הדפסה

בית משפט השלום ברחובות תא"ק 38692-12-16

לפני
כב' הרשם הבכיר אייל דוד

התובעת-המשיבה

ד"ר דרינק (א.ב) בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד יוסף גבארי ושות'

נגד

הנתבעת-המבקשת

עורקים נדל"ן והשקעות בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד גיל הירשמן ואח'

החלטה
בבקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה

רקע
1. ביום 19/12/16 הגישה המשיבה נגד המבקשת תביעה כספית בסדר דין מקוצר על סך של 70,200 ₪. ביום 04/04/17 נעתרתי לבקשת המשיבה ונתתי פסק דין נגד המבקשת בהעדר הגנה על מלוא סכום התביעה בתוספת הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.

הבקשה דנן
2. ביום 25/12/18 הגישה המבקשת את הבקשה דנן במסגרתה טענה בין היתר כי יש לבטל את פסק הדין מטעמי צדק שכן לא בוצעה לה המצאה כדין של כתב התביעה. ההמצאה בוצעה לכתובתה הרשומה של המבקשת בעת שהמשיבה ידעה כי הכתובת איננה עדכנית. המשיבה פעלה בחוסר תום לב כאשר ניהלה עמה מו"מ להסדרת המחלוקת מושא התביעה בפשרה מבלי שטרחה להודיע לה על הגשת התביעה דנן.

3. מעבר לכך, יש לבטל את פסק הדין גם בהתאם לשיקול דעתו של בימ"ש בשים לב לסיבת המחדל אי הגשת כתב הגנה כמפורט לעיל ובשל העובדה כי למבקשת טענות הגנה טובות נגד התביעה.

הנימוק למועד הגשת הבקשה

4. למבקשת נודע לראשונה על מתן פסק הדין נגדה בתחילת ינואר 2018 בעת שקיבלה את האזהרה בתיק ההוצל"פ שנפתח נגדה לביצוע פסק הדין. עם הגילוי על מתן פסק הדין, פנו ב"כ המבקשת למשרד ב"כ המשיבה . ב"כ המבקשת הבהירו כי מטעמי יעילות ואי כדאיות כלכלית אין היא מעוניינת בהגשת בקשה לביטול פסק הדין וניהול ההליך המשפטי על כל ה כרוך בכך בשים ל ב לסכום התביעה הנמוך יחסית כ 70,000 ₪. לכן, המבקשת מעוניינת בהגעה להסדר פשרה לפיו תשלם סכום מסוים להסדרת החוב מושא התביעה בפשרה מחוץ לכותלי בימ"ש. כאשר הוסכם בין הצדדים כי אם לא יגיעו לפשרה, תוגש לבימ"ש בקשה מוסכמת לביטול פסק הדין.

5. ביום 15/7/18 פנה ב"כ המבקשת לב"כ המשיבה בבקשה לקבלת תשובה חיובית או שלילית להצעת הפשרה כדי שהמבקשת תוכל לכלכל את צעדיה בהתאם.

6. ביום 14/10/18 בעיצומו של מו"מ בין הצדדים, הגישה המשיבה ללשכת ההוצל"פ בקשה להמשיך בעיקול נכסים ומימוש כספים, בקשה שאושרה.

7. לאחר שנודע למבקשת על העיקול, באמצע חודש נובמבר 2018 , פנה ב"כ המבקשת לב"כ המשיבה שמסר לו כי כבר בחודש אוגוסט 2018 שלח אליו הודעה כי המשיבה איננה מעוניינת בפשרה וכי היא מסכימה לעיכוב ההליכים עד להגשת בקשה לביטול פסק הדין. הודעה שטרם התקבלה אצל המבקשת או ב"כ.

תגובת המשיבה
8. מטעמי יעילות, חסכון בזמן שיפוטי ומבלי להודות בטענות המבקשת, המשיבה מסכימה לביטול פסק הדין. לבקשה צורף העתק הודעת דוא"ל שלטענת המשיבה שלח ב"כ לב"כ המבקשת ביום 01/08/18. בהודעה צוין כי המשיבה איננה מסכימה לביטול פסק הדין ולמתווה דיוני ואם המבקשת מתכוונת להגיש בקשה לביטול פסק הדין היא תואיל לעשות זאת עד תום פגרת הקיץ. (05/09/18)

9. המבקשת "נזכרה" להגיש את הבקשה דנן רק בחלוף חודשים ממשלוח הודעת הדוא"ל ומתום פגרת הקיץ של בתי המשפט.

תשובת המבקשת

10. המבקשת חזרה על טענותיה בבקשה והבהירה כי הודעת הדוא"ל הנ"ל מעולם לא התקבלה אצלה. המבקשת ביקשה להורות על ביטול פסק הדין ,סגירת תיק ההוצל"פ שנפתח נגדה וכן לאפשר לה להגיש כתב הגנה בתוך 60 ימים בהתאם לתקנה 214 ב לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות") . כמו כן מבוקש לחייב את המבקשת בהוצאות הבקשה דנן.

