הדפסה

בית משפט השלום ברחובות ת"פ 28014-05-17

בפני
כבוד ה שופטת, סגנית הנשיאה אפרת פינק

בעניין:
מע"מ רחובות

המאשימה

נגד

ויטליק קנייב

הנאשמים

גזר דין

מבוא
בהכרעת דין מיום 16.10.18, הורשע הנאשם, לפי הודאתו, בעובדות כתב האישום המתוקן, בעבירות כדלקמן:
באישום הראשון – ב-20 עבירות של אי הגשת דו"ח במועד, לפי סעיף 117(א)(6) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975.
לפי האישום הראשון, הנאשם לא הגיש במועד 3 דו"חות תקופתיים עבור חודשים פברואר 2016, מרץ 2016 ומאי 2016. הנאשם הגיע להסדר תשלומים עם רשויות המס, אולם, לא עמד בהם. המס המגיע מהדו"חות עומד על סכום של 68,474 ₪.
בנוסף, לא הגיש הנאשם במועד 9 דו"חות תקופתיים עבור חודשים אוקטובר 2014, דצמבר 2014, אפריל 2015, אוגוסט 2015, אוקטובר 2015, דצמבר 2015, יוני 2017, יולי 2017 ואוגוסט 2017. המס המגיע מהדו"חות עומד על סכום של 146,702 ₪.
עוד לא הגיש הנאשם במועד 8 דו"חות תקופתיים עבור חודשים יוני - דצמבר 2016, וינואר 2017. המס המגיע מהדו"חות עומד על סכום של 216,392 ₪.
באישום השני – ב-4 עבירות של הפרת חובה לתשלום מס מגיע לתקופת הדו"ח, לפי סעיף 118 יחד עם סעיף 88א לחוק מס ערף מוסף וסעיף 23(ב)(1) לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו – 1976.
לפי האישום השני, הנאשם הגיש 4 דו"חות תקופתיים לחודשים פברואר – מאי 2017, אולם לא שילם המס המגיע מהדו"חות בסכום של 145,775 ₪.

