הדפסה

בית משפט השלום ברחובות רער"צ 63297-02-20

מספר בקשה:2
בפני
כבוד ה שופטת אושרית הובר היימן

מבקש

עופר דב פורת, עו"ד – כונס נכסים

נגד

משיבים

  1. צביה כוכבי
  2. יהונתן כוכבי

החלטה

לפני בקש ה לחייב את המשיבים בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות המבקש בהליך שבכותרת .

רקע:

המשיבים הגישו בקשת רשות ערעור על החלטת רשמת ההוצאה לפועל מיום 4.02.20, בה נדחתה בקשתם להורות על עיכוב הליכי מימוש ומכירת הזכויות בחלקה 124, גוש 3658, ברחוב שער הגיא 7, רחובות (להלן: החלקה) וכן מתן הוראות למשיב 1 (כונס הנכסים ) לפרסם נוסח חדש ומתוקן של הזמנה להציע הצעות, ממנה יעלה כי נמכרות בחלקה, זכויות המשיב 3 בלבד (להלן: החייב). זאת מאחר ובמסגרת הליכי מימוש החלקה לצורך כיסוי חובו של החייב למשיבה 2, ביקש הכונס למכור את החלקה במלואה, אף על פי ש2/3 מן הזכויות בחלקה שייכות למערערים, אשר אינם צד להליך ההוצאה לפועל המתנהל כנגד החייב.

הבקשה שלפניי:

ביום 16.04.20, הוגשה בקש ת המשיב 1 לבר"ע (הוא המבקש שלפניי, להלן "המבקש") לחייב את המבקשים רשות לערער (המשיבים בבקשה דנא ), עוד בטרם תוגש תגובה לבקשת רשות ערעור, בהפקדת ערובה להבטחת הוצאותיו מכח הוראות תקנה 120(ז) תקנות ההוצאה לפועל, תש"ם-1979. לטענת המבקש , בקשה זו הוגשה על רקע מספר רב של הליכים בהם נוקטים המשיבים בכדי לסכל הליך מימוש הנכס במסגרת הליכי הכינוס המתנהלים בתיק ההוצאה לפועל.

המשיבים, בתגובתם לבקשה, אישרו כי ככלל על המבקש רשות ערעור להפקיד ערובה לצורך הבטחת הוצאות המשיב. חרף זאת, לטענתם, במקרה דנן יש להימנע מקביעה כאמור, שכן שווי הנכס בעניינו מתנהלים הליכי המימוש מוערך בכ-למעלה מ-8 מיליון ₪. ככל שיתקבל הערעור לא יהיה על המערערים לשאת בהוצאות המשיבים, מאידך, ככל שיידחה הערעור, יוכל המבקש לגבות הוצאותי ו מתוך הכספים שיתקבלו אגב הליכי מימוש מכירת החלקה כולה.

זאת ועוד נטען כי לבית משפט שיקול דעת רחב בשאלה האם ליתן פטור מהפקדת ערובה ואם לאו (כך למשל, בשל מצבו הכלכלי של המערער וכן סיכויי הערעור להתקבל). בענייננו, נטען כי עצם העובדה שיוכלו המשיבים לגבות הוצאותיהם, בין אם יידחה הערעור ובין אם יתקבל (שתי החלופות המוצגות לעיל) –מצדיקה מתן פטור מהפקדת ערובה נוספת. עוד טענו המשיבים, כי סיכויי הערעור להתקבל הינם גבוהים, בין היתר משום שהם נסמכים על ההלכה של בית המשפט העליון ב- רע"א 8233/08 מרגלית כובשי נ' עו"ד איל שוורץ , סד(2) 207 וכן על הוראות חוק המקרקעין בדבר פירוק שיתוף במקרקעין, תוך שהם טוענים כי נוכח אומדנה וערכה של החלקה, ובשים לב למארג הזכויות בחלקה כולה, יש לבצע פירוק שיתוף בעין ולמכור רק את חלקו של החייב, ולא את החלקה כולה. לשיטתם, על פי ההלכה הפסוקה שיקולים אלו מצדיקים מתן פטור מהפקדת ערובה.