דיון והכרעה
הגשת הבקשה באיחור
11 . בהתאם לתקנה 201 לתקנות , בעל דין שניתן נגדו פס"ד במעמד צד אחד, רשאי להגיש בקשה
לביטולו לאותה ערכאה שנתנה את פסק הדין בתוך 30 ימים מיום קבלתו.

המבקשת הגישה את הבקשה דנן בשיהוי רב ביום 25/12/18 כאשר הודתה כי נודע לה על פסק הדין נגדה כבר בחודש ינואר 2018. זאת, מבלי שטרחה להגיש בקשה להארכת מועד להגשת הבקשה לביטול פסק הדין. די היה בכך כדי להורות על דחיית הבק שה לביטול פסק הדין על הסף.

12. גם אם נקבל כנכונות את טענות המבקשת שאושרו על ידי המשיבה כי נוהל בין הצדדים מו"מ ממושך, אין בכך כדי להצדיק את החירות שנטלה לעצמה המבקשת להגיש את בקשת הביטול בשיהוי כה רב. המבקשת לא פעלה בתוך פרק זמן סביר למצות את הליכי המו"מ עם המשיבה. לא יתכן כי בקשה לביטול פסק דין תוגש בשיהוי רב כעבור כשנה מהמועד בו נודע למבקשת על מתן פסק הדין נגדה.
יתר על כן, גם אם אקבל כנכונה את טענת המבקשת בסעיף 25 לבקשתה שרק ביום 15/11/18 נמסר לה לראשונה על סירוב המשיבה להסדר הפשרה, עדיין אין בכך כדי להסביר מדוע הבקשה דנן הוגשה רק ביום 25/12/18 ולא בתוך 30 ימים דהיינו עד ליום 15/ 12/18.

13. כפי שציינתי לעיל, המבקשת לא טרחה להגיש בקשה נפרדת להארכת המועד להגשת הבקשה לביטול פסק הדין. המבקשת אף לא כללה בסעדים שהתבקשו על ידה בסעיף 1 לבקשה סעד של הארכת מועד. למרות כל זאת, הואיל והמבקשת ניסתה להסביר בבקשתה מדוע הוגשה בקשת הביטול במועד שהוגשה. אראה בבקשה גם כבקשה להארכת מועד.

הבקשה לביטול פסק דין
14. זכות הגישה לערכאות הינה זכות יסודית ולא בנקל ינעל בית המשפט את שעריו לפני
המתדיינים. העדפה של ממש היא לקבל הכרעות שיפוטיות לאחר דיון ממצה לגופו של עניין ובמעמד שני הצדדים.

ביטול פסק דין משיקולי צדק
15. פסק דין שניתן במעמד צד-אחד בשל היעדר התייצבות של בעל דין במקרה שלא בוצעה לו מסירה כדין של הזימון לדיון, הוא פסק דין פגום מעיקרו הטעון ביטול מחובת הצדק "שכן בידי כל אדם קנויה הזכות שלא יינתן נגדו פסק דין, אפילו פסק דין נכון וצודק, אלא בדרך משפטית תקינה" (ע"א 64/53 כהן נ' יצחקי, פ"ד ח 395, 397 (1954); ראו גם: ע"א 5000/92 בן-ציון נ' אוריאל גורני, פ"ד מח(1) 830, 835 (1994);

16. תקנה 484 קובעת כי מסירה לתאגיד תבוצע במען הרשום. במקרה שלפנינו הודתה המבקשת כי לא טרחה לעדכן את כתובתה הרשומה אצל רשם התאגידים.
לאור הסכמת המשיבה לביטול פסק הדין, מתייתר הצורך להכריע בשאלה האם נפל פגם בהמצאת כתב התביעה למבקשת והאם יש לבטל את פסק הדין משיקולי צדק או משיקולי בימ"ש .

סוף דבר
17. לאחר שקילת מכלול הנסיבות לרבות תגובת המשיבה, אני מורה על הארכת המועד להגשת הבקשה לביטול פסק הדין עד למועד הגשתה בפועל ועל ביטול פסק הדין וסגירה לאלתר של תיק ההוצל"פ שנפתח לביצועו וכן ביטול כל הליכי ההוצל"פ שננקטו נגד המבקשת.

18. לא מצאתי לנכון לפסוק הוצאות לטובת מי מהצדדים בגין הבקשה דנן. עקב השיהוי הרב בהגשת הבקשה לביטול פסק דין אף מבלי שצורפה אליה בקשה להארכת מועד כדין, אני מחייב את המבקשת בתשלום הוצאות לטובת אוצר המדינה בסך של 1,000 ₪.
אני מורה למזכירות להעביר סך של 1,000 ₪ מהפיקדון שהפקידה המבקשת בקופת בימ"ש לטובת אוצר המדינה. יתרת הפיקדון תושב למבקשת באמצעות ב"כ .

המבקשת תגיש בקשת רשות להתגונן בתוך 30 ימים מהיום.

המזכירות תמציא החלטתי לב"כ הצדדים

ניתנה היום, ט' אייר תשע"ט, 14 מאי 2019, בהעדר הצדדים.