הדפסה

בית משפט השלום ברחובות ת"א 59816-03-15

מספר בקשה: 16
בפני
כבוד ה שופטת רנה הירש

המבקש

פלוני (התובע 3)

נגד

המשיבה/הנתבעת

שלמה חברה לביטוח בע"מ

החלטה
1. עיינתי בטענות הצדדים בכל הנוגע למינוי מומחה בתחום הפסיכיאטריה, לעניין התובע 3, ובכלל זה בבקשה המקורית, בתגובה, בדיון, ובבקשה האחרונה למינוי מומחה נוסף. אציין שהנתבעת לא מצאה לנכון להגיב לבקשה למינוי מומחה נוסף, כך שטענותיה הם אלה שהובאו בפני בית המשפט במועדים מוקדמים יותר. בהחלטה מיום 18.01.16 מונו מומחים שונים, לא ניתנה התייחסות בכתב לבקשה למינוי פסיכיאטר לבדיקת התובע 3.
בשים לב לגישה הליבראלית של הפסיקה לעניין מינוי מומחים בתחום זה מצאתי כי קיימת ראשית ראיה כנדרש, לאפשרות כי נותרה לתובע נכות בתחום הפסיכיאטריה כתוצאה מתאונה, וכי קיים צורך במינוי מומחה רפואי לשם קביעת שיעור הנכות.
2. אני מורה על מינויו של ד"ר אריה באואר, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הפסיכיאטריה, לצורך בדיקת התובע. על מינוי המומחה יחולו תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ו- 1986.
בשלב זה וכמימון ביניים, תשא הנתבעת בשכר המומחה ותדאג לביצוע התשלום למומחה במישרין, מיד עם קבלת דרישת התשלום כמקובל.
במידה וקיימת מניעה כלשהי מבחינת המומחה מלשמש כמומחה מטעם ביהמ"ש בתיק זה, יודיע על כך לביהמ"ש ולצדדים תוך 14 יום מקבלת הודעת המינוי.
3. הואיל והחלטה זו ניתנת בהעדר הצדדים, רשאי כל צד לבקש שינוי זהות המומחה בכתב, תוך 10 ימים מהיום.
המומחה לא יבדוק את התובע בטרם חלפה תקופה של 45 יום ממתן החלטה זו או, לחלופין, בטרם חלפה שנה ממועד התאונה, לפי המאוחר.
4. הצדדים יעבירו למומחה עותק המסמכים הרפואיים שברשותם, שנערכו לצורך הטיפול בתובע. התובע ימציא את המסמכים שברשותו תוך 15 יום מהיום, והנתבעת תעביר עותק המסמכים שבידה תוך 15 ימים ממועד קבלת מסמכי התובע (למעט מסמכים אשר העתקם כבר הומצא ע"י התובע). למען הסר ספק מובהר, כי לא ניתן להעביר למומחה חוות דעת רפואיות או החלטות של ועדות רפואיות כלשהן.
המומחה יציין בחוות דעתו אילו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.
5. המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי של התובע, הנובע מהתאונה מיום 26.07.14. המומחה יתייחס לקשר בין מצבו של התובע היום, לבין התאונה בגינה הוגשה התביעה, וכן לעניינים אלה:
א. האם קיימת לתובע כיום נכות צמיתה, ומהו שיעורה. כמו כן, יקבע המומחה אם נגרמו לתובע נכויות זמניות, כתוצאה מהתאונה, ואם כן, מהו שיעורן ולאילו התקופות.
ב. מהן המגבלות בנוגע לתפקוד התובע במסגרת עבודתו, בשים לב למקצועו, ככל שישנן.
ג. האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מה הם סוגי הטיפולים ומה היא העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
ד. האם ניתן לצפות לשינוי בשיעור הנכות בעתיד, קרי, לשיפור או החמרה במצב התובע.
6. אני מעמידה את שכרו של המומחה בסכום שלא יעלה על 7,000 ₪ בתוספת מע"מ. במידה ושכרו של המומחה גבוה מהסכום האמור, יגיש הודעה לבית המשפט ולצדדים, תוך 14 יום ממועד קבלת הודעת המינוי.
אם יסתבר כי לא נותרה לתובע נכות צמיתה בגין התאונה נושא תביעה זו, ייתכן שיקוזז שכרו של המומחה מן הפיצוי שייפסק לתובע.
7. התובע יעביר כתב ויתור סודיות רפואית למומחה שמונה, וכן לנתבעים (ככל שטרם הועבר כזה), תוך 15 יום מהיום.
8. התובע יעמוד לבדיקות רפואיות, ככל שתידרשנה כאלה, כפי שיורה המומחה לצורך מתן חוות דעתו. ב"כ התובע יתאם מועד עם המומחה לקיום הבדיקות.
9. חוות הדעת תימסר לביהמ"ש ולבעלי הדין ככל האפשר תוך 90 יום מהיום, ורק לאחר שיובטח שכר טרחתו של המומחה.
במידה ולא הוגשה חוות הדעת עד ליום 22.04.17, יודיע ב"כ התובע מהי סיבת העיכוב בהגשת חוות הדעת. באותה הודעה, יפורט מתי נבדק התובע על ידי המומחה.
8. בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות דעתו, והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.
9. כל פניה למומחה או ממנו, לרבות שאלות ההבהרה והתשובות שניתנו, יועברו לצד שכנגד ולתיק בית המשפט.
10. הצדדים יגישו תחשיבי נזק כדלקמן: תחשיב הנזק מטעם התובע יוגש עד ליום 04.06.17. תחשיב נזק מטעם הנתבעת יוגש עד ליום 18.06.17.
תחשיבי נזק המונים 20 עמודים ומעלה, או שהם כוללים תמונות, יוגשו בשני עותקים: האחד לתיק האלקטרוני, והשני לתיק הנייר, הכולל נספחים מדוגלים, לצורך איתור נוח. כל מסמך שיצורף לעותק הנייר ימוספר במספר סידורי רץ (כל עמוד ועמוד), לצורך הפניה לאלה. עותק הנייר יימסר למזכירות בית המשפט, לצורך הבאתו ללשכתי.
עותק התחשיבים יועבר לצד שכנגד, במקביל להגשתו לבית המשפט.
11. קדם המשפט יידחה, ויתקיים ביום 28.06.17 בשעה 08:30.
התובע יתייצב לדיון זה ולכל דיון נוסף בתיק, אלא אם ניתן היתר להעדרו מהדיון.
12. התיק יובא לעיוני ביום 24.04.17 לצורך מעקב אחר קבלת חוות הדעת, וביום 19.06.17 לצורך עיון בתחשיבי הנזק, והכנת הצעה לסיום התיק. במקרים המתאימים, תישלח הצעה בכתב לצדדים.
ב"כ התובע יעביר למומחה עותק החלטה זו.

ניתנה היום, כ"ז טבת תשע"ז, 25 ינואר 2017, בהעדר הצדדים.