דיון והכרעה:

לאחר שעיינתי בטענות הצדדים, החלטתי להיעתר לבקשה ולהורות למשיבים על הפקדת ערובה להבטחת הוצאות המבקש , כמבוקש.

סדרי הדין החלים בבקשות רשות ערעור ובערעורים על החלטותיו של ראש ההוצאה לפועל, מוסדרים בתקנות ההוצאה לפועל, התש"ם-1979 (להלן: "תקנות ההוצאה לפועל"). התקנה הרלוונטית לענייננו הינה תקנה 120(ז) ל תקנות ההוצאה לפועל:
"בית המשפט שלערעור רשאי להורות למערער להפקיד ערובה להבטחת הוצאותיו של המשיב, תוך מועד שקבע; לא קיים המערער את ההוראה בדבר
הערובה, יירשם הערעור לדחיה ותומצא על כך הודעה לכל בעלי הדין".

בהתאם ללשון התקנה, חיוב המע רער בערובה לכיסוי הוצאות המשיב הינו עניין הנתון לשיקול דעת בית משפט. השיקולים שעל בית המשפט לשקול הם סיכוי הערעור (ובקשת רשות הערעור) להתקבל ומצבו הכלכלי של המערער, כל זאת על רקע זכות הגישה לערכאות ותוך התחשבות בה. כלומר, על בית המשפט לאזן בין זכות הגישה לערכאות שהיא זכות מעין חוקתית – יש להבטיח שעוניו של אדם לא ימנע ממנו למצות את זכויותיו הדיוניות, לבין זכויות הצד שכנגד שיש להבטיח שלא יוותר עם הוצאות בגינן לא יוכל להיפרע, היה והערעור ידחה.
במקרה דנן המשיבים לא טענו מאומה לעניין מצבם הכלכלי. בהיעדר טענה בעניין זה, הרי שלא מונחים לפני בית המשפט נתונים כלשהם להם הוא נדרש להתייחס. לעניין סיכויי הערעור, מבלי לקבוע מסמרות בשלב זה, הרי שמן הכתובים עולה ספק באשר לסיכויי הבר"ע וממילא הערעור להתקבל, זאת בשים לב להחלטות בתי המשפט אשר נדרשו, במסגרת הליכים שונים, להליכי מימוש הנכס ובבקשה לעכב את ביצועם (להן התוודע מותב זה, רק במסגרת התשובה לבר"ע) וכן בהתייחס לסמכויות רשם ההוצאה לפועל במסגרת הליכי המימוש.
טענת המשיבים, כי במידת הצורך יוכל המשיב להיפרע בגין הוצאותיו מתוך כספי מימוש הנכס, דינה להידחות. במסגרת הליכי ההוצאה לפועל, יפסוק רשם ההוצאה לפועל, עפ"י שיקול דעתו, ביחס להוצאות המשיב במסגרת הליכי המימוש. ללא תלות בכך, במסגרת הליך זה שבכותרת, שהוא הליך בר"ע אותו יזמו המשיבים, לבית המשפט הסמכות לפסוק הוצאות שנגרמו למבקש במסגרתו.
אשר על כן, בהתאם לסמכותי עפ"י תקנה 120(ז) לתקנות ההוצאה לפועל, אני מורה כי על המשיבים להפקיד ערובה להבטחת הוצאות המבקש, בסך של 7,500 ₪ במזומן או בערבות בנקאית צמודת מדד וללא הגבלת מועד פירעון. הערובה כאמור תופקד בקופת בית המשפט, עד ליום 21.05.20.
לא תופקד הערובה במלואה ובמועד שנקצב, ידחה הערעור.
ת.פ ליום 22.05.20.

ניתנה היום, י"ט אייר תש"פ, 13 מאי 2020, בהעדר הצדדים.