הדפסה

בית משפט השלום ברחובות ת"פ 21184-05-16

בפני
כבוד ה שופטת, סגנית נשיאה אפרת פינק

בעניין:
רשות המיסים - לשכה משפטית - מחלקה פלילית

ע"י ב"כ עו"ד איתן אמנו
המאשימה

נגד

יגאל ברזלי - בעצמו

ע"י ב"כ עו"ד שלמה ניסים
הנאשם

גזר דין

מבוא
בהכרעת דין מיום 19.9.17 הורשע הנאשם, לפי הודאתו, בעבירות כדלקמן:
באישום הראשון – בעבירה של אי הודעה על התחלת התעסקות, לפי סעיף 215א(א) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א – 1961;
באישום השני והשלישי – בעבירה של אי הגשת דו"ח מס הכנסה במועד, לפי סעיף 216(4) יחד עם סעיף 222(א) לפקודת מס הכנסה;
באישום הרביעי, החמישי, השישי והשביעי, בעבירה של אי מילוי פנקסי חשבונות, לפי סעיף 216(5) לפקודת מס הכנסה.
לפי המיוחס בכתב האישום, הנאשם עסק במשלח יד של ממכר סיגריות מחודש ספטמבר 2012 מבלי שהודיע על כך לרשויות המס. במסגרת עסקו הפעיל הנאשם 3 מכונות בעיר בית שמש. עוד מיוחס כי רכש את המכונות באמצעות מתווך תמורת 60,000 ₪ וכן רכש מלאי סיגריות בסכום של 20,000 ₪, ובהמשך מילא סחורה חדשה בסכום שלא פחת מ-80,000 ₪ בכל חודש. הנאשם לא הגיש דו"חות מס הכנסה לשנים 2013 – 2014 ולא ניהל פנקסי חשבונות לשנים 2012 עד 2015.

טענות הצדדים לעונש
באת כוח התביעה טענה, שכתוצאה מביצוע העבירות נפגעו הערכים החברתיים של הגנה על מערכת אכיפת המס והקופה הציבורית, והדגישה את חומרתן של העבירות.
לטענתה, יש לקחת בחשבון את הנסיבות הבאות הקשורות בביצוע העבירות: הנאשם הציב מכונות למכירת סיגריות והפיק מהן רווח כלכלי מבלי לדווח על כך לרשויות המס. בכך פגע הנאשם ביכולת של רשויות המס לשום בזמן אמת ולגבות מס אמת. הנאשם פעל משך שנים, מבלי להגיש דו"חות למס הכנסה ומבלי שניהל פנקסי חשבונות. הנאשם הודיע לרשויות המס על פעילותו רק לאחר החקירה והגשת כתב האישום.
מכאן טענה באת כוח התביעה, כי לאור נסיבות העניין ומדיניות הפסיקה, מתחם העונש ההולם נע בין מאסר לתקופה של 6 חודשים ובין מאסר לתקופה של 10 חודשים, מאסר על תנאי בין תקופה של 9 חודשים ובין תקופה של 12 חודשים, קנס שבין 15,000 ₪ ובין 20,000 ₪, והתחייבות כספית.
עוד טענה, כי יש לקחת בחשבון את הנסיבות הבאות שאינן קשורות בביצוע העבירות: הנאשם הסיר את כל המחדלים; לנאשם יש יכולת כלכלית כפי שבא לידי ביטוי ברצונו לסיים את ההליך באפיק המנהלי תוך תשלום קנס משמעותי.
בא כוח הנאשם טען, כי יש מדובר באירוע אחד, משום שמדובר בעסק אחד, סוג העבירות דומה וישנו רצף בביצוע העבירות.
עוד טען בא כוח הנאשם כי העסק של הנאשם הוא עסק זעיר, שמחזור עסקיו קטן ולא מדובר בעבירות חמורות.
לטענתו, לאור נסיבות העניין ומדיניות הפסיקה, מתחם העונש ההולם נע סביב מאסר על תנאי וזאת לצד רכיב כספי, הכולל קנס הנע בין סכום של 1,000 ₪ ובין סכום של 5,000 ₪.
עוד טען כי יש לקחת בחשבון את הנסיבות הבאות שאינן קשורות בביצוע העבירות: הנאשם הודה והסיר את המחדלים; הנאשם מנסה לשקם את חייו; הנאשם סגר את עסקו, הוא מובטל ויש לו חובות בלתי מבוטלים. הנאשם מתגורר בבית הוריו; לנאשם יש אמנם עבר פלילי, אולם מדובר בעבר ישן.
לאור האמור, עתר בא כוח הנאשם להסתפק בעונש שהוא בתחתית מתחם העונש ההולם והוא כולל מאסר על תנאי, קנס מידתי והתחייבות.

