הדפסה

בית משפט השלום ברחובות ת"א 31328-06-19

מספר בקשה:36
בפני
כבוד ה שופטת, סגנית הנשיאה אפרת פינק

המבקש (הנתבע)

גיל בן הרוש
באמצעות ב"כ עו"ד יהושוע רוזנצוויג

נגד

משיבים/ תובעים

  1. אור שאקי
  2. טיק טק אירועים בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד בן קרפל, עו"ד אדם קרפל ועו"ד ענת מצקפלי

החלטה

לפניי בקשת הנתבע להורות על מחיקת סעיפים מכתב התביעה המתוקן, לפי תקנה 91 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 ולהארכת מועד להגשת כתב הגנה מתוקן.

מבוא וטענות הצדדים בתמצית
עניינה של הבקשה, בתביעה כספית שהגישו המשיבים נגד המבקש, שעילתה בפרסום לשון הרע, לפי חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה – 1965 (להלן – "חוק איסור לשון הרע") .
ביום 10.7.20 התקבלה בקשת התובעים לתיקון כתב התביעה. עוד נקבע בהחלטה זו כי כתב הגנה יוגש בתוך 30 ימים ממועד השלמת סכום האגרה הנדרש.
לפי החלטה מיום 10. 8.20, היה על המבקש להגיש כתב הגנה מתוקן עד ליום 6.9.20. אולם, בהמשך, בהחלטה מיום 17.9.20, הוארך המועד להגשת כתב הגנה עד ליום 25.10.20.
ביום 26.8.20 הגיש המבקש בקשה זו, בה הוא עותר למחיקת מספר סעיפים מכתב התביעה המתוקן ושלושה נספחים, אשר לטענתו אינם רלוונטיים, אינם נחוצים לדיון ומהווים ניסיונות בלתי ראויים להכפיש ולהוציא שם רע למבקש בכסות ההליך המשפטי, כולל ניסיון "לגרור לתוך התיק" את בתו הקטינה של הנתבע ש"נפלה שבי ברשתו של התובע שהורחק ממנה בכוח צווי הרחקה". הסעיפים שמבוקש למחקם הם סעיפים 1, 2, 3, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 62 (2 שורות ראשונות), 63, 64, 65 ו- 66 וכן נספחים – 3, 4, ו- 15.
לטענת המבקש, ככל שסעיפים ונספחים אלו לא ימחקו הם יפריעו לדיון הוגן ויסבכו את ההליך. כן עותר המבקש להארכת מועד להגשת כתב הגנה מתוקן וזאת עד לאחר תיקון כתב התביעה המתוקן.
המשיבים מתנגדים לבקשה. לטענתם, בתמצית, הבקשה הוגשה בניגוד להוראות תקנה 91(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, הן משום שטר ם הוגשו כלל כתבי הטענות והן משום שהמבקש לא הקדים פניה למשיבים טרם הגשתה לבית המשפט.
לגופם של דברים טענו המשיבים, כי כלל הסעיפים אותם מבקש העותר למחוק רלוונטיים במובהק לתביעה ודווקא מחיקתם היא שתמנע את ב ירורה השלם והדרוש. לטענתם, הסעיפים הכרחיים לא רק להבנת הרקע, אלא גם כדי להוכיח את כוונת המבקש לפגוע במשיבים ולשלול את טענת תום הלב של המבקש בביצוע הפרסומים. עוד טענו, כי בעוד שהמבקש מצייר עצמו כאב הדואג לבתו הצעירה, הסעיפים אותם הוא מ בקש למחוק מציגים סיפור שונה ומכלול הנסיבות תומך בשלילת הגנת תום הלב לה טוען המבקש. בתגובתם מתייחסים המשיבים לסעיפים שמחיקתם מתבקשת ומסבירים מדוע, לשיטתם, אין להורות על מחיקתם; המשיבים מתנגדים גם להארכת המועד להגשת כתב הגנה מתוקן, הן משום ש אין בבקשה מועד והן משום שחלף המועד להגשת ה והיה לו די זמן להיערך .
בתשובתו חזר המבקש על בקשתו והוסיף כי טרם קיבל את כתב התביעה המתוקן לידו. בנסיבות אלה שבהן המשיבים לא עומדים, לטענתו, על חובותיהם להמצאת כתבי טענות, אין מקום לדקדק בטענות פרוצדוראליות , כדוגמת הקדמת פניה למשיבים טרם הגשת בקשה לבית המשפט. לגופו של עניין חזר המבקש על נימוקי התנגדותו והוסיף טענות עובדתיות ואחרות התומכות, לטענתו, בבקשותיו.

