הדפסה

בית משפט השלום ברחובות 02

לפני
כב' הרשם הבכיר אייל דוד

התובעת

השטיח המעופף בע"מ
ע"י עו"ד אסף רז

נגד

הנתבעת

נטלי קושניר
ע"י עו"ד אירנה גוטקין

פסק דין

רקע:
1. לפניי תביעה כספית, במסגרתה מבקשת התובעת לחייב את הנתבעת לשלם לה סך של 60,702 ₪. התובעת הינה חברה פרטית שעיסוקה במסחר סיטונאי של מוצרי תיירות שונים בארץ ובעולם, כאשר הנתבעת במועד ההתקשרות בין הצדדים, הייתה מפעילה ובעלים של סוכנות הנסיעות "ברסא טורס".

טענות התובעת:
2. ביום 25/02/04 חתמה הנתבעת על כתב ערבות לטובת התובעת לתשלום כל חובותיה של סוכנות הנסיעות "ברסא טורס". עותק מכתב הערבות צורף לכתב התביעה. נוהל העבודה בין התובעת לבין סוכנויות הנסיעות היה שהתובעת מאפשרת להן לבצע הזמנות באופן שוטף ואחת לפרק זמן מסוים משלמת סוכנות הנסיעות לתובעת את התשלום בגין שירותי התיירות שצרכו לקוחותיה.

3. הנתבעת נותרה חייבת לתובעת כספים בגין הזמנות שבוצעו במהלך שנת 2015 בסכומים הבאים: בחודש 07.01- 9,879 אירו. בחודש 07.02 4,468 דולר ארה"ב. עותק מכרטסת הלקוחות של הנתבעת אצל התובעת צורף כנספח ב' לכתב התביעה.

4. למרות ששירותי התיירות שהזמינה סוכנות הנסיעות מהתובעת עבור לקוחותיה סופקו לה כנדרש, פניותיה של התובעת אל הנתבעת בדרישה לסילוק החוב, לא עלו יפה והנתבעת לא שילמה את החוב למרות שחלף המועד לתשלומו. בכך הפרה הנתבעת את ההסכם שנכרת בין הצדדים.

5. הנתבעת אינה חולקת על כך שחתמה על כתב הערבות, אלא על תחולתו כלפי התשלום הנתבע. יוער כי לא קיימים תנאים מוקדמים כלשהם הקבועים בדין למימוש הערבות. בכתב הערבות לא צוין תוקף ולפיכך הוא תקף ללא הגבלת זמן.

6. טענת ההגנה היחידה של הנתבעת מופיעה בסעיף 7 לכתב הגנתה, בו הנתבעת טוענת שאין לה כל חבות כלפי התובעת וגם אם יתברר כי שטר הערבות משנת 2004 אכן נחתם על ידי הנתבעת, הרי שאין לשטר תחולה בקשר לחובות סוכנות התיירות החדשה של הנתבעת הפועלת תחת עוסק מורשה אחר.

7. המדובר בטענה מופרכת שכן מעיון בכתב הערבות עולה כי הוא ניתן לטובת סוכנות הנסיעות ולא לטובת אדם זה או אחר. לפיכך, לא חייבת להיות זיקה בין הערבה- הנתבעת, לבין הבעלות על סוכנות הנסיעות, שכן הערבות הינה להבטחת התשלום כנגד ההזמנות המתבצעות מהתובעת וזהו בדיוק סכום התביעה.

8. הנתבעת לא הוכיחה את טענתה בדרך כלשהי וגם תצהירו של יועץ המס מר ששון דהרי, אין בו כדי לסייע בידה שכן העובדה שפתחה או סגרה את התיק ברשויות מע"מ, אינה מעלה ואינה מורידה דבר וכל היבט של עדותו של מר ששון הקשור בבחירת סוכנות הנסיעות לצד ג', מהווה עדות מפי השמועה ולפיכך אין לה משמעות כלשהי.

9. הנתבעת הייתה יכולה והייתה צריכה לכל הפחות להודיע מראש לתובעת כי היא מבקשת לסיים את ערבותה לחובות הסוכנות. בכתב הגנתה לא העלתה הנתבעת טענה כזו ומשכך ערבותה בתוקף.

