הדפסה

בית משפט השלום ברחובות רע"ס 71367-07-18

בפני
כבוד ה שופטת אדנקו סבחת- חיימוביץ

בעניין:
משטרת רמלה

המאשימה

נגד

1.שאולי אמירה
2.שאולי אמירה השקעות ויזמות בע"מ

הנאשמים

נוכחים:
ב"כ המאשימה עו"ד שולץ
הנאשם 1 בעצמו
ב"כ הנאשמים עו"ד קידר

גזר דין

כתב האישום ורקע
הנאשמים הורשעו, לאחר שמיעת ראיות, בעבירות של עיסוק בעסק ללא רישיון, עבירה לפי סעיפים 14 ו-15 לחוק רישוי עסקים , תשכ"ח-1968 (להלן: " החוק") ועיסוק בעסק בניגוד לצו בית משפט, עבירה לפי סעיף 18 לחוק.

כמפורט בהכרעת הדין, הנאשמים הינם הבעלים ו/או המנהלים ו/או עבדו ו/או העסיקו מי מטעמם באולם "רגעים" בקרית עקרון (להלן: " האולם"/"העסק").

בתאריך 27.6.18 בשעה 01:29 לערך וביום 4.7.18 ובתקופה שקדמה למועדים הנ"ל (החל מיום 23.11.16) הנאשמים עסקו בעסק ללא רישיון או היתר זמני.
ביום 24.5.16 ניתן צו סגירה לעסק במסגרת גזר דין ברע"ס 26026-02-16, שנכנס לתוקפו ביום 23.11.16, וביום 21.3.17 ניתן צו סגירה במסגרת צ"מ 39595-03-17 שנכנס לתוקפו על אתר. הנאשמים המשיכו בהפעלת העסק בניגוד לצווים הנ"ל ובהעדר רישיון עסק .
הנאשמים אחזו ברישיון עסק זמני מיום 28.3.17 עד ליום 29.4.17, מיום 13.8.17 עד ליום 30.8.17, מיום 1.3.18 עד ליום 3.3.18 ומיום 19.12.18 ועד ליום 21.2.19.

מחוות דעת הממונה על עבודות השירות מיום 5.6.19 עלה, כי הנאשם 1 (להלן: " הנאשם") הביע הסכמתו לריצוי עונש בדרך של עבודות שירות ואף נמצא מתאים לכך.

ראיות הצדדים
מטעם המאשימה הוגשו הראיות טע/1 עד טע/4 ומטעם ההגנה הוגשו הראיות טע/5 עד טע/15.

טענות הצדדים לעונש בתמצית
ב"כ המאשימה הפנה למשך התקופה הארוכה בה הנאשמים מפעילים את אולם האירועים ללא רישיון , למעט התקופות בהם אחזו ברישיון זמני. לשיטתו, הנאשמים מנצלים לרעה הליכים משפטיים תוך שבתקופות אלה מפיקים רווחים מפירות העבירות. בתקופה בה הופעל העסק ללא רישיון, אדם קיפח את חייו באירוע אלימות באולם.
ב"כ המאשימה ביקש לקבוע, כי מתחם העונש ההולם הוא בין עשרות אלפי שקלים למאות אלפי שקלים. בשים לב להתמשכות העבירה ולהפרת הצו השיפוטי ביקש לקבוע, כי המתחם לכל אחד מהנאשמים הוא בין 200,000 ₪ ל-800,000 ₪ לצד הפעלת ההתחייבות.
נוכח האמור לעיל, עתר ב"כ המאשימה להטלת מאסר בפועל, הפעלת המאסר המותנה במצטבר לענישה בתיק זה, מאסר על תנאי מרתיע, התחייבות, צו סגירה לאלתר, איסור דיספוזיציה בהתאם לסעיף 16(3ׂ) לחוק. עוד ביקש כי ההתחייבות שתוטל תהיה כפולה מההתחייבות שהוטלה בעבר.