דיון והכרעה
לאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובחנתי את הסעיפים והנספחים שמבוקש להורות על מחיקתם, הגעתי לכלל מסקנה, כי דין שתי בקשותיו של המבקש להידחות.
לפי תקנה 91 לתקנות סדר הדין האזרחי שכותרתה "הוראה לתקן":
(א) בית המשפט או הרשם רשאי, בכל עת, להורות כי יימחק או יתוקן כל ענין בכתב טענות שאין בו צורך או שהוא מביש או עלול להפריע לדיון הוגן בתובענה, לסבכו או להשהותו. כמו כן רשאי בית המשפט או הרשם להורות על מחיקה או על תיקון של כתב טענות שלא קויימו לגביו הוראות תקנות אלה.
(ב) בעל דין לא יהא רשאי לבקש מבית המשפט או מהרשם לתת הוראה כאמור בתקנת משנה (א) אלא אם כן פנה לבעל דינו, תוך חמישה עשר ימים מיום המצאת כתב ההגנה האחרון או התשובה, לפי המאוחר, בבקשה למחוק או לתקן את הענין או את כתב הטענות.
ברע"א 6060/14 ‏ תומר תשובה נ' יוניון מוטורס בע"מ (2.11.14), סקרה כבוד השופטת אסתר חיות את ההלכה הנוהגת, לפיה:
"לבית המשפט הדן בתובענה שיקול דעת רחב בתיקון כתבי טענות אולם עליו לעשות שימוש זהיר בסמכות למחוק חלקים מכתבי הטענות שכן אין זה מתפקידו לערוך את כתבי הטענות ומשום שמשמעותה המעשית של מחיקת סעיפים היא סילוק על הסף של חלק מן ההליך (ראו: רע"א 2919/13 בנק דיסקונט לישראל בע"מ נ' קווי אשראי לישראל שירותים פיננסיים [פורסם בנבו] פיסקה 3 (28.5.2013); ע"א 3266/08 סדן נ' פקיד שומה תל אביב 1 [פורסם בנבו] פיסקאות כ"ח-כ"ט לפסק דינו של השופט א' רובינשטיין (1.6.2011) (להלן: עניין סדן)). אשר לאופיין של הטענות המבישות נקבע כי "טענה עשויה להיחשב מבישה עד כי יש להורות על מחיקתה מכתב הטענות על פי תקנה 91(א) לתקנות סדר הדין, מקום שבו הטענה פוגעת בכבודו של אדם שיש לו זיקה להתדיינות אך היא אינה רלוונטית להקשר בו הועלתה" (רע"א 5308/10 ויליגר נ' רייפמן [פורסם בנבו] פיסקה 7 (27.10.2010) (להלן: עניין ויליגר)). כמו כן נקבע כי על בית המשפט לבחון באופן פרטני את ההקשר הספציפי שבו הועלו הטענות (עניין ויליגר, שם; עניין סדן, פיסקה כ"ח; אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי 365 (מהדורה אחת עשרה, 2013))".