דיון והכרעה
בכמה אירועים מדובר?
לפי סעיף 40יג לחוק העונשין, הרשיע בית המשפט נאשם בביצוע מספר עבירות, עליו לקבוע, בשלב ראשון, אם מדובר באירוע אחד או בכמה אירועים. בשלב שני, יקבע מתחם העונש ההולם בגין כל אירוע (ע"פ 4910/13 ג'אבר נ' מדינת ישראל (29.10.14); ע"פ 5643/14 עיסא ואח' נ' מדינת ישראל (23.6.15)).
פסיקת בית המשפט העליון לאחר תיקון 113 לחוק העונשין מלמדת על התאמת המונח "אירוע" להגדרה שבסעיף 40יג לחוק העונשין. בהתאם להלכה זו, יש לבחון קיומו של קשר ענייני הדוק בין העבירות על מנת לבחון אם מדובר באירוע אחד, אם לאו (ראו, למשל: ע"פ 5668/13 מזרחי נ' מדינת ישראל (17.3.16); ע"פ 4527/14 פרינץ נ' מדינת ישראל (4.2.06); ע"פ 4456/14 קלנר נ' מדינת ישראל (29.12.15), בפסקאות 103 – 104 לפסק דינו של כבוד השופט עוזי פוגלמן; וראו גם: תזכיר חוק העונשין (הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה - תיקונים שונים), תשע"ו -2015)).
במקרה הנדון, ניתן לחלק את האישומים לשלוש קבוצות: האישום הראשון – עבירה של אי הודעה על התחלת התעסקות; האישום השני והשלישי – עבירה של אי הגשת דו"ח מס הכנסה במועד; והאישום הרביעי עד השביעי – עבירה של אי מילוי פנקסי חשבונות.
אמנם, כל העבירות בוצעו על ידי הנאשם במסגרת עסק אחד וברצף מסוים. אולם, קבוצות העבירות משקפות אירועים שונים, משום מהותן וטבען השונה של העבירות בכל אחת מהקבוצות, ואף המועדים השונים של חלק מהעבירות. מכאן, שאין קשר הדוק בין כל קבוצות העבירות אלא רק בתוך כל קבוצה ויש לקבוע מתחם עונש הולם בגין כל אחת מהקבוצות.
קביעת מתחם העונש ההולם
בקביעת מתחם העונש ההולם את מעשי העבירות אותן ביצעו הנאשמים יתחשב בית המשפט בערך החברתי הנפגע מביצוע העבירות, במידת הפגיעה בו, במדיניות הענישה הנהוגה ובנסיבות הקשורות בביצוע העבירה (סעיף 40ג לחוק העונשין, התשל"ז - 1977).
כתוצאה מביצוע העבירות בהן הורשעו הנאשמים, נפגעו הערכים החברתיים של הגנה על בטחונו הכלכלי של הציבור ועל קופת המדינה, וזאת לצד הפגיעה בערך השוויון בנטל המס. הפגיעה בערכים המוגנים היא ברף נמוך בעיקר בשל היקף הסכומים, אולם לא ברף הנמוך ביותר, וזאת משום ריבוי העבירות, הצירוף בין סוגי העבירות ומשך הזמן שבהן בוצעו.
לקחתי בחשבון את הנסיבות הבאות הקשורות בביצוע העבירות: הנאשם הפעיל עסק קטן לממכר סיגריות; הנאשם פתח את העסק בחודש ספטמבר 2012 מבלי שהודיע על כך לרשויות המס; הנאשם לא הגיש דו"חות מס הכנסה במשך שנתיים; הנאשם לא ניהל פנקסי חשבונות במשך 4 שנים.
עוד לקחתי בחשבון, בקביעת מתחם הקנס, את מצבו הכלכלי של הנאשם כפי שהוצג על ידי בא כוחו.