טענות הצדדים לעונש
באת כוח התביעה טענה, שכתוצאה מביצוע העבירות בהן הורשע הנאשם נפגעו הערכים החברתיים של הגנה על הביטחון הכלכלי של הציבור וערך השוויון בנשיאה בנטל המס.
לטענתה, מידת הפגיעה בערכים החברתיים גבוהה, וזאת נוכח סכום הנזק, מספר העבירות, משך ביצוען, ואי תיקון המחדל.
עוד טענה, כי בקביעת מתחם העונש ההולם יש לקחת בחשבון את הנסיבות הבאות הקשורות בביצוע העבירות: הנאשם ביצע 20 עבירות של אי הגשת דו"חות במועד ו-4 עבירות של הפרת חובה חקוקה לתשלום מס. בכך גרם הנאשם נזקים לקופת המדינה בסכום של 577,343 ₪.
עוד טענה, כי כתב האישום תוקן לחובת הנאשם, הואיל והנאשם המשיך בביצוע עבירות. כתב האישום המקורי כלל 17 עבירות בלבד לפי סעיף 117(א)(6) ושתי עבירות בלבד לפי סעיף 118. לעומת זאת, כתב האישום המתוקן כלל 20 עבירות לפי סעיף 117(א)(6) ו-4 עבירות לפי סעיף 118.
מכאן טענה, כי מתחם העונש ההולם כל אחת מהעבירות של אי הגשת דו"חות במועד, נע בין מאסר לתקופה של 4 חודשים ובין מאסר לתקופה של 9 חודשים. עוד טענה, כי מתחם העונש ההולם כל אחת מהעבירות של הפרת החובה לתשלום המס, נע בין מאסר על תנאי ובין מאסר לתקופה של 3 חודשים שיכול ויבוצע בדרך של עבודות שירות. כל אלו, לצד מאסר על תנאי וקנס בשיעור 5 – 10 אחוזים מגובה המחדל והתחייבות.
עוד טענה, כי בקביעת העונש ההולם בתוך המתחם יש לקחת בחשבון את הנסיבות הבאות שאינן קשורות בביצוע העבירות: הנאשם הודה במיוחס לו ונטל אחריות על מעשיו; הנאשם נעדר עבר פלילי; הנאשם הסיר חלק מהמחדלים אך לא את כולם. המחדל עומד כיום על כ-417,757 ₪בנוסף ל-3 דו"חות שטרם שולמו.
לאור האמור, עתרה באת כוח התביעה להטיל על הנאשם מאסר בפועל לתקופה שבין 6 -7 חודשים, מאסר על תנאי, קנס בשיעור 5 – 10 אחוזים מגובה המחדל והתחייבות.
באת כוח הנאשם טענה, לעומת זאת, כי בקביעת מתחם העונש ההולם יש לקחת בחשבון את הנסיבות הבאות הקשורות בביצוע העבירות: הנאשם הפעיל נגריה בין השנים 2013 – 2017. לקוח גדול לא שילם וגרם לקריסת העסק. הנאשם נאלץ לקחת הלוואות מהשוק האפור אולם לא הצליח לשקם את עסקו. העבירות בוצעו על רקע הכישלון הכלכלי של העסק;
עוד טענה, כי יש לקבוע מתחם שונה לעבירות של אי הגשת דו"חות ומתחם שונה לעבירות של אי העברת המס המגיע מהדו"ח.
לטענתה, מתחם העונש ההולם את העבירות מושא כתב האישום הראשון, נע בין מאסר על תנאי ובין מאסר לתקופה של 6 חודשים שיכול ויבוצע בדרך של עבודות שירות. עוד טענה, כי מתחם העונש ההולם את עבירות מושא כתב האישום השני, נע סביב, לכל היותר, מאסר על תנאי.
עוד הוסיפה וטענה באת כוח הנאשם, כי בקביעת העונש ההולם בתוך המתחם יש לקחת בחשבון את הנסיבות הבאות שאינן קשורות בביצוע העבירות: הנאשם בן 36, עלה לישראל בגיל 13, בן יחיד להורים מבוגרים שלא הצליחו להשתלב בחברה הישראלית; הנאשם אב לשני ילדים קטינים בני 4 ו-9 וחי בנפרד מאמם. הנאשם משלם מזונות בסכום של 5,000 ₪ (ענ/2); מצבו הכלכלי של הנאשם קשה, הוא מצוי בהליכי פשיטת רגל ומשלם לפי צו תשלומים סכום של 300 ₪ מדי חודש (ענ/1). הנאשם משתכר כ- 7,000 ₪ בחודש (ענ/5); הנאשם משלם כ-3,000 ₪ כל חודש לשכירות; הנאשם נקלע למצוקה נפשית שהביאה אותו לביצוע ניסיון אובדני ( ענ/4); הנאשם שיתף פעולה עם רשויות המס; הנאשם נעדר עבר פלילי.
מכאן עתרה באת כוח הנאשם להטיל עליו מאסר על תנאי. לחלופין עתרה להפנות הנאשם לשירות המבחן לבניית צו שירות לתועלת הציבור ולהימנע ממאסר בדרך של עבודות שירות על מנת שלא לפגוע במקור פרנסתו של הנאשם. כן ביקשה להימנע מהטלת קנס ולחלופין, להטיל עליו קנס סמלי בלבד בפריסה מרבית.
בדברו האחרון מסר הנאשם כי הוא עובד במפעל כחודש וחצי.

