הדפסה

בית משפט השלום ברחובות תו"ב 47395-07-18

מספר בקשה:17
בפני
כבוד ה שופטת אדנקו סבחת- חיימוביץ

המאשימה- המשיבה

ועדה מקומית לתכנון זמורה

נגד

הנאשמים- המבקשים

  1. בשיר ובניו השקעות בע"מ
  2. בשיר אנסיירי
  3. נאל אנסיירי

החלטה

בפניי בקשת הנאשמים לעין מחדש בהחלטתי מיום 08.08.21, ולהורות על העברת דוחות פיקוח שנעשו במשך 7 השנים האחרונות .

כתב האישום ורקע
ביום 19.07.18 הוגש כתב אישום כנגד הנאשמים המייחס להם עבירה של שימוש אסור במקרקעין, עבירה לפי סעיף 243(ה) ביחד עם סעיפים 203, 242 ו- 243(ו) לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה – 1965 (להלן: "החוק") ואי פיקוח ואי מניעת עבירה של שימוש אסור במקרקעין על-ידי תאגיד, עבירה לפי סעיף 254 לחוק.

בהחלטה מיום 08.08.21 התקבלה בקשת הנאשמים לקבל מהמאשימה כתבי אישום שהוגשו בקשר עם המבנים הנמצאים בתחום התב"ע נשוא כתב האישום ו נדחתה בקשתם לקבלת דוחות פיקוח שנעשו בקשר למבנים הנמצאים בחלקות 256 -255, 223-224 וכן 210 בגוש 3797.

טענות הצדדים
הנאשמים עותרים בבקשתם להורות למאשימה למסור לידיהם את כל דוחות הפיקוח שנערכו ב- 7 השנים שקדמו להגשת בקשה זו בתחום מרחב התב"ע הרלוונטי לכתב האישום.

על פי בקשתם, בחינת כתבי האישום שהעבירה המאשימה לעיונם, העלתה שכל העסקים בתחום התוכנית עושים שימוש מסחרי בניגוד לתב"ע מזה למעלה מ- 15 שנים ואולם ביחס לרוב הנכסים לא הוגשו כתבי אישום. עוד עלה , כי בחלק מהמקרים לא הוגש כתב אישום בגין הפרת הוראות התב"ע למרות הגשת כתבי אישום בעניינים אחרים, כגון בניה ללא היתר ועוד. נמצא, כי חרף עריכת דוחות פיקוח, בחרה המאשימה, במקרים מסוימים, להתעלם מחלק מהעבירות. לתמיכה בטענותיהם הפנו הנאשמים לטבלה שערכו ובה סיכום ממצאים שעלו לאחר קבלת כתבי האישום.

בנסיבות אלה נטען, כי באמצעות דוחות הפיקוח יוכלו, אולי, להוכיח כי אחרים ביצעו לכאורה עבירות על הוראות התב"ע ובכל זאת כתבי האישום שהוגשו כנגדם לא כללו עבירה זו , בכך יוכלו לבסס לגישתם טענה לאכיפה בררנית.

עוד חזרו הנאשמים על טענותיהם בנוגע לכך שמתחם ביל"ו משמש בפועל למסחר משך שנים רבות למרות שהתב"ע כוללת הגבלות על היקף השימוש המסחרי. נטען כי לאחר שנים שבהם עצמה המאשימה עיניה, תוך השאת רווחים כלכליים, החליטה המאשימה "סתם בהפתעה גמורה" לאכוף כביכול את הוראות התב"ע, תוך מתן פרשנות מרחיבה ובלתי ראויה להגבלות על השימוש המסחרי וכל זאת באופן בררני, עד כדי הגשת כתבי אישום ביחס לחלק מדיירי אותו רחוב. בנסיבות אלה ועל מנת לבסס טענתם לטענות שבתחום הגנה מן הצדק, לרבות אכיפה בררנית, עותרים הנאשמים לקבלת דוחות הפיקוח לידיהם.

המאשימה התנגדה לבקשה. לטענתה המצאת כל דוחות הפיקוח שנערכו ב- 7 השנים האחרונות בתחום מרחב התב"ע נשוא כתב האישום מהווה "מסע דייג" אסור לקבלת חומר שאינו רלוונטי להגנת הנאשמים ויצריך הקצאת משאבים רבים וכוח אדם שאינו מידתי ואינו סביר.

לגופו של עניין נטען כי, בנוסף לחומר חקירה רלוונטי שהועבר לידי הנאשמים, על פי החלטת בית המשפט, העבירה המאשימה לעיון הנאשמים למעלה מ- 25 כתבי אישום שהוגשו באזור התעסוקה של קריית עקרון.

