התובעת תעמוד לבדיקות רפואיות, ככל שתידרשנה כאלה, כפי שיורה המומחה לצורך מתן חוות דעתו. ב"כ התובעת יתאם מועד עם המומחה לקיום הבדיקות.
8. חוות הדעת תימסר לביהמ"ש ולבעלי הדין ככל האפשר תוך 90 יום מהיום, ורק לאחר שיובטח שכר טרחתו של המומחה.
במידה שלא הוגשו חוות הדעת עד ליום 19.04.20 יודיע ב"כ התובעת עד ליום 23.04.20 מהי סיבת העיכוב בהגשת חוות הדעת. באותה הודעה, יפורט מתי נבדק ה התובע ת על ידי המומחה.
9. הצדדים יגישו תחשיבי נזק כדלקמן: תחשיב הנזק מטעם התובעת יוגש בתוך 45 יום ממועד קבלת חוות הדעת, או בתוך 21 יום ממועד קבלת תשובות הבהרה, אם יוגשו כאלה. תחשיב הנתבעת יוגש בתוך 21 יום ממועד קבלת תחשיב התובע ת. ימי הפגרה במניין הימים.
עותק התחשיבים יועבר לצד שכנגד, במקביל להגשתו לבית המשפט.
10. בעלי הדין ישלימו ההליכים המקדמיים לרבות גילוי מסמכים הדדי ועיון בהם, תשובות לשאלונים יוחלפו ופרטים נוספים אם ידרשו. הליכים אלה יסתיימו תוך 45 יום מהיום.
11. התיק יובא לעיוני ביום 26.04.20 לצורך מעקב אחר קבלת חוות הדעת, וביום 25.06.20 לצורך עיון בתחשיבי הנזק, והכנת הצעה לסיום התיק. במקרים המתאימים, תישלח הצעה בכתב לצדדים. ככל שמי מהצדדים מבקש שלא תישלח הצעה בכתב, יבהיר עניין זה בתחשיב הנזק מטעמו.
12. קדם המשפט יידחה, ויתקיים ביום 23.09.20 בשעה 10:00. התובעת תתייצב לדיון זה, אלא אם ניתן היתר להיעדרה מהדיון.
המזכירות תמציא החלטה זו לידי ב"כ הצדדים ולמומחה.
ניתנה היום, י"ב כסלו תש"פ, 10 דצמבר 2019, בהעדר הצדדים.