10. כנגד רוכשת הסוכנות גב' עליה רוחלנקו הנתבעת 2 בכתב התביעה, ניתן פסק דין בהעדר הגנה כבר ביום 14/07/16. משום מה , הנתבעת לא טרחה להגיש כנגדה הודעה לצד שלישי ואף לא פעלה לאיתורה. זאת, על אף שהודתה כי היא מכירה אותה כך שגם את גרסה זו של הנתבעת, אופף חשד כבד.

11. הנתבעת לא הכחישה בכתב הגנתה את סכום החוב וזה אף הוכח באמצעות תצהירו של מר אורן שמילוביץ' שעדותו לא נסתרה בדרך כלשהי. האחרון אף הסביר בצורה מפורטת את אופן יצירת החוב, ההתנהלות השוטפת מול הסוכנות וכן הניסיונות לגביית החוב מהסוכנות. יתר על כן, הוא הוכיח בעדותו כי התשלומים שביצעה סוכנות הנסיעות גם לתקופה שלאחר "מכירתה" הועברו לכאורה מאותו חשבון בנק כמימים ימימה, דבר שמעלה חשד לגבי גרסת הנתבעת.

12. הנתבעת טענה במפתיע בדיון ההוכחות, כי פנתה אל התובעת בבקשה לביטול הערבות, אולם טענה זו לא הוכחה בדרך כלשהי מלבד הכחשה סתמית על ידי הנתבעת. מדבר זה ניתן ללמוד שהנתבעת ידעה כי כל עוד לא תבוטל הערבות היא עודנה בתוקף. בנסיבות אלו, יש לקבל את התביעה ולחייב את הנתבעת בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

טענות הנתבעת:
13. התובעת הגישה תביעה כנגד הנתבעת בעילה חוזית כספית ולא בעילה שטרית ולכן היה עליה להראות כי למרות שהנתבעת לא ביצעה בפועל את ההזמנות, עובדה שאינה שנויה במחלוקת, עליה לשלם חוב של עוסק אחר שלא התחייבה בגינו. הנתבעת חתמה על שטר הערבות בשנת 2004 לטובת העסק הנושא את מס' עוסק המורשה שלה, שכן "ברסא טורס" זהו שם של עוסק מורשה המשויך לת.ז של הנתבעת. לאחר שסגרה הנתבעת את העסק שלה מול הרשויות, תמה חובתה לערבות אישית על חובות העוסק שלה, שכן אין מדובר בחברה שלה אישיות משפטית נפרדת, אלא בעוסק מורשה הרשום בהתאם ל-ת.ז.

14. התובעת כחברה מספקת שירותים עבדה מול עוסק אחר וסיפקה לו שירותים ולכן לא ברור באיזו עילה מבקשת התובעת לחייב את הנתבעת בתשלום כלשהו.

15. לאחר שסגרה הנתבעת את מס' העוסק שלה מול הרשויות והודיעה לסוכן אורן שעבד בשירותי התובעת כי הינה עוזבת את הארץ וסוגרת את העסק, הייתה מוטלת על התובעת חובה להחתים את הנתבעת 2 עליה רוחלנקו על שטר הערבות, אם היה ברצונה לספק לה שירותים. עקב רשלנותה של התובעת, היא מבקשת עתה להיפרע שלא כדין מהנתבעת שאינה קשורה לא לגב' רוחלנקו ולא לעסק החדש שלה וגם לא להזמנות שבוצעו על ידה.

16. החוב הנטען מושא התביעה נוצר לכאורה בחודשי הקיץ של שנת 2015 ולפיכך מקורו אינו ברור לנתבעת שכן העסק אותו הפעילה בשם "ברסא טורס", נסגר ברשויות כבר בשנת 2013. בעת סגירת העסק, הודיעה הנתבעת לכל הספקים עמם עבדה, לרבות אורן שעבד בשירותי התובעת כי היא סוגרת את העסק ומבטלת את ההתקשרות. גב' רוחלנקו אשר עבדה אצל הנתבעת כשנה וחצי טרם סגירת העסק החליטה כי לאחר שהנתבעת סגרה את העסק שהיא תפתח סוכנות תיירות בשם זהה, "ברסא טורס" והנתבעת אף העבירה לגב ' רוחלנקו את מלוא הזכויות במקרקעין שברח' הרצל 84 בראשון לציון.

17. באפריל 2015 פתחה הנתבעת סוכנות תיירות בשם "סקיי טרוול". בנסיבות אלו, לנתבעת אין ולא היה כל עניין להזמין שירותים התובעת עבור סוכנות "ברסא טורס" שכבר לא הייתה בבעלותה.