על מדיניות הענישה הרלוונטית לעבירות של אי הודעה על תחילת התעסקות, אי הגשת דו"חות מס הכנסה ואי ניהול פנקסי חשבונות, ניתן ללמוד מפסיקת בתי המשפט שלהלן:
ת"פ (ת"א) 14547-02-15 יהלום-היחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה נ' יפרח (2.4.17) - בית משפט השלום הרשיע את הנאשם, לפי הודאתו, בעבירה של אי הודעה על התחלת התעסקות, שתי עבירות של אי הגשת דו"ח במועד, ושלוש עבירות של אי ניהול פנקסי חשבונות. בית המשפט קבע כי מתחם העונש ההולם לאירוע של אי הודעה על תחילת התעסקות ואי ניהול פנקסי חשבונות נע בין מאסר לתקופה קצרה, שיכול ויבוצע בדרך של עבודות שירות, ובין מאסר בפועל לתקופה של 9 חודשים, מאסר על תנאי, קנס והתחייבות. עוד קבע, כי מתחם העונש ההולם ביחס לעבירה של אי הגשת דו"ח נע בין מאסר על תנאי ובין מאסר לתקופה של 8 חודשים, לצד ענישה נלווית. בית המשפט גזר על הנאשם מאסר בפועל לתקופה של 5 חודשים, בדרך של עבודות שירות, מאסר על תנאי, קנס בסכום של 9,000 ₪ והתחייבות בסכום של 12,000 ₪. על גזר הדין הוגש ערעור מטעם הנאשם שעודנו תלוי ועומד.
ת"פ (י-ם) 46710-05-11 מס הכנסה חקירות ירושלים נ' פירו (28.5.14) - בית משפט השלום הרשיע את הנאשם, לפי הודאתו, בעבירה של אי הודעה על התחלת התעסקות, ושתי עבירות של אי ניהול פנקסי חשבונות. בית המשפט קבע, כי מתחם העונש ההולם נע בין מאסר קצר בדרך של עבודות שירות ובין מאסר לתקופה של 8 חודשים, מאסר על תנאי וקנס. בית המשפט גזר על הנאשם מאסר לתקופה של 3 חודשים בדרך של עבודות שירות, קנס בסכום של 5,000 ₪ וכן מאסר על תנאי.
ת"פ (ראשל"צ) 9007-02-13 יהלום-היחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה נ' סולטאן (17.9.15) - בית משפט השלום הרשיע את הנאשם, לפי הודאתו, בעבירה של אי הודעה על התחלת התעסקות, עבירה של אי ניהול ספרים, ושתי עבירות של אי הגשת דו"חות במועד. בית המשפט קבע, כי מתחם העונש ההולם לכל אחת מהעבירות נע בין מאסר על תנאי לתקופה של חודש ובין מאסר על תנאי לתקופה של 4 חודשים, קנס שנע בין 1,000 ₪ ובין 2,000 ₪ והתחייבות. בית המשפט גזר על הנאשם מאסר על תנאי לתקופה של 6 חודשים, קנס בסכום של 5,000 ₪ והתחייבות בסכום של 15,000 ₪.
ת"פ 16222-05-13 רשות המיסים - לשכה משפטית - מחלקה פלילית נ' לוי (21.10.14) - בית משפט השלום הרשיע את הנאשמת, לפי הודאתה, בעבירה של אי הודעה על התחלת התעסקות, עבירה של אי הגשת דו"ח במועד ועבירה של אי ניהול ספרים. בית המשפט קבע כי מתחם העונש ההולם לכלל האירועים נע בין מאסר על תנאי לתקופה של 3 חודשים ובין מאסר על תנאי לתקופה של 8 חודשים, קנס שנע בין 3,000 ₪ ובין 6,000 ₪, וכן התחייבות כספית. בית המשפט גזר על הנאשמת מאסר על תנאי לתקופה של 4 חודשים, קנס בסכום של 4,500 ₪ וכן התחייבות בסכום של 10,000 ₪.