אכן, היה על המבקש להקדים פניה למשיבים לפני הגשת הבקשה לבית המשפט. גם היה על המבקש להגיש בקשתו לאחר הגשת כתב הטענות האחרון. טענת המבקש לפיה לא מצא לפנות אל המשיבים משום שהמשיבים לא מילאו את חובתם להעביר לידו עותק מכתב התביעה המתוקן, לא יכולה לשמש כעילה לחריגה מחובתו על פי דין. על כל אחד מהצדדים לדאוג למילוי חובותיו והפרת החובות תידון בכל מקרה לגופו.
אולם גם אם אתעלם ממחדליו הדיוניים של המבקש, גם לגופם של דברים לא מצאתי להורות על מחיקת איזה מהסעיפים ומהנספחים שבמחלוקת.
לאור הזהירות שבה יש לנקוט בתיקון כתבי הטענות, לא ניתן לקבוע כי תוכן הסעיפים שבמחלוקת, נעדר זיקה לפרסומים שבבסיס תביעה זו.
למען הזהירות אתייחס גם לכל אחד מהפרסומים שמבוקש להורות על מחיקתם, כדלקמן:
סעיפים 1 – 3 – פתח התביעה - ייתכן כי התיאורים הקיימים בסע יפים אלו פוגעים בכבודו של המבקש. אולם, ייתכן כי פגיעה זו בכבוד רלוונטית לתשתית העובדתית הצריכה בירור . כאן המקום להעיר, כי בתביעת לשון הרע, טענת תום לב בפרסום עשויה להיות רלוונטית ככל שהמבקש יטען להגנת תום לב. מכאן, שיש בכתב התביעה מקום הקדמה לטענה ואין להורות על מחיקת הסעיפים מכתב התביעה.
סעיפים 13 – 19 – תיאור מערכת היחסים בין המבקש לבתו, שעבדה אצל המשיבים וציטוט מכת ב (נספח 3) – גם כאן, המדובר אמנם בסעיפים שלא מציגים את המבקש באור חיובי, אולם הם עשויים לסייע בהבנת הרקע שהוביל לכלל הפרסומים. הרקע שהוביל לפרסום, חיוני לבירור התביעה, הגם שהוא עלול לערב את הצורך לדון גם ביחסי הרלוונטיים לבתו של המשיב. לפיכך, אין להורות על מחיקת סעיפים אלו מכתב התביעה או על מחיקת נספח 3 שצורף.
סעיפים 20 – 21 – ציטוט שיחה בין המבקש והמשיבים ואת הרקע שהוביל לשיחה זו (ו נספח 4). גם כאן, על פני הדברים, יכול והשיחה רלוונטית לבירור כתב התביעה. כאן המקום להעיר, כי תמלול השיחה לא צורף לנספח ועל פניו יש מקום לצרפו. ( ראו: ע"ע 36076-06-10 י.קל-לי תעשיות בע"מ נ' דימיטרי מלי, פסקה 15 ( 9.12.10 )).
סעיפים 62 – 66 - התנהלות המיוחסת למבקש בתקופה בה פרסם את הפרסומים. שוב מדובר ברקע שיכול להסביר את הפרסום המיוחס למבקש (ונספח 15) . לפיכך, לא מצאתי להורות על מחיקת סעיפים אלה.
כאן המקום להעיר, כי הגשת הבקשה טרם הגשת כתב ההגנה, אינו רק פגם פרוצדוראלי, אלא שהוא גם אינו מאפשר לברר את הרלוונטיות הממשית של הטענות, בהיעדר פירוט של זירת המחלוקת.
הנה כי כן, לא שוכנעתי כי יש בכתב התביעה ביטויים פוגעניים ובלתי רלוונטיים לבירור התביעה. גם לא מצאתי ממש בטענה שסעיפים אלו יפריעו להליך. לפיכך, הבקשה למחיקת סעיפים והוצאת נספחים מכתב התביעה המתוקן נדחית.

בקשה לארכת מועד להגשת כתב הגנה
המבקש עתר לקבלת ארכה של 60 יום לאחר קבלת החלטה זו או לאחר שכתב התביעה יתוקן.
בהחלטה מיום 17.9.20, ניתנה למבקש ארכה להגשת כתב הגנה, וזאת עד ליום 25.10.20.
הבקשה למחיקת סעיפים מכתב הגנה נדחית, ואין צורך בהארכה נוספת של הגשת כתב הגנה מתוקן. יש להגיש את כתב ההגנה במועד שנקבע.

סוף דבר
הבקשה למחיקת סעיפים מכתב התביעה המתוקן נדחית. הואיל והמשיבים נדרשו להגשת תגובה לבקשה, על המבקש לשאת בהוצאותיהם. לפיכך, אני פוסקת כי המבקש ישלם הוצאות הבקשה בסכום של 1,000 ₪. ההוצאות ישולמו בתוך 30 ימים ואחרת יישאו ריבית והצמדה עד למועד התשלום בפועל.
כתב הגנה מתוקן יוגש עד ליום 25.10.20, ואחרת יראה המבקש כמי שוויתר על זכותו לתקן את כתב ההגנה המצוי בתיק.

המזכירות תמציא ההחלטה לבאי כוח הצדדים.

ניתנה היום, כ"ד תשרי תשפ"א, 12 אוקטובר 2020, בהעדר הצדדים.