18. גם מעיון בכתב התביעה המתוקן לא ברורה הטענה לחבותה של הנתבעת, שכן נאמר בו כי הנתבעת נותרה חייבת לתובעת בגין הזמנות שבוצעו במהלך שנת 2015 ונשאלת השאלה מדוע הנתבעת תהא חייבת בתשלום בגין הזמנות שלא בוצעו על ידה.

19. יתר על כן, בסעיף 12 לכתב התביעה מציינת התובעת כי כאשר מסר השליח את כתב התביעה לגב' רוחלנקו, אמרה לו האחרונה כי לנתבעת אין עוד קשר לסוכנות הנסיעות וכי היא מתחייבת לסלק את החוב בנטען בכוחות עצמה, שכן היא מודה שסוכנות הנסיעות היא זו שחייבת כסף לתובעת.

20. שטר הערבות אינו תקף ולחלופין אינו מקים עילה חוזית כנגד הנתבעת, שכן כתוב בו במפורש
" ערבות זו תשאר בתוקפה עד לסילוק מלא של כל התחייבות כלפי השטיח המעופף בע"מ וכל עוד החייבת ממשיכה לרכוש שירותים מהנתבעת... "

דיון והכרעה
21. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ובכל הראיות שהוגשו לתיק והתרשמתי באופן ישיר מעדויות הצדדים לפני ומסיכומים בכתב שהגישו ב"כ הצדדים לתיק, נחה דעתי כי שטר הערבות תקף ומחייב את הנתבעת. גרסת התובעת ברורה עקבית ומתיישבת היטב עם הראיות שהוגשו לתיק. זאת, בניגוד לגרסת הנתבעת המעלה ספקות ותמיהות ואינה מהימנה בעיניי. לכן, אני מקבל את התביעה במלואה כפי שינומק להלן;

22. דומה כי אין חולק כי החתימה על גבי שטר החוב הינה אכן חתימתה של הנתבעת כך שסלע המחלוקת בין הצדדים הינו: האם על הנתבעת מוטלת חובה לשאת בתשלום עבור השירותים שסיפקה התובעת לסוכנות "ברסא טורס" גם לאחר התקופה בה לכאורה חדלה הנתבעת להחזיק באופן רשמי בסוכנות הנסיעות.

23. אכן מעיון בנוסח שטר הערבות עולה כי תחולתו הינה על שירותים שיסופקו לסוכנות הנסיעות "ברסא טורס" וכל עוד הנתבעת ממשיכה לקבל שירותים מהנתבעת. יחד עם זאת, בשטר הערבות לא צויין מספר ת.ז כלשהו.

24. בתחילה הנתבעת עבדה בסוכנות ביחד עם הגב' רוחלנקו שהייתה עובדת שלה. אם חפצה הנתבעת לחסל את עסקיה בישראל, הייתה מוטלת עליה חובה לנתק את הקשר המשפטי שלה עם סוכנות הנסיעות "ברסא טורס" באופן ברור וחד משמעי . הנתבעת התירה לגב' רוחלנקו להמשיך ולנהל את הסוכנות תחת השם הקיים "ברסא טורס", הקנתה לה את הזכויות במקרקעין ברחוב הרצל 84 בראשון לציון עליהן מצויה הסוכנות ואף אפשרה לה לפעול במסגרת חשבון הבנק היחיד שלה באמצעותו ניהלה את עסקי הסוכנות, גרמה להטעייה וליצירת מצג שווא לפני לקוחות הסוכנות ואף לפני התובעת. האחרונה סברה בטעות כי הנתבעת עודנה ממשיכה בעיסוקה כסוכנת נסיעות תחת השם " ברסא טורס" . סביר להניח כי הנתבעת עשתה זאת כדי לאפשר לגב' רוחלנקו להמשיך וליהנות מהמוניטין שיצרה לסוכנות "ברסא טורס". הדבר אף מסביר היטב את העובדה כי התובעת הסתמכה על המוניטין והניסיון החיובי עם הנתבעת והמשיכה לספק שירותים לסוכנות גם בתקופה בה לטענת הנתבעת היא סגרה את העוסק המורשה שלה והסוכנות התנהלה תחת מס' עוסק מורשה של גב' רוחלנקו .

