הדפסה

בית משפט השלום ברחובות ת"א 59153-12-15

בפני
כבוד ה שופט איל באומגרט

התובע
פלוני

נגד

נתבעים

  1. הכשרה חברה לביטוח בע"מ
  2. מיכל כברה

החלטה

  1. לפניי בקשה למינוי מומחים רפואיים בתחום האורתופדיה מכוח חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל"ה- 1975 (להלן: "חוק הפלת"ד").
  2. לטענת התובע, מתקיימים בענייננו ראשית הראיה והקשר הסיבתי הנדרשים לצורך מינוי מומחים רפואיים מטעם בית המשפט.
  3. הנתבעת מתנגדת לבקשה ומפנה להיעדר הרצף הטיפולי העולה מהמסמכים הרפואיים שצורפו לבקשה למינוי מומחים. לחילופין, מוסיפה הנתבעת כי במידה ויוחלט בניגוד לעמדתה, להורות על מינוי מומחה רפואי מטעם ביהמ"ש, יש להשית את שכר טרחתו על התובע.
  4. ככלל, בבקשות מסוג זה, נוקט ביהמ"ש בגישה ליברלית ונוהג להסתפק בראשית ראיה לעניין קיום נכות צמיתה כתוצאה מהתאונה. זאת, בשים לב לכך שמינוי מומחה רפואי הינו הדרך היחידה העומדת לתובע להוכחת טענותיו שברפואה, שכן מנוע הוא מלהציג לביהמ"ש חוו"ד של המומחים הרפואיים מטעמו.

לעניין זה ראו, בין היתר, בע"א 1338/90 שיק נ' מטלון ( פורסם במאגרים) :
"...על פי תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ( מומחים), תשמ"ז-1986, אין עומדת לנפגע בתאונת דרכים האפשרות להוכיח את טענותיו בעניין שברפואה על ידי הבאת ראיות מטעמו. הדרך העומדת לפניו היא לבקש מינוי מומחה או מומחים רפואיים. דחיית בקשתו למינוי כזה יש בה, על כן, כדי לסגור בפניו את הדרך להוכיח שנותר עם מום או נכות כתוצאה מהתאונה, או כל עניין אחר רפואי. בנסיבות אלה, אין מקום לדחות בקשה למינוי מומחים רפואיים, כשקיימת ראשית ראיה לאפשרות קיומה של נכות עקב תאונה".
6. לאחר העיון בבקשה על צרופותיה, נחה דעתי בדבר ראשית ראיה לקיום נכות צמיתה כתוצאה מהתאונה והצורך במינוי מומחים רפואיים לקביעת שיעור נכות זו. אי לכך, בשלב זה וכמימון ביניים, תישא הנתבעת בשכרם של המומחים ותעבירו למומחים ישירות, מיד עם דרישתם.
7. הנני קוצב את שכ"ט המומחה בתחום האורתופדיה ומעמידו ע"ס 5,000 ₪ בתוספת מע"מ. שכרו של המומחה בתחום הפסיכיאטריה יעמוד ע"ס 7,000 ₪ בתוספת מע"מ.
8. במידה ושכרו של מי מהמומחים בגין מתן חווה"ד עולה על הסכום הנקוב, יודיע לביהמ"ש ולצדדים תוך 14 יום מקבלת הודעת המינוי
9. הנני מורה על מינוי פרופ' תום הלל כמומחה רפואי מטעם ביהמ"ש בתחום האורתופדיה
ועל מינוי דר' אריה באואר כמומחה מטעם ביהמ"ש בתחום הפסיכיאטריה.
10. במידה וקיימת מניעה כלשהי מבחינת מי מהמומחים מלשמש כמומחה מטעם ביהמ"ש בתיק זה, יודיע לביהמ"ש ולצדדים תוך 14 יום מקבלת הודעת המינוי.
11. המומחים יקבעו ממצאים לגבי מצבו הרפואי של התובע בעקבות אירוע תאונת הדרכים נשוא התביעה ובמיוחד יתייחס ל:
א. האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעורה, אם בכלל.
ב. האם נגרמה לתובע נכות זמנית ואם כן באיזה שיעור ולמשך איזו תקופה.
ג. האם יש לצפות לשיפור או החמרה במצבו בעתיד.
ד. מהן המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל, בשים לב לעבודתו ומקצועו.
ה. האם התובע יהיה זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן – מהם סוגי הטיפולים ומהי עלותם המשוערת נכון להיום.
ו. המומחה יתייחס, בין היתר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובע נכון להיום.
12. הצדדים רשאים להעביר למומחים כל מסמך רפואי שבידיהם למעט חוות דעת מומחים. כ"א מהמומחים יציין בחוות דעתו אלו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות דעת.
13. המומחים לא יבדקו את התובע בטרם חלפה תקופה של 60 יום ממתן החלטה זו או, לחילופין, בטרם חלפה שנה ממועד התאונה, לפי המאוחר. תוך תקופה זו, תשלים הנתבעת את המסמכים החסרים מעברו של התובע שחסרונם אינו פוגע, בשלב זה, במתן החלטה בבקשה זו.
14. חוות דעת המומחים תוגשנה לבית המשפט ולצדדים, במידת האפשר, תוך 90 יום מיום הבדיקה.

15. הצדדים רשאים להפנות למומחים שאלות הבהרה תוך 15 יום מיום קבלת חוות הדעת והמומחים מתבקשים להשיב תוך 15 יום נוספים.
16. הצדדים יגישו את תחשיבי הנזק מטעמם כדלקמן:
תחשיבי התובע – לא יאוחר מ-14 יום קודם למועד הדיון
תחשיבי הנתבעת – לא יאוחר מ-7 ימים קודם למועד הדיון
17. הואיל והחלטה זו ניתנת בהעדר הצדדים רשאי כל צד המבקש שינוי זהות המומחה בכתב תוך 30 יום.
18. בהמשך להחלטה זו בשים לב למועדים שנקצבו, ישיבת קדם משפט ראשונה שנקבעה בתיק זה תידחה ליום 15/11/16 בשעה 8:30 .
19. במידת האפשר התובע יתייצב לישיבה זו ולכל ישיבה נדחית.

ניתנה היום, ז' אייר תשע"ו, 15 מאי 2016, בהעדר הצדדים.