ב"כ הנאשמים טען, כי המתחם לשתי העבירות בהן הורשע הנאשם הוא מ-4,000 ₪ ועד 8,000 ₪, ולנאשמת 2 (להלן: "הנאשמת") כפל סכומים אלה.
ב"כ הנאשמים ביקש, כי צו הסגירה יידחה לתקופה שבין 3 ל-6 חודשים, מאחר שהנאשמים אוחזים בכל האישורים הנדרשים למעט אישור משרד הבריאו ת ומח לקת ההנדסה.
בתיק תכנון ובנייה בעניינם של הנאשמים נדחה צו הפסקת שימוש לשנה בשים לב לתוכנית ההנדסית במקרקעין . אישור משרד הבריאות עשוי להינתן בתוך מספר שבועות.
לטענת ב"כ הנאשמים ההיתרים הזמניים שניתנו לנאשמים מעידים, כי מדובר בעסק המנוהל כדין. אישור משטרה ניתן לעסק לאורך כל התקופה.
ב"כ הנאשמים הפנה למצבם הכלכלי של הנאשמים ולכך שבחודשים מאי-יוני 2019 יש הזמנות לאירועים ובשים לב לתקופת הקיץ המתקרבת, הרי שיהיו אירועים נוספים וסגירת העסק ת גרום להם נזקים כבדים ותפגע ביכולתם לעמוד בהתחייבויותיהם .

הנאשם מסר, כי מצבו הבריאותי הוא קשה ו כך גם מצבו הנפשי. לדבריו, המאשימה מתייחסת לבית העסק בהקפדה יתרה. ניתנו להם רישיונות זמניים, אך בשל בעיות הנוגעות להסדרי החנייה באולם האירועים היה צורך בשינוי התוכנית מה שגרר עיכוב בקבלת האישורים הנדרשים.
בית העסק הוא מקור פרנסתו. הוא ביקש לדחות את צו הסגירה ב-3 עד 6 חודשים על מנת לאפשר לו לסיים את הליך קבלת הרישיון, אחרת יגיע להליך של פשיטת רגל. בהקשר זה, ציין כי בעת סגירת העסק בשנת 2017 נגרם נזק תדמיתי לבית העסק.
הנאשם מסר, כי הוא אב ל-4 ילדים ותומך באמו החולה.

בטרם הושמע גזר הדין ביקש ב"כ הנאשמים, כי אורה על קבלת תסקיר שירות מבחן בעניינו של הנאשם, אך לא מצאתי לעשות כן בנסיבותיו של התיק והנאשם .

דיון והכרעה
קביעת מתחם העונש ההולם
במלאכת גזירת הדין יש תחילה לקבוע את מתחם העונש ההולם לעבירה בה הורשע הנאשם תוך התחשבות בערך החברתי שנפגע, במידת הפגיעה בו, בנסיבות הקשורות בביצוע העבירה ובמדיניות הענישה הנוהגת.

ב"כ הצדדים טענו למתחם ענישה אחד בעבירות בהן הורשעו הנאשמים וכך אעשה ואקבע מתחם עונש הולם אחד לשתי העבירות בהן הורשעו.

הערכים החברתיים המוגנים בעבירה של ניהול עסק ללא רישיון הם מניעת הסיכונים הקונקרטיים שבהפעלתו של בית-עסק אשר טרם זכה לאישורן של הרשויות, שמירה על עקרון שלטון החוק, מניעת אפלייתם של אלה השומרים על סדרי הליך רישוי חוקי ומשקיעים מזמנם וכספם לקבלת הרישיון , שמירה על בטיחות ובריאות הציבור ומניעת רווחים מפרי העבירה.
עסקינן באולם אירועים המספק מזון לאורחיו, הפעלתו של העסק ללא רישיון, מובילה להפעלת עסק ללא פיקוח נאות והבטחת בריאותו של הציבור הבא לפתחו של העסק. העדר פיקוח על המזון במקום פוגע באופן משמעותי בערך חברתי של הגנה על שלום ובריאות הציבור.

