הדפסה

בית משפט השלום בראשון לציון ת"א 4018-04-19

בפני
כבוד ה שופט רפי ארניה

תובע
פלוני

נגד

הנתבעים

צדדי ג'

  1. שמואל פרי
  2. רמי דורות
  3. מגן דוד אדום לישראל
  4. וולפסון המרכז הרפואי
  5. מדינת ישראל

נגד

  1. רם- אדרת הנדסה אזרחית בע"מ
  2. הפניקס חברה לביטוח בע"מ
  3. א. אפשטיין ובניו (1995) בע"מ
  4. מגדל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

1. לנוכח הפער שבין קביעות המומחים, אני ממנה בזאת את ד"ר נתן ברוק כמומחה רפואי בתחום האורתופדיה בתיק זה.

2. המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו על ידי ב"כ בעלי הדין וכן בתצהיר הנסיבות, יבדוק את התובעת ויקבע ממצאים לגבי המצב הרפואי בעקבות ה תאונות מושא התביעה , ובמיוחד יקבע :
א. האם לוקה התובעת כיום בנכות כלשהי? אם כן - יואיל להבהיר את סוג הנכות, שיעורה ויפרט איזה חלק מהנכות הוא מייחס לכל אחת מהתאונות והאם קיים קשר בין כל אחת מהתאונות לבין הנכות ושיעורה.
ב. מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובעת ולאילו תקופות?
ג. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצב הרפואי בעתיד?
ד. מהן המגבלות התפקודיות של התובעת אם בכלל?
ה. האם יהיה צורך בטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום.
ו. המומחה יתייחס בין היתר לקשר שבין כל אחת מהתאונות בנפרד לבין מצבה התובעת נכון להיום, גם בהתחשב בעבר רפואי שקיים, ככל שקיים.

3. באי כח בעלי הדין ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידיהם והנוגעים לתובעת לרבות חוות הדעת הרפואית מטעם הצדדים ואת תצהיר הנסיבות בתוך 30 ימים מהיום.

4. הצדדים ישאו בשכר טרחת המומחה בחלקים שווים ישירות בשלב זה על פי חשבונית שתומצא להם על ידי המומחה.

5. המומחה מתבקש לחתום על טופס היעדר ניגוד עניינים המצורף להחלטה זו.

6. המומחה מתבקש ליתן חוות דעת תוך 60 יום ורק לאחר ששכר טרחתו ישולם כאמור

7. הצדדים רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום מיום קבלת חוות הדעת והמומחה יתבקש להשיב תוך 15 ימים נוספים.

8. המנ"ת יקבע דיון בפני המותב שידון בתיק.

9. תחשיבי נזק מטעם התביעה יוגשו 20 יום לפני הדיון ומטעם ההגנה (לרבות תחשיבי צד ג') - 10 ימים לפני הדיון.

ניתנה היום, כ"ו שבט תשפ"א, 08 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.

הצהרת מומחה מטעם בית המשפט
טופס 6- (תקנה 89)

אני החתום מטה:
שם:____________________
מס' זהות: ________________________
עיסוק: _______________________
ההליך: ___________________
שם השופט: ________________________

מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:
1. יש / אין לי (*מחק את המיותר) או לשותף שלי קרבה משפחתית לשופט שמינה אותי או למי מבעלי הדין או למי מבאי כוחם, ויש / אין לי קרבה משפחתית לשופט אחר המכהן בבית המשפט שבו יתנהל התיק אליו אמונה; אם יש, נא לפרט:
____________________________________________________________________
2. יש / אין לי (*מחק את המיותר), לקרוב משפחתי או לשותף שלי, קשר אישי, כספי או מקצועי עם השופט שמינה אותי או עם אחד מבעלי הדין או עם באי כוחם; אם יש, נא לפרט:
____________________________________________________________________
3. יש / אין לי (*מחק את המיותר), לקרוב משפחתי או לשותף שלי, עניין כספי או אישי אחר (למעט שכר טרחתי) בהליך או בתוצאותיו; אם יש, נא לפרט:
____________________________________________________________________
4. נתתי / לא נתתי (*מחק את המיותר) חוות דעת או שירות אחר לאחד מבעלי הדין או לבאי כוחם בשנתיים שקדמו למועד המינוי; אם ניתנו חוות דעת, נא לפרט:
____________________________________________________________________
5. יש / אין לי (*מחק את המיותר) זיקה אחרת העלולה להעמידני במצב של חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידי ובין עניין אישי או תפקיד אחר שלי; אם יש, נא לפרט:
____________________________________________________________________
6. יש / אין לי (*מחק את המיותר) קרובי משפחה המכהנים כשופטים; אם יש, נא לפרט:
____________________________________________________________________

הדברים האמורים בהצהרה זו נכונים לגביי, ולגבי קרובי משפחתי ושותפי – הם נכונים למיטב ידיעתי.

____________________
חתימת המצהיר