ביחס לטענת אכיפה בררנית נטען, כי על פי כתבי האישום שהועברו לעיון הנאשמים עולה , כי אין היעדר אכיפה ובוודאי שלא אכיפה בררנית ביחס לנאשמים או ביחס לעבירה של שימוש אסור במקרקעין והה יפך הוא הנכון ובתמיכה לטענתה הפנתה לרשימה של כתבי האישום שהוגשו על ידי המאשימה במתחם (נספח א') ולמפה של המגרשים הכלולים בתוכנית זמ/בת/329 ובה מסומנים 19 מגרשים שבגינם הוגשו כתבי אישום על שימוש לא חוקי (נספח ב') ובאשר למגרשים שביחס אליהם לא הוגשו כתבי אישום ניתן הסבר מדוע .

עוד נטען, כי מתוך 26 כתבי האישום שהוגשו 24 היו בגין שימוש אסור/ חורג שנעשה במקרקעין. שימוש לא חוקי נעשה במספר אופנים: (א) חריגה מתכנית ומהיתרי בניה; (ב) חריגה מהיתר בניה; (ג) אי קיום צו. משום שכל כתבי האישום הללו עניינם שימוש לא חוקי הרי שטענת הנאשמים בדבר אכיפה בררנית לא ברורה.

באשר לטענה, כי אין אכיפה כנגד בעלי עסקים אחרים, נטען כי היא אינה מבוססת שכן על פי המפה שצ ורפה ניתן לראות שאין דברים בגו, וכי הוועדה פעלה כנגד כל מי שהיה בסיס להגשת כתב אישום כנגדו.

עוד פירטה המאשימה בתגובתה את שנעשה ביחס למגרשים הנמצאים ברחוב בו מצוי המגרש נשוא כתב האישום כדלקמן:
חלק צפוני של הרחוב: חלקה 212 – מגרש מסחרי על פי תכנית – שימוש כמרכול על פי היתר לשימוש מסחרי; חלקה 217 – הוגש כתב אישום בגין שימוש מסחרי לא חוקי במבנה; חלקה 236 – הוגש כתב אישום בגין שימוש מסחרי לא חוקי במבנה (כתב אישום נשוא תיק זה); חלקה 238 – הוגש כתב אישום בגין שימוש מסחרי לא חוקי במגרש, מכירת מכוניות; חלקה 242 – תחנת דלק הפועלת בהיתר; חלקה 246 – הוגש כתב אישום בגין שימוש מסחרי לא חוקי, הפעלת אולם אירועים ובניה ללא היתר.
חלק דרומי של הרחוב: חלקה 259 – הוגש כתב אישום גין אי קיום צו להפסקת שימוש ושימוש מסחרי לא חוקי במבנה; חלקה 258 – הוגש כתב אישום בגין שימוש מסחרי לא חוקי במבנה; חלקה 257 – הוגש כתב אישום בגין אי קיום צו להפסקת שימוש ושימוש מסחרי לא חוקי במבנה; חלקות 255-256 – ביחס לחלקות אלו אושרה תכנית מפורטת זמ/מק/329/4 שאפשרה שימוש מסחרי בהי קף של 22.5% משטח המגרש כך שהשימוש תואם להיתר הבניה; חלקה 254 – הוגש כתב אישום בגין אי קיום צו ו שימוש מסחרי לא חוקי במבנה; חלקה 253 - הוגש כתב אישום בגין אי קיום צו ו שימוש מסחרי לא חוקי במבנה; חלקה 251 – מבנה שלא הסתיימה בנייתו ואין במגרש כל שימוש; חלקה 249 – הוגש כתב אישום בגין בניה ושימוש מסחרי לא חוקי במגרש, מכירת מכוניותב.

בנסיבות אלה נטען, כי לא ניתן לבסס טענ ה בדבר העדר אכיפה כנגד קבוצת השוויון עמה נמנים הנאשמים ולכן יש לדחות את בקשת הנאשמים.

דיון והכרעה
לאחר שעיינתי בטענות הצדדים, סבורני כי דין הבקשה להידחות.

בהתאם להחלטתי מיום 08.80.21 בבקשת הנאשמים לקבלת מסמכים מהמאשימה בהתאם לסעיף 108 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] תשמ"ב – 1982 (להלן : "החסד"פ"), העבירה המאשימה עותק מכתבי האישום שהוגשו כנגד עסקים באזור בו פועלים הנאשמים.

בקשת הנאשמים לקבל עותק מדוחות פיקוח בקשר לעסקים שונים הפועלים באזור נדחתה.

לאחר עיון בכתבי האישום עותרים הנאשמים לקבל עותק מכל דוחות הפיקוח שנערכו ב- 7 השנים שקדמו להגשת בקשה זו בתחום מרחב התב"ע הרלוונטי לכתב האישום.