25. בנסיבות אלו, הנתבעת למעשה "הרדימה " את התובעת שהסכימה להמשיך ולספק שירותים לסוכנות בסוברה אם כי בטעות כי היא מנהל את עסקיה עם הנתבעת. יתר על כן, העובדה כי גב' רוחלנקו עבדה בסוכנות קודם לכן, לא גרמה לתובעת לחשוד כי האחרונה הינה הבעלים החדש של הסוכנות.

26. מעדותה של הנתבעת כמפורט בסעיף 12 לעיל, עולה כי היא ידעה היטב ואף היתה חייבת לדעת כי כל עוד לא תודיע רשמית לתובעת על סיום פעילותה בעסק, קיים חשש שאף התממש כי התובעת תמשיך לספק שירותים לסוכנות גם לאחר שתהא בבעלותה של גב' רוחלנקו.

27. בכתב התביעה לא טענה הנתבעת כי הודיעה לתובעת או למי מטעמה באופן רשמי, על עזיבתה את העסק. רק במהלך דיון ההוכחות בבימ"ש "נזכרה" הנתבעת במפתיע להעלות טענה חדשה המהווה "הרחבת חזית" אסורה , כי הודיעה על עזיבת העסק לסוכן התובעת אורן. לא הובאה אסמכתא מהימנה בכתב על כך שהנתבעת אכן מסרה הודעה כאמור. הנתבעת אף נמנעה מלזמן למתן עדות את אורן על מנת שיוכל לאמת את גרסתה ו אף נמנעה מלזמן למתן עדות את גב' רוחלנקו לחלופין, להגיש כנגדה הודעה לצד שלישי.

28. עתה נשאלת השאלה האם התובעת התרשלה בכך שהמשיכה לספק שירותים לסוכנות מבלי שטרחה לוודא שאכן " החייבת ממשיכה לרכוש שירותים מהנתבעת... " .
לדעתי, התשובה לכך שלילית. היחסים בין התובעת כסיטונאית של חבילות נופש ונסיעה לחו"ל ל בין קמעונאים סוכנויות הנסיעות מבוססים על אימון כמו בענפים אחרים במשק. בנסיבות אלו, כאשר שמה של הסוכנות, כתובתה וחשבון הבנק הוותיק באמצעותו ניהלה את עסקיה לא השתנו, סברה התובעת בטעות אך בתום לב כי היא ממשיכה לספק שירותים לנתבעת. לפיכך, אני קובע כי הנתבעת מנועה עתה לטעון אחרת. באופן התנהלותה שלא בדרך מקובלת ובחוסר תום לב גרמה הנתבעת לכך ששירותים בעלות של עשרות אלפי ₪ סופקו ע"י התובעת לגב' רוחלנקו בטעות.

29. אכן אופן התנהלותה של הנתבעת מעלה תמיהות וחשד כי בינה ובין גב' רוחלנקו התנהל שיתוף פעולה פסול כפי שנרמז בסיכומי התובעת. יחד עם זאת, המרחק עדיין גדול בין התנהלות רשלנית ובחוסר תום לב לבין שיתוף פעולה פסול במטרה להונות את התובעת.

סוף דבר
30. לסיכום, אני מקבל את התביעה במלואה ומחייב את הנתבעת לשלם לתובעת את הסכומים כדלקמן:
סכום התביעה בסך של 60,702 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום הגשת התביעה 03/02/16 ועד למועד התשלום המלא בפועל.
המחצית הראשונה והמחצית השנייה של האגרה בסך של 759 ₪ כל אחת בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום הוצאתן בהתאמה 03/02/16 ו-06/03/17 ועד למועד התשלום המלא בפועל.
בנוסף, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת הוצאות משפט בסך של 500 ₪ וכן שכר טרחת עו"ד בסך כולל של 9,000 ₪ , אם סכומים אלו לא ישולמו לתובעת במועד הרשום מטה, יתווספו אליהם הפרשי הצמדה וריבית כחוק עד למועד התשלום המלא בפועל.

כל הסכומים שפסקתי לעיל, ישולמו לתובעת בתוך 30 ימים מיום קבלת העתק פסק הדין אצל ב"כ הנתבעת.

זכות ערעור על פסק הדין בתוך 45 ימים לבימ"ש מחוזי מרכז לוד.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לב"כ הצדדים.

ניתן היום, כ"ב אלול תשע"ח, 02 ספטמבר 2018, בהעדר הצדדים.