כאן המקום להדגיש, כי לא ניתן לקבוע המתחם, כטענת בא כוח הנאשם, על יסוד פסיקה הכוללת אך ורק מקרים שבהם הוסר המחדל. הסרת המחדל – שהיא חלק מההודאה ונטילת האחריות - היא נימוק בתוך המתחם ולא שיקול לקביעת מתחם העונש ההולם, וממילא על הפסיקה הרלוונטית לכלול הן מקרים שבהם לא הוסר המחדל והן מקרים שבהם הוא הוסר. גם לא ניתן לקבוע את המתחם על יסוד ענישה המתייחסת לנסיבות מקלות יותר, כמו למשל פחות עבירות ובתקופות קצרות יותר. עוד יש להעיר, כי לא מצאתי בפסיקה שהגישה התביעה בסיס של ממש למתחמי המאסר, לרבות המאסר על תנאי, שהציגה.
בקביעת מתחם העונש ההולם לקחתי גם בחשבון את מצבו הכלכלי של הנאשם כפי שהוצג.
לאור האמור, אני קובעת כי מתחם העונש ההולם את העבירה של אי הודעה על תחילת התעסקות, בנסיבות העניין, נע בין מאסר על תנאי ובין מאסר בפועל לתקופה קצרה. מתחם הקנס נע בין סכום של 1,000 ₪ ובין סכום של 4,000 ₪; מתחם העונש ההולם את 2 העבירות של אי הגשת דו"ח מס הכנסה נע בין מאסר על תנאי ובין מאסר בפועל לתקופה קצרה. מתחם הקנס נע בין סכום של 2,000 ₪ ובין סכום של 6,000 ₪; מתחם העונש ההולם את 4 עבירות של אי מילוי פנקסי חשבונות נע בין מאסר על תנאי ובין מאסר לתקופה קצרה. מתחם הקנס נע בין סכום של 4,000 ₪ ובין סכום של 8,000 ₪.
העונש ההולם בתוך המתחם
לקחתי בחשבון את הנסיבות הבאות אשר אינן קשורות בביצוע העבירות (סעיף 40 יא לחוק העונשין): הנאשם הודה והסיר את המחדלים; הנאשם מנסה לשקם את חייו; הנאשם סגר את עסקו, הוא מובטל ויש לו חובות בלתי מבוטלים. הנאשם מתגורר בבית הוריו; לנאשם יש אמנם עבר פלילי, אולם מדובר בעבר ישן שאינו כולל עבירות מס.
מכאן, כי העונש ההולם בגין כל אירוע מצוי בחלקו התחתון של כל אחד ממתחמי העונש ההולם.
הגעתי למסקנה כי יש להטיל על הנאשם עונש כולל אחד שישקף את צירוף העבירות ומכלול הנסיבות. עונש של מאסר על תנאי בלבד אינו הולם את נסיבות העניין, וזאת משום צירוף העבירות ונסיבותיהן. מכאן מסקנתי כי יש להטיל על הנאשם עונש של מאסר קצר שיכול ויבוצע בדרך של עבודות שירות. לצד זאת, יש להטיל על הנאשם קנס הולם, שיבטא אף הוא את מכלול העבירות ואת מצבו הכלכלי של הנאשם.
הממונה על עבודות שירות, בחוות דעתו מיום 16.10.17, מצא כי הנאשם מתאים לביצוע עבודות שירות.

סוף דבר
לפיכך, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים:
מאסר בפועל לתקופה של 1 חודש, שיבוצע בדרך של עבודות שירות בהתאם לחוות דעת הממונה מיום 16.10.17. את עבודות השירות יחל הנאשם ביום 20.12.17. מובהר בזאת כי כל הפרה של תנאי עבודות השירות עלולה להוביל לנשיאת המאסר בפועל.
מאסר על תנאי לתקופה של 4 חודשים, והתנאי הוא שלא יעבור כל עבירה לפי חוק מס הכנסה במשך 3 שנים מהיום;
קנס בסכום של 6,000 ₪ או 60 ימי מאסר תמורתו. את הקנס ישלם הנאשם ב-20 תשלומים שווים ורצופים החל מיום 1.12.17 וב-1 לכל חודש קלנדרי שלאחר מכן;
התחייבות בסכום של 3,000₪ להימנע מלעבור עבירה מהסוג בה הורשע בתיק זה וזאת לתקופה של שנתיים מהיום. לא יחתום ייאסר לתקופה של 5 ימים.

זכות ערעור כחוק תוך 45 ימים.

ניתן היום, ב' חשוון תשע"ח, 22 אוקטובר 2017, בהעדר הצדדים.