ברע"פ 4384/13 מדינת ישראל נ' מיאו והאו בע"מ ואח' ((3.3.14), פסקה 11) נקבע בין היתר:
"מטרתו של החוק היא לשמור ולהגן על ערכים שונים הנתפשים בחברתנו כערכים חשובים, ולקיומם של ערכים אלה נכונים אנו לצמצם את חופש העיסוק על דרך הטלתן של הגבלות להפעלתו של 'עסק'. כך הוא הערך של שלום הציבור, כך הוא הערך של שמירה על בריאות הציבור ובטיחותו, כך הוא הערך של שמירה על איכות הסביבה ועל איכות החיים בכלל וכך הם הערכים האחרים המנויים, אחד אחד בשורה עורפית, בהוראות סעיף 1(א) שלחוק רישוי עסקים. אלו הן תכליותיו המוצהרות, הברורות והחד-משמעיות של החוק: פיקוח על 'עסקים' ועל בתי-עסק להגנה על מטרות חברה וסביבה אלו ואחרות. עצם קיומו והפעלתו של עסק עלול לסכן עניינים החשובים לכלל ולפגוע בהם, ובאמצעות החוק מבקשים אנו לוודא כי כל 'עסק' ו'עסק' ינהג דרכיו כך שאותם ערכים לא ייפגעו ולא יינזקו".

וראו גם רע"ס 38083-05-11 מדינת ישראל נ' סרסור ((18.3.1 3), סעיף 7) שם נקבע:
"ניהול עסק ללא רישיון פוגע אף בערך השוויון, וזאת בשים לב לכך שעסקים אחרים פועלים ברישיון, ונדרשים להוציא סכומי כסף משמעותיים כדי לעמוד בכך, שהרי הוצאת רישיון כרוכה בקיום תנאים שלעתים עלותם גבוהה. בכך נפגע אף ערך התחרות החופשית בשוק העסקים ".

הערכים החברתיים המוגנים בעבירה של אי קיום צו שיפוטי הם כיבוד החלטות בית המשפט ופגיעה באמון הציבור. משהתעלמו הנאשמים מהוראות בית המשפט שניתנו בהליך קודם הם פגעו בסדרי שלטון וביכולתה של הרשות לשמור על שלום הציבור ובריאותו. בעניין זה אין בידי לקבל, כי קיומה של תעודת כשרות (טע/10) עונה על הצורך בפיקוח של גורמי הבריאות. אישור משרד הבריאות ניתן רק ביום 27.6.19 (טע/15) וזאת למשך חצי שנה, ימים ספורים לפני מתן גזר הדין.

בפסיקה ענפה נקבע, כי העונש ההולם לנאשם אשר לא קיים צו שיפוטי, הוא מאסר בפועל (ראו למשל ע"פ 578/78 מדינת ישראל נגד עיסא (26.7.78) וע"פ 63/88 דוד שטרית נגד מדינת ישראל (16.3.88)) ונקבע בנוסף , כי צו בית משפט אינו בגדר המלצה בלבד ויש לגנות התנהגות של מי שמעז להפר החלטות בית משפט ובכללן החלטות לפי חוק רישוי עסקים .

בע"פ 63/88 דוד שטרית נ' מדינת ישראל (26.9.78), עמוד 1) נקבע, כי " התנהגות זו ראויה היא לכל גינוי ומצדיקה עונש שיהיה בעל כח הרתעה גם לרבים, למען יראון וידעון. אם לא ישקל למערער עונש כזה נמצאו חוטאים לתפקידנו לשמור על שמירתו של שלטון החוק".

מידת הפגיעה בערכים המוגנים בנסיבותיו של תיק זה היא ברף גבוה.

