הדפסה

בית משפט השלום ברחובות 05

לפני
כב' הרשם הבכיר אייל דוד

התובע-המשיב

עמרם אזולאי
ע"י ב"כ עו"ד רונן דוידי

נגד

הנתבע-המבקש
יחיאל ברוך נויבירט
ע"י ב"כ עו"ד שמעון גיגי

החלטה

רקע
1. לפניי בקשות המבקש להארכת מועד והתנגדות לבקשה לביצוע שטר-המחאה ע"ס של 220,000 ₪ שהגיש נגדו המשיב במסגרת תיק מס' 505451-10-16 בלשכת ההוצל"פ בראשון לציון. התקיים לפני דיון בבקשות במסגרתו נחקר המבקש על תצהירו וב"כ הצדדים סיכמו את טיעוניהם בעל פה .

לעניין הבקשה להארכת מועד
המסגרת המשפטית
2. בהתאם לתקנה 106 (א) לתקנות ההוצל"פ התש"ם- 1979 (להלן:"תקנות ההוצל"פ"), בקשת התנגדות לפי סעיף 81 א' (ג ( לחוק תוגש תוך שלושים ימים מיום שהומצאה האזהרה.
תקנה 109 (א) קובעת שיש להגיש ללשכת ההוצאה לפועל, בקשה בכתב להארכת מועד להגשת התנגדות בצירוף תצהיר וכתב התנגדות ורשם ההוצאה לפועל יעביר את הבקשות לבית המשפט המוסמך לדון בהתנגדות. לצורך הארכת מועד זה, יש צורך בקיומם של "טעמים מיוחדים שיירשמו" כנדרש בתקנה 528 ל תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן:" תקסד"א") וכן בתקנה 128 לתקנות ההוצל"פ.

סמכותו של בימ"ש להארכת מועד
3. לאחר העברת הבקשות לבית המשפט חלה תקנה 528 ל תקסד"א, אשר מסדירה נושא הארכת המועדים כדלקמן:
"מועד או זמן שקבע בית המשפט או הרשם לעשיית דבר שבסדר הדין או שבנוהג, רשאי הוא, לפי שיקול דעתו, ובאין הוראה אחרת בתקנות אלה, להאריכו מזמן לזמן, אף שנסתיים המועד או הזמן שנקבע מלכתחילה; נקבע המועד או הזמן בחיקוק, רשאי הוא להאריכם מטעמים מיוחדים שיירשמו". ( ההדגשה שלי א.ד)

התקנה הנ"ל , מבחינה בין מועד שקבע בית המשפט לעשיית דבר, לבין מועד שנקבע בחיקוק, כאשר לאחרון נדרש "טעם מיוחד" לצורך הארכת המועד.
חובתו של בעל דין להקפיד ולעמוד במועדים הקבועים בדין
4. בפסיקה נקבע, כי הקפדה על המועדים הסטטוטוריים תורמת להגשמת המטרות של יעילות, ודאות וסופיות ההליך. היא מבטיחה שוויון בין בעלי-הדין, הכפופים כולם לסדרי דין זהים. הקפדה על לוחות הזמנים שהתוו בדין הכרחית היא לשם ניהול מערכת שיפוט סדירה, יעילה ותקינה, כמו-גם לשם הבטחת אינטרס ההסתמכות של בעלי-הדין ויכולתם לכלכל את צעדיהם ע"א 3832/10 מיטרני נ' מחלוף [פורסם בנבו] (10.08.2010).

מן הכלל אל הפרט
5. המבקש מנמק את האיחור של 4 חודשים בהגשת בקשת ההתנגדות, בין היתר בכך שאינו מכיר את המשיב וההמחאה מושא ההליך דנן , נמסרה למשיב ע"י מר שלמה הירשביין כשהיא פתוחה ללא שם המוטב וללא תאריך . לכן, הוא פנה אל מר הירשביין שה בטיח לו כי י פעל בעניין מול המשיב כדי שהאחרון יבטל את תביעתו כלפיו. מר הירשביין לא פעל כמובטח ולא טיפל בביטול התביעה. למבקש נודע על כך בעת שהוטלו עיקולים על חשבון הבנק של אמו.

6. גם אם אקבל כנכונה את טענת המבקש כי הובטח לו ע"י מר הירשביין כי יפעל לביטול התביעה נגדו, לא היה בכך כדי להצדיק את מחדלו של המבקש, שישב באפס מעשה במשך 4 חודשים!!! . היה על המבקש לעקוב אחר הנעשה בתביעה, באמצעות פניה למר הירשביין או פניה ללשכת ההוצל"פ, לבירור סטטוס ההליכים בתיק . יתר על כן, אחד השיקולים החשובים שעל בימ"ש לשקול בעת הכרעתו בבקשה, הוא סיכויי הגנתו של המבקש נגד התביעה. שוכנעתי ש במקרה שלפנינו, כפי שיפורט בהמשך החלטתי להלן; ,אין למבקש טענות הגנה ממשיות שיש בהן כדי להצדיק היענות לבקשת ההתנגדות שהגיש. כך שבכל מקרה הארכת המועד לא יהא בה כדי לסייע למבקש להדוף את התביעה נגדו .

