הדפסה

בית משפט השלום ברחובות 04

בפני
כבוד השופטת רנה הירש

התובע
א.ג.
ע"י עו"ד אלירן איצקוביץ'

נגד

הנתבעת

  1. א.ד.
  2. ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ

ע"י עו"ד שרון אשל-אילון

החלטה
1. בהמשך להחלטתי מהיום, אני מורה על מינוי המומחים הבאים:
ד"ר משה לוינקופף, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורתופדיה.
פרופ' מרדכי רביד, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הכירורגיה והרפואה הפנימית.
פרופ' משה קוטלר, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הפסיכיאטריה.
על מינוי המומחים יחולו תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ו- 1986.
במידה וקיימת מניעה כלשהי מבחינת איזה מן המומחים מלשמש כמומחה מטעם ביהמ"ש בתיק זה, יודיע על כך לביהמ"ש ולצדדים תוך 14 יום מקבלת הודעת המינוי.
2. הואיל והחלטה זו ניתנת בהעדר הצדדים, רשאי כל צד לבקש (בבקשה מנומקת) שינוי זהות מומחה בכתב, תוך 10 ימים מהיום.
המומחים לא יבדקו את התובע בטרם חלפה תקופה של 45 ימים ממתן החלטה זו.
3. הצדדים יעבירו לכל מומחה עותק המסמכים הרפואיים שברשותם, שנערכו לצורך הטיפול בתובע, בתוך 30 ימים מהיום (במקביל). המומחה יציין בחוות דעתו אילו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.
למען הסר ספק מובהר, כי לא ניתן להעביר למומחה חוות דעת רפואיות או החלטות של ועדות רפואיות כלשהן.
4. כל מומחה יקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי של התובע, הנובע מהתאונה מיום 17.07.18, וכן לקיומה או העדרה של נכות קודמת, או כזו שאינה קשורה לתאונה. כל מומחה יתייחס לקשר בין מצבו של התובע היום, לבין התאונה הנ"ל, וכן לעניינים אלה:
א. האם קיימת לתובע כיום נכות צמיתה, ומהו שיעורה. כמו כן, יקבע המומחה אם נגרמו לתובע נכויות זמניות, כתוצאה מהתאונה, ואם כן, מהו שיעורן ולאילו התקופות.
ב. מהן המגבלות בנוגע לתפקוד התובע, ככל שישנן.
ג. האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מה הם סוגי הטיפולים ומה היא העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
ד. האם ניתן לצפות לשינוי בשיעור הנכות בעתיד, קרי, לשיפור או החמרה במצבו של התובע.
5. אני מעמידה את שכרו של ד"ר לוינקופף ופרופ' רביד בסכום שלא יעלה על 4,500 ₪ בתוספת מע"מ, ואת שכרו של פרופ' קוטלר בסכום שלא יעלה על 6,000 ₪ בתוספת מע"מ. במידה ושכרו של מי מהמומחים גבוה מהסכום האמור, יגיש הודעה לבית המשפט ולצדדים, תוך 14 יום ממועד קבלת הודעת המינוי.
בשלב זה וכמימון ביניים, תישא הנתבעת בשכר המומחים ותדאג לביצוע התשלום במישרין, מיד עם קבלת דרישת התשלום כמקובל.
אם יסתבר כי לא נותרה לתובע נכות צמיתה בגין התאונה נושא תביעה זו באיזה מתחומי הרפואה הנ"ל, ייתכן שיקוזז שכרו של המומחה בתחום הרלבנטי מן הפיצוי שייפסק לתובע.
6. התובע יעביר כתב ויתור סודיות רפואית למומחים שמונו, וכן עותק מקורי לנתבעת (ככל שטרם הועבר כזה), תוך 15 יום מהיום.
התובע יעמוד לבדיקות רפואיות, ככל שתידרשנה כאלה, כפי שיורו המומחים לצורך מתן חוות דעתם. ב"כ התובע יתאם מועד עם המומחה לקיום הבדיקות.
7. חוות הדעת תימסר לביהמ"ש ולבעלי הדין ככל האפשר תוך 90 יום מהיום, ורק לאחר שיובטח שכר טרחתו של המומחה.
בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות דעתו, והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.
כל פניה למומחה או ממנו, לרבות  שאלות ההבהרה והתשובות שניתנו, יועברו לצד שכנגד ולתיק בית המשפט.
במידה שלא הוגשו חוות הדעת עד ליום 05.07.20 יודיע ב"כ התובע עד ליום 12.07.20 מהי סיבת העיכוב בהגשת חוות הדעת. באותה הודעה, יפורט מתי נבדק התובע על ידי כל מומחה.
8. הצדדים יגישו תחשיבי נזק כדלקמן: תחשיב הנזק מטעם התובעת יוגש בתוך 30 יום ממועד קבלת חוות הדעת האחרונה, או בתוך 15 יום ממועד קבלת תשובות הבהרה, אם יוגשו כאלה. תחשיב הנתבעת יוגש בתוך 15 יום ממועד קבלת תחשיב התובעת.
עותק התחשיבים יועבר לצד שכנגד, במקביל להגשתו לבית המשפט.
9. בעלי הדין ישלימו ההליכים המקדמיים לרבות גילוי מסמכים הדדי ועיון בהם, תשובות לשאלונים יוחלפו ופרטים נוספים אם ידרשו. הליכים אלה יסתיימו תוך 45 יום מהיום.
10. התיק יובא לעיוני ביום 13.07.20 לצורך מעקב אחר קבלת חוות הדעת, וביום 06.09.20 לצורך עיון בתחשיבי הנזק, והכנת הצעה לסיום התיק. במקרים המתאימים, תישלח הצעה בכתב לצדדים. ככל שמי מהצדדים מבקש שלא תישלח הצעה בכתב, יבהיר עניין זה בתחשיב הנזק מטעמו.
11. קדם המשפט יידחה, ויתקיים ביום 31.12.20 בשעה 12:30. התובע יתייצב לדיון זה, אלא אם ניתן היתר להיעדרו מהדיון.
ניתנה היום, ח' אדר תש"פ, 04 מרץ 2020, בהעדר הצדדים.