אשר לנסיבות ביצוע העבירה עסקינן במי שכבר נת נו את הדין בגין ביצוע עבירה של ניהול עסק ללא רישיון והפרת צו בית משפט ועל הנאשם אף הוטל עונש מאסר מותנה שלא היה בו להרתיעו. הנאשמים המשיכו בביצוע העבירות. חרף הארכה שניתנה בגזר הדין הקודם לכניסת צו סגירת העסק לתוקף, לא עלה בידי הנאשמים להחזיק ברישיון כדין ומנגד לא פעלו לסגור את העסק כפי שהורה ל הם בית המשפט לעשות . יחד עם זאת, אין להתעלם מכך שהנאשמים קיבלו במספר הזדמנויות רישיון זמני להפעלת העסק למועדים קצרים.

מדיניות הענישה הנוהגת מעלה, כי בתי המשפט השיתו מנעד עונשים רחב החל ממאסר על תנאי ועד מאסר בפועל לצד רכיבים כלכליים ( עפ"א 66307-10-13 ואקנין נ' עיריית ת"א-יפו (23.1.14), ת"פ 24701-06-14 מדינת ישראל נ' מינקה ואח' (19.7.15) , רע"ס 1955-05-13 מועצה אזורית עמק לוד נ' דאבוש (5.12.13), רע"ס 20981-12-17 עיריית יבנה נ' בן רחמים (18.12.18) , ת"פ 40494-03-13 מדינת ישראל נ' נאסר ואח' (23.12.14) ות"פ (ת"א) 11414/11 מדינת ישראל נ' סופר שוק אבי יפו בע"מ ואח' (3.10.13) ).

נוכח מדיניות הענישה הנוהגת ונסיבות ביצוע העבירות אני קובעת, כי מתחם העונש ההולם לעבירות בהן הורשעו הנאשמים כולל רכיבים של מאסר, קנס ורכיבים נוספים. מתחם המאסר הוא ממאסר על תנאי ועד 6 חודשי מאסר, שיכול וירוצו בעבודות שירות.

ב"כ המאשימה הפנה לרע"פ 10571/08 מדינת ישראל נ' מלכיאל (2.3.11) ו רע"פ 11920/04 נאיף נ' מדינת ישראל (10.7.06) שעסקו בעבירות של תכנון ובניה , הפרת צו שיפוטי וחומרתה של עבירה נמשכת תוך הפרת צו שיפוטי, אך לא בעבירות של רישוי עסקים ומכל מקום לא בענישה הראויה לעבירות בהן הורשעו הנאשמים .
ב"כ הנאשמים הגיש אסופה של פסיקה בה הושתו עונשים במסגרת הסדרי טיעון ולא מצאתי לגזור מאלה. הפסיקה הרלוונטית נלקחה בחשבון כמפורט בסעיף 14 לעיל.

במקרה דנן, לא קיימים שיקולים המצדיקים סטיה ממתחם העונש לחומרא או לקולא.

גזירת העונש המתאים לנאשמים
בגזירת העונש המתאים לנאשם, בגדרי מתחם העונש ההולם, יש להתחשב בנסיבות שאינן קשורות בביצוע העבירה. במסגרת זו יש ליתן משקל לנסיבותיו האישיות של הנאשם.