כתב האישום מייחס לנאשמים עבירות של שימוש אסור במקרקעין (עבירה לפי סעיף 243(ה) ביחד עם סעיפים 203, 242 ו- 243(ו) לחוק ואי פיקוח ואי מניעת עבירה של שימוש אסור במקרקעין על-ידי תאגיד ( עבירה לפי סעיף 254 לחוק). בין היתר נטען, כי במקרקעין מבוצע שימוש אסור בכך שבשטח של 1576 מ"ר שיועד בהיתרי הבניה לשימוש לתעשייה, נעשים שימושים מסחריים למכירת ריהוט ולממכר מוצרי קרמיקה וכלים סניטריים ומשכך מבוצע שימוש שאינו תואם להיתר ולתכנית.

הנאשמים עתרו לקבלת דוחות הפיקוח לצורך ביסוס טענות מתחום הגנה מן הצדק ובפרט בנוגע לביסוס טענה לאכיפה בררנית.

בע"פ 8551/11 סלכגי נ' מדינת ישראל (12.8.12), נקבע שאת טענת האכיפה הבררנית יש לבחון תוך התייחסות לשלוש שאלות. ה ראשונה- מה היא קבוצת השוויון שעמה נמנה מי שמעלה את טענת האכיפה הבררנית; השנייה- באותם מקרים שבהם הרשויות לא אוכפות או לא אוכפות באותה מידה כלפי כל מי שנמנה באותה קבוצת שוויון, כיצד יש לאבחן מצבים של אכיפה בררנית פסולה ממצבים רגילים ולגיטימיים של אכיפה חלקית מטעמים של מגבלת משאבים וסדרי עדיפויות; והשלישית- מה הוא הנטל הראייתי המוטל על מי שמעלה טענה של אכיפה בררנית, באופן כללי, ובמשפט הפלילי בפרט.

אכיפה בררנית צפויה לפגוע בעקרון השוויון ובתחושת הצדק ועשויה להקים הגנה פלילית.  על הטוען טענה שכזאת, הנטל להוכיח, כי הופלה לרעה ביחס לאחרים, שעניינם דומה לשלו. ההגנה מן הצדק בנסיבות של אכיפה בררנית, תוענק רק כאשר האכיפה פוגעת בשוויון בין דומים, לשם השגה מטרה פסולה, על יסוד שיקול זר, או מתוך שרירות גרידא.

משפירטה המאשימה בתגובתה את שנעשה ביחס למגרשים הנמצאים ברחוב בו מצוי המגרש נשוא כתב האישום ומבלי ל קבוע מסמרות בעניין לא ברור מה יועילו דוחות הפיקוח מקום בו הוגש כתב אישום או מקום בו נמצא שהשימוש תואם להיתר/לתוכנית. משהצהירה המאשימה, כי ביחס לחלק מהשימושים עסקינן בשימוש מותר, רשאים הנאשמים להוכיח שהמשתמשים עושים שימוש חורג ובכך לבסס טענתם לאפליה. מקום בו הוגש כתב אישום כנגד עסקים אחרים לא ברור כיצד בדוחות הפיקוח יהיה לסייע לנאשמים להוכיח, כי הופלו ביחס למי שגם בעניינם הוגש כתב האישום.

יש להזכיר את המובן מאליו, כי עסקינן בבקשה לפי סעיף 108 לחסד"פ שבה על הנאשמים להצביע על רלוונטיות החומר להגנתם. הנאשמים מבקשים לבסס טענה לאכיפה בררנית כנגדם, כאשר ביחס לאחרים, באותם נתונים, לא הוגש כתב אישום. כאמור, מקום בו המאשימה הצהירה, כי השימוש שנעשה על ידי חלק מהעסקים הוא כדין, אין בדוחות הפיקוח כל תועלת לנאשמים והם רשאים להביא ראיותיהם להפריך טענה זו או לטעון את שיחפצו. כך גם מקום בו הוגש כתב האישום כנגד עסקים אחרים בגין שימושים דומים לאלה המבוצעים על ידי הנאשמים אין בדוחות הפעולה לסייע לנאשמים.

בשולי הדברים יצוין, כי הבקשה הקודמת הייתה לקבלת דוחות פיקוח ביחס לאכיפה שבוצעה ב תב"ע נשוא כתב האישום ובמסגרת הבקשה לעיון חוזר הבקשה מתייחסת לתקופה של 7 שנים. לטעמי, מדובר בבקשה בהיקף רחב וכזו שהיה נכון שתתברר במסגרת סעיף 74 לחסד"פ ולא סעיף 108. כאמור לגופם של דברים, דין הבקשה להידחות מהטעמים לעיל .

נוכח כל האמור לעיל, הבקשה לקבלת דוחות פיקוח שנעשו במשך 7 השנים האחרונות, נדחית.

המזכירות תעביר ההחלטה לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, כ"ו אלול תשפ"א, 03 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.