לעניין ההתנגדות
המסגרת המשפטית
7. לפי הוראות סעיף 81א(ג) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, תידון התנגדות לביצוע שטר כדרך שדנים בבקשת רשות להתגונן.

בית המשפט העליון, בע"א 465/89 בן צבי נ. בנק המזרחי, פ"ד מ"ה (1) 66, מפי כב' השופט (כתוארו אז) דב לוין, סיכם היטב את ההלכה הבסיסית הנוגעת לבקשות רשות להתגונן, והדברים נותרו באיתנותם עד היום (שם, בעמ' 69-70):

"לא במהרה ייעשה שימוש ותוכרע תובענה בסדר דין מקוצר על-פי כתב התביעה ונספחיה בלי לתת לנתבע רשות להתגונן, זאת משום ש'סדר הדין המקוצר משמש את המטרה למנוע דיון בתובענה רק אם ברור הדבר ונעלה מספק, שאין לנתבע כל סיכוי להצליח בהגנתו...' ... ולעניין זה, 'אין לקבוע שהעניין הוא כך אלא אם תצהיר הנתבע לא גילה "הגנה לכאורה"'... מכיוון שכך: 'די לו (לנתבע - ד' ל') להראות כי הגנה אפשרית בפיו, ולו רק בדוחק ובית המשפט חייב ליתן רשות להתגונן, שאם לא יעשה כן, יכריע למעשה כבר בתובענה גופה והנתבע יצא מקופח'... "

8. בע"א 5480/98 מנורה נ' אבו, פ"ד נב(2) 476, 479 נקבע מפי כב' הנשיא (כתוארו אז) אהרן ברק כי במסגרת בקשת הרשות להגן:

"נותן בית המשפט דעתו למשקלן המהותי של טענות הנתבע, לזיקתן לתביעה ולביסוסן... בית המשפט אמנם אינו בוחן את מהימנות העדויות שמביא הנתבע ואינו בוחן את סיכויי הגנתו... אך הוא נדרש להכריע בבקשת הרשות להגן על פי החומר המצוי בפניו..." .

מן הכלל אל הפרט
9. המבקש הודה כי מסר להירשביין את ה המחאה מושא התביעה דנן כשהיא פתוחה ללא ציון סכומה, שם הנפרע ותאריך הפירעון. ההמחאה משוכה מחשבון הבנק של עמותת זכרון יוסף נויבירט (להלן: "העמותה") אשר המבקש הוא אחד ממנהליה. בגב ההמחאה מופיעה חתימת המבקש כשלצידה נרשם בכתב יד "אני ערב לנ"ל". ה מבקש אינו מכחיש כי הוא ערב להתחייבויות העמותה על פי השטר. המבקש הצהיר בדיון שהעמותה אינה קיימת עוד ולכן הוא טוען בשם עצמו בלבד.

לא נסתרה חזקת התמורה
10. המדובר בתביעה שטרית וחל האמור בסעיף 29(א) ל פקודת השטרות [נוסח חדש] הקובע:
" 29(א). כל צד שחתימתו מצויה על השטר, חזקה לכאורה שנעשה צד לו בעד ערך."
המבקש לא הצליח לסתור את חזקת התמורה שנקבעה בפקודה וכן כי המשיב פעל בחוסר תום לב. יתרה מזו, המבקש הודה כי ידוע לו כי המשיב הלווה 220,000 ₪ להירשביין.
(ראה ס' 6 לתצהיר ההתנגדות וש' 30-32 ע' 1 לפרוטו'). בנסיבות אלו, ברור כי אין כל בסיס עובדתי או משפטי לטענת המבקש לכ ישלון תמורה.

מתן הרשאה למילוי הפרטים החסרים בהמחאה
11. אני דוחה את טענת המבקש כי בשל העובדה כי בהמחאה היו חסרים פרטים מהותיים, המדובר בשטר שאינו תקין ושלם על פי מראהו שבהתאם לס' 28 (א) לפקודה , מונע מהמשיב מעמד של "אוחז כשורה". המבקש הודה במפורש כי מסר להירשביין את ההמחאה כשחסרים בה פרטים מהותיים. לדבריו "...נתתי לו שיק פתוח שכן לא סוכם על גובה הלוואה" (ש' 5 ע' 2 לפרוטו') מהצהרת המבקש עולה כי ההמחאה נמסרה תוך הרשאה למילוי הפרטים החסרים בה. יתרה מזו, כאמור בס' 10 סיפא לעיל, המבקש אישר כי ידוע לו שהמשיב הלווה להירשביין סך של 220,000 ₪, כך שבכל מקרה אין מדובר בחריגה מהרשאה שכן ה סכום שנרשם בהמחאה זהה לסכום שמסר המשיב להירשביין. (ש' 32 ע' 1 לפרוטו')