הנאשם בן 44, אב לארבעה ותומך באמו החולה .
כעולה מחוות הדעת הממונה על עבודות השירות, הנאשם סובל ממספר בעיות בריאותיות, אך אלה אינן מגבילות את יכולתו לשאת עונש בדרך של עבודות שירות. בבעלות הנאשם שני עסקים שאחד מהם הוא אולם האירועים מושא כתב האישום.
על פי טע/4 בקשה שהוגשה על ידי הנאשמים לרישיון עסק נדחתה ביום 22.5.19 בשל קיומה של החלטה בית משפט הנוגעת לשימוש במקום. למסמך זה צורפו הכרעת דין וגזר דין מתו"ב 40021-05-16 מיום 8.1.19.
על פי טע/5 ביום 6.8.18 הורה בית המשפט המחוזי בעפ"א 37560-07-18 על עיכוב ביצוע החלטה המאשרת צו סגירה מנהלי שניתן לבית העסק .
מסיכום ביקורת של משרד הבריאות מיום 22/5/2019 (טע/5) , שנערכה בבית העסק נקבעו הליקויים שיש לתקן על מנת לקבל את אישורם. עוד באותו היום פנה הנאשם ל משרד הבריאות והודיע שהליקויים תוקנו (טע/7) ונכון למועד גזירת הדין אף ניתן אישור זמני של משר הבריאות (טע/15).
הנאשם צירף תמונות ומפות בנוגע למקום החנייה שלגביו נדרש להגיש תוכנית חוזרת(טע/8), אישור כבאות והצלה (טע/9), רשימה שמית של 69 העובדים באולם האירועים (טע/13) ו יומן אירועים לחודשים מאי-יוני 2019 (טע/14).
אין ספק, כי בעת הזו, עושה הנאשם מאמצים לקבלת הרישיון, ויעיד על כך האישור ממשרד הבריאות (טע/15), אך לא התרשמתי שמאמץ זה הושקע לאורך השנים בהם פועל העסק ללא רישיון. ב"כ הנאשמים מסר, כי בעת הזו קרובי ם הנאשמים לקבלת הרישיון לאחר שתוסר המניעה הנוגעת לתכנון ובנייה, וניכר שכך הם פני הדברים בעת הזו, אך לא ברור מתי תוסר מניעה זו.

מגיליון הרישום הפלילי של הנאשם, עולה שלחובתו הרשעות קודמות בעבירות בתחום התכנון והבנייה, כאשר הרשעתו האחרונה משנת 2016 (טע/1).
הנאשמים הורשעו במסגרת רע"ס 26026-02-16 ביום 24.5.16 (טע/2) , בעבירות של עיסוק בעסק טעון רישיון ללא רישיון ובהפרת צו שיפוטי, כך שמדובר בהרשעה שנייה בעבירות בהן הורשעו בתיק זה. מתעודת עובד ציבור של מנהלת קשרי עסקים במועצה המקומית קריית עקרון (טע/3) , הרי ש אין רישיון עסק בהעדר אישור משרד הבריאות והוועדה לתכנון ובנייה זמורה.

לאחר שנתתי דעתי לנסיבותיו האישיות של הנאשם, לעברו הפלילי ולכך שאין בידו רישיון עסק בעת הזו, ולו זמני, יש להעמיד עונשו באמצע מתחם העונש ההולם ברכיב המאסר.

מתחם הקנס
לפי סעיף 40ח' לחוק העונשין "קבע בית משפט כי מתחם העונש ההולם כולל עונש קנס, יתחשב, נוסף על האמור בסעיף 40ג(א) במצבו הכלכלי של הנאשם, לצורך קביעת מתחם הקנס ההולם".
משכך, בקביעת מתחם הקנס על בית המשפט להתחשב בחומרת העבירה ובמצבו הכלכלי האישי של הנאשם. בתוך כך, על בית המשפט לתת דעתו לכך שלנאשם זכות לקיום אנושי בסיסי שיבטיח תנאי מחיה מנימאליים בכבוד לו ולמשפחתו (בג"צ 10662/04 חסן נ' המוסד לביטוח לאומי (28.2.12)).

הוגשו תדפיסי חשבון של שני הנאשמים ואישור רואה חשבון לגבי הנאשמת .
אישור רואה החשבון מיום 20.5.19 (טע/11), אינו מסמך סטנדרטי המתקבל מרואה חשבון אודות מצבה של הנאשמת וכל שנכתב בו הוא שתזרים המזומנים של הנאשמת קשה, וכי סך התחייבויותיה נכון לסוף שנת 2018 עומד על כ-4.5 מיליון ₪.

מתדפיס חשבון בנק של הנאשם (טע/12) עולה שישנה יתרת חובה בחשבונו בסך כ-27,000 ₪.