דיון והכרעה
קביעת מתחם הענישה
הנאשם הורשע בביצוע 20 עבירות של אי הגשת דו"חות מס ערך מוסף במועד ו-4 עבירות של הפרת חובה חקוקה לתשלום מס. מדובר בעבירות דומות, על רקע הסתבכות כלכלית של עסק הנאשם. מכאן, שלפי מבחן הקשר ההדוק, יש לקבוע מתחם עונש אחד בגין מכלול העבירות.
בקביעת מתחם העונש ההולם את מעשי העבירות אותן ביצע הנאשם יתחשב בית המשפט בערך החברתי הנפגע מביצוע העבירות, במידת הפגיעה בו, במדיניות הענישה הנהוגה ובנסיבות הקשורות בביצוע העבירות.
כתוצאה מביצוע עבירות המס בהן הורשע הנאשם, נפגעו הערכים החברתיים של הגנה על בטחונו הכלכלי של הציבור, קופת המדינה והשוויון בנטל המס. מידת הפגיעה בערכים החברתיים היא בינונית לאור היקף העבירות, מספרן ומידת הנזק הנגרם. הנאשם גרם לקופת המדינה נזקים בסכום של כ- 577,343 ₪ וזאת לאורך תקופה בלתי מבוטלת. העבירות בוצעו על רקע הידרדרותו הכלכלית של הנאשם ועסקו.
על מדיניות הענישה הרלבנטית למספר העבירות של אי הגשת דו"חות מס במועד ואי תשלום המס הנובע מהן בסכומים דומים, ניתן ללמוד מהפסיקה:
רע"פ 4173/15 אבו הלאל נ' מדינת ישראל (29.6.15) – בית המשפט הרשיע את הנאשמים, לפי הודאתם, ב-26 עבירות של אי הגשת דו"חות במועד. המס המגיע מהדו"חות עמד על סכום של 400,000 ₪. בית המשפט הטיל על הנאשמים מאסר לתקופה של שמונה חודשים, מאסר על תנאי, וקנס בסכום של 20,000 ₪; בית המשפט המחוזי דחה את ערעורם של הנאשמים. בית המשפט העליון דחה את בקשת הנאשמים להרשות ערעור;
רע"פ 6371/14 באסם נ' מדינת ישראל (28.10.14): בית משפט השלום הרשיע את הנאשם, לפי הודאתו, ב- 12 עבירות של אי הגשת דו"חות במועד. בית משפט הטיל על הנאשם מאסר לתקופה של 8 חודשים, מאסר על תנאי וקנס בסכום של 10,000 ₪. בית המשפט המחוזי דחה את ערעורו של הנאשם. בית המשפט העליון דחה את בקשתו של הנאשם להרשות ערעור;
רע"פ 6167/11 ספקיוריטי המוקד המרכזי בע"מ נ' תחנת מע"מ רמלה מדינת ישראל (21.2.12) – בית משפט השלום הרשיע את הנאשם, לאחר ניהול הוכחות, בביצוע 35 עבירות של אי הגשת דו"חות במועד. המס המגיע מהדו"חות עמד על סכום של כ- 412,000 ₪. בית המשפט הטיל על הנאשם מאסר לתקופה של 6 חודשים בדרך של עבודות שירות, מאסר על תנאי וקנס בסכום של 25,000 ₪. בית המשפט המחוזי דחה את הן את ערעורו של הנאשם והן את ערעורה של התביעה; בית המשפט העליון דחה את בקשתו של הנאשם להרשות ערעור;
עפ"ג (מרכז) 11815-03-13 לוי נ' מע"מ רמלה (21.5.13) - בית משפט השלום הרשיע את הנאשם, לפי הודאתו, ב-18 עבירות של אי הגשת דו"חות תקופתיים במועד. המס המגיע מהם עמד על סכום של 76,722 ₪. בית המשפט הטיל על הנאשם מאסר לתקופה של 6 חודשים בדרך של עבודות שירות, מאסר על תנאי וקנס בסכום של 15,000 ₪. בית המשפט המחוזי דחה את ערעורו של הנאשם;
ת"פ (ת"א) 9215-11-16 מע"מ ת"א נ' א.ב. מאכלים ושליחויות בע"מ (26.11.18): בית משפט השלום הרשיע את הנאשם, לפי הודאתו, ב-5 עבירות של אי הגשת דו"חות תקופתיים במועד ובעבירה של הפרת החובה לתשלום מס המגיע לתקופת הדו"ח התקופתי. המס המגיע מהם עמד על סכום של 100,320 ₪. בית המשפט הטיל על הנאשם מאסר לתקופה של 3 חודשים שיבוצע בדרך של עבודות שירות, מאסר על תנאי, קנס בסכום של 5,000 ₪ והתחייבות בסכום של 100,000 ₪;
ת"פ (פ"ת) 1836-08-13 מע"מ פתח תקווה נ' מודה מול בע"מ (16.9.15) – בית משפט השלום הרשיע את הנאשם בעבירה של אי הגשת דו"ח תקופתי במועד. המס המגיע עמד על סכום של כ-500,000 ₪. בית המשפט הטיל על הנאשם מאסר לתקופה של 3 חודשים בדרך של עבודות שירות, מאסר על תנאי וקנס בסכום של 15,000 ₪;
ת"פ (פ"ת) 36697-01-13 מע"מ פתח תקווה נ' מוצרים סביבתיים מתקדמים בע"מ (9.12.13) - בית משפט השלום הרשיע את הנאשם בחמש עבירות של אי הגשת דו"ח תקופתי במועד. המס המגיע עמד על סכום של כ-500,000 ₪. בית המשפט הטיל על הנאשם מאסר לתקופה של 6 חודשים בדרך של עבודות שירות, מאסר על תנאי וקנס בסכום של 20,000 ₪;
מטבע הדברים, אין מקרה אחד בפסיקה דומה למשנהו. בחלק מהמקרים מספר הדו"חות שונה ובחלקם סכום המס שונה. עם זאת, מדיניות הענישה, יכולה לשמש לצורך התוויות גבולות הגזרה בהתאם לנסיבות.
בקביעת מתחם העונש לקחתי בחשבון את מצבו הכלכלי הקשה של הנאשם, לרבות הליכי פשיטת רגל בעניינו (ענ/1).
לאור האמור, בהינתן מספר הדו"חות שלא הוגשו, סכום המס שלא שולם, הרקע לביצוע העבירות ומדיניות הענישה, אני קובעת כי מתחם העונש ההולם את העבירות מושא כתב האישום, נע בין מאסר לתקופה של מספר חודשים, שיכול ויבוצע בדרך של עבודות שירות ובין מאסר לתקופה של 12 חודשים. מתחם הקנס נע בין סכום של 5,000 ₪ ובין סכום של 20,000 ₪.
העונש ההולם בתוך המתחם
בקביעת העונש ההולם בתוך המתחם לקחתי בחשבון את הנסיבות הבאות אשר אינן קשורות בביצוע העבירות:
הנאשם הודה במיוחס לו ונטל אחריות על מעשיו; הנאשם נעדר עבר פלילי וזו הסתבכותו הראשונה עם רשויות אכיפת החוק; לנאשם שני ילדים קטנים המתגוררים עם אמם והנאשם משלם מזונותיהם (ענ/2); הנאשם נמצא בהליכי פשיטת רגל בשל הסתבכותו הכלכלית (ענ/1); מצבו הבריאותי והנפשי של הנאשם קשה והוא אף ביצע ניסיון אובדני (ענ/ 4); הנאשם הסיר חלק מהמחדלים, אולם עדיין נותר חוב בסכום של 427,183 ₪.
מכאן, באיזון בין הנסיבות לזכותו של הנאשם – הודאתו, היעדר עבר פלילי ונסיבותיו האישיות – ובין הנסיבות לחובתו, ובעיקר היעדר הסרת המחדל במלואו, יש להטיל על הנאשם עונש שהוא מעט מתחת למחצית מתחם העונש ההולם. העונש ההולם כולל, אפוא, מאסר בדרך של עבודות שירות, מאסר על תנאי, קנס והתחייבות.
לפי חוות דעת הממונה מיום 23.5.19 נמצא הנאשם מתאים לביצוע עבודות שירות במגבלות.

סוף דבר
לפיכך, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים:
מאסר לתקופה של 4 חודשים בדרך של עבודות שירות. הנאשם יחל את עבודות השירות ביום 3.7.19. מובהר לנאשם כי כל חריגה מהוראות הממונה עלולה להוביל לנשיאת המאסר בפועל;
מאסר על תנאי לתקופה של 6 חודשים, והתנאי הוא שבמשך 3 שנים מהיום לא יעבור כל עבירת מס מסוג פשע;
מאסר על תנאי לתקופה של 3 חודשים, והתנאי הוא שבמשך 24 חודשים מהיום לא יעבור כל עבירת מס מסוג עוון;
הנאשם ישלם קנס בסכום של 8,000 ₪ או 80 ימי מאסר תמורתו. את הקנס ישלם הנאשם ב-20 תשלומים שווים ורצופים, הראשון לא יאוחר מיום 1.7.19 והיתרה לא יאוחר מ-1 לכל חודש קלנדרי שלאחר מכן;
הנאשם יחתום על התחייבות בסכום של 10,000 ₪ להימנע מלעבור כל עבירה מהסוג בה הורשע למשך 24 חודשים מהיום. לא יחתום הנאשם על התחייבות יאסר למשך 3 ימים.
זכות ערעור כחוק תוך 45 ימים.

ניתן היום, כ"ד אייר תשע"ט, 29 מאי 2019, בהעדר הצדדים.