אי תחולת חוק הסדר הלוואות חוץ בנקאיות תשנ"ג- 1993 על התביעה דנן
12. לטענת המבקש, החוב מושא התביעה ניתן במסגרת "שוק אפור" ומקורו בהלוואה שנתן המשיב להירשביין, בשיעור העולה על הריבית המרבית כפי שנקבעה ב חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות תשנ"ג-1993 . אני קובע כי מדובר בטענה סתמית שלא נתמכה באסמכתא כלשהי .המבקש הודה כי אכן ניתנה להירשביין הלוואה בסך של 220,000 ₪. לא הובאה אסמכתא כלשהי כי המשיב ביקש כי חישוב החוב ייעשה בשיעור ריבית מיוחדת. לפיכך, אני קובע כי אין כל תחולה להוראות החוק הנ"ל. אני מקבל את טענת המשיב שלא נסתרה כי ניתנה להירשביין הלוואה בסך של 220,000 ₪ וזהו הסכום שמבוקש לגבות במסגרת תיק ההוצל"פ. המבקש לא הוכיח את טענתו כי המשיב דורש את פירעון ההלוואה בתוספת ריבית מיוחדת מעבר לריבית הנהוגה בתיק י ההוצל"פ .

דחיית הטענה לבטלות הערבות
13. אין כל ממש בטענות המבקש על בטלות הערבות בשל טענתו (שלא הוכחה) שמועד פירעונה של ההלוואה נדחה מספר פעמים. טענת המבקש כי ההמחאה נמסרה להירשביין כבטוחה לקבלת הלוואה למשך זמן קצר חודשיים, היא טענה סתמית שלא נתמכה באסמכתא כלשהי. יתר על כן, העובדה שההמחאה נמסרה להירשביין, ללא ציון תאריך פירעונה , מלמדת על כך שערבות העמותה וערבות המבקש לא הוגבלה בזמן. המשיב לא הציג אסמכתא לביסוס טענותיו כי מתן הערבות להירשביין היה מותנה בכך ש לאחרון יהיו זכויות כספיות בגמ"ח שניהלה העמותה.

דחיית הטענה כי המבקש הוא ערב יחיד או ערב מוגן
14. בס' 1 לחוק הערבות תשכ"ז-1967 מוגדר נושה :
"נושה" – מי שמתן הלוואות הוא במהלך עסקיו הרגיל, אף אם אינו עיסוקו העיקרי;"
המבקש לא הוכיח כי המשיב עונה על הגדרת "נושה" כמשמעותה בחוק . לפיכך, אין כל רלוונטיות לטענותיו כי עומדות לו הגנות מכוח החוק כ "ערב יחיד " או "ערב מוגן".

15. אין כל משמעות מעשית לטענתו של המבקש כי הינו ערב להתחייבויות העמותה בלבד. המבקש הצהיר בדיון כי העמותה איננה קיימת עוד, כפועל יוצא מכך ברור כי העמותה איננה יכולה לפרוע את סכום ההמחאה למשיב. יוער כי להתנגדות צורף פרוטוקול דיון שהתקיים לפני כב' רשם ההוצל"פ איתי פליקר, במסגרתו נדחתה בקשתו של המבקש להורות כי הסמכות המקומית לדון בבקשותיו מסורה לבימ"ש השלום בירושלים. במהלך חקירתו בדיון הנ"ל (ע' 3 לפרוטו') אישר המבקש כי מסר את המחאה להירשביין שרשאי היה לגבותה בעצמו או להעבירה לצד שלישי.

סוף דבר
16. לסיכום, אני מורה על דחיית בקשות המבקש הן לעניין הארכת המועד והן לעניין ההתנגדות. אני מורה כי ההליכים נגד המבקש בתיק מס' 505451-10-16 בלשכת ההוצל"פ בראשון לציון, יימשכו כסדרם. אני מחייב את המבקש לשאת בהוצאות ובשכ"ט עו"ד המשיב בגין בירור הבקשות דנן בסך כולל של 4,095 ₪ שישולמו לב"כ המשיב בתוך 21 ימים, אחרת יתווספו לחוב בתיק ההוצל"פ ויישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מהיום .

זכות ערעור כחוק .

המזכירות תואיל להמציא העתק החלטתי לב"כ הצדדים ו ללשכת ההוצל"פ בראשון לציון

ניתנה היום, י' שבט תש"פ, 05 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.