מתדפיס חשבון בנק של הנאשמת עולה, כי ישנן שתי הלוואות בסך כ-233,000 ₪ וסך של 145,000 ₪. כמ ו-כן ישנן שתי תוכניות חסכון בסך של כ-50,000 ₪ וסך כ-80,000 ₪. כן יש יתרת חובה בחשבון הנאשמת בסך כ-200,000 ₪.

הגם שבפני הממונה על עבודות השירות ציין הנאשם שבבעלותו עסק נוסף לא הובאו בפניי נתונים אודות הכנסותיו והשתכרותו. התמונה שנפרסה בפניי לגבי שני הנאשמים היא חלקית ואינה מעידה על מצב כלכלי חריג בו יש להתחשב.

ב"כ המאשימה עתר לקבוע מתחם ענישה ברכיב הקנס בשיעור של מאות אלפי שקלים אך לא תמך עתירה זו בפסיקה.

הפסיקה אליה הפנה ב"כ הנאשמים באשר לרכיב הקנס אינה רלוונטית לעניינו לטעמי. חלקה ממנה התייחס לתיקים שהסתיימו בהסדר טיעון וחלק עסק בעבירה של ניהול עסק בלבד ובנסיבות כלכליות חריגות ואין באלה לשקף את הענישה הנוהגת במתחם הקנס לעניינם של הנאשמים שבפניי .

בנסיבות אלה, בהתחשב בנסיבות ביצוע העבירה, הענישה הנוהגת המוזכרת בסעיף 14 לעיל ובמצבם הכלכלי של הנאשמים, אני קובעת שמתחם הקנס ההולם בתיק זה הוא בין 20,000 ₪ ל- 70,000 ₪ ויש למקם את עונשו של הנאשם מעל אמצע המתחם ואת עונשה של הנאשמת קרוב לרף העליון של המתחם.

הצו לסגירת העסק
ב"כ הנאשמים ביקש, כי צו הסגירה ידחה ב- 3 עד 6 חודשים על מנת לאפשר לנאשמים להשלים את ההליכים לקבלת הרישיון. בעפ"א 66354-10-13 מוזס מסעדה שותפות כללית ואח' נ' עיריית ת"א-יפו (23.1.14), אישר בית המשפט המחוזי את סגירת העסק באופן מידי לאחר שזה ניתן לאחר הרשעה בהפרת צו סגירה מגזר דין קודם.
בנסיבות אלה, עתירת ב"כ המאשימה להורות על סגירת העסק לאלתר היא מוצדקת. יחד עם זאת, הנאשמים קרובים לטענתם לקבלת הרישיון וסגירת העסק תפגע בצדדים שלישיים אשר הזמינו אירוע בבית העסק, ועל כן באיזונים המתבקשים מצאתי להיעתר לבקש ת ב"כ הנאשמים באופן חלקי.

סוף דבר
נוכח כל האמור לעיל אני גוזרת על הנאשמים את העונשים הבאים:
הנאשם 1
אני מורה על הפעלת מאסר על תנאי בן 60 ימים שהוטל ברע"ס 26026-02-16 מיום 24.5.16 על ידי בית משפט לעניינים מקומיים ברחובות, לריצוי בעבודות שירות.
3 חודשי מאסר בפועל, אותם יישא הנאשם בעבודות שירות, בחופף לעונש המאסר שהופעל, כך שסך הכל ירצה הנאשם 3 חודשי מאסר בעבודות שירות.
עבודות השירות יבוצעו במשקם נס ציונה, במשך חמישה ימים בשבוע.
על הנאשם להתייצב ביחידת עבודות השירות במפקדת מחוז מרכז ביום 10.9.19 בשעה 8:00, אלא אם יודיע הממונה על עבודות השירות על מועד קליטה אחר, שאז תינתן החלטה משלימה ללא צורך בדיון.

אני מודיעה לנאשם, כי עליו להודיע לממונה על כל שינוי, אם יחול, וכן עליו לעמוד בתנאי הפיקוח, שכן אי מילוי עבודות השירות על פי הנחיות המפקח, עלול להביא להפסקתן ולריצוי יתרת עונשו במאסר בפועל.

בית המשפט מזהיר את הנאשם, כי מדובר בתנאי העסקה קפדניים וכל חריגה מכללים אלו יש בה כדי להפסיק את עבודות השירות וריצוי יתרת העונש במאסר בפועל.
קנס בסך 40,000 ₪ או 90 ימי מאסר תמורתם. הקנס ישולם ב- 24 תשלומים חודשיים שווים ורצופים החל מיום 1.8. 19 והיתרה בכל 1 לחודש שלאחר מכן. לא ישולם תשלום במועדו תעמוד יתרת הקנס לפירעון מידי.
4 חודשים מאסר על תנאי והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור בתוך שנתיים עבירה על חוק רישוי עסקים.
אני מורה על הפעלת התחייבות בסך 100,000 ₪ שנחתמה ברע"ס 26026-02-16 מיום 24.5.16 בבית משפט לעניינים מקומיים ברחובות. ההתחייבות תשולם ב- 24 תשלומים חודשיים שווים ורצופים החל מיום 1.8.19 והיתרה בכל 1 לחודש שלאחר מכן. לא ישולם תשלום במועדו תעמוד יתרת ההתחייבות לפירעון מידי.
הנאשם יחתום על כתב התחייבות בסך 120,000 ₪ להימנע במשך שנתיים מעבירה על חוק רישוי עסקים. ההתחייבות תיחתם עוד היום במזכירות בית המשפט. לא ת יחתם ההתחייבות, ייאסר הנאשם למשך 60 ימים.
הנאשמת 2
קנס בסך 50,000 ₪. הקנס ישולם ב- 24 תשלומים חודשיים שווים ורצופים החל מיום 1.8.19 והיתרה בכל 1 לחודש שלאחר מכן. לא ישולם תשלום במועדו תעמוד יתרת הקנס לפירעון מידי.

אני מורה על הפעלת התחייבות בסך 100,000 ₪ שנחתמה ברע"ס 26026-02-16 מיום 24.5.16 בבית משפט לעניינים מקומיים ברחובות. ההתחייבות תשולם ב- 24 תשלומים חודשיים שווים ורצופים החל מיום 1.8.19 והיתרה בכל 1 לחודש שלאחר מכן. לא ישולם תשלום במועדו תעמוד יתרת ההתחייבות לפירעון מידי.

הנאשמת תחתום, באמצעות הנאשם 1, על כתב התחייבות בסך 150,000 ₪ להימנע במשך שנתיים מעבירה על חוק רישוי עסקים. ההתחייבות תיחתם עוד היום במזכירות בית המשפט. לא ת יחתם ההתחייבות, ייאסר הנאשם למשך 60 ימים.
לשני הנאשמים
א. מבלי לפגוע מתוקפו של הצו שניתן במסגרת רע"ס 26026-02-16, ניתן בזאת צו סגירה ואיסור עיסוק בחצרים. הצו יכנס לתוקפו ביום 2.10.19 אלא אם כן יהא בידי הנאש מים רישיון עסק כדין.
ב. ניתן בזאת צו בהתאם לסעיף 16 (3) האוסר על העברת זכויות הניהול בעסק, כל עוד אין בידי הנאשם רישיון עסק כדין.
ניתן צו לפיו לא ינהל כל אדם או גוף בחצרים מושא כתב אישום זה, עסק הטעון רישיון מבלי שיהיה בידיו רישיון עסק כדין.
נאסר על הנאשמים להעביר לאחר הבעלות או ההחזקה בעסק אלא אם יהיה בידיו רישיון עסק כדין.

זכות ערעור תוך 45 יום לבית המשפט המחוזי.

ניתן היום, כ"ח סיוון תשע"ט, 01 יולי 2019